background image

 

 

 

 

background image

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

OBSAH 

PRÍHOVOR STAROSTU MESTSKEJ ČASTI

 ................................................................................................ 4

 

1 ÚVOD

 ................................................................................................................................................... 5

 

1.1 LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

 ........................................................................................................ 6

 

1.2 INŠTITUCIONÁLNE A

 

PROCESNÉ PARAMETRE PARTICIPÁCIE STAKEHOLDEROV

 .................... 6

 

2

 

ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ

 ............................................................................................................ 8

 

A. ANALÝZA VONKAJŠIEHO 

PROSTREDIA ........................................................................................ 8

 

2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚZEMÍ

 ......................................................................................................... 8

 

2.2. ROZVOJOVÉ OSI

 ......................................................................................................................... 8

 

B. ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA

 ......................................................................................... 9

 

2.3 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 .............................................................................................................. 9

 

2.3.1 HISTÓRIA

 ..................................................................................................................................... 9

 

2.4 SOCIO-

EKONOMICKÁ ANALÝZA

 .............................................................................................. 12

 

2.4.

1 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL A ĽUDSKÉ ZDROJE

 .................................................................... 12

 

2.4.2 EKONOMIKA......................................................................................................................... 20

 

2.4.3 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

 ............................................ 23

 

2.5 ÚZEMNO –

 

TECHNICKÁ ANALÝZA

 ............................................................................................. 32

 

2.5.1 DOPRAVA ............................................................................................................................ 32

 

2.5.4 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚA

 ............................................................................................... 34

 

TELE

KOMUNIKÁCIE A INTERNET

 ................................................................................................... 34

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 .................................................................................................... 35

 

2.6 PRÍRODNO –

 

ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA

 .......................................................................... 35

 

2.6.1 OVZDUŠIE

.............................................................................................................................. 35

 

2.6.2 VODSTVO ............................................................................................................................. 35

 

2.6.3 PÔDNY FOND

 ...................................................................................................................... 35

 

2.6.4 HLUK A 

ŽIARENIE

 .................................................................................................................. 36

 

2.6.5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 ........................................................................................... 36

 

2.6.6 

GEOLOGICKÉ ZLOŽENIE

 ...................................................................................................... 36

 

2.6.7 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE

 ....................................................................................... 36

 

2.6.8 KLIMATICKÉ PODMIENKY

 .................................................................................................... 37

 

2.6.9 RASTLINSTVO ........................................................................................................................ 38

 

2.6.10 ŽIVOČÍŠSTVO

 ...................................................................................................................... 38

 

2.6.11 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 ......................................................................................................... 38

 

2.6.12 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

 ...................................................................................... 39

 

2.7 SWOT ANALÝZA

 .......................................................................................................................... 39

 

2.7.1 SOCIO 

 

EKONOMICKÁ ANALÝZA

 ..................................................................................... 40

 

background image

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.7.2 PRÍRODNO –

 

ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA

 ................................................................... 41

 

2.7.3 ÚZEMNO –

 

TECHNICKÁ ANALÝZA

 ...................................................................................... 42

 

2.8 KĽÚČOVÉ DISPARITY A

 

HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA

 ............................................................. 42

 

2.8 STEEP ANALÝZA

 ........................................................................................................................... 43

 

3. STRATEGICKÁ ČASŤ

 ......................................................................................................................... 47

 

3.1 HODNOTENIE VÝSLEDKOV DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU NÁZOROV OBYVATEĽOV

 ......... 47

 

3.2. NÁVRH STRATÉGIE ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA –

 JAROVCE ............................ 48

 

3.2.1 VÍZIA

 ...................................................................................................................................... 48

 

4.PROGRAMOVÁ ČASŤ

 ....................................................................................................................... 51

 

5. REALIZAČNÁ ČASŤ

 ........................................................................................................................... 74

 

5.1 INŠTITUCIONÁLNE A

 

PROCESNÉ ZABEZPEČENIE

 ...................................................................... 74

 

5.2 MODEL IMPLEMENTÁCIE

 ............................................................................................................ 78

 

5.3 MONITOROVANIE A HODNOTENIE ........................................................................................... 78

 

MONITOROVANIE A HODNOTENIE

 .............................................................................................. 79

 

5.4 AKČNÝ PLÁN NA OBDOBIE TRVANIA PHRSR

 ........................................................................... 81

 

5.5 ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE

 ........................................................................................................ 85

 

6. FINANČNÁ ČASŤ

 .............................................................................................................................. 87

 

6.1 INDIKATÍVNY FINANČNÝ PLÁN PHRSR

 ...................................................................................... 87

 

6.2 FINANČNÁ ČASŤ

 ........................................................................................................................ 90

 

ZÁVER

 .................................................................................................................................................... 92

 

PRÍLOHY

 ................................................................................................................................................ 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.6.2021 uznesením č. 156/ 2021

 

21.6.2021 

background image

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

PRÍHOVOR STAROSTU MESTSKEJ ČASTI

 

 

Vážení obyvatelia mestskej Časti Bratislava –

 Jarovce, 

Predstavujem  Vám  Program  hospodárskeho  rozvoja  a  sociálneho  rozvoja  (PHRSR) 

mestskej 

časti  Jarovce  na  programové  obdobie 

2021  -  2027.  PHRSR 

je  základným  rozvojovým

 

plánovacím

 dokumentom, v

ďaka ktorému je možné strategicky, plánovite a systémovo riadiť 

rozvoj 

mestskej  časti

  a 

nastaviť  jej  ďalšie 

smerovanie  do 

nasledujúceho

 

programového 

obdobia.  

PHRSR 

MČ  Jarovce

 

predstavuje  základný

 

dokument  strednodobého  plánovania 

podpory regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na najnižšej 

lokálnej úrovni. Vypracovaný 

bol  v  nadväznosti  na  strategické  a  programové  dokumenty  prijaté  na  vyššej  regionálnej 

zároveň

 

na  najvyššej,  t.  j.  národnej  úrovni.  Vychádza  z

 

podrobnej  analýzy  územia,  ktorej 

výsledkom  je  návrh  priorít,  opatrení  a

 

aktivít  (konkrétnych  projektových  zám

erov)

,  ktorých 

schválením  sa  mestská  časť  zaväzuje  k  ich  plneniu.  Na  tvorbe  PHRSR  sa  podieľali  externé 

interné

 

posily, tím poslancov miestneho zastupiteľstva, zamestnanci 

miestneho 

úradu, pričom 

do plánovania strategických priorít rozvoja obce sa zapojil

i aj obyvatelia Jaroviec. 

Povinnosť  vypracovať  Program  hospodárskeho  rozvoja  a  sociálneho  rozvoja  ukladá 

zákon

 

č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Úlohou MČ je zahrnúť do PHRSR všetky 

relevantné opatrenia, ktorých realizácia je nevyhnutná z hľadiska dosiahnutia ďalšieho rozvoja. 
Všetky  navrhnuté  opatrenia  zároveň  musia  byť  konzistentné  so  strategickým  plánovaním 

a podporou 

regionálneho rozvoja obce v zmysle požiadaviek na čerpanie zo štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu Európskej únie. 

 

Som 

presvedčený,  že  napredovanie  mestskej  časti  v  súlade  s  týmto  strategickým 

dokumentom bude prispievať k približovaniu sa k stanoveným cieľom, ktoré pomôžu naplniť 
očakávania obyvateľov Jaroviec. Zároveň pevne verím, že my, obyvatelia 

Jaroviec, budeme 

aktívni počas celého programového obdobia a budeme sa podieľať na tom, aby bol PHRSR 
otvorený a živý dokument, schopný reagovať na nové, aktuálne podnety

závere by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí sa na tvorbe PHRSR

 Jaroviec 

aktívne 

podieľali, čím prispeli k formovaniu budúcnosti 

obce 

v súlade s očakávaniami jej obyvateľov.

 

 

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, 

 

starosta MČ 

Bratislava 

 Jarovce 

background image

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

ÚVOD

 

 

Program hospodárskeho

 rozvoja a 

sociálneho rozvoja (ďalej len 

PHRSR

) mestskej časti 

(ďalej  len  MČ)  Bratislava 

Jarovce  je  strednodobý  strategický 

dokument  podpory 

regionálneho  rozvoja  na  lokálnej  úrovni,  spracovaný

  na  roky  2021  -  2027  s 

výhľadom

  na  15 

rokov. 

Dokument  prezentuje  spoločnú  víziu  rozvoja  mestskej  časti  založenú  na  výsledkoch 

strategického  plánovania.

  V

ychádza  zo  záujmu  MČ  o  udržateľný  rozvoj  územia

  a  smeruje 

zlepšeniu

 

kvality života v území.

 

PHRSR 

pozostáva z

 

analytickej časti, strategickej časti, realizačnej časti, 

programovej 

časti  a  z 

f

inančného  plánu.  Postupnosť  a  opis  jednotlivých  okruhov  je  znázornený 

nasledujúcej

 

schéme:

 

 

Schéma 

Základné časti PHSR

 

 

Tvorbu  dokumentu  zrealizovala  spoločnosť  Gemini  Group  s.  r.  o.,  ktorá  bola  zvolená

 

v procese 

verejného obstarávania. Spoločnosť pri tvorbe PHRSR spolupracovala s pracovnými 

skupinami  pozostávajúcimi  z  miestnych  aktérov  –

 

odborníkov  z  verejného,  súkromného 

mimovládneho

 

sektora.  Spoločnosť  získavala  relevantné  dáta  prostredníctvom  špeciálne 

zostavených dotazníkov, v ktorých bol hodnotený doterajší rozvoj mestskej časti, jej silné a slabé 
stránky a zároveň možnosti ďalšieho rozvoja.

 

background image

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

1.1 

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

 

 

PHR

SR  MČ  Bratislava 

-  Jarovce 

je  vypracovaný  v  súlade  so  zákonom  Národnej  rady 

Slovenskej republik

y č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien 

a noviel (Národná rada Slovenskej

 republiky, 2008). 

Spracovanie  programu  rozvoja  obce  podlieha  platnej  nadradenej  strategickej 

dokumentácii  na  úrovni  SR  (Stratégia  regionálneho  roz

voja  Slovenskej  republiky,  koncepcia 

územného rozvoja Slovenska), na úrovni vyššieho územného celku 

Bratislavský samosprávny 

kraj  (  Koncepcia  územného  rozvoja  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  Regionálna 
integrovaná  územná  stratégia  Bratislavského  kraja  a  Program  Sociálneho  a  hospodárskeho 
rozvoja  Bratislavského  samosprávneho  kraja),  na  úrovni  mestskej  časti  (územný  plán  zóny 
mestskej časti 

Jarovce

, Program rozvoja mestskej časti 

Jarovce na roky 2016-2020). 

Súčasťou  spracovania  PH

R

SR  je  zabezpečenie  úkonu  posudzovania  vplyvov  na  životné 

prostredie.  Tento  proces  podlieha  zákonu  NR  SR  č.24/2006

 

Z.z.  o  posudzovaní  vplyvov  na 

životné prostredie v zmysle neskorších zmien a doplnkov. Na základne tohto zákona PH

RSR, ako 

strategický rozvojový dokument, podlieha 

procesu  SEA  - 

strategickému  environmentálnemu 

hodnoteniu. 

(Zákon NR SR 24/ 2006)

 

1.2 INŠTITUCIONÁLNE A

 

PROCESNÉ PARAMETRE PARTICIPÁCIE STAKEHOLDEROV

 

 

 

Schéma 

Participácia stakeholderov

 

background image

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

PHR

SR  MČ  Jarovce  je  „živým“  otvoreným  dokumentom,  ktorý  môže  byť  priebežne 

aktualizovaný v

 

nadväznosti na nové rozvojové zámery, ciele a

 

potreby obyvateľov.

 Dokument 

je  s

pracovaný  na  základe  analytických  prieskumov  mestskej  časti  za  spoluúčasti  všetkých 

stakeholderov 

 

obyvateľov,  podnikateľov,  miestnych  aktérov,  odborníkov  a

 

mestského

 

zastupiteľstva, ktorí najlepšie poznajú jej problémy a rozvojové potreby. Významným zdrojom 
informácií  pri  vypracovaní  PHRSR  bola  spolupráca  s  obyvateľmi  MČ,  ktorí  boli  do  procesu 
strategického plánovania rozvoja obce zapojení prostredníctvom účasti na prieskumoch. Tieto 
poskytli  dôležité  podnety  pre  rozhodovanie  o  budúcom  smerovaní  rozvoja  mestskej  časti. 
Obyvatelia  mali  v  dotazníkoch  možnosť  vyjadriť  svoj  názor  na  kvalitu  života  v

 

,  kvalitu 

a rozsah 

poskytovaných služieb, upozorniť na nedostatky a problémy a navrhnúť oblasti rozvoja 

mestskej časti, na ktoré je z ich pohľadu nevyhnutné zamerať sa.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

background image

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2

 

ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ 

 

A. 

ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA

 

2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚZEMÍ

   

Z hľadiska

 

územnosprávneho členenia Slovenska patrí mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

na úrovni NUTS 4 do okresu Bratislava V spolu s mestskými časťami Petržalka, Čunovo, Rusovce 
a na úrovni NUTS 3 do Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je samostatnou jednotko

u aj 

na úrovni NUTS 2.

 

Mestská časť je situovaná v Poddunajskej rovine, na pravom gradačnom

 vale Dunaja. 

Územím prechádza  rozvojová  os I. stupňa (Považská rozvojová os)  a rozvojová  os II. Stupňa 
(žitnoostrovnodunajská rozvojová os). (KURS, 2011)

 

Katastrálne  územie  Jaroviec  hraničí  s

 

mestskými  časťami  Bratislavy  –

  severne 

Petržalkou

  a 

južne  s

 

Rusovcami.  Severovýchodnú  časť  katastrálneho  územia  lemuje  rieka 

Dunaj.  V  severozápadnej  časti  MČ  Jarovce

 

susedí  s

 

rakúskymi  obcami  –

  Pama  a  Kittsee. 

Celková rozloha katastrálneho územia je 21,34 km². 

 

Mestská  časť  je  vzdialená  od  centra  hlavného  mesta  približne  13km.  Dopravné 

napojenie  zabezpečuje  cesta  I.triedy  č.  I./2,  ktorá  je  trasovaná  z  Čunova  cez  Rusovce, 
Jarovce,  Petržalku  až  do  centra  mesta  Bratislavy.  Územím  prechádza  diaľnica  D2,  trasa 
diaľnice  je  taktiež  súčasťou  ciest  európskeho  významu  pod  označením  E65.  Katastrálnym 
územím 

Jaroviec 

prechádza  železničná  trať  č.132 

-  Bratislava  hl.  stanica 

  Rusovce 

 

Hegyeshalom, avšak bez zastávky v

 Jarovciach.  

2.2. ROZVOJOVÉ OSI

 

 

 

Mapa 1 

Rozvojové osi SR (Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 2011)

 

Riešeným územím prechádza

 

rozvojová os I. stupňa –

 

Považská rozvojová os ( Bratislava 

  Trnava 

  Tr

enčín  –

 

Žilina)  a  rozvojová  os  II.  Stupňa  –

 

Žitnoostrovnodunajská  rozvojová  os

 

(Bratislava 

 

Dunajská streda) 

 

background image

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

B

. ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA 

 

2.3 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Jarovce 

 

mestskou  časťou  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky

  -  Bratislavy. 

Katastrálne  územie  MČ  Bratislava  –

 

Jarovce  má  celkovú  výmeru  2  134  ha.  Z  hľadiska 

územnosprávneho  členenia  Slovenskej  republiky  sa  MČ  nachádza  v  NUTS  II  Západné 
Slovensko. V  rámci úrovne NUTS III  spadá do Bratislavského samosprávneho kraja a v rámci 
NUTS  IV  sa  zaraďuje  spolu  s  mestskými  časťami  Čunovo,  Petržalka  a  Rusovce  do  okresu 

Bratislava V.  

MČ Bratislava –

 

Jarovce sa nachádza na 48° 03 ´ 50“ s. š. a 17° 06´ 50“ v. d. v nadmorskej 

výške

 

134  m  n.  m.  Jarovce  ležia  na  juhozápade  Slovenskej  republiky,  pričom  na  juhu  ich 

katastrálne  územie  lemuje  štátna  hranica  s  Rakúskou  republikou,  na  východe  susedia 

s mestskou 

časťou  Bratislava  –

 

Rusovce,  a  na  severozápade  s  mestskou  časťou  Bratislava  –

 

Pe

tržalka.  Územie  Jaroviec  má  celonárodný  význam,  nakoľko  práve  na  ňom  je  umiestnený 

hraničný priechod do Rakúskej republiky, a to konkrétne priechod Jarovce  –

 Kittsee. V tejto 

súvislosti  je  tiež  nevyhnutné  spomenúť  blízkosť  k  Maďarsku.  Najbližší  hraničný  pr

iechod  sa 

nachádza len približne 8 km od Jaroviec v

 

katastrálnom území MČ

 

Čunovo. 

 

Jarovce, ako jedna z 

mestských 

častí hlavného mesta SR majú výhodnú 

polohu

.  Vďaka  tomu  majú  obyvatelia 

pomerne  rýchly  prístup  ku  všetkým 
dôležitým 

službám 

inštitúciám 

a okrem 

toho majú možnosť napojiť sa 

na  dôležité  národné  i  medzinárodné 
diaľničné úseky. 

 

Severnou  časťou  katastrálneho 

územia  Jaroviec  prechádza  rieka 
Dunaj,  ktorá  má  z

 

medzinárodnoprá

-

vneho 

hľadiska  štatút  medzinárodnej 

rieky.  Dunaj  je  využívaný  na  medzi

-

národnú  lodnú  prepravu  mnohých 
tovarov, čo je ďalším faktorom prispie

-

vajúcim  k

 

medzinárodnému

 

významu 

 Bratislava 

 Jarovce. 

 

 

 

 

2.3

.1 HISTÓRIA

 

 

Jarovce  disponujú  bohatou  históriou,  vďaka  čomu  získali  špecifický  charakter. 

Dôležitým faktorom, ktorý mal vplyv na mnohé historické udalosti, je ich geografická poloha. 

Obrázok 

1  Poloha  Jaroviec 

v  rámci 

NUTS  IV 

a  mestských  časti 

Bratislavy 

(Wikipédia, 2020)

 

background image

 

10 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Predpokladá  sa,  že  územie  MČ  Bratislava  –

 

Jarovce  bolo  osídlené  predovšetkým  v  dobe 

rímskeho imperializmu, kedy susediace Rusovce, antická Gerulata, boli významným článkom 

v komplexe 

pevností pohraničnej oblasti severných provincií Rímskej ríše. Z hľadiska zemepisnej 

polohy Jarovce spolu s Rusovca

mi a Čunovom patrili do Zadunajska, kde po vzniku uhorského 

kráľovstva zohrávali dôležitú úlohu v obrane štátu. 

 

Prvá  známa  písomná  zmienka  o  Jarovciach  pochádza  z  roku  1  208.  V  listinách  sa 

spomína dedina Ban, ktorá sa nachádzala v priestore dnešných Jaroviec, o čom svedčia aj 
posledné archeologické nálezy z miestneho cintorína. Predpokladá sa, že obec Ban zanikla 

v 15. 

storočí následkom ťažkej morovej epidémie v západnom Zadunajsku v rokoch 1 409 až 

 

410,  pričom  v  tomto  období  zároveň  na  území  dnešných  Jaroviec  dochádzalo 

vyčerpávajúcim

 

bojom medzi Matejom Korvínom a nemeckým cisárom Fridrichom III.

 

Po zániku obce Ban vznikli v polovici 16. storočia na jej bývalom území Jarovce. Obec 

bola  založená  Chorvátmi,  v  dôsledku  čoho  ju  aj  nazvali  Chorvátskou  Vsou  (Horváth  falu). 

ďalších

 

pomenovaní  možno  uviesť  nemecké  pomenovanie  Kroatisch  Jahrendorf.  Toto 

pomenovanie sa osobitne zapísalo do histórie, nakoľko Jarovce boli od svojho vzniku súčasťou 
Kopčianskeho panstva (Rakúsko).

 

Dôležitým míľnikom v histórii Jaroviec bolo ukončenie prvej svetovej vojny a následná 

Trianonská konferencia, na ktorej došlo k upresneniu hraníc Československej republiky. Po jej 
podpise Jarovce totiž pripadli Maďarsku a k Československu boli pripojené až 15. októbra 1947. 

V r

okoch 1947 až 1950 boli administratívne priradené k miestnej správnej komisii v Rusovciach. 

Následne bol 9. augusta 1950 v Jarovciach zriadený miestny národný výbor a zaradené boli 

do okresu Bratislava 

 

vidiek. Súčasťou Bratislavy sa Jarovce stali 1. januára 1972.

 

Jarovce 

majú 

dlhú 

poľnohospodársku 

tradíciu. 

Poľnohospodárstvo v mestskej časti prekvitá aj dnes, v dôsledku 
čoho bol erb Jaroviec

 

obnovený tak, aby túto skutočnosť odrážal. 

V  súčasnosti  ho  tvorí  zelený  štít,  v  ktorom  je  umiestnený  medzi 
dvoma zlatými klasmi strieborný lemeš. 

 

 

V  MČ  Bratislava  –

 

Jarovce  sa  zároveň  nachádza  kostol 

veľmi

 

dlhou históriou. Ide o pôvodom najstarší kostol v petržalskej 

oblasti a stojí v blízkosti domu smútku v Jarovciach. Okolnosti jeho 
stavby nie sú úplne známe. 

 

 

Podľa  jednej  tradovanej  verzie  začali  kostol  stavať  v  roku  1  765  miestni  obyvatelia. 

Oblasť neskôr vyhorela a kým sa podarilo dostavať strechu, základy kostola stáli 7 rokov pod 
holým  nebom.  Podľa  druhej  verzie  dal  kostol  postaviť  vlastník  celej  oblasti,  gróf  Mikuláš 
Eszterházy, pričom postavený bol na podnet grófa Zichyho. Tento totiž raz prechádzal obcou 
a videl ľudí postávať pred malou kaplnkou na cintoríne. Keď sa ich spýtal, prečo stoja pred 
kaplnkou, odpovedali mu, že je to ich kostol. Gróf Zichy následne referoval s prekvapením túto 
skutočnosť grófovi Eszterházymu, ktorý dal následne v Jarovciach postaviť nový kostol. Jeho 
patrónom sa stal svätý Mikuláš. 

 

O  tom,  že  na  výstavbu  kostola  prispel  i  gróf  Eszterházy,  svedčí  aj  tabuľka  s  nápisom, 

ktorá je zamurovaná na pravej strane hlavnej fasády podvežia. Vierohodné záznamy, ktoré by 

Obrázok 

2 Erb Jaroviec 

(Interná 

databáza MČ Jarovce, 2020)

 

background image

 

11 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

však preukazovali pravdivosť jedného z dvoch uvedených variantov, sa nenašli. Isté je, že tento 
neskorobarokový  farský  kostol  pochádza  z  rokov  1  763  –

  1  765.  Kostol  charakteris

tický  jeho 

vysokou vežou však bol  koncom druhej  svetovej  vojny čiastočne  zničený vinou nemeckých 

vojsk. Jeho 

rekonštrukcia

 

následne začala až v roku 1970.

 

 

background image

 

12 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.4 SOCIO-

EKONOMICKÁ ANALÝZ

2.4.1 

ROZVOJOVÝ POTENCIÁL A ĽUDSKÉ ZDROJE

 

 

2.4.1.1 

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽ

OV  

demografickej  analýzy  štatistického  úradu  SR  vyplýva,  že  vývoj  počtu  obyvateľov 

mestskej časti Jarovce má stúpajúcu tendenciu.

 

Počet obyvateľov rastie stále vyšším tempom. 

súvislosti  s

 

týmto  demografickým  trendom  je  nevyhnutné  prispôsobovať  občiansku 

vybavenosť a

 

služby. Odhaduje sa, že v

 

roku 2040 počet obyvateľov 

Jaroviec 

dosiahne úroveň 

4500.  

Rastúci

 

počet obyvateľov

 

je výsl

edkom procesu 

suburbanizácie. Jarovce

ako mestská 

časť Bratislavy

majú výhodnú polohu

 v 

blízkosti centrálnej časti hlavného mesta.

 Charakterom 

zástavby  mestská  časť  Jarovce  pripomína  vidiecke  osídlenie

  a 

tak  vytvára  atraktívne 

podmienky pre bývanie. 

V ta

buľke č. 1 je uvedený počet obyvateľov za sledované obdobie 

rokov 2009-

2019. Graf č.1 odráža stúpajúci charakter vývoja počtu obyvateľov. 

súvislosti so 

zvyšujúcim sa záujmom obyvateľov Slovenskej republiky o

 

prácu v

 

Bratislave sa predpokladá, 

že počet obyvateľov Jaroviec bude naďalej dynamicky rásť.

 

 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Počet 
obyvateľov

 

1388 

1455 

1479 

1566 

1712 

1879 

2011 

2100 

2200 

2345 

2500 

Tabuľka 

Vývoj počtu obyvateľov MČ Jarovce (ŠÚSR, 2020)

 

 

Graf 1 

Vývoj počtu obyvateľov v MČ Jarovce (ŠÚSR, 2020)

 

2.4

.1.2 PRIRODZENÝ POHYB OBYVATEĽSTVA

 

 

Prirodzený  pohyb  obyvateľst

va 

je  definovaný  populačnými  procesmi 

-  natalitou 

(pôrodnosťou) a

 

mortalitou (úmrtnosťou). 

 

V sledovanom 

časovom horizonte

 

je evidovaný

 

rastúci počet

 

ž

i

vonarodených. Ročne 

sa v priemere narodilo 26 

detí. Najvyšší počet živonarodených detí bol zaznamenaný 

v roku 

2018,  kedy  sa  narodilo  celkovo  43 

detí.  Zvyšujúci  sa  počet  živonarodených

 

nadväzuje  na 

narastajúci  počet

 

obyvateľov,  najmä  mladých  rodín.  Mestská  časť  Jarovce  nestíha 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

background image

 

13 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

prispôsobovať kapacitu vzdelávacích zaradení

 

rastúcemu počtu

 novo

narodených detí

. Tento 

trend si neodkladne vyžaduje rozšírenie kapacít materskej a

 

základnej školy v

 Jarovciach.  

Prirodzený  prírastok  sa  pohybuje  v

 

kladných  hodnotách,  nakoľko  pôrodnosť 

jednoznačne prevyšuje úmrtnosť.

  

Rok 

2009  2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Živonarodení

 

11 

19 

28 

16 

23 

27 

36 

26 

34 

43 

26 

Zomretí

 

14 

12 

15 

10 

15 

12 

17 

20 

14 

12 

Prirodzený 
prírastok

 

16 

13 

12 

24 

14 

29 

14 

Tabuľka 

Prirodzený prírastok obyvateľstva (ŠÚSR, 2020)

 

 

2.4

.1.3 MECHANICKÝ POHYB OBYVATEĽSTVA

 

Ďalším pohybom, ktorý ovplyvňuje  celkový počet obyvateľov v obci, je  mechanický 

pohyb

.  Mechanickým  pohybom  rozumieme  migráciu  (imigráciu  a

 

emigráciu

,  resp. 

prisťahovanie a

 

vysťahovanie), ktorú možno interpretovať aj ako indikátor celkovej atraktivity 

prostredia. 

Výsledkom mechanického pohybu je migračné saldo. Počas obdobia rokov 2009 

až  2019  počet  prisťahovaných  výrazne  prevyšuje  nad  počtom  vysťahovaných 

oby

vateľov–

 

migračné saldo sa pohybuje v

 

kladných hodnotách. 

 

Najväčší  počet  prisťahovaných

  bol  v  roku  2019

,  kedy  sa  do  mestskej  časti  prihlásilo 

trvalému  pobytu 

181 

obyvateľov. 

V tomto  roku  je  evidovan

á

 

taktiež  najvyššia  hodnota 

vysťahovaných z

 

trvalého po

bytu v 

počte 40.

 

Úbytok obyvateľstva sťahovaním je spôsobený 

prevažne migráciou za prácou. 

 

 

Rok 

Prisťahovaní  na  trvalý 

pobyt 

Vysťahovaní 

trvalého pobytu

 

Migračné saldo

 

2009 

49 

15 

34 

2010 

67 

62 

2011 

86 

24 

62 

2012 

105 

19 

86 

2013 

155 

22 

133 

2014 

173 

18 

155 

2015 

136 

28 

108 

2016 

113 

33 

80 

2017 

113 

27 

86 

2018 

146 

30 

116 

2019 

181 

40 

141 

2020 

  

  

  

2.4

.1.4 CELKOVÝ 

POHYB 

OBYVATEĽSTVA

 

 

Ukazovateľ celkový pohyb obyvateľstva j

výsledkom súčtu celkového  prirodzeného 

prírastku/úbytku a

 

migračného

 

prírastku/úbytku.

 

 

background image

 

14 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Nárast počtu obyvateľov je spôsobený

 

suburbanizáciou. Tento trend sa odzrkadľuje na 

hodnote 

migračného salda, celko

vom 

prírastku i

 celkovom 

poč

te 

obyvateľ

ov

.  Podobný ja

možno v

 

súčasnosti pozorovať vo všetkých mestských častiach Bratislavy, nakoľko v

 

dôsledku 

vyššej mzdovej úrovne a

 

väčšiemu počtu pracovných príležitostí dochádza k

 

veľkým presunom 

pracovnej sily práve do tejto oblasti. 

 

 

Najväčší  celkový  prírastok  bol  zaznamenaný  v

 roku 

2014,  keď

 

počet  obyvateľov 

vzrástol 

o 167. Naopak 

najnižší celkový prírastok bol zaznamenaný v

 roku 2009. 

 

 

Graf 2 

celkový prírastok obyvateľstva (ŠÚSR, 2020)

  

 

2.4

.1.5 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

 A 

INDEX POPULAČNEJ DYNAMIKY

 

Významným ukazovateľom hodnotenia obyvateľstva v obci patrí veková štruktúra. Na 

základe vekovej štruktúry je možné rozdeliť obyvateľov do troch základných vekových skupín: 
obyvateľov v predproduktívnom veku (deti od 0

-

14 rokov veku), obyvatelia v produktívnom 

veku  (muži  od  15  do  59  rokov  veku  a  ženy  od  15  do  54  rokov  veku)  a  obyvatelia 

poproduktívnom

 

veku (muži nad 60 rokov veku a ženy nad 55 rokov veku). 

 

Z hľadiska posúdenia vekovej štruktúry je pre rozvoj mestskej časti nutné poznať podiel 

zastúpenia jednotlivých vekových kategórii na celkovej populácii MČ, nakoľko každá skupina 
obyvateľov má svoje špecifické potreby a nároky. 

 

Veková  štruktúra  obyvateľstva  je  charakterizovaná

 

prevládajúcim  podielom 

obyvateľov v produktívnom veku na celkovom počte obyvateľov. Vďaka vysokej migrácii do 
mestskej časti nedochádza k poklesu počtu obyvateľov v produktívnom veku a zároveň rastie 
počet obyvateľov vo veku predproduktívnom. Tieto trendy spôsobujú, že aj napriek rastu počtu 
obyvateľov v poproduktívnom veku nedochádza k celkovému starnutiu obyvateľstva obce.

  

Uvedená  veková  štruktúra  obyvateľstva  je  pomerne  priaznivá,  nakoľko  je  v  mestskej 

časti  pozorovaný  rastúci  prirodzený  prírastok  a  obyvateľov  v  produktívnom  veku  budú 
postupne  nahrádzať  obyvatelia  v  predproduktívnom  veku.  Úlohou  predstaviteľov  mestskej 
časti Bratislava –

 

Jarovce bude aktívne reagovať na tieto trendy a zabezpečovať obyvateľom 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

background image

 

15 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

všetky  potrebné  služby.  V  prípade  obyvateľstva  v  predproduktívnom  veku  je  nevyhnutné 
zabezpečiť,  aby  bola  kapacita  základnej  školy  s  materskou  školou  dostatočná,  aby  bolo 
zariadenie  dostatočne  vybavené  a  aby  v  ňom  bolo  poskytované  vzdelanie  na  vysokej 
kvalitatívnej  úrovni.  V  prípade  obyvateľov,  ktorí  sa  do  mestskej  časti  sťahujú,  je  nevyhnutné 
vytvoriť  vhodné  podmienky  na  to,  aby  si  mohli  v  mestskej  časti  kúpiť  byt,  dom,  prípadne 
pozemok  a  postaviť  si  vlastný  dom.  Mierny  rast  počtu  obyvateľov  v  poproduktívnom  veku 
zároveň v budúcnosti vytvorí priestor pre poskytovanie širšieho portfólia služieb pre seniorov, 
napr. pre vybudovanie domova sociálnych služieb a pod.

 

 

 

  

Schéma 

Vekové zloženie obyvateľstva

 v rokoch 2009-2019 

(ŠÚSR, 2020)

 

Vekovú  štruktúru  obyvateľstva  je  možné  vyjadriť  index

om 

populačnej  dynamiky  (index 

starnutia),  ktorý  predstavuje  pomer  poproduktívnej  a  predproduktívnej  zložky  obyvateľstva. 
Index populačnej dynamiky vyjadruje, koľko obyvateľov v poproduktívnom veku pripadá na 
100 obyvateľov

 

predproduktívneho veku. Na základe hodnoty indexu sa veková štruktúra MČ 

Jarovce 

charakterizuje  ako  progresívna,  pretože  predproduktívna  zložka  prevláda  nad 

poproduktívnou  zložkou  obyvateľstva.  Zároveň  majú  Jarovce  vysoký  podiel  vysokoškolsky 
vzdelaných ľudí, čo naznačuje vysokú kvalitu ľudských zdrojov.

 

 

2.4.1.6 

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

 

 

Na základe údajov získaných počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 je 

možné získať cenné informácie o vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva. V dan

om roku malo 206 

obyvateľov  ukončené  základné  vzdelanie,  čo  predstavovalo  14,33  %  celkového  počtu 
obyvateľov. Najväčší  podiel na celkovom počte obyvateľov mali obyvatelia s dosiahnutým 
úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou (21,00 %), pričom ďalšou

 

veľkou skupinou sú 

obyvatelia  s  dosiahnutým  vysokoškolským  magisterským,  inžinierskym  alebo  doktorským 
vzdelaním (16,62 %). Bez školského vzdelania bolo v roku 2011 celkovo 14,05 % obyvateľov. Ide 
o deti, ktoré ešte neukončili štúdium na základnej škole. Pomerne vysoké percento obyvateľov 

0

20

40

60

80

100

120

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

podiel osôb v predproduktívnom veku
podiel osôb v produktívnom veku
podiel osôb v poproduktívnom veku

background image

 

16 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Jaroviec  malo  v  roku  2011  ukončené  učňovské  štúdium  bez  maturity  (10,29  %)  a  stredné 
odborné vzdelanie bez maturity získalo 10,22 % obyvateľov.

 

 

Graf 3 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011)

 

 

2.4.1.7 

NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti odráža historický vývoj Jaroviec. Jarovce boli 

založené Chorvátmi, v dôsledku čoho sa tu dodnes zachovala veľká časť obyvateľstva tejto 
národnosti. Okrem toho boli po prvej svetovej vojne priradené k Maďarsku, vďaka čomu je tu 
aj v súčasnosti možné nájsť mnoho obyvateľov maďarskej národnosti. V roku 2011 sa počas 
sčítania  domov  a  bytov  prihlásilo  k  slovenskej  národnosti  1044  obyvateľov  Jaroviec,  čo 
predstavuje  72,60  %  z  celkového  počtu  obyvateľov  v  danom  roku.  Druhou  najpočetnejšou 
skupinou  boli  obyvatelia  chorvátskej  národnosti,  ktorí  tvorili  15,30  %  z  celkového  počtu 
obyvateľov,  čo  v  číselnom  vyjadrení  predstavuje  220

 

obyvateľov.  Treťou  najväčšou 

národnostnou skupinou  boli obyvatelia maďarskej národnosti s počtom  122, čo predstavuje 
8,48 % počtu obyvateľov Jaroviec v roku 2011.

 

(Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011)

 

Základné

; 14,33%

Učňovské (bez 

maturity); 10,29%

Stredné odborné 

(bez maturity); 10,22%

Úplné stredné 

učňovské (s 

maturitou); 3,41%

Úplné stredné 

odborné (s 

maturitou); 21,00%

Úplné stredné 

všeobecné

; 4,17%

Vyššie odborné 

vzdelanie; 1,67%

Vysokoškolské 

bakalárske

; 2,09%

Vysokoškolské 

magisterské, 

inžinierske, doktorské

16,62%

Vysokoškolské 

doktorandské

; 1,32%

Bez školského 

vzdelania; 14,05%

Nezistené

; 0,83%

background image

 

17 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

Graf 4 

Národnostná štruktúra obyvateľstva (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011)

 

2.4.1.8 

RELIGIÓZNA ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

 

 

Z celkovo sčítaných 1438 obyvateľov obce sa prihlásilo najviac (1038) k Rímskokatolíckej 

cirkvi,  čo  predstavovalo  72,18  %  všetkých  sčítaných  obyvateľov.  Druhú  najväčšiu  skupinu 
predstavovali obyvatelia bez vierovyznania. Konkrétne išlo o 244 obyvateľov, čo činí 16,97 % 

celkového

 

počtu  obyvateľov  v  roku  2011.  Treťou  najpočetnejšou  skupinou  boli  obyvatelia 

hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi o augsburského vyznania. Išlo o 41 obyvateľov, čo predstavuje 
2,85 % z celkového počtu.

 

 

 

 

 

slovenská

72,59%

maďarská

8,48%

rómska

0,21%

rusínska

0,07%

ukrajinská

0,07%

česká

0,63%

nemecká

0,56%

chorvátska

15,30%

srbská

0,07%

ruská

0,07%

moravská

0,07%

bulharská

0,07%

ostatné

0,42%

nezistená

1,39%

background image

 

18 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

Graf 5 

Religiózna štruktúra obyvateľstva (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011)

 

 

Nakoľko  posledné  sčítanie  obyvateľov  prebehlo  v  roku  2011,  v  grafoch  a

 

tabuľkách  národnostnej, 

vzdelanostnej  a  religióznej  štruktúry  uvádzame  údaje  z  posledného  sčítania.  Údaje  budú  aktualizované  po 

nasledu

júcom sčítaní obyvateľov v roku 2021.

 

 

2.4.1.9 

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA EKONOMICKEJ AKTIVITY

 

Na základe údajov o

 ekonomickej aktivite 

vyplývajúcich zo

 SODB 2011,

v čase sčítania

 

žilo

 

v Jarovciach 737 ekonomicky aktívnych ľudí. 

 

Nezamestnaných  bolo  61  obyvateľov,  strednú  alebo  vysokú  školu  navštevovalo  112 

obyvateľov.  Dôchodcov  bolo  v  danom  roku  309,  pričom  31  z  nich  pracovalo.  Podrobnejší 
prehľad štruktúry obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity znázorňuje nasledujúca tabuľka.

 

Druh ekonomickej aktivity 

Počet 

osôb

 

Z toho ženy

 

Z toho 

muži

 

Pracujúci (okrem dôchodcov)

 

737 

333 

404 

Pracujúci dôchodcovia

 

31 

16 

15 

Osoby na materskej dovolenke 

15 

15 

Osoby na rodičovskej dovolenke

 

31 

31 

Rímskokatolícka 

cirkev; 72,18%

Gréckokatolícka 

cirkev; 0,70%

Pravoslávna cirkev

0,14%

Evanjelická cirkev 

augsburského 

vyznania; 2,85%

Reformovaná 

kresťanská cirkev

0,56%

Evanjelická cirkev 

metodistická

; 0,07%

Starokatolícka cirkev

0,07%

Bratská jednota 

baptistov; 0,07%

Náboženská 

spoločnosť Jehovovi 

svedkovia; 0,14%

Bahájske 

spoločenstvo

; 0,07%

Bez vyznania; 16,97%

Iné

; 0,90%

nezistená

; 5,29%

background image

 

19 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Nezamestnaní

 

61 

35 

26 

Žiaci stredných škôl

 

60 

22 

38 

Študenti vysokých škôl

 

52 

28 

24 

Osoby v 

domácnosti

 

Dôchodcovia

 

278 

181 

97 

Deti do 16 rokov 

217 

89 

128 

Iní, nezistené

 

46 

31 

15 

Tabuľka 

Štruktúra  obyvateľstva  podľa  ekonomickej  aktivity  (Sčítanie  obyvateľov,  domov 

a bytov, 2011) 

 

2.4.1.10 NE

ZAMESTNANOSŤ 

 

Nezamestnanosť  má  výrazný  vplyv  na  rozvoj  každej  lokality,  predovšetkým 

prostredníctvom kúpnej sily obyvateľstva na jednej strane a

 celkovej atraktivity prostredia na 

druhej  strane. 

MČ  Jarovce  spadá  pod  NUTS  IV  Bratislava  V,  kde  ku  dňu  31.8.2020  bola 

zaznamenaná miera evidovanej nezamestnanosti 3,64%. 

Na 

mape č.1 možno pozorovať mieru 

evidovanej nezamestnanosti v 

rámci okresov SR. 

Bratisla

va V sa radí k NUTS IV s najnižšou mierou 

nezamestnanosti. 

Počet  evidovaných  uchádzačov  o  zamestnanie  predstavuje  2792 

obyvateľov  NUTS  IV  Bratislava  V.  Ekonomicky  aktívne  obyvateľstvo  nachádza  pracovné 
príležitosti prevažne v Bratislave, a v širšom okolí.

 Miera priemernej evidovanej nezamestnanosti 

v rámci Slovenska predstavuje k tomuto dátumu 7,60%. (ÚPSVaR, 2020)

 

 

 

 

Mapa 2 Miera evidovanej nezamestnanosti SR 

(ÚPSVaR, 2020)

 

background image

 

20 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.4.2 EKONOMIKA   

2.4

.2.1 EKONOMICKÉ SUBJEKTY

 

 

Podnikateľské  subjekty  MČ  Jarovce  sú  zamerané  na  obchodnú  činnosť, 

poľnohospodársku  výrobu,  športové  činnosti,  účtovnícke  a  audítorské  činnosti.  Register 
jednotlivých podnikateľských subjektov Jaroviec je uvedený v

 

nasledujúcej tabuľke:

 

Názov právnickej osoby

 

Zameranie 

BEST FUTURE, s. r. o. 

Umelecká tvorba

 

Bjoern s.r.o.  

Poradenské služby v

 oblasti podnikania a riadenia 

Build Solution spol. s r.o. 

Výstavba obytných a

 

neobytných budov

 

ČIČBAU s.r.o.

 

Ostatné stavebné kompletizačné a

 

dokončovacie práce

 

DENTAL X-RAY s. r. o.  

Maloobchod 

so 

zdravotníckymi 

a

 

ortopedickými 

pomôckami v

 

špecializovaných predajniach

 

Eurospedit SK s. r. o. 

Ostatný maloobchod s

 

novým 

tovarom v 

špecializovaných 

predajniach 

iksa s.r.o. 

Prenájom  a

 

prevádzkovanie  vlastných  alebo  prenajatých 

nehnuteľností

 

Investment Project Omega, 
spol. s r.o. 

Nešpecializovaný veľkoobchod

 

IRASON, spol. s r.o. 

Prenájom  a

 

prevádzkovanie  vlastných  alebo  prenajatých 

nehnuteľností

 

ksa projekt s. r. o. 

Poradenské služby v

 oblasti podnikania a riadenia 

Milton 24 s. r. o. 

Zásielkový predaj alebo predaj cez internet

 

NEO s.r.o. 

Kadernícke a

 

kozmetické služby

 

ProSE, s. r. o. 

Počítačové 

programovanie 

RAVINA s.r.o. 

Sprostredkovanie obchodu s 

rozličným tovarom

 

SEK s. r. o. 

Počítačové programovanie

 

background image

 

21 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

SKOČO, s.r.o.

 

Vedľajšie činnosti v

 pozemnej doprave 

STELA BAU, s. r. o. 

Ostatné stavebné kompletizačné a

 

dokončovacie práce

 

TM-Auto s. r. o. 

Predaj automobilov a 

ľahkých motorových vozidiel

 

TRINITY Company s. r. o. 

Spracúvanie a

 

likvidácia iného ako nebezpečného odpadu

 

VIVIUM s. r. o. 

Účtovnícke  a

 

audítorské  činnosti,  vedenie  účtovných  kníh; 

daňové poradenstvo

 

 

 

Tabuľka 

Ekonomické subjekty pôsobiace v Jarovciach

 

Názov fyzickej osoby 

podnikateľa

 

Zameranie 

Štefan Schmöger

 

Obrábanie

 

Jana Fabiková 

 

Kadernícke a

 

kozmetické služby

 

Danka Lazarová

 

Sprostredkovanie obchodu s 

rozličným 

tovarom 

CARISCH, s.r.o. 

Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov, trhov

 

Peter Malý 

Malá

 

Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov, trhov

 

Malá s. r. o.

  

Služby pohostinstiev

 

Malá plus, s. r. o.

 

Hotelové a

 

podobné ubytovanie

 

Ján Krištof –

 J.K.CARS 

Prenájom  a

 

lízing  automobilov  a

 

ľahkých  motorových 

vozidiel 

Karol Šurabík

 

Služby týkajúce sa telesnej pohody (masérske služby)

 

Terézia Malá

 

Kadernícke a

 

kozmetické služby

 

E U R O S P E D I T 

Nákladná cestná doprava

 

Združenie technických 

športových činností, 

základná organizácia 

Jarovce 

Prevádzka športových zariadení

 

background image

 

22 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

2.4

.2.2 ROZPOČET A HOSPODÁRENIE MESTSKEJ ČASTI

 

 

Rok 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Príjmy

 

1 312 111 

1 835 925 

2 697 729 

2 022 168 

2 428 250 

2 260 475 

Výdavky

 

1 235 398 

1 393 653 

2 316 170 

1 690 248 

2 140 755 

2 260 475 

Tabuľka 

Príjmy a

 

výdavky

 

mestskej časti

 

 

 

Schválený 
rozpočet  na 

2019 (v EUR)  

Rozpočet 

2019 

po 

zmenách 

 

(v EUR) 

 

Schválený 
rozpočet  na 

2019 (v EUR) 

Rozpočet 

2019 

po 

zmenách 

 

(v EUR) 

Príjmy 

celkom 

2 783 497 

2 261 756 

Výdavky 

celkom 

2 753 224 

2 261 756 

Bežné príjmy

 

1 867 997 

1 937 883 

Bežné 
výdavky

 

1 837 724 

1 793 551 

Kapitálové 
príjmy

 

  407 000 

   51 655 

Kapitálové 
výdavky

 

  915 500 

  468 205 

Príjmové 
finančné 
operácie

 

  508 500 

  272 218 

Výdavkové 
finančné 
operácie

 

       0 

       0 

Tabuľka 

Rozpočet mestskej časti

 

Hodnotenie  hospodárenia  MČ  Jarovce  za  roky  2015 

2018  uvádza  portál  INEKO 

schéma č.3.

 

Celkové finančné zdravie Jaroviec je definované hodnotou 5,6 zo 6, čo znamená 

výborné finančné zdravie. MČ Jarovce je bez úverového zaťaženia. 

(INEKO, 2018) 

 

Schéma 

Finančné zdravie MČ Jarovce 

(INEKO, 2018) 

 

 

background image

 

23 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.4

.3 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

 

 

2.4

.3.1 BYTOVÝ FOND

 

 

Na základe dát získaných sčítaním

 

obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 evidujeme 

v  mestskej  časti  Bratislava  –

 

Jarovce  520  bytov.  Obývaných  bytov  je  celkovo  488,  čo 

predstavuje 93,85 % zo všetkých bytov v mestskej časti. Aj napriek tomu, že sú Jarovce mestskou 
časťou Bratislavy, ktorá je

 

typickou mestskou oblasťou, nachádza sa tu 388 rodinných domov

.  

Po  analýze  doby  výstavby  jednotlivých  bytov  a  domov  môžeme  dospieť 

záveru,  že  značná  časť  bola  postavená  v  sedemdesiatych  rokoch 

minulého  storočia  a  neskôr.  Najväčšie  množstvo  bytov  a  dom

ov  bolo 

postavených  v

 

období

  od  roku  1971  do  roku  1980,  kedy  sa  ich  postavilo 

celkovo  113. 

V  posledných  rokoch  možno  pozorovať,  že  počet 

postavených  domov  alebo  bytov  sa  neustále  zvyšuje,  čo  je  odrazom 

dynamického populačného rastu.

 

Prevažná väčšina bytov (84,04 % z celkového počtu) je lokalizovaná samostatne, teda v rámci 
objektu  sa  nenachádzajú  žiadne  ďalšie  bytové  jednotky.  Druhá  najpočetnejšia  kategória 
bytov s 11,54 % podielom na celkovom počte obývaných bytov sú byty v budovách s dvoma 
bytmi. Zvyšnú časť bytov (4,42 %) predstavujú byty v budovách s troma a viac bytmi.

  

Prevládajúcou  formou  vlastníctva  bytu  je  osobné  vlastníctvo  (92,36  %),  družstevný  byt  bol 

v sledovanom 

roku v obci len jeden a rovnako iba jeden byt bol v roku 2011 v nájme. Vlastnícke 

v

zťahy k zvyšným bytom sa pri sčítaní nepodarilo identifikovať. 

 

Podľa výsledkov SODB 2011 bolo v Jarovciach celkovo 520 bytov, dnes sa ich počet odhaduje 

na 879. V 

Jarovciach sa nachádza 10 bytových domov. Predpokladá sa, že stav domového 

bytového

  fondu  sa 

bude  v  najbližších  rokoch  aj  naďalej  prispôsobovať  súčasným 

demografickým trendom a že v mestskej časti bude dochádzať k stavbe čoraz väčšieho počtu 
nových domov a

 bytov.  

2.4

.3.2 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

 

Táto  časť  charakterizuje

 

predovšetkým  vybavenosť  v  oblasti  školstva,  zdravotníctva

 

služieb.  Cieľom  mestskej  časti  je  poskytnúť  všetkým  obyvateľom  kompletnú  občiansku 

vybavenosť, vďaka čomu budú zabezpečené podmienky pre ich kvalitný život v Jarovciach.

 

SOCIÁLNE ZARIADENIA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 

ZDRAVOT

NÁ STAROSTLIVOSŤ

 

V  mestskej  časti  Bratislava  –

 

Jarovce  je  zdravotná  starostlivosť 

poskytovaná  v  miestnom  zdravotnom  stredisku. 

Ambulancia 

všeobecného lekára sa nachádza 

na ulici Mand

ľová

 42, ordinuje v nej 

MUDr.  Daniela  Rozembergová

.  F

unkciu  zdravotnej  sestry  vykonáva 

Daniela Halánová. 

 

Problémom 

rámci zdravotnej starostlivosti

 

je veľmi nízky počet 

lekárov

  a 

absencia  špecialistov.

 

Cieľom  mestskej  časti  je  prilákať  do 

zdravotného  strediska  ďalších  odborných  lekárov,  predovšetkým  pediat

ra

,  gynekológa, 

kožného  lekára  a

 

praktického  lekára  pre  dospelých

.  Prioritou  Jaroviec  do  roku  2024  bude 

background image

 

24 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

výstavba nového zdravotného strediska poskytujúceho všeobecnú i špecializovanú zdravotnú 
starostlivosť

 

na najvyššej kvalitatívnej úrovni. 

 

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

 

Sociálna  starostlivosť

  v Jarovciach  je  do  vysokej  miery 

poddimenzovaná.  V  mestskej  časti  nie  je  zriadené  žiadne  zariadenie 

pre seniorov, 

domov sociálnych služieb, opatrovateľská služba ani iné 

zariadenie  sociálnej  starostlivosti.  Mestská  časť  zároveň  neorganizuje 
spoločné  stravovanie,  organizovaná  nie  je  ani  komunitná  sociálna 
práca. Jarovce nedisponujú komunitným centrom ani iným obdobným 
zariadením. Obyvatelia Jaroviec, ktorí si želajú tieto služby využívať, sa 

tak musia obrátiť na Bratislavu samotnú alebo na iné mestské časti. 

 

V  súvislosti  s  rastom  počtu  obyvateľov  v  poproduktívnom  veku  bude  v  budúcnosti 

nevyhnutné  investovať  finančné  prostriedky  práve  do  oblasti  sociálnej  starostlivosti

 

predovšetkým zriadiť zariadenie pre seniorov.

 

Žiaduce by bolo rozvíjať aj iné služby v oblasti 

sociálnej  starostlivosti,  vďaka  čomu  by  sa  zvyšovala  kvalita  života  všetkých  obyvateľov 
Jaroviec. Nevyhnutnosťou bude spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb.

 

 

VZDELÁVANIE

 

MATERSKÁ ŠKOLA

 

Materská škola sídli v typizovanej budove so štyrmi triedami s príslušenstvom, vlastnou 

spálňou  a  priestrannou  telocvičňou.  K  areálu  MŠ  patrí  aj  školský  dvor  s  pieskoviskom, 
amfiteátrom,  futbalovým  ihriskom,  hojdačkami,  preliezačkami.  MŠ 

v Jarovciach 

má  dlhú  a  bohatú  históriu,  ktorá  je  zaznamenávaná 

v Kronike 

školy už od roku 1948.

 

MŠ realizuje školský vzdelávací program s názvom Škola hrou. 

V  tomto  programe  je  základom  spontánne  učenie  v  prirodzených 
situáciách  s  výrazne  zastúpeným  princípom  aktivity  dieťaťa. 
Dominantné  postavenie  má  práve  dieťa  a  učiteľka  je  len 
facilitátorom.  V  pedagogickom  procese  prevláda  snaha  vytvoriť  predpoklady  pre  zdravý 
fyzický, psychický, sociálny, emocionálny a etický rozvoj detí, s uplatňovaním individuálnych 

skupinových

 

foriem práce, pri rozvíjaní komunikatívnych zručností detí. 

 

background image

 

25 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

Graf 6 

Počet detí MŠ za sledované obdobie rokov

 2015-

2020 ( interná evidencia MČ Jarovce)

 

 

 

grafe č.6 je uvedený počet detí navštevujúcich MŠ v

 

sledovanom časovom horizonte 2015

-

2020. V 

tomto období sa podarilo rozšíriť kapacitu MŠ o

 24 miest.  

Materskú školu v školskom roku 

2019/2020 

navštevovalo

 118 

detí, ktoré sú rozdelené do 

piatich tried. 

Vzdelávací proces a chod materskej školy zabezpečuje spolu 

11 zamestnancov, 

z  toho  je  jedným  zamestnancom  riaditeľka  MŠ,  8  zamestnancov  zabezpečuje  vzdelávací 
proces a 2 zamestnanci sú nepedagogickí (upratovačky).

 

Vzhľadom na aktuálne demografické trendy je čoraz viac vytváraný tlak na kapacitu 

MŠ. Existujúce kapacity sú poddimenzované a nepostačujú na zabezpečenie predškolského 
vzdelávania pre všetky detí, v dôsledku čoho vzniká potreba rozšíriť kapacitu materskej školy. 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 

Vyučovanie  v  Základnej  škole  Jarovce,  Trnková  1  sa  začalo  už 

školskom

 

roku 1980/1981 pre ročníky 1. –

 

4. (prvý stupeň) a dve oddelenia 

školskej  družiny.  V  školskom  roku  1992/1993  sa  stala  škola 
plnoorganizovanou  s  triedami  od  1.  ročníka  po  9.  ročník  s  jedným 
oddelením školskej družiny. V škole sa vyučuje anglický a nemecký jazyk. 
Kvalifikované  vyučovanie  jazykov  súvisí  aj  s  prípravou  žiakov  na  rôzne 
súťaže umeleckého a vedomostného zamerania.

 

Škola sa spoločne s materskou školou nachádza v príjemnom prostredí plnom zelene,

 

ktoré je venované praktickej výučbe prírodovedných predmetov. Areál plný zelene je zároveň 
využívaný učiteľmi telesnej výchovy od jari až do neskorej jesene. V tomto prostredí sa zároveň 
koná každoročne letný tábor.

 

Žiaci v škole pracujú v rôznych záujmových krúžkoch: výtvarný, spevácky, počítačový, 

prírodovedný,  protidrogový,  krúžok  športových  hier  a  hra  na  flaute.  Jarovská  škola  dbá 

o zdravie 

svojich žiakov, v dôsledku čoho sa zapojila do projektu Školy podporujúce zdravie. 

Škola spolupracuje aj s učiteľmi iných škôl –

 

učitelia ZUŠ Daliborovo námestie 2 prichádzajú za 

žiakmi a vyučujú hudobný odbor (hra na klavíri, husliach, gitare a flaute). ZŠ tiež vydáva časopis 

94

94

94

112

118

0

20

40

60

80

100

120

140

Počet detí

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

background image

 

26 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Trnky,  do  ktorého  žiaci  prispievajú  svojimi  prácami.  Žiaci  sa  zároveň  úspešne  zúčastňujú 

ol

ympiád a športových súťaží, súťaží v prednese poézie a prózy. 

 

ZŠ  sa  tiež  zapája  do  OLOmpiády.  OLOmpiáda

 

je  celoročná  súťaž  pre  deti, 

organizovaná OLO a.s., ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, 
osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská 
zodpovednosť.  Našej  ZŠ  sa  trikrát  podarilo  umiestniť  na  celkovom  1.  mieste.  Minulý  rok  sme 
taktiež odovzdali najviac papiera a plastov, ale po prepočítaní na žiaka sme obsadili druhú 
priečku. V tomto roku sa do súťaže taktiež zapájame.

 

 

Graf 7 

Počet žiakov ZŠ v rokoch 2015 –

 

2020 (interná evidencia MČ Jarovce)

 

V školskom roku 

2019/2020 

ZŠ navštev

ovalo 259 

žiakov, ktorí 

boli 

rozdelení do trinástich

 

tried. V 

grafe č.7 je uvedený počet žiakov ZŠ za sledované obdobie rokov 2015

2020. Počet 

žiakov  v

 

porovnaní  s

 

rokom  2015  stúpol  takmer  o

 

dvojnásobok.

 

V  škole  pracuje 

31 

zamestnancov,  z  toho  24 

z  nich  je  pedagogických.  Zvyšných

  7  zamestnanc

ov  sú

 

nepedagogickí a zabezpečujú chod školy.

  

 

SLUŽBY

 

 

SLUŽBY MIESTNEHO ÚRADU 

 

 

Miestny  úrad  v

 

Jarovciach  zabezpečuje  základné  administratívne  a  správne  úkony 

služby

 

pre občanov. Nachádza sa

 na ulici 

Palmová 1. Obyvatelia ho môžu navštíviť počas 

platných úradných hodín, pričom v utorok a štvrtok je nestránkový deň. Úrad má okrem iného 
na starosti agendu v  oblasti miestnych daní, životného prostredia,  ekonomických záležitostí. 
Okrem  toho  vykonáva  aj  funkcie  matričného  úradu,  stavebného  úradu  a  evidencie 

obyvat

eľstva. Všetky dôležité tlačivá si občania zároveň vedia stiahnuť on

-line z internetovej 

stránky Jaroviec.

 

 

Mestská  časť  Bratislava  –

 

Jarovce  disponuje  miestnym  rozhlasom,  prostredníctvom 

ktorého sú občania informovaní o dôležitých udalostiach.

 

Obecný rozhlas však nepokrýva celý 

137

154

198

228

259

0

50

100

150

200

250

300

Počet detí

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

background image

 

27 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

intravilán, absentuje najmä v

 

novovybudovaných lokalitách.

 Okrem toho 

má MČ Jarovce aj 

SMS rozhlas. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových 
správ (SMS). Zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu pre občanov, ktorí 
rozhlas na svojej ulici nemajú. Výhodný je aj pre tých, ktorí počas hlásenia rozhlasu nie sú doma. 
Občan si môže zvoliť okruhy odoberaných správ podľa kategórie, ktorej sa týkajú (kultúra, šport, 
dôležité  upozornenia,  predaje,  ostatné).  SMS  správy  sú  zasielané  priamo  na  telefónne  čísla 
zaregistrovaných občanov.

 

 

ÚRAD

 

SÍDLO

 

 

Sídlo matričného úradu

 

Palmová 1, Bratislava

 - Jarovce 

Sídlo pracoviska daňového úradu

 

Ševčenkov

32, 

Bratislava 

 

Petržalka

 

Sídlo  pracoviska  Obvodného  oddelenia 
policajného zboru

 

Vývojová 585, Bratislava

 - Rusovce 

Sídlo Okresného súdu

 

Prokofievova  6-12,  Bratislava  - 

Petržalka

 

Sídlo  Okresného  riaditeľstva  Hasičského  a 
záchranného zboru

 

Radlinského

 

6, 

Bratislava-

Staré 

Mesto 

Sídlo pracoviska okresného úradu

 

Tomášikova 46

, Bratislava 

Sídlo Územnej vojenskej správy

 

Mariánska 1, Bratislava

 - 

Staré Mesto

 

Sídlo  územného  Úradu  práce,  sociálnych 
vecí a rodiny

 

Kutlíková 17, Bratislava

 - 

Petržalka

 

Sídlo Okresného úradu –

 odboru starostlivosti 

životné 

prostredie 

Tomášikova 46

, Bratislava 

Okrsková  stanica  Mestskej  polície  hlavného 

mesta SR 

Haanova č. 10, Bratislava 

Petržalka

 

 

 

Tabuľka 

Zoznam úradov príslušných k danému územiu

 

OCHRANA OBYVATEĽOV A MAJETKU

 

V  mestskej  časti  Bratislava  –

 

Jarovce  sa  nenachádza  pracovisko 

Obvodného oddelenia policajného zboru. Miestne príslušným pracoviskom, 
ktoré  zabezpečuje  ochranu  obyvateľov  a  majetku,  j

e  pracovisko 

Obvodného oddelenia policajného zboru na Vývojovej 585 v mestskej časti 

Bratislava 

 

Rusovce. V mestskej časti zároveň nepravidelne pôsobí príslušník 

mestskej polície.

 

 

Program  Ministerstva  vnútra  SR  prostredníctvom  Hasičského  a  Záchranného  Út

varu 

Bratislava pod názvom „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na 
území Slovenskej Republiky“ zmenili situáciu a sú viditeľné aj u nás. Máme pripravenú hasičskú 
jednotku (15 členov), zaradenú do siete síl a prostriedkov Ministerstva vnútra ako druhosledové

 

background image

 

28 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

jednotky pre lokálne zásahy a prípady rozsiahlych živelných pohrôm. Najčastejšie pôsobenie 
ako  technické  zásahy.  Dobrovoľný  hasičský  zbor  obce  sa  tiež  podieľal  na  organizácii 
celoplošných testovaní v našej mestskej časti.

 

  

Jarovciach  absentuje  pokrytie  bezpečnostným  kamerovým  systémom

  a 

kamerový 

dispečing.  Vybudovanie  kamerového  systému  je  nevyhnutnosťou  z

 

dôvodu  opakovaného 

vyčíňania zlodejov. 

 

 

FARNOSŤ, BOHOSLUŽBY, CINTORÍN

 

 

Na území Jaroviec sa nachádza jeden kostol, konkrétne Kostol sv. 

Mikuláša.  Konajú  sa  v  ňom  pravidelné  bohoslužby  pre  veriacich 

z Jaroviec, 

pričom bohoslužby sa môžu zúčastniť aj návštevníci mestskej 

časti. Na Mandľovej 90 v Jarovciach sídli tiež rímskokatolícky farský úrad. 
Nová fara bola posvätená v apríli 2010.

 

 

 

Jarovciach sa zároveň nachádza jeden cintorín, ktorý je známy tým, že sa na ňom 

nachádza stredoveký karner. Cintorín je pre obyvateľov a

 

návštevníkov obce prístupný 7 dní 

týždni. Kapacita cintorína je nepostačujúca, preto je v

 

mestskej časti nevyhnutné

 

zriadiť nový 

cintorín vo forme urnového hája. 

 

 

2.4.3.2.4 

ŠPORT, KULTÚRA

 A 

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 

 

KULTÚRA

 

Jarovce  majú  veľmi  bohatú  históriu,  vďaka  čomu  je  v  nich  možné  nájsť  niekoľko 

kultúrno

-

historických  pamiatok.  V  Evidenčnom  liste  pamätihodností  mesta  Bratislavy  sú 

uvedené nasledovné kultúrne pamiatky:

 

background image

 

29 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

-

Hasičská striekačka

 

-

Stredoveký karner

 

-Socha Piety 

-

Socha sv. Floriána

 

-

Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne

 

 

Hlavnou  dominantou  Jaroviec  je 

Kostol  sv. 

Mikuláša

.  Kostol  stojí  v  kostolnej  záhrade  v  blízkosti  domu 

smútku.  Ide  o  jednoloďový  neskorobarokový  kostol 
pochádzajúci  z  r.  1764  –

 

1765.  Na  jeho  výstavbu  prispel 

vtedajší  patrón,  gróf  Eszterházy,  miestni  farníci,  ako  aj 
duchovný  správca  farár  František  Pauhof. 

Kostol  bol 

pôvodne postavený bez veže, ktorú postavili až v roku 1884. 
Bohužiaľ,  táto  dominanta  sa  nad  Jarovcami  nevypínala 
príliš  dlho.  Pred  koncom  druhej  svetovej  vojny  ju  3.  apríla 
1945 zničili ustupujúce nemecké vojská.

 

 

Po  poškodení  dominanty  Jaroviec

 

sa  jej  riadna  rekonštrukcia  začala  až  v  roku  1970. 

Dovtedy sa na kostole robili len drobné opravy. Jednou z najdôležitejších prác bola výstavba 
novej  veže, ktorá trvala dva roky. Do novopostavenej  veže boli umiestnené dva zvony (tzv. 
veľký umieračik), ktoré sa tu nachádzajú dodnes. 

 

 

V  rokoch  1972 

 

1974  bol  postavený  v  kostolnej  záhrade  dom  smútku  a  drôtené 

oplotenie  nahradil  železný  plot.  Posledné  úpravy  boli  na  kostole  zrealizované  koncom 
deväťdesiatych rokov. Dôkladná oprava vonkajšej aj vnútornej omietky kostola bola vykonaná 

v rokoch 2008 a 2009. H

lavný oltár sv. Mikuláša a tiež bočné oltáre Panny Márie a Najsvätejšieho 

Srdca  Ježišovho  pochádzajú  zo  začiatku  20.  storočia.  Po  stranách  hlavného  oltára  sú 
umiestnené dve drevené plastiky, a to plastika Ma

dony a plastika Ecce-

homo. Pozoruhodná 

je tiež kamenná krstiteľnica z 18. storočia. 

 

Hasičská  striekačka

 

v  hasičskej  zbrojnici  je 

ďalšou  pamätihodnosťou  Jaroviec.  Štvorkolesová 
hasičská ručná striekačka z roku 1875 vyrobená firmou 
Witwo  und  Knaust  vo  Viedni  bola  zakúpená  pre 
Dobrovoľný  hasičský  zbor  v  Jarovciach  v  roku  1913. 
Striekačka  je  v  udržiavaná  v  bezchybnom  funkčnom 
stave.  Desaťročia  náš  hasičský  zbor  úspešne 
reprezentuje  v  medzinárodnej  súťaži  s  historickou 
technikou  v  Rusovciach.  Na  celoslovenskej  úrovni 

vyhral  súťaž  s  historickou  technikou  v  Trenčíne 
štyrikrát.

  

Obrázok 

Kostol sv. Mikuláša 

v Jarovciach

 

Obrázok 

4 177-

ročná Hasičská strikačka

 

background image

 

30 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Významnou  historickou  pamiatkou  je  stredoveký  karner  na  cintoríne  na  Kôstkovej  ulici.  Ide 

podzemnú

 

stredovekú  kamennú  architektúru 

kruhového  tvaru,  vybudovanú  z  lomových 
kameňov.  Slúžila  na  pietne  uloženie  ľudských 
kostí,  ktoré  boli  prekryté  zeminou.  Tento  spôsob 
uloženia ľudských kostí nie je na Slovensku bežný. 
Vonkajší priemer stavby bol 370 cm, vnútorný 270 
cm. Svoju funkciu prestala stavba plniť v 15. –

 16. 

storočí. Karner bol skúmaný v rámci záchranného 
archeologického  výskumu.  Dnes  je  prekrytý 
dlažbou uloženou do tvaru kruhu. 

 

Na ceste medzi Jarovcami a Rusovcami 

sa nachádza socha Piety. Kamenná s

ocha Piety 

je osadená na vysokom hranolnom podstavci s 
nápisom TISES: KREIT Z. HAT. LAS. EN SETZ EN. TER A MMA WUTAWITZ 1727  –

 

„Tento kríž nechal 

postaviť  Tamas  Wutawitz  1727.“  Socha  Piety  je  riešená  v  tradičnom  poňatí  sediacej  Panny 
Márie, ktorá drží v náručí mŕtveho Krista. Socha je ukážkou ľudového baroka. K soche sa viaže 
ústna  tradícia,  podľa  ktorej  je  postavená  na  mieste,  kde  od  17.  storočia  stála  šibenica. 
Odborné reštaurovanie pamiatky sa vykoná v roku 2016. 

 

V areáli kostola sv. Mikuláša sa nachádza Socha sv. Floriána. Murovaný stĺp zo začiatku 

20. storočia je hranolového tvaru. V hornej časti má zasklenú niku, v ktorej je socha sv. Floriána 
ako patróna hasičov. Stĺp ukončuje betónová strieška s krížom.

 

Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne je ďalšou pamätihodnosťou, ktorú možno nájsť 

v areáli Kostola sv. Mikuláša. Ide o novodobý kamenný pomník. Na kamennom obdĺžnikovom 
podstavci  sú  po  stranách  dva  hranolové  stĺpy,  na  ktorých  sú  dosky  so  zoznamom  padlých 
občanov  Jaroviec.  Na  ľavej  doske  je  zoznam  padlých  v  prvej  svetovej  vojne,  zatiaľ  čo  na 
pravej doske je zoznam padlých v druhej svetovej vojne. V strede pomníka je tabuľka s nápisom 
IN  MEMORIAM  v  hornej  časti,  v  jej  strede  je  vyrytá  vetvička  a  v  spodnej  časti  je  nápis  R.I.P. 
Pomník bol realizovaný v 90. rokoch 20. storočia.

 

 

KULTÚRNE A

 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY

 

Obyvatelia  Jaroviec  majú  možnosť  zapojiť  sa  do  mnohých 

kultúrnych a športových aktivít. V Jarovciach sa každoročne koná mnoho 
podujatí, ktoré sa tešia veľkej obľube obyvateľov i návštevníkov. Spomedzi

 

nich možno spomenúť napr. každoročnú oslavu hodov, dňa matiek, súťaž 
vo varení guláša, fašiangové zábavy a karnevaly, koncerty, výstavy a iné. 
Okrem  toho  tu  pôsobí  množstvo  subjektov  v  oblasti  kultúry,  športu 

príbuzných

 

aktivít.

 

V rámci Dobrovoľného hasičského zboru trénujú a

 

súťažia v

 

hasičskom športe družstvá 

žiakov,

 

mužov,  žien

  a 

družstvo  s

 historickou  technikou. 

Známe  je  každoročné  podujatie 

Západoslovenskej hasičskej ligy aj

 

súťaž s

 historickou technikou v 

Jarovciach. Osemkrát sa naši 

prebojovali  na 

celoslovenského  kola,  naposledy  družstvo  žien  v

 

roku  2019  získalo  na 

celoslovenských majstrovstvách SR DHZ

 v Kysuckom Novom meste 3. miesto.  

 

Obrázok 

Stredoveký 

Karner

 

(Evidencia 

pamätihodností  mesta  Bratislavy,  fotografia  Z. 

Zvarovej, 2015)

 

background image

 

31 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

SPOLKY A 

ZDRUŽENIA

 

Klub mladých Chorvátov je apolitická organizácia založená v roku 1991. Klub počas 

svojej hist

órie organizoval

 

rôzne podujatia a vo svojich aktivitách pokračuje naďalej (fašiangy, 

stavanie  mája,  diskotéky,  rôzne  chorvátske  kultúrne  akcie).  Každý  rok  sa  podľa  možností 
členovia stretnú v Jarovskom lese, okrem toho sa aktívne zúčastňujú mnohých menšinových 
podujatí. Ďalšou takouto menšinovou organizáciou je Chorvátsky kultúrny spolok.

 

Tanečný súbor Ljuljanka vykonáva svoju činnosť od roku 2011. Jeho činnosť bola inšpirovaná 
činnosťou detského súboru Jarovček a súboru Mladosť, ktoré boli tiež založené v

 Jarovciach. 

Súbor je  určený pre deti, jeho názov  znamená v preklade  z chorvátčiny hojdačka, ktorá je 
typická pre malé deti. Repertoár súboru predstavujú chorvátske pesničky a tance, keďže veľká 
časť  obyvateľov  Jaroviec  má  chorvátske  korene.  Deti  z  Ljuljanky  reprezentujú  na  rôznych 

festivaloch 

a  podujatiach  na  Slovensku,  v  Maďarsku,  Rakúsku  i  v  Chorvátsku.  Súbor  sa 

súčasnosti

 

skladá z 15 detí, tréningy sa zvyknú konať v kultúrnom dome v Jarovciach dvakrát 

do týždňa.

 

Kultúrny život v Jarovciach obohacuje činnosť súboru Chorus CANTILENA. Tento vznikol 

v roku 2001 ako amatérske teleso zložené z nadšencov pre zborový spev pri rímskokatolíckom 
Kostole  sv.  Mikuláša.  Zbor  účinkuje  pri  bohoslužbách  nielen  v  Jarovciach,  ale  aj  po  celom 
Slovensku a v zahraničí. Repertoár zboru tvoria skladby od najstarších čias renesancie až po 
súčasnosť. Nechýbajú v ňom ani úpravy ľudových piesní a rôzne žalmy či antifóny.

 

Ďalším dôležitým subjektom je Materské centrum Luskáčik. Ide o občianske združenie, 

ktoré momentálne sídli v priestoroch Zdravotného strediska v Jarovciach. Centrum organizuje 
rôzne vzdelávacie, kultúrne i športové aktivity pre deti a ich matky. Príkladom aktivít môže byť 
herňa pre deti, tvorivé dielne, tanec a cvičenie pre deti od 1 do 3 rokov, podporné skupiny 

do

jčiacich matiek, popôrodná joga zdarma, stretnutia s detskou psychologičkou, kurzy prvej 

pomoci, bábkové divadlo pre deti, oslavy dňa matiek a dňa detí a pod.

 

 

Športové aktivity v Jarovciach sú rozvíjané okrem iného vďaka Telovýchovnej jednote 

Jarovce. Táto sa sústredí na futbal, ktorý má v Jarovciach dlhú tradíciu (prvý oficiálny záznam 
o futbale v Jarovciach pochádza z roku 1928). TJ Jarovce vznikla oficiálne v roku 1949 a od 
roku  1950 Jarovce začali oficiálne hrať majstrovský futbal (okresnú  súťaž IV. tr

iedy). 

Klubová 

farba je zeleno-

biela. O kvalite hráčov Jaroviec svedčí mnoho úspechov, napr. úspechy na 

okresných súťažiach. Šport v Jarovciach zároveň podporuje občianske združenie OZ Veritas, 
ktoré vzniklo v roku 2013.

 

Našim  najstarším  spolkom  je  Dobrovoľný  hasičský  zbor.  Organizovaná  ochrana  proti 

požiarom začína u

 

nás koncom 19.storočia v

 

časoch Uhorska v

 

roku 1890. Historická zborová 

zástava pochádza  z

 

roku 1907. Naša hasičská zbrojnica bola odovzdaná do užívania v

 roku 

1956  a 

každá  generácia  prináša

  s

voj  diel.  Dnes  má  zbor  158  členov,  je  súčasťou  jarovskej 

komunity.  Hasiči  v

 

rovnošate  sú  súčasťou  cirkevných  procesií  po  generáciách.  Pomáhajú 

mestskej časti pri organizovaní podujatí. Zbor sa podieľa sa na výchove svojich nasledovníkov, 
stará sa o

 

hasičskú techniku, historickú techniku,

 

reprezentáciu m.č. v hasičskom športe, ako 

aj 

zachovávanie  tradícií.  V

 

roku  2016  vzniklo  OZ  Dobrovoľný  Hasičský  Zbor,  ktoré  podporuje 

činnosť hasičov v

 Jarovciach. 

 

background image

 

32 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.5 

ÚZEMNO –

 

TECHNICKÁ ANALÝZA

 

 

2.5.1 DOPRAVA 

 

CESTNÁ DOPRAVA

 

Mestská časť sa nachádza približne 13 kilometrov južne od centra 

Bratislavy,  kam  je  možné  dostať  sa  diaľnicou  i  vedľajšími  cestami. 
Katastrálnym  územím  Jaroviec  vedie  medzinárodná  rýchlostná  cesta, 
diaľnica D2, na ktorú je možné napojiť sa ihneď po výjazde zo zastavanej 
časti  územia  mestskej  časti.  Touto  cestou  sa  môžu  obyvatelia  Jaroviec 
dostať  do  Maďarska  kombináciou  ciest  E65/E75,  pričom  vzdialenosť  od 

miesta  pripojenia  na  diaľnicu  až  po  hraničný  priechod  predstavuje  približne 

11  km.  Do 

Maďarska  sa  z  Jaroviec  dá  dostať  aj  inou  trasou,  a  to  trasou  cez  Rusovce.  Pri  jej  použití  sa 

hraničnému

 

priechodu obyvatelia Jaroviec dostanú po prejdení približne 8 km. 

 

Diaľnicou D2 je zároveň možné dostať sa do Českej republiky, a to konkrétne využitím 

cesty  E65.  Najbližší  hraničný  priechod  s  Českou  republikou  je  tak  možné  dosiahnuť  po 
maximálne 100 km cesty z Jaroviec po ceste E65.

 

Z Jaroviec je možné dostať sa veľmi rýchlo do Rakúska, a to viacerými spôsobmi. Existuje 

možnosť  využitia  rýchlostnej  cesty  európskeho  významu,  cesty  E58.  Pri  využití  tejto  cesty  je 
hraničný priechod vzdialená iba približne 4,5 km od Jaroviec. Do Rakúska je možné dostať sa 
aj cestou 1020. Pri jej využití je potrebné prejsť približne 4,1 km na to, aby sa obyvatelia 

Jaroviec 

dostali do rakúskeho Kittsee.

 

Jarovce  sú  zároveň  veľmi  dobre  spojené  s  ostatnými  časťami  Slovenska,  a  to 

prostredníctvom diaľnice D1. Na túto je možné dostať sa kombináciou ciest E571, E58 a E75, 
druhou alternatívou je trasa cez štátnu cestu 2 a následné využitie predošlej kombinácie ciest. 
Prístavný most je tak vzdialený približne 11 km od Jaroviec.

  

V budúcnosti bude možné dostať sa do niektorých častí rýchlejšie vďaka dobudovaniu 

diaľnice D4, ktorá bude slúžiť ako obchvat Bratislavy. 

 

Nasledujúca tabuľka uvádza priemernú časovú dostupnosť z Jaroviec do významných sídel 

okolí:

 

Mesto/obec 

Vzdialenosť v km

 

Časová dostupnosť (min.)

 

Bratislava - centrum 

13 

11 

Trnava 

61 

42 

Trenčín

 

137 

82 

Břeclav

 

92 

58 

Brno 

139 

88 

Kittsee 

6,2 

Viedeň

 

70 

48 

Rajka 

10,5 

11 

Budapešť

 

192 

111 

Tabuľka 

Časová dostupnosť susedných a významných sídel

 ( Mapy Google, 2020) 

LODNÁ DOPRAVA 

 

 

background image

 

33 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Severovýchodnú časť katastra

 Jaroviec 

obteká

 rieka Dunaj. Ide 

o  medzinárodnú  rieku,  na  ktorej  sa  uskutočňuje  medzinárodná 
preprava  tovarov  i  osôb.  Najbližší  nákladný  prístav  sa  nachádza 

v mestskej 

časti Bratislava  –

 

Ružinov na Prístavnej ulici.

 

Osobná lodná 

doprava  je  realizovaná  Dunajskou  rekreačnou  spoločnosťou,  ktorá 
zabezpečuje rozvoj rekreačných aktivít a rozvoj cestovného ruchu od 
Devína po Medveďov a na vodnom diele Gabčíkovo.

 

Osobný prístav 

sa nachádza v mestskej časti Bratislava –

 

Staré mesto na Fajnorovom 

nábreží

. v 

blízkej mestskej časti

 

Čunov

je vybudované prístavisko, ktoré ponúka reštauračné 

a  ubytovacie  služby,  organizovanie  vyhliadkových  plavieb  výletnou  loďou,  či  možnosť 
pristávania a státia lodí. 

 

CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

 

Obyvatelia  Jaroviec 

využívajú  na  cyklistiku  medzinárodnú 

cyklistickú  trasu  –

 

Dunajskú  cyklistickú  trasu,  ktorá  je  jednou 

najfrekventovanejších

 

cyklistických ciest v

 

Európe –

 EUROVELO 6. 

Na  území  Slovenska  prechádza  od  hraničného  priechodu  Berg 
popri  hrádzi  Dunaja  na  území  Petržalky  okolo  vodného  diela 

Čunove

 

až k vodnému dielu v Gabčíkove. Cesta je využívaná aj 

pre realizáciu iných športov, vo veľkej miere ju využívajú aj korčuliari.

 

území  absentuje  segregovaný  cyklistický  chodník  prepájajúci 

mestskú časť Jarovce s

 

hlavným mestom –

 

Bratislavou a taktiež s

 o

kolitými mestskými časťami. 

nasledujúcich  rokoch  je  prioritou  mestskej  časti  Jarovce  vybudovať  segregovaný 

cyklochodník, ktorý bude

 

poskytovať rekreačné využitie, ako aj bezpečnú alternatívnu formu 

dopravy, ktorá bude prepájať okolité sídla.

  

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

 

Ďalšou 

formou 

cestnej 

dopravy 

popri 

individuálnej 

automobilovej  je  mestská  hromadná  doprava.  Do  Jaroviec  jazdí 
niekoľko autobusov MHD. Jedným z nich je autobus č. 90, ktorý ide od 
Nového  SND  do  Čunova.  Tento  autobus  stojí  v  Jarovc

iach  na 

zastávkach  Jarovce

-

záhrady,  Strelnica,  Píla,  Jarovce  a  Sady.  Ďalšou 

možnosťou je linka č. 91 smerujúca od Mosta SNP do Čunova, ktorá stojí 
v Jarovciach na tých istých zástavkách ako linka č. 90. Cez Jarovce 
premáva v ranných a večerných hodinách aj

 

linka č. 191 smerujúca 

od  Mosta  SNP  do  Rusoviec. 

Do  Jaroviec  smeruje  aj  nočná  linka  N91  smerujúca  z  Jasovskej 

(Petržalka) na Kovácsovu (Rusovce). 

 

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

 

Priamo cez zastavané územie Jaroviec 

ne

prechádza

 

železničná trať.

 

Severovýchodnou  časťou

 

extravilánu  je  trasovaná  železničná  trať,  avšak 

bez  zastávok.  Najbližšia  železničná  stanica  sa  nachádza  v  Rusovciach. 
Ďalšia blízka železničná stanica sa nachádza v rakúskom Kittsee. Z  oboch 
železničných staníc je možné dostať sa ďalej na územie Slovenska, Rakúska 
či Maďarska. Ak obyvatelia potrebujú cestovať linkami, ktoré nezastavujú na 
spomenutých staniciach, môžu využiť neďalekú Železničnú stanicu Petržalka 
či Hlavnú stanicu

 v Bratislave. 

 

background image

 

34 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

LETECKÁ DOPRAVA

 

Jarovce sú mestskou časťou Bratislavy, ktorá ako hlavné mesto 

Slovenska disponuje medzinárodným letiskom. Toto letisko je vzdialené 
približne  17  km  od  centra  Jaroviec  v  prípade  využitia  individuálnej 
automobilovej  dopravy.  Na  letisko  je  možné  dostať  sa  aj  pomocou 

MHD. 

2.5.4 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚA

 

ZÁS

OBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 

V Jarovciach 

sa  nachádza  v

 

súčasnosti  podľa  aktuálneho  územného 

plánu  14

 

trafostaníc.  Súčasné  zastavané  územie  mestskej  časti

  je  plne 

zásobované  elektrickou  energiou.  Nakoľko  však  dochádza 

novej  výstavbe 

rodinných a

 

bytovýc

h domov

, bude nevyhnutné zabezpečiť rozšírenie technickej 

infraštruktúry. 

 

PLYNOFIKÁCIA

 

Mestská  časť  Bratislava  –

 

Jarovce  nie  je  plne  plynofikovaná.

 

Rozvody plynu úplne absentujú na Zeleninovej, Bažantnicovej

 

a Koreňovej 

ulici,  pričom  sčasti  zároveň  nie  je  plynofikovaná  Mandľová  a

 

Trnková. 

Plynovodný  systém  mestskej  časti  je  napojený  na  regulačnú  stanicu 

Bratislava 

 

Jarovce typu 3000/2/1. Jej výkon je 3000 m

3

/hod.

 

VODOVODNÁ SIEŤ

 

Mestská  časť  Bratislava  –

  Jar

ovce  má  spoločne  s

 

mestskou  časťou 

Bratislava 

 

Rusovce spoločnú studňu, ktorá sa nachádza v

 katastri Rusoviec. 

Táto studňa je zdrojom pitnej vody pre obyvateľov oboch mestských častí. 

Jarovciach  sa  nachádza  vodojem  s

 objemom  400  m

3

.  Vodovodná  sieť 

však  nepokrýva  celé  územie  obce.  Rozvody  nie  sú  na  Zeleninovej 

Koreňovej ulici, pričom sčasti absentujú aj na Mandľovej a

 Trnkovej ulici. 

Cieľom mestskej časti je v

 

budúcnosti zabezpečiť napojenie na vodovod na celom území.

 

KANALIZÁCIA

 

Na kanalizáciu je napojená väčšina obce. Výnimkou je Zeleninová 

Koreňová  ulica,  pričom  Mandľová  a

 

Trnková  sú  odkanalizované  len 

sčasti. Na Trnkovej ulici sa nachádza ZŠ s

 

MŠ Jarovce, táto dôležitá budova 

tiež nie je napojená na kanalizáciu. Predstavitelia MČ si stanovili za cieľ

 

čo 

najskôr odkanalizovať celú mestskú časť. 

 

 

T

ELEKOMUNIKÁCIE A INTERNET

 

T

elefónna  ústredňa  je  umiestnená  v

 

objekte  Kultúrneho  domu  na 

Mandľovej  80.  V

 

mestskej  časti  v

 

súčasnosti  nie  je  prístupný  telefónny 

automat.  Všetci  mobilní  operátori,  ktorí  majú  licenciu  na  výkon  činnosti 

Slovenskej republike, majú pokrytie signálom na celom území Jaroviec bez 

výnimky.  Internet  pre  obyvateľov  poskytujú  spoločnosti  Telekom,  Orange 

a UPC. V 

Jarovciach sa tiež nachádza internetová kaviareň.

 

background image

 

35 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRST

VO 

Odvoz  komunálneho  odpadu  vyprodukovaného  v

 

mestskej  časti 

zabezpečuje  spoločnosť  OLO  a.s.  Odvoz  sa  uskutočňuje  raz  týždenne. 

mestskej časti je zároveň realizovaný

 

separovaný zber odpadov. Odvoz 

vyseparovaného odpadu je realizovaný podľa 

potreby. V Jarovciach sa 

zároveň  nachádza  niekoľko  čiernych  skládok  odpadu,  ktoré  sú  však 
priebežne  likvidované.  Zberný  dvor  v

 

mestskej  časti  nie  je.  V

 

súčasnosti 

funguje  tzv.  stojisko  kontajnerov,  ktoré  čiastočne  plní  funkciu  zberného 
dvora. Cieľom predstaviteľov Jaroviec je  vybudovať plnohodnotný zberný dvor a

 

zefektívniť 

tak odpadové hospodárstvo.

 

2.6 

PRÍRODNO –

 

ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA

 

2.6

.1 OVZDUŠIE

 

 

katastrálnom území MČ Jarovce sa nenachádzajú také prevádzky, ktoré by svojou 

činnosťou  výrazne  znečisťovali  ovzdušie.  Z  hľadiska  znečistenia  ovzdušia  je  však  územie

 

Bratislavského kraja v rámci Slovenska znečisťované najviac. Najzásadnejší vplyv majú exhaláty 
z chemického priemyslu, energetiky a dopravy. Významným druhotným zdrojom znečisťovania 
sú  sprievodné  javy  osídlenia,  ako  je  lokálne  vykurovanie  domov  a  budov,  emisie 

z automobilovej 

dopravy,  prašnosť  spôsobená  poľnohospodárskou  výrobovou  v  území, 

stavebnými činnosťami, hnojenie, odpady a odpadové vody

2.6.2 VODSTVO 

Jarovce patria do povodia rieky Du

naj. Čo sa týka povrchových vôd, najvyššie vodnosti 

sú viazané na topenie snehov a pripadajú na mesiace február až apríl. Voda sa akumuluje 
prevažne v období december až január. 

 

Jarovciach sa nachádzajú vodné plochy

 

 Jarovs

ké rameno,

 

Malý Zemník, Veľký

 

Zemník. 

a Jarovs

 

štrkovisk

o. 

Tieto vodné plochy sú vyhľadávaným rybárskym revírom. Veľký 

Z

emník

 sa 

nachádza  na  pravom  brehu  Dunaja, 

vznikol 

ťažbou  štrku  potrebného  hlavne  na  výstavbu 

vodného diela Gabčíkovo. Dnes je využívaný ako areál kanoistiky a

 veslovania. 

 

2.6

.3 PÔDNY FOND

  

Kataster Jaroviec má celkovú výmeru 21 342 442 m2. Zastavané územie má rozlohu 1 

438  164  m

2

,  čo  predstavuje  6,74  %  z  celkovej  výmery  katastra.  Ostatná  plocha  o  celkovej 

výmere 19 904 278 m2 sa zaraďuje medzi nezastavané územie. Najväčšie zastúpenie z celkovej 
výmery  katastra  obce  majú  poľnohospodárske  plochy.  Miera  poľnohospodárskeho  využitia 
predstavuje až 71,04 % z celého územia (15 161 836 m2). Celková výmera nepoľnohospodárskej 
pôdy  predstavuje  6  180  606  m2,  z  toho  lesné  plochy  zaberajú  973  268  m2  a  vodné  plochy 

ostatnými

 

plochami zaberajú 3 769 175 m2. 

 

Čo sa týka poľnohospodárskej pôdy, prevažnú väčšinu predstavuje orná pôda. Táto tvorí až 
93,23 % (14 135 122 m2) poľnohospodárskej pôdy. Trvalé trávne porasty predstavujú

 1,42 % (214 

991 m2) z celkovej poľnohospodárskej pôdy. Záhrady predstavujú celkovo 1,53 % (232 516 m2), 
vinice menej než 1 % (421 m2) ovocné sady 3,82 % poľnohospodárskej pôdy (578 786 m2).

 

 

background image

 

36 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.6.4 HLUK A 

ŽIARENIE

 

 

Hlučnosť  a

 

prašnosť  je 

mestskej  časti  spôsobovaná 

najmä  vplyvom  automobilovej 

dopravy. 

Podľa 

prieskumu 

Štátneho  geologického  ústavu 
Dionýza  Štúra  bola  v

 mestskej 

časti  Jarovce  indentifikovaná 
nízka 

až 

stredná 

úroveň 

radónového 

rizika. 

(ŠGÚDŠ, 

2020) 

 

Mapa 3 

Radónové riziko (ŠGÚDŠ, 2020)

 

2.6

.5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

 

MČ  zabezpečuje  separovaný  zber  odpadu  –

 

pravidelne  sa  vykonáva 

zber  elektrického  a  elektronického  šrotu,  bielej  techniky,  autobatérií,  papiera, 
plastov,  skla.  Zber  biologického  zeleného  odpadu  sa  realizuje  formou 
veľkoobjemových kontajnerov. Zber a odvoz komunálneho odpadu na riadenú 
skládku v okrese Bratislava V. zabezpečuje firma OLO a.s.

 

 

2.6.6 

GEOLOGICKÉ ZLOŽENIE

 

 

Podľa regionálneho geologického členenia sa na geologickej stavbe územia podieľajú 

horniny  neogénu  a

 

kvartéru.  Neogénne  sedimenty  ako  podložie  reprezentuje  panónske 

súvrstvie  vo  vývoji  molasovej  série.  Povrch  neogénu  má  zvlnený  charakter.  Litologicky  je 

ne

ogén reprezentovaný prevažne súdržnými sedimentami zrnitostne charakteru ílov, piesčitých 

ílov, prachovitých ílov až siltov. V

 

panve sú hojné aj preplástky uhoľných ílov a lignitu. Najvyššie 

vrstvy  neogénneho  súvrstvia  reprezentujú  uloženiny  tzv.  uhoľnej  a

 

modrej  série.  Kvartérne 

sedimenty sú zastúpené prevažne piesčitými štrkmi. Najvrchnejšiu vrstvu kvartéru tvoria vrstvy 
hlín piesčitých, hlbšie sa nachádzajú vrstvy hlín a

 

pieskov hlinitých.

 

2.6.7 

GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE

 

V rámci geomorfologických pomerov sa mestská časť Bratislava –

 Jarovce rozprestiera 

na  morfoštruktúrach  Panónskej  panvy.  Z  hľadiska  geomorfologického  systému  patrí

  do 

provincie  Západopanónskej  panvy  a  subprovincie  Malej  Dunajskej  kotliny,  do  ktorej  spadá 
oblasť Podunajskej nížiny, členiaca

 

sa na Podunajskú rovinu a pahorkatinu. 

Územie Jaroviec sa 

nachádza  v

 

geomorfologickej  oblasti  Podunajská  nížina  a

 

celku  Podunajská  rovina. 

Predstavuje  jednotvárnu  rovinu,  ktorá  je  zo  severozápadnej  a

 

severnej  strany  výrazne 

ohraničená juhozápadným výbežkom pohoria Malých Karpát. Rovina je nevýrazne členená 
mŕtvymi a

 

živými riečnymi ramenami Dunaja, s

 

nevýrazným spádom smerom na juhovýchod 

východ.

 

Nadmorská výška rovinnej časti sa pohybuje v

 

rozmedzí 132 až 134 m n. m. 

 

background image

 

37 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

Mapa 4 Geo

morfologické členenie Slovenska (ŠGÚDŠ, 2020)

 

 

Schéma 

Geomorfologické členenie Slovenska (ŠGÚDŠ, 2020)

 

2.6.8 

KLIMATICKÉ PODMIENKY

 

Územie Jaroviec patrí do teplej klimatickej oblasti s priemerným počtom teplých dní za 

rok 50 a viac a s denným maximom teploty vzduchu viac alebo rovné 25 °C. Podnebie je skôr 
teplé,  suché,  s  miernou  zimou.  Priemerné  ročné  teploty  sa  pohybujú  okolo  10  °C,

 

pričom 

januárové teploty dosahujú 

-

3 °C a júlové teploty zasa 20,5 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok 

dosahuje okolo 600 mm. Počet mrazových dní sa pohybuje od 40 do 65. 

 

Čo sa týka zrážok, Jarovce patria do suchého okrsku teplej klimatickej oblasti. Snehové

 

zrážky sa vyskytujú v období november až marec a sú veľmi premenlivé. Priemerný počet dní 
so snehovou pokrývkou je 31.

 

 

background image

 

38 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.6.9 RASTLINSTVO 

 

Územie Jaroviec spadá do oblasti panónskej flóry s

 

obvodom eupanónskej xerotermnej 

flóry. Z

 

vegetačných jednotiek je

 

možné spomenúť vrbovo

-

topoľové lesy, lužné lesy, ktoré sa 

vyskytujú na najnižších lokalitách s

 

vysoko položenou hladinou podzemnej vody. V

 

pôvodných 

spoločenstvách prevládala vŕba

 biela a 

vŕba

 

krehká, na suchších miestach bolo možné nájsť 

topoľ biely, čie

rny i 

sivý. Z

 

krovín je na území hojnejšie zastúpený svíb krvavý, menej baza čierna. 

bylín dominuje žihľava dvojdomá, ostružina ožinová a

 

iné.

 

 

Charakter  pôvodných  lužných  lesov  narušila  výsadba  cudzokrajných  drevín,  najmä 

topoľov.  Kvôli  výsadbe  a

 budova

niu  infraštruktúry  sa  tu  vyskytuje  čoraz  menej  pôvodných 

rastlinných spoločenstiev. 

 

2.6.10 

ŽIVOČÍŠSTVO

 

 

Živočíšstvo na území Jaroviec má na mnohých miestach ešte pôvodný charakter, no 

do značnej miery je ovplyvnené dlhodobou činnosťou človeka na území. Zo

 

zoogeografického 

hľadiska spadá prevažná

 

časť územia do provincie Vnútrokarpatské zníženiny. 

 

Do územia Jaroviec zároveň zasahuje chránené vtáčie územie Sysľovské polia, v ktorom 

sú  vyvíjané  snahy  o  ochranu  a  zachovanie  biotopov  európskeho  významu  a  zacho

vanie 

biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa fúzatého, husi bielocelej, husi siatinnej a sokola 
červenonohého.

 

Na  území  sa  zachovávajú  čo  najvhodnejšie  podmienky  pre  ich  prežitie 

rozmnožovanie.  Chránené  vtáčie  územie  Sysľovské  polia  je  posledným  pravidelným 

hniezdiskom dropov fúzatých na Slovensku a slúži ako zimovisko a zhromaždisko pre viac ako 
10 % stredoeurópskej populácie dropov fúzatých. 

 

V katastrálnom území Jaroviec sa nachádza maloplošné chránené územie, konkrétne 

chránený areál Jarovská bažantnica. Predmetom ochrany v tomto areáli sú historické lesné 

porasty. 

2.6.11 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

Kvalita  životného  prostredia  v

 Jarovciach  je  pomerne 

dobrá.  V

 

Jarovciach  nie  sú 

identifikované  žiadne  funkčné  zdroje  znečisťovania  ovzdušia,  vody  a

 

pôdy.  Najväčším 

environmentálnym problémom Jaroviec je existencia niekoľkých rozsahovo menších čiernych 
skládok odpadu, ktoré musí MČ

 

pravidelne na vlastné náklady odstraňovať.

 

 

Ak  analyzujeme  Jarovce  v 

širšom  kontexte,  je  nevyhnutné  uviesť,  že 

Bratislava  a 

priľahlé  časti  sa  charakterizujú  pomerne  vysokou  mierou 

znečistenia 

intenzívnou 

dopravou 

a

 

priemyselnými 

závodmi. 

priemyselných závodov je potrebné spomenúť predovšetkým SLOVNAFT 

a.s. Bratislava, produkujúci mnoho znečisťujúcich látok, ktoré sa dostávajú 
do  ovzdušia,  vôd  i

 

do  pôdy.  Za  ďalšieho  znečisťovateľa  je  označovaná 

spoločnosť OLO

 a. 

s., ktorá negatívne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia kvôli spaľovaniu 

odpadov.  

 

Ďalším  ohrozením

 

pre  životné  prostredie 

je 

vysoká  intenzita  poľnohospodárskej  produkcie. 

Prípadné  nadmerné  používanie

 

hnojív  môže

 

predstavovať  riziká  pre  zdravotný  stav 

obyvateľstva a

 

taktiež riziká pre zdroje podzemnej vody. 

 

background image

 

39 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.6.12 OCH

RANA PRÍRODY A KRAJINY

 

 

Priamo  v 

mestskej  časti  Bratislava  –

 

Jarovce  nemožno  nájsť  žiadne  veľkoplošné 

chránené  územie.  V

 

bezprostrednom  okolí  sa  však  takéto  lokality  nachádzajú,  pričom  sú 

viazané predovšetkým na rieku Dunaj. Ide o

 

chránenú krajinnú oblasť Dunajské luhy, v

 ktorej 

možno nájsť jedinečnú faunu a

 

flóru. Do územia Jaroviec zároveň zasahuje chránené vtáčie 

územie  Sysľovské  polia,  v

 

ktorom  sú  vyvíjané  snahy  o

 ochranu  a zachovanie  biotopov 

európskeho významu a

 

zachovanie biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa fúzatého, husi 

bielocelej, husi siatinnej a 

sokola červenonohého. 

 

 

Na  území  sa  zachovávajú  čo  najvhodnejšie  podmienky  pre  ich  prežitie 

rozmnožovanie.  Chránené  vtáčie  územie  Sysľovské  polia  je  posledným  pravidelným 

hniezdiskom dropov fúzatýc

h na Slovensku a 

slúži ako zimovisko a

 

zhromaždisko pre viac ako 

10 % stredoeurópskej populácie dropov fúzatých. 

 

katastrálnom území Jaroviec sa nachádza maloplošné chránené územie, konkrétne 

chránený areál Jarovská bažantnica. Predmetom ochrany v

 tomto 

areáli sú historické lesné 

porasty. 

 

2.7 

SWOT ANALÝZA

 

SWOT  analýza  slúži  ako  nástroj  na  zhodnotenie  stavu  riešeného  územia.  Hodnotí 

vnútorné  prostredie  (definovaním  silných  a

 

slabých  stránok  územia)  a

 

vonkajšie  prostredie 

(identifikáciou možných príležitostí a

 

ohrození). 

 

SWOT analýza

 

pozostáva zo 4 hodnotiacich kritérií:

 

 

S

   

 

STRENGTHENS

 

silné stránky

 

W

    

WEAKNESS

slabé stránky

 

O

  

 

OPPORTUNITIES

 

 

príležitosti

 

T

   

 

THREATS

 

 ohrozenia  

 

 

Vďaka  vhodne  spracovanej  SWOT  analýze  je  možné  stanoviť  vhodnú  stratégiu

  pre 

budúci  smer  rozvoja  MČ  Jarovce

Určuje  sa

 

vzájomným  porovnávaním  vnútorných  silných 

stránok  a

 

vonkajších  príležitostí  s

 

cieľom  stanoviť  aktívnu  rozvojovú  stratégiu.  Zosúlaďuje  sa

 

množina slabých stránok s

 

vonkajšími ohrozeniami s

 

cieľom identifikovať najrizikovejšie faktory, 

ktoré bude potrebné

 

čo najviac zmierňovať, alebo ich úplne eliminovať.

 

Jednotlivé aspekty 

SWOT  analýzy  sú  rozdelené

  na  socioekonomick

é,  prírodno

-

environmentáln

a  územno

-

technick

é.

 

 

background image

 

40 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.7.1 SOCIO 

 

EKONOMICKÁ ANALÝZA

 

 

 

 

 

 

background image

 

41 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.7

.2 PRÍRODNO –

 

ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA

 

 

 

 

 

background image

 

42 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.7

.3 ÚZEMNO –

 

TECHNICKÁ ANALÝZA

 

 

2.8 

KĽÚČOVÉ DISPARITY A

 

HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA

 

 

 

 

 

background image

 

43 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.8 

STEEP ANALÝZA

 

Okrem  metódy  SWOT,  ktorá  hodnotí  vonkajšie  a

 

vnútorné  faktory  a

 

na  ich  základe 

formuluje 

hlavné disparity a

 faktory rozvoja, sa v 

praxi používa aj STEEP analýza. Táto metóda 

hodnotí iba vonkajšie faktory (faktory globálneho prostredia) v

 

týchto segmentoch: sociálne, 

technologické,  ekonomické,  ekologické,  politické  faktory  a

 

faktory  hodnôt  obyvateľstva, 

pracovníkov  samosprávy,  podnikateľov  v

 

  a 

ďalších  zúčastnených  strán.  V

 

prípade 

Jaroviec 

boli  identifikované  nasledujúce  faktory  globálneho  prostredia,  ktoré  ovplyvňujú 

budúci rozvoj obce

:  

 

 

 

background image

 

44 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

 

 

 

background image

 

45 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

 

 

background image

 

46 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

 

 

background image

 

47 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

3. STRATEGICKÁ ČASŤ

 

3.1 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU NÁZOROV OBYVATEĽOV

 

V záujme zapojiť obyvateľov Jaroviec do tvorby PHRSR bol vytvorený dotazník, ktorý bol 

uverejnený na internetovej stránke mestskej časti. Dotazníkový formulár vyplnilo 477 obyvateľov 

a tri osoby z 

pozície miestneho podniku/ organizácie/ ekonomického subjektu.

 Z toho bolo 54,7 

% žien a

 

45,3 % mužov. Najaktívnejšou vekovou skupinou boli obyvatelia vo veku 30

-39 rokov 

(38,7 

%). Najmenej aktívni boli obyvatelia vo vekovej skupine 15

-19 rokov (1,9 % respondentov). 

Najviac respondentov dosiahlo vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa (53%). 

Najmenej sa zapojili 

respondenti s dosiahnutým základným vzdelaním (1%)

 

Z celkového počtu 4

77 respondentov bolo 41,5 

% zamestnaných v súkromnom sektore, 

17,8 % zames

tnaných vo verejnom sektore a treťou najväčšou skupinou boli podnikatelia, ktorí 

predstavovali  13 

%  respondentov.  Do  dotazníkového  prieskumu  sa  zapojili  predovšetkým 

obyvatelia,  ktorí  v  Jarovciach  žijú 

6-10  rokov  (27%), 

podobne  početnými  skupinami

  boli 

oby

vatelia  žijúci  v  Jarovciach 

21  rokov  (26,6%)  a 

obyvatelia  žijúci  v

 Jarovciach  1 

  5  rokov 

(26,4%) 

 

So životom v Jarovciach je spokojných 

79,7 

% respondentov, pričom zvyšných 

19,7 % je 

spokojných  len  čiastočne.  Rozvoj  a  napredovanie  Jaroviec  hodnotí  pozitív

ne  71,8  % 

respondentov, zatiaľ čo negatívne hodnotenie uviedlo 

10,9 %.  

 

Najväčšie  identifikované  nedostatky  mestskej  časti,  ktoré  vzišli  z  dotazníkového 

prieskumu, sa rôznia na základe veku i pohlavia respondentov. Obyvatelia vidia nedostatky 
najmä  v  dopravnej  infraštruktúre  (zlý  stav  ciest  a  chodníkov),  technickej  infraštruktúre 
(nedobudovaná  kanalizácia,  vodovod,  plynovod)  aj  sociálnej  štruktúre  (neprispôsobená 
občianska vybavenosť rapídnemu nárastu počtu obyvateľov, nedostatok športovísk, 

absencia 

d

omova sociálnych služieb). Problémom je nedostatočná kapacita materskej školy,

 

základnej 

školy,  nedostatok  zdravotníckych  služieb

  a 

hlučnosť  veľkých  cestných  ťahov  situovaných 

blízkosti  Jaroviec.  Negatívne  je  hodnotená  aj  ekonomická  štruktúra  (absencia  p

odnikov 

mestskej  časti.  Podľa  obyvateľov  je  problematické  aj  jednostranné  zameranie  športových 

aktivít  na  futbal,  pričom  ďalším  často  akcentovaným  problémom  je  zlá  kvalita  životného 
prostredia spôsobená devastáciou počas výstavby, hustou cestnou premávkou a neďalekými 
komunikáciami,  ktoré  spôsobujú  prašnosť  a  znečistenie  ovzdušia.  V  Jarovciach  zároveň 
obyvateľom chýbajú viaceré služby.

 

Najviac obyvateľov uviedlo, že im chýbajú segregované 

cyklokoridory,  prepojené  s

 

hlavným  mestom  a

 

okolitými  sídlami  (50,9%).  Obyvateľom  taktiež 

chýbajú  v

 

obci  detské  ihriská,  bankomat,  lekáreň,  pošta,  park,  verejná  zeleň  s  mobiliárom, 

priestor pre sociálnu interakciu, supermarket.

 

Obyvatelia Jaroviec by privítali častejšie kultúrne 

podujatia.  

Niektorí 

obyvatelia v 

dotazníku

 

uvádzajú, že by chceli, aby sa zachoval vidiecky ráz

 

obce, iní 

požadujú výstavbu bytových domov. 

 

 

Z  dotazníkového  prieskumu  tiež  vyplynulo,  že  obyvatelia  nedostatočne  poznajú 

rozvojové plány mestskej časti. Z celkového počtu respondentov plány poznalo len 

9,6 

%. Práve 

vďaka vypracovaní a zverejnení PHRSR možno túto situáciu zvrátiť.

 

 

Takmer všetci respondenti uviedli, že v najbližších rokoch by sa Jarovce mali zamerať 

na 

vybudovanie  cyklistických  koridorov,  rekonštrukciu  miestnych  komunikácií,  ktoré  sú 

v havarijnom 

stave.  Veľmi  častou  odpoveďou  bol

o  aj 

rozšírenie  občianskej  vybavenosti  –

 

background image

 

48 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

konkrétne  rozšírenie  kapacity  školských  a

 

predškolských  zariadení  a

 

zriadenie  nového 

zdravotného  strediska. Záujmom obyvateľov bolo

 

prijatie  opatrení na skvalitnenie životného 

prostredia a rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity. 

 

 

Mnohí  obyvatelia  v  záverečnej  časti  dotazníka  vyjadrilo  spokojnosť  s  tým,  že  mali 

možnosť vyjadriť svoj názor na rozvoj mestskej

 

časti. Zároveň by boli radi, keby takúto možnosť 

mali častejšie a keby sa pri prijímaní rôznych opatrení bral na nich väčší ohľad, nakoľko sú to 
práve oni, kto v

 

Jarovciach žije a kto prispieva k ich rozvoju.

 

 

Grafy sumarizujúce výsledky prieskumu tvoria prílohu PHRSR.

 

3.2. 

NÁVRH STRATÉGIE ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA –

 JAROVCE 

PHRSR definuje strategickú víziu budúceho rozvoja mestskej časti Jarovce. Na zákla

de 

dôkladnej socio

-

ekonomickej, územno

-technickej a 

prírodno

 - 

environmentálnej

 

analýzy boli 

vytýčené hlavné problémy

 v 

území

 a 

požiadavky

 

pre budúci rozvoj mestskej časti a následne 

bola 

navrhnutá

 

rozvojová stratégia. Rozvojová stratégia je hierarchicky rozdelená do priorít, 

opatrení  a

 

konkrétnych  aktivít,  ktoré  smerujú  k

 dosiahnutiu  stanovenej 

vízie. 

súlade 

metodikou pre tvorbu PHRSR boli stanovené tri prioritné oblasti rozvoja

 

(hospodárska oblasť, 

sociálna  oblasť,  environmentálna  oblasť

), 

v  rámci

  kto

rých  boli  definované

 

špecifické

  ciele. 

jednotlivým  cieľom  sú  priradené  aktivity,  ku  ktorým  sú  priradené  merateľné  ukazovatele, 

pomocou ktorých bude možno monitorovať ich úspešné plnenie.

 

Strategické ciele sú koncipované v súlade so záujmom dosiahnutia vyváženého trvalo 

udržateľného  rozvoja  územia  pri  súčasnom  rešpektovaní  princípov  regionálne  politicky 
nadradených územných celkov a špecifík daného územia.

 

3.2.1 

VÍZIA 

 

 

Jarovce - 

moderné, dynamicky sa rozvíjajúce plnohodnotné miesto pre život“

  

 

 

Jarovce  budú  svoj  rozvoj  prispôsobovať  potrebám  a  záujmom  obyvateľov,  budú 

zabezpečovať  kvalitnú  občiansku  vybavenosť  kapacitne  prispôsobenú  rastúcemu  počtu 
obyvateľov.  Jarovce  budú

 

vybavené  kvalitnou  technickou  a  dopravnou  infraštruktúrou 

budú  aktívne  spolupracovať  s

 

okolitými  sídlami  s

 

cieľom  vybudovať  komplexnú  sieť 

cyklokoridorov. 

Jarovce budú svojím obyvateľom a

 

návštevníkom poskytovať kvalitné možnosti 

pre šport

rekreáciu a

 oddych.  

background image

 

49 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ

 

CIEĽ

 

AKTIVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SOCIÁLNA

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

ZLEPŠENIE KVALITY A 

ROZŠÍRENIE

 

PONUKY SLUŽIEB 

OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

  

1.1.1

 

Výstavba novej materskej 

školy (ul. Trnková)

 

1.1.2

 

Rozšírenie kapacity 

existujúcej

 

ZŠ Trnková 

Prístavb

ou 

telocvične 

 

1.1.3

 

Vybudovanie spojenej ZŠ 

 (Jarovce-Sever) so 

školským

 

dvorom 

a telocvičňou

 

1.1.4

 

Výstavba zdravotného 

strediska 

1.1.5

 

Vybudovanie denného 

centra pre seniorov  

1.1.6

 

Rekonštrukcia domu 

smútku

 

1.2 POSILNENIE BEZPEČNOSTNÉHO 

INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

 

1.2.1

 

Dobudovanie kamerového 

systému

 

(+ zabezpečenie 

kamerového dispečingu)

 

 

1.2.2

 

Rozšírenie bezdrôtového 

verejného rozhlasu 

 

1.3 

ROZŠÍRENIE MOŽNOSTÍ PRE 

ŠPORT

 

1.3.1

 

Vybudovanie športového 

areálu 

futbalové ihrisko, 

basketbalové ihrisko, tenisový 

kurt + parkovisko 

1.3.2

 

Rekonštrukcia športovej 

haly (športové príslušenstvo, 
strecha, šatne)

 

1.4. ROZŠÍRENIE CINTORÍNA

 

1.4.1

 

Vybudovanie urnového 

hája 

 

 

 

background image

 

50 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

PRIORITNÁ OBLASŤ

 

CIEĽ

 

AKTIVITA

 

 

2. 

ENVIRONMENTÁLNA

 

 

 

2.1 OCHRANA 

PODZEMMN

Ý

CH VOD, 

VODNÝCH TOKOV, 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

2.1.1.

 Dobudovanie 

kanalizácie 

 

2.1.2

 Vybudovanie 

kanalizácie s

 

prečerpávac

ou 

stanicou 

2.2 POSILNENIE 

EKOLOGICKEJ STABILITY 

PROSTREDIA 

2.2

.1 budovanie retenčných 

nádrží, suchých poldrov, 
výsadba zelene

vybudovanie parku, 

využívanie zelených striech 

 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ

 

CIEĽ

 

AKTIVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. HOSPODÁRSKA

 

 
 
 

3.1 SKVALITNENIE DOPRAVNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY

 

3.1.1 

Vybudovanie  cyklistického 

chodníka: Jarovce 

- Rusovce 

3.1.2

 

Vybudovanie  cyklistického 

chodníka: Jarovce 

- Kittsee 

3.1.3

 

Vybudovanie  cyklistického 

chodníka: Jarovce 

Petržalka

 

3.1.4

 

Vybudovanie 

nových 

miestnych komunikácií 

 

3.2 ZABEZPEČENIE POKRTIA 

TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 

3.2.1

 

Dobudovanie  verejného 

vodovodu 

3.3 ZLEPŠENIE ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA

 

3.2.2

 

Vybudovanie  zberného 

dvora 

3.4 ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ 

ÚČINNOSTI BUDOV

 

3.4.1

 

Zníženie

 

energetickej 

náročnosti  existujúcich

  budov  - 

Výmena strechy na zdravotnom 

stredisku 

3.4.2

 

Zníženie

 

energetickej 

náročnosti  existujúcich

  budov  - 

KD 

3.4.3

 

Zníženie

 

energetickej 

náročnosti  existujúcich

  budov  - 

 

 

 

 

background image

 

51 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

4.PROGRAMOVÁ ČASŤ 

 

Programová  časť  kategorizuje

 

hospodársku,  sociálnu  a

 

environmentálnu  oblasť  na 

konkrétne  opatrenia  a

 

k  ním  priradené  aktivity  resp.  projekty,  ktoré  sú  stanovené  na 

zabezpečenie  realizácie  programu  rozvoja  mestskej  časti  Bratislava  –

  Jarovce. 

Programová 

časť uvádza konkrétne merateľné ukazovatele výsledkov a

 

dopadu vrátane východiskových 

cieľových hodnôt.

 

Tab. 

P 2: Tabuľka ukazovateľov výsledkov a dopadov

 

1

. PRIORITNÁ OBLASŤ –

 

SOCIÁLNA

:

 

PRIORITNÁ OBLASŤ

 

OPATRENIE 

AKTIVITA / PROJEKT 

 

 

 

 

1. SOCIÁLNA OBLASŤ

  

 
 
 
 

 

 
 

1.1 

ZLEPŠENIE KVALITY A 

ROZŠÍRENIE

 

PONUKY SLUŽIEB 

OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

 

1.1.1

 

Výstavba novej materskej 

školy (ul. Trnková)

 

1.1.2

 

Rozšírenie kapacity 

existujúcej

 

ZŠ Trnková

 s 

prístavbou 

telocvične

 

1.1.3

 

Vybudovanie spojenej ZŠ s 

MŠ (Jarovce

-

Sever) so školským 

dvorom a telocvičňou

 

1.1.4

 

Výstavba zdravotného 

strediska 

1.1.5

 

Vybudovanie denného 

centra pre seniorov  

1.1.6

 

Rekonštrukcia domu smútku

 

 
 

1.2 POSILNENIE 

BEZPEČNOSTSNÉHO A 

INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

 

1.2.1

 

Dobudovanie kamerového 

systému (+ zabezpečenie 
kamerového dispečingu)

 

1.2.2

 

Rozšírenie bezdrôtového 

verejného rozhlasu 

 

 
 

1.3 

ROZŠÍRENIE MOŽNOSTÍ PRE 

ŠPORT

 

1.3.1

 

Vybudovanie športového 

areálu 

futbalové ihrisko, 

basketbalové ihrisko, tenisový kurt 

+ parkovisko 

1.3.2

 

Rekonštrukcia športovej haly 

(športové príslušenstvo, strecha, 
šatne)

 

1.4. 

ROZŠÍRENIE KAPACÍT 

CINTORÍNA

 

1.4.1

 

Vybudovanie urnového hája 

 

 

 

 

background image

 

52 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Merateľné ukazovatele 

1

. PRIORITNÁ OBLASŤ –

 

SOCIÁLNA

:

 

Typ 

ukazovateľa

 

Názov 

ukazovateľa

 

Definícia

 

Informačný

 

zdroj 

Merná 

jednot

ka 

Východ

is -

ková

 

hodnota/ 

Rok 

Cieľová 

hodnota/Rok 

2020 

2022  2025 

1. PRIORITNÁ OBLASŤ –

 

SOCIÁLNA 

 

1.1 ZLEPŠENIE KVALITY A ROZŠÍRENIE PONUKY SLUŽIEB OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

  

1.1.1 Výstavba novej materskej školy (ul. Trnková)

  

Výsledok

 

Celková úžitková 

plocha 

Celková 

plocha 

Projektová 
dokumentácia

 

m

2

 

1431  1431 

Dopad

 

Počet žiakov MŠ 
využívajúcich 

objekt 

Celkový 
počet

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

 0 

114 

114 

1.1.2 

Rozšírenie kapacity existujúcej

 

 s 

prístavbou telocvične

 (ul. 

Trnková

Výsledok

 

Celková úžitková 

plocha 

Celková 

plocha 

Projektová 
dokumentácia

 

m

2

 

2254 

Dopad

 

Počet žiakov 

Z

Š 

využívajúcich 

objekt 

Celkový 
počet

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

 259 

459 

459 

1.1.3 Vybudovanie spojenej ZŠ s MŠ so školským dvorom a

 

telocvičňou

 (Jarovce-Sever) 

Výsledok

 

Celková úžitková 

plocha po 

rekonštrukcii a 
rozšírení

 

Celková 

plocha  

Projektová 
dokumentácia

 

m

2

 

Údaje 
budú 

doplne

né  po 

spraco

vaní PD 

 

background image

 

53 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Dopad

 

Počet žiakov

 

MŠ 

ZŠ 

využívajúcich 

objekt 

Celkový 
počet

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet

  0 

300 

1.1.4

 

Výstavba zdravotného strediska

  

Výsledok

 

Počet nových 
ambulancií

 

Počet 
ambulancií 

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 

nedostatkov 

rámci 

sociálnej 
analýzy

  

počet

  0 

Dopad

 

Počet

 

ľudí 

využívajúcich 
objekt ročne

 

Celkový 
počet

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

 0 

2500 

1.1.5

 

Vybudovanie denného centra pre seni

orov  

Výsledok

 

Celková úžitková 

plocha 

Celková 

plocha 

Projektová 
dokumentácia

 

m

2

 

Údaje 
budú 

doplne

né  po 

spraco

vaní PD

 

Dopad

 

Počet

 seniorov 

využívajúcich 
objekt ročne

 

Celkový 
počet

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

 0 

20 

1.1.6

 

Rekonštrukcia domu smútku

 

Výsledok

 

Celková úžitková 

plocha 

C

elková 

plocha 

Projektová 
dokumentácia

 

m

2

 

 60 

Dopad

 

Počet 

miest na 

pochovávanie

 

Celkový 
počet

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

 0 

100 

background image

 

54 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

1.2 

POSILNENIE BEZPEČNOSTSNÉHO A INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

 

1.2.1 

Dobudovanie kamerového systému (+ zabezpečenie kamerového dispečingu)

 

Výsledok

 

Celková plocha 
pokrytá 
kamerovým 
systémom

 

Intravilán 

Jaroviec  

Katastrálna 

mapa 

m

2

 

1 43814  

Dopad 

Celkový počet 
obyvateľov, 
ktorých sa 

dotkne 
posilnenie 

bezpečnostného 
systému 

 

Počet 
obyvateľov

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

 0 

2500 

1.2.2 Rozšírenie bezdrôtového verejného rozhlasu

 

Výsledok

 

Celková dĺžka 

pokrytia 

bezdrôtovým 

rozhlasom  

Dĺžka 

pokrytia  

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

2000 

Dopad 

Celkový počet 
obyvateľov, 
ktorých sa 
dotkne rozšírenie 

rozhlasu 

Počet 
obyvateľov

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

 0 

1000 

1.3 ROZŠÍRENIE MOŽNOSTÍ PRE ŠPORT

  

 

1.3.1 Vybudovanie športového areálu 

futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, tenisový kurt + 

parkovisko 

Výsledok

 

Celková úžitková 

plocha 

Celková 

plocha 

Projektová 
dokumentácia

 

m

2

 

20000 

Dopad 

Celkový počet 
obyvateľov, pre 
ktorých budú 
rozšírené 
možností pre 
šport

 

Počet 
obyvateľov

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet

  0 

2500  2500 

1.3.2 Rekonštrukcia športovej haly (športové príslušenstvo, strecha, šatne)

 

background image

 

55 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Výsledok

 

Celková úžitková 

plocha 

Celková 

plocha 

Projektová 
dokumentácia

 

m

2

 

500 

500 

Dopad 

Celkový počet 
obyvateľov, pre 
ktorých budú 
rozšírené 
možností pre 
šport

 

Počet 
obyvateľov

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet

  0 

2500  2500 

1.4. ROZŠÍRENIE KAPACÍT CINTORÍNA

  

1.4.1 Vybudovanie urnového hája

 

Výsledok

 

Celková úžitková 

plocha 

Celková 

plocha 

rozloha 

m

2

 

300 

300 

Dopad 

Počet 
novovzniknutých 

miest na 

pochovávanie

 

Počet miest

 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet

  0 

100 

100 

 

2

. PRIORITNÁ OBLASŤ –

 

ENVIRONMENTÁLNA:

 

PRIORITNÁ OBLASŤ

 

OPATRENIE 

AKTIVITA 

 

 

2. ENVIRONMENTÁLNA 

 

 

 
2.1 OCHRANA 
PODZEMMN

Ý

CH VOD, 

VODNÝCH TOKOV, 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

  

2.1.1.

 

Dobudovanie kanalizácie 

 

2.1.2

 Vybudovanie 

kanalizácie 

prečerpávac

ou stanicou

 

 
 

 

2.2 POSILNENIE EKOLOGICKEJ 
STABILITY PROSTREDIA  

2.2.1

 

budovanie retenčných 

nádrží, suchých poldrov, výsadba 

zelene, vybudovanie parku, 

využívanie zelených striech

 

 

Merateľné ukazovatele 

2

. PRIORITNÁ OBLASŤ –

 

ENVIRONMENTÁLNA:

 

Typ 

ukazovateľ

Názov 

ukazovateľa

 

Definícia

 

Informačný 

 

zdroj 

Merná 

jednotka 

Východis

-

ková 

 

hodnota/

Rok 

Cieľová 

hodnota/Rok 

2020 

2022 

2025 

2

. PRIORITNÁ OBLASŤ –

 

ENVIRONMENTÁLNA

 

2.1

 

OCHRANA 

PODZEMMNÝCH VOD, VODNÝCH TOKOV, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

 

background image

 

56 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

2.1.1 Dobudovanie kanalizácie

 

Výsledok

 

Dĺžka 
kanalizačnej 

vetvy 

Celková dĺžka

  

Projektová 
dokumentácia 

 

380 

Dopad

 

Počet 
obslúžených 
domácností 

 

Počet 
domácností 

 

Kvalifikovaný 

odhad 

na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

 

40 

2

.1.2 Vybudovanie kanalizácie s

 

prečerpávacou stanicou

 

Výsledok

 

Dĺžka 
kanalizačnej 

vetvy 

Celková dĺžka

  

Projektová 
dokumentácia 

 

 

400 

Výsledok

 

Plocha 

prečerpáva

cej stanice  

Celková 

plocha 

Projektová 
dokumentácia

 

m

2

 

Hodnot
a bude 

doplne

ná po 

spracov

aní PD 

 

Dopad

 

Počet 
obslúžených 
domácností 

 

Počet 
domácností 

 

Kvalifikovaný 

odhad 

na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

 

20 

2.2 POSILNENIE EKOLOGICKEJ STABILITY PROSTREDIA 

 

2.2.1

 B

udovanie retenčných nádrží, suchých poldrov, výsadba zelene

, vybudovanie parku, 

využívanie zelených 

striech

 

Výsledok

 

Zvýšený 

podiel 
verejnej 
zelene 

Celková 

plocha 

Kvalifikovaný 

odhad na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

m

2

 

Hodno

ta 

bude 

doplne

ná po 

spraco

vaní 

PD 

Hodnot
a bude 

doplne

ná po 

spracov

aní PD

 

Výsledok

 

Množstvo 

naakumulov
anej 

dažďovej 

vody/ 

množstvo 
ušetrenej 

pitnej vody

 

Množstvo vody 

 

Kvalifikovaný 

odhad 

na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

 

0

 

60/0

 

60/0

 

background image

 

57 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Dopad 

Počet 
obyvateľov, 
ktorých 

sa 

dotkne 

Zníženie rizika 
záplav, 
období 

sucha, 

regulácia 
mikroklímy 

 

Počet 
obyvateľov 

 

Kvalifikovaný 

odhad 

na 

základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

počet

 

2500 

2500 

 

3

. PRIORITNÁ OBLASŤ –

 

HOSPODÁRSKA:

 

PRIORITNÁ OBLASŤ

 

OPATRENIE 

AKTIVITA 

 

3. HOSPODÁRSKA 

OBLASŤ

 

3.1 

SKVALITNENIE DOPRAVNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY

  

3.1.1 

Vybudovanie cyklistického 

chodníka: Jarovce 

- Rusovce 

3.1.2

 

Vybudovanie cyklistického 

chodníka: Jarovce 

- Kittsee 

3.1.3

 

Vybudovanie cyklistického 

chodníka: Jarovce 

Petržalka

 

3.1.4

 

Vybudovanie nových 

miestnych komunikácií 

 

3.2 

ROZŠÍRENIE

 TECHNICKEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY

 

3.2.1

 

Dobudovanie verejného 

vodovodu 

3.3 ZEFEKTÍVNENIE 

ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA

 

3.2.2

 

Vybudovanie zberného 

dvora 

3.4 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ 

NÁROČNOSTI BUDOV

 

3.4.1

 

Zníženie

 energetickej 

náročnosti zdravotného 

strediska - 

výmena strechy

 

3.4.2

 

Zníženie

 energetickej 

náročnosti kultúrneho domu

 

3.4.3

 

Zníženie

 energetickej 

náročnosti Materskej školy

 

 

Merateľné ukazovatele 

3.

 

PRIORITNÁ OBLASŤ –

 

HOSPODÁRSKA:

 

Typ 

ukazovateľa

 

Názov 
ukazovateľa

 

Definícia

 

Informačn
ý 

 

zdroj 

Merná 

jednotk

Východis

-

ková 

 

hodnota/
Rok 

Cieľová 

hodnota/Rok 

2020 

2022 

2025 

1. 

PRIORITNÁ OBLASŤ –

 

HOSPODÁRSKA

 

3.1 SKVALITNENIE 

DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 

background image

 

58 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Výsledok

 

Celková dĺžka 
nových 
cestných 
komunikácií

 

Celková 
dĺžka

 

Projektová 

dokument

ácia

 

410 

1510 

Výsledok

 

Celková dĺžka 
cyklotrás

 

Celková 
dĺžka

 

1500 

7400 

Dopad

 

Počet 
obyvateľov

 

využívajúcich

 

komunikácie

 

Celkový 
počet

 

Kvalifikova

ný odhad 
na základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

  0 

2500 

2500 

Dopad 

Počet 
obyvateľov

 

využívajúcich 

cyklotrasy 

Celkový 
počet

 

počet

  0 

2500 

2500 

3.2 

ZABEPEČENIE POKRYTIA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 

 

3.2.1 Dobudovanie verejného vodovodu

 

Výsledok

 

Celková dĺžka 

vodovodu

 

Dĺžka 

vodovodu

 

Projektová 

dokument

ácia

 

m

 

0

 

0

 

1190 m

 

dopad

 

Počet 
obyvateľov, 
ktorých bude 
obsluhovať 
verejný 

vodovod  

Počet 
obyvateľov

 

Kvalifikova

ný odhad 
na základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

  0 

200 

3.2.2 Vybudovanie zberného dvora

 

Výsledok

 

Celková 
úžitková 

plocha

 

Celková 

plocha

 

Projektová 

dokument

ácia

 

m

2

 

0

 

0

 

1500m

2

 

 

dopad

 

Počet 
obyvateľov 
využívajúcich 
zberný dvor

 

Počet 
obyvateľov

 

Kvalifikova

ný odhad 
na základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

  0 

2500 

2500 

3.4 

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV

 

3.4.1

 

Zníženie  energetickej  náročnosti  existujúcich  budov 

Výmena  strechy  na  zdravotnom 

stredisku

 

background image

 

59 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Výsledok

 

Celková 
úžitková 

plocha

 

Celková 

plocha

 

Projektová 

dokument

ácia

 

m

2

 

0

 

100

 

100

 

Výsledok

 

Znížené 
náklady na 
prevádzku 

budov  

Predpoklad

ané úspory z 
prevádzky

 

Kvalifikova

ný odhad 
na základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

EUR/rok  0 

1000 

1000 

3.4.2

 

Zníženie energetickej náročnosti existujúcich budov 

- KD

 

Výsledok

 

Celková 
úžitková 

plocha

 

Celková 

plocha

 

Projektová 

dokument

ácia

 

m

2

 

0

 

250

 

250 

 

Výsledok

 

Znížené 
náklady na 
prevádzku 

budov  

Predpoklad

ané úspory z 
prevádzky

 

Kvalifikova

ný odhad 
na základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

EUR/rok  0 

20 00 

20 00 

3.4.3

 

Zníženie energetickej náročnosti existujúcich budov 

 

Výsledok

 

Počet 
zrekonštruova
ných budov

 

Počet 

budov  

Kvalifikova

ný odhad 
na základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

počet

  0 

Výsledok

 

Znížené 
náklady na 
prevádzku 

budov  

Predpoklad

ané úspory z 
prevádzky

 

Kvalifikova

ný odhad 
na základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

EUR/rok  0 

30 000 

30 000 

Dopad 

Počet ľudí 
využívajúcich 
objekt ročne

 

Celkový 
počet

 

Kvalifikova

ný odhad 
na základe 
informácií 

miestneho 

úradu

 

Počet 

  0 

2 500 

2 500 

 

 

 

background image

 

60 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Opis 

jednotlivých projektových zámerov:

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.1: 

 

Názov projektu

 

1.1.1 Výstavba novej materskej školy (ul. Trnková)

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 starosta 

mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2021 

 2022 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

Kapacita  existujúcej  materskej  školy  je  nepostačujúca.  Vzhľadom  na  neustály  nárast 
počtu obyvateľov predpokladáme, že sa bude tento problém stupňovať. 

 

Cieľ projektu

 

Cieľom  projektu  je  postaviť  novú  materskú  školu  v

 Jarovciach  a 

rozšíriť  tak  kapacitu 

predškolských zariadení v

 

mestskej časti Jarovce. Nová materská škola bude mať 6 tried 

bude môcť prijať až 114 detí. 

 

Výstupy

 

Projekt prispeje k 

rozšíreniu služieb obči

anskej vybavenosti v 

mestskej časti

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti –

 deti v 

predškolskom veku 

 

Indikátory monitoringu

 

Počet tried, kapacita zariadenia,

 

Počet detí využívajúcich zariadenie

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  financovanie  projektu  externým  zdrojmi,  nedostatok 

finančných zdrojov na realizáciu projektu

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín 

(mesiac/rok) 

Spracovanie a 

registrácia 

žiadosti o

 NFP, 

zhromaždenie príloh

 

Externá konzultačná spoločnosť v

 

spolupráci 

so zamestnancami mestskej časti

 

2021 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2021-2022 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

EU 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumetácie

 

2021 

20 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

20 000,00 

0,00 

Príprava

 a 

realizácia 

projektu 

2021-

2022 

1 530 000 

 

0

 

0

 

0

 

1 530 000 

 

Spolu 

 

1 550 000 

 

0

 

0

 

0

 

1 550 000 

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.2

 

Názov projektu

 

1.1.2 Rozšírenie kapacity existujúcej

 

ZŠ Trnková

 s 

prístavbou telocvične

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2021-2022 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

Kapacita 

existujúcej ZŠ na Trnkovej ulici je nepostačujúca

 

vzhľadom na rastúci počet 

obyvateľov. V

 

rámci školského areálu absentuje školská telocvičňa. 

 

Cieľ projektu

 

Navrhovaná aktivita zahŕňa prístavbu existujúcej ZŠ (ul. Trnková) s cieľom rozšíriť kapacitu 

zari

adenia o 9 tried / 200 detí. Súčasťou navrhovaného projektu je aj prístavba školskej 

telocvične. 

 

Výstupy

 

Projekt prispeje k 

rozšíreniu občianskej vybavenosti v

 

mestskej časti

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti Bratislava

 - Jarovce  

Indikátory monitoringu

 

Počet nových tried, počet novoprijatých žiakov 

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  financovanie  projektu  externým  zdrojmi,  nedostatok 
finančných zdrojov na realizáciu projektu

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2021/2022 

Vydanie povolenia 

Stavebný úrad

 

2021 

background image

 

61 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Spracovanie a 

registrácia 

žiadosti o

 NFP, 

zhromaždenie príloh

 

Externá konzultačná spoločnosť v

 

súčinnosti 

internými zamestnancami miestneho úradu

 

2021 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2021- 2022 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

EU 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie

 

2021 

20 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

20 000,00 

0,00 

Príprava

 a 

realizácia 

projektu 

2021-

2022 

2 980 000 

 

0

 

0

 

0

 

2 980 000 

 

Spolu 

 

3 000 000 

 

0

 

0

 

0

 

3 000 000 

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.3

 

Názov projektu

 

1.1.3 Vybudovanie spojenej ZŠ s MŠ (Jarovce

-

Sever) so školským dvorom a telocvičňou

 

Garant 

Mestská časť 

Bratislava 

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, stavebný úrad

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2026 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

Na  základe  štatistických  údajov  z

 

predchádzajúcich  rokov  predpokladáme,  že  trend 

nárastu  počtu  obyvateľov  bude  pokračovať  a

 

existujúca  i

 

plánovaná  občianska 

vybavenosť  (základná  a

 

materská  škola)  nebude  postačovať.  Preto  navrhujeme 

výstavbu novej ZŠ s

 

MŠ so školskou telocvičňou. 

 

Cieľ projektu

 

Cieľom projektu je zabezpečiť dostatočnú kapacitu vzdelávacích zariadení. 

 

Výstupy

 

Projekt prispeje k 

rozšíreniu občianskej vybavenosti v

 

mestskej časti

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti 

Bratislava - Jarovce  

Indikátory monitoringu

 

Počet nových tried, počet novoprijatých žiakov 

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  problematické

 

verejné 

obstarávanie 

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2026-2027 

Vydanie povolenia 

Príslušná inštitúcia

 

2026 

Spracovanie a 

registrácia 

žiadosti o

 NFP, 

zhromaždenie príloh

 

Externá konzultačná spoločnosť v

 

súčinnosti 

internými zamestnancami miestneho úradu

 

2026 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2027 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumentácie

 

2026 

Bude 

doplnené

 

Bude doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Príprava a 
realizácia 

projektu 

2026-

2027 

5 000 000 

5 000 000 

Spolu 

 

5 000 000 

5 000 000 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.4

 

Názov projektu

 

1.1.4 Výstavba zdravotného strediska

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 starosta 

mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2024-2026 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V  mestskej  časti  pôsobí  jeden  všeobecný  lekár,  čo  je  pre  mestskú  časť 

s 2 500 

obyvateľmi nepostačujúce. V

 

MČ absentuje pediater, gynekológ

 a 

kožný lekár. 

 

background image

 

62 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Cieľ projektu

 

Cieľom  projektu  výstavba  nového zdravotného  strediska,  v

 

ktorom  budú ambulancie 

pediatra, gynekológa, kožného lekára a

 

praktického lekára pre dospelých. 

 

V

ýstupy

 

Rozšírenie služieb občianskej vybavenosti v

 

MČ 

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti, obyvatelia susedných obcí 

 

Indikátory monitoringu

 

Celková plocha objektu ; Počet obyvateľov využívajúcich objekt ročne

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatočná  pripravenosť 

žiadateľa, nízka kvalita dodávateľa, neuskutočnenie výstavby, komplikácie s

 

verejným 

obstarávaním stavebných prác

 

Po

známky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 

dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2024 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2024 

Spracovanie a 

registrácia 

žiadosti o

 NFP, 

zhromaždenie príloh

 

Externá konzultačná spoločnosť v

 

súčinnosti 

internými zamestnancami miestneho úradu

 

2024 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2024-2026 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2026 

Financovanie projektu 
 
 
Druh 

výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR  

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumentácie

 

2024 

Bude 

doplnené

 

Bude doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Príprava a 
realizácia 

projektu 

2024-

2026 

1 500 000 

1 500 000 

Spolu 

 

1 500 000 

1 500 000 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.5

 

Názov projektu

 

1.1.5 Vybudovanie denného centra pre seniorov

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba 

garanta 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2024-2026 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V  MČ  chýba  zariadenie  poskytujúce  sociálne  služby  seniorom.  Pracujúci  obyvatelia, 

ktorí sa starajú o

 

svojich starších rodinných príslušníkov nechcú dať seniorov do domova 

dôchodcov,  zároveň  sa  o

 

nich  nedokážu  postarať  počas  celého  dňa,  nakoľko  sú 

povinní chodiť do práce.

 

Cieľ 

projektu 

Cieľom  projektu  je  vytvoriť  denné  centrum  pre  seniorov,  ktoré  bude  poskytovať 

starostlivosť pre 15

-20 seniorov.  

Výstupy

 

Rozšírenie sociálnych služieb pre seniorov. 

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti –

 seniori  

Indikátory 

monitoringu 

Celková plocha zariadenia, počet miest pre seniorov

  

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatočná  pripravenosť 
žiadateľa, nízka

 

kvalita dodávateľa, neuskutočnenie výstavby, komplikácie s

 

verejným 

obstarávaním stavebných prác

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2024 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2024 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2024-2026 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2026 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

background image

 

63 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumentácie

 

2024 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Realizácia 

projektu 

2024-

2026 

1 000 000 

0,00 

0,00 

0,00 

1 000 000 

0,00 

Spolu 

 

 

 

 

 

 

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.6

 

Názov 

projektu 

1.1.6 Rekonštrukcia domu smútku

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad

 

Začatie 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2021-2021 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

Technický stav budovy ZŠ nachádzajúcej sa v

 

objekte ZŠ s

 

MŠ v

 

Jarovciach nie je úplne 

vyhovujúci,  kapacita  budovy  bude  vzhľadom  na  vysokú  pôrodnosť  onedlho 
nepostačujúca

 

Cieľ p

rojektu 

Cieľom projektu je zrekonštruovať budovu Domu smútku. Rekonštrukcia zahŕňa obnovu 
fasády bez zateplenia, rekonštrukciu interiéru a

 

vonkajších priestorov

 

Výstupy

 

Výsledkom bude posilnenie estetickej stránky MČ, zlepšenie estetického a

 

technického 

stavu budovy a jej okolia  

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti, obyvatelia iných obcí/miest/mestských častí

 

Indikátory monitoringu

 

Celková úžitková plocha po rekonštrukcii; Počet obyvateľov využívajúcich objekt 

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatok  finančných 

pros

triedkov,  nepredvídané  prírodné  podmienky  na  stavenisku,  nízka  kvalita 

dodávateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 

dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2021 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2021 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2021 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2021 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumentácie

 

2021 

5 000 

0,00 

0,00 

0,00 

5 000 

0,00 

Realizácia 

projektu 

2021 

20 000 

0,00 

0,00 

0,00 

20 000 

0,00 

Spolu 

 

25 000 

0,00 

0,0 

0,00 

25 000 

0,00 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.7

 

Názov 

projektu 

1.2.1 Dobudovanie kamerového systému (+ zabezpečenie kamerového dispečingu)

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Externý dodávateľ tovarov

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

Priebežne od 01/2021 do 12/2023

 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V  obci  absentuje  bezpečnostný  kamerový  systém,  čoho  dôsledkom  je  zvýšená 

kriminalita. 

Cieľ projektu

 

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a

 

zníženie kriminality. V

 

rámci tejto aktivity

 bude 

dobudovaný kamerový systém a

 

zabezpečenie kamerového dispečingu, v

 

MČ bude 

umiestnených 10 kamier a

 

jeden počítač určený na dispečing 

 

Výstupy

 

Posilnenie bezpečnosti v

 

mestskej časti, zníženie kriminality

 

Užívatelia

 

Obyvatelia, podnikatelia v 

mestskej časti

 

Indikátory monitoringu

 

Počet nakúpených kamier, počet nakúpených počítačov, počet obyvateľov, ktorých 

sa dotkne zvýšenie bezpečnosti

  

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatočná  pripravenosť 
žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje žiadateľa

 

Poznámky

 

 

background image

 

64 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného 

odboru alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok)

 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

01/2016 

 12/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Realizácia 

projektu 

2021-

2023 

30 000 

 

0

 

0

 

0

 

30 000 

 

Spolu 

 

30 000 

 

0

 

0

 

0

 

30 000 

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č. 8

 

Názov projektu

 

1.2.2 Rozšírenie bezdrôtového verejného rozhlasu

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2021-2022 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

MČ  Jarovce  nie  je  komplexne  pokrytá  verejným  bezdrôtovým  rozhlasom,  absentuje 
najmä v

 

novozastavaných častiach.

  

Cieľ projektu

 

Zabezpečiť komplexné pokrytie zastavaného územia Jaroviec verejným bezdrôtovým 

rozhlasom. 

Výstupy

 

Zvýšenie informovanosti obyvateľov

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti

 

Indikátory monitoringu

 

Celková dĺžka rozhlasovej siete, počet obyvateľov 

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Nedostatok finančných prostriedkov, nízka kvalita dodávateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2021-2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Realizácia 

projektu 

2021-

2022 

30 000 

 

0

 

0

 

0

 

30 000 

 

 

Spolu 

 

30 000 

 

0

 

0

 

0

 

30 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č. 9

 

Názov projektu

 

1.3.1 Vybudovanie športového areálu 

futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, tenisový 

kurt + parkovisko 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad

 

Začatie 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2022-2023 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V MČ je nedostatok priestorov športové aktivity, absentujú multifunkčné ihriská pre deti 

dospelých

 

Cieľ projektu

 

Uskutočniť výstavbu športového areálu 

futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, tenisový 

kurt a parkovisko 

Výstupy

 

Rozšírenie možností pre športové aktivity

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti

 

Indikátory monitoringu

 

Celková úžitková plocha; Počet obyvateľov využívajúcich objekt ročne

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku vereného obstarávania

 

Riziká

 

Nedostatok finančných prostriedkov, nepredvídané prírodné podmienky na stavenisku, 
nízka kvalita dodávateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2022 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2022 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2022-2023 

background image

 

65 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

Projektová 
dokumentácia

 

2022 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Realizácia 

projektu 

2022-

2023 

500 000 

 

0

 

0

 

0

 

500 000 

 

Spolu 

 

500 000 

 

0

 

0

 

0

 

500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č. 10

 

Názov projektu

 

1.3.2 Rekonštrukcia športovej haly (športové príslušenstvo, strecha, šatne)

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2022-2023 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

Športová  hala  je  v

 

nevyhovujúcom  technickom  stave,  ktorý  je  nutné  odstrániť 

prostredníctvom rekonštrukcie.

 

Cieľ projektu

 

Uskutočniť rekonštrukciu športovej haly a

 

zlepšiť tak jej technický stav.

 

Výstu

py 

Skvalitnenie podmienok pre výkon aktivít v

 

športovej hale, lepší estetický vzhľad budovy

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti

 

Indikátory monitoringu

 

Celková rekonštruovaná plocha; Počet obyvateľov využívajúcich objekt ročne

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku vereného obstarávania

 

Riziká

 

Nedostatok finančných prostriedkov, nepredvídané prírodné podmienky na stavenisku, 

nízka kvalita dodávateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2022 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2022 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2022-2023 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Projektová 
dokumentácia

 

2022 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Realizácia 

projektu 

2022-

2023 

300 000 

300 000 

Spolu 

 

300 000 

300 000 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.11

 

Názov projektu

 

1.4.1 Vybudovanie urnového hája

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba 

garanta 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Externá spoločnosť 

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2025-2025 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

Na cintoríne v

 

Jarovciach je nedostatok miest na pochovávanie. 

 

Cieľ projektu

 

Cieľom projektu je vytvoriť urnový háj s

 kapacitou 

100 miest na pochovávanie

 

Výstupy

 

Zabezpečenie dostatku miest na pochovávanie

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti

 

Indikátory monitoringu

 

Počet novovytvorených miest na pochovávanie

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Nedostatok finančných prostriedkov, problém s

 

vysporiadaním majetk

u  

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Realizácia projektu

 

Externá spoločnosť 

 

2025 

background image

 

66 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Realizácia 

projektu 

2025 

50 000 

50 000 

Spolu 

 

50 000 

50 000 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.12

 

Názov projektu

 

2.1.1. Dobudovanie kanalizácie

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Externý dodávateľ tovarov

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2027-2030 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V  mestskej  časti  nie  je  územie  komplexne  pokryté  kanalizačnou  sieťou.  Absentuje 
kanalizácia na ulici Koreňová, Morušová, Trnková

 

Cieľ projektu

 

Dobudovať komplexnú kanalizačnú sieť

 

Výstupy

 

Zlepšenie odpadového hospodárstva, zlepšenie kvality vôd

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti

 

Indikátory monitoringu

 

Dĺžka kanalizácie 

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatočná  pripravenosť 
žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje žiadateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2027 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2027 

Spracovanie a 

registrácia 

žiadosti o

 NFP, 

zhromaždenie príloh

 

Externá konzultačná spoločnosť 

 

2027 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2027-2030 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2030 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumentácie

 

2026 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

0,00 

Realizácia 

projektu 

2027-

2030 

80 000

 

68 000

 

0

 

8000

 

4000

 

0,00 

Spolu 

 

80 000

 

68 000

 

0

 

8000

 

4000

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.13

 

Názov projektu

 

2.1.2 Vybudovanie kanalizácie s

 

prečerpávacou stanicou

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Externý dodávateľ tovarov

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2023-2024 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V  mestskej  časti  nie  je  územie  komplexne  pokryté  kanalizačnou  sieťou.  Absentuje 
kanalizácia na ulici Koreňová, Morušová, Trnková. Na ulici Trnková je potrebné umiestniť 

prečerpávaciu stanicu. 

 

Cieľ projektu

 

Dobudovať komplexnú kanalizačnú sieť

 s 

prečerpávacou stanicou na ulici Trnková

 

Výstupy

 

Zlepšenie odpadového hospodárstva, zlepšenie kvality vôd

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti

 

Indikátory monitoringu

 

Dĺžka kanalizácie 

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

background image

 

67 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatočná  pripravenosť 
žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje žiadateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 

dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2023 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2023 

Spracovanie a 

registrácia 

žiadosti o

 NFP, 

zhromaždenie príloh

 

Externá konzultačná spoločnosť 

 

2023 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2023-2024 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2024 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumentácie

 

2022 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Realizácia 

projektu 

2022-

2023 

120 000

 

0

 

114 000

 

0

 

6000

 

Spolu 

 

120 000

 

0

 

114 000

 

0

 

6000

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.14

 

Názov 

projektu 

2.3.1  budovanie  retenčných  nádrží,  suchých  poldrov,  výsadba  zelene,  vybudovanie 

parku 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Externý dodávateľ technológií

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2021-2025 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V mestskej časti nie sú realizované opatrenia na posilnenie ekologickej stability. V

 

MČ 

absentuje park pre oddych, rekreáciu a

 

sociálnu interakciu obyvateľov. 

 

Cieľ projektu

 

Posilnenie ekologickej stability prostredia, budovanie vodozádržných opatrení

 

stupy 

Posilnenie ekologickej stability prostredia, vybudovanie parku ako miesta pre rekreáciu, 
oddych, sociálnu interakciu

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti, návštevníci 

 

Indikátory monitoringu

 

Celková plocha objektu, Počet ľudí využívajúcich objekt

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatočná  pripravenosť 
žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje žiadateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2021 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2021 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2021-2025 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2021-

2025 (Rôzne,

 

podľa jednotlivých 

aktivít)

 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumentácie

 

2024 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Realizácia 

projektu 

2024-

2025 

150 000

 

0

 

142 500

 

0

 

7500

 

0,00 

background image

 

68 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Spolu 

 

150 000

 

0

 

142 500

 

0

 

7500

 

0,00 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.15

 

Názov projektu

 

3.1.1 Vybudovanie cyklistického chodníka: Jarovce 

- Rusovce 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Externý dodávateľ, MČ Rusovce

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2021-2021 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V mestskej časti sa nenachádzajú žiadne cyklochodníky. 

 

Cieľ projektu

 

Vybudovať cyklochodník prepájajúci okolité sídla. 

 

Výstupy

 

Vybudovanie  podmienok  pre  cyklistickú  dopravu,  podpora  alternatívnych  druhov 

dopravy, zníženie uhlíkovej stopy, bezpečnejšia cyklodoprava 

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti, obyvatelia okolitých sídel, návštevníci 

 

Indikátory monitoringu

 

Celková dĺžka cyklotrasy

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatočná  pripravenosť 
žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje žiadateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2020 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2021 

Spracovanie a 

registrácia 

žiadosti o

 NFP, 

zhromaždenie príloh

 

Externá konzultačná spoločnosť v

 

spolupráci 

internými zamestnancami obecného úradu

 

2021 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2021 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2021 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumentácie

 

2020 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Realizácia 

projektu 

2021 

500 000

 

425 000

 

0

 

50 000

 

25 000

 

Spolu 

 

500 000

 

425 000

 

0

 

50000

 

25000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.16

 

Názov projektu

 

3.1.2 Vybudovanie cyklistického chodníka: Jarovce 

- Kittsee 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Externý dodávateľ, Obec Kittsee

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2021-2021 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V mestskej časti sa nenachádzajú žiadne cyklochodníky. 

 

Cieľ projektu

 

Vybudovať cyklochodník prepájajúci Jarovce so susednou

 

Rakúskou obcou Kittsee 

 

Výstupy

 

Vybudovanie  podmienok  pre  cyklistickú  dopravu,  podpora  alternatívnych  druhov 
dopravy, zníženie uhlíkovej stopy, bezpečnejšia cyklodoprava 

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti, obyvatelia okolitých sídel, návštevníci 

 

Indikátory monitoringu

 

Celková dĺžka cyklotrasy

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatočná  pripravenosť 

žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje žiadateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

background image

 

69 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2023 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2024 

Spracovanie a 

registrácia 

žiadosti o

 NFP, 

zhromaždenie príloh

 

Externá konzultačná spoločnosť v

 

spolupráci 

internými zamestnancami obecného úradu

 

2024 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2024-2025 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2025 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumentácie

 

2024 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Realizácia 

projektu 

2024-

2025 

1 500 000

 

1 275 000

 

0

 

150 000

 

75 000

 

Spolu 

 

1 500 000

 

1 275 000

 

0

 

150 000

 

75 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.17

 

Názov 

projektu 

3.1.2 Vybudovanie cyklistického chodníka: Jarovce 

Petržalka

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Externý dodávateľ, MČ Petržalka

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2026-2027 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V mestskej časti sa nenachádzajú žiadne cyklochodníky. 

 

Cieľ projektu

 

Vybudovať cyklochodník prepájajúci Jarovce s

 

MČ Petržalka 

 

Výstupy

 

Vybudovanie  podmienok  pre  cyklistickú  dopravu,  podpora  alternatívnych  druhov 
dopravy, zníženie uhlíkovej stopy, bezpečnejšia cyklodoprava 

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti, obyvatelia okolitých sídel, návštevníci 

 

Indikátory monitoringu

 

Celková dĺžka cyklotrasy

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatočná  pripravenosť 

žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje žiadateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2026 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2026 

Spracovanie a 

registrácia 

žiadosti o

 NFP, 

zhromaždenie príloh

 

Externá konzultačná spoločnosť v

 

spolupráci 

internými zamestnancami obecného úradu

 

2026 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2026-2027 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2027 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 

projektovej 

dokumentácie

 

2025 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Realizácia 

projektu 

2026-

2027 

1 500 000

 

1 275 000

 

0

 

150 000

 

75 000

 

Spolu 

 

1 500 000

 

1 275 000

 

0

 

150 000

 

75 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

70 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.18

 

Názov projektu

 

3.1.4 rekonštrukcia/ Vybudovanie nových miestnych komunikácií

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Externý dodávateľ

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2021-2026 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V  Jarovciach  je  potrebné  zrekonštruovať  /  vybudovať  nové  cestné  komunikácie  na 
uliciach Zeleninová 

Urbárska, Trnková, Mandľová, Koreňová

  

Cieľ 

projektu 

Vybudovať  nové  cestné  komunikácie  na  uliciach  Zeleninová 

Urbárska,  Trnková, 

Mandľová, Koreňová

  

Výstupy

 

Vybudovanie kvalitnej cestnej infraštruktúry 

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti, obyvatelia okolitých sídel, návštevníci 

 

Indikátory monitoringu

 

Celková dĺžka novovybudovaných ciest

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledky verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatočná  pripravenosť 
žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje žiadateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín (mesiac/rok)

 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2021 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2021 

Spracovanie a 

registrácia 

žiadosti o

 NFP, 

zhromaždenie príloh

 

Externá konzultačná spoločnosť v

 

spolupráci 

internými zamestnancami obecného úradu

 

2021 

Realizácia 

projektu 

Externý dodávateľ

 

2021-2026 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2026 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumentácie

 

2021 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Realizácia 

projektu 

2021 

570 000

 

484 500

 

0

 

57 000

 

28 500

 

Spolu 

 

570 000

 

484 500

 

0

 

57 000

 

28 500

 

Základné údaje o

 

projektovom zámere č.19

 

Názov projektu

 

2.1.3 

Dobudovanie verejného vodovodu

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Externý dodávateľ technológií

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2021-2030 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V mestskej časti Jarovce absentuje verejný vodovod na ulici Morušová 

 

Cieľ projektu

 

Vybudovať  verejný  vodovod  na  ulici  Morušová,  Trnková,  Koreňová,  Zeleninová 

Urb

árska

 

Výstupy

 

Komplexné pokrytie verejným vodovodom 

 

Užívatelia

 

Obyvatelia mestskej časti

 

Indikátory monitoringu

 

Celková dĺžka verejného vodovodu 

 

Zmluvné podmienky

 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

 

Riziká

 

Absencia  vhodnej  výzvy  na  spolufinancovanie  projektu,  nedostatočná  pripravenosť 
žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje žiadateľa

 

Poznámky

 

 

Realizácia projektu

 

Fáza/míľnik

 

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

 

Termín 

(mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie

 

Externá projektová kancelária

 

2021 

background image

 

71 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A

 

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI 

JAROVCE 2021-2027

 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad

 

2021 

Spracovanie a 

registrácia 

žiadosti o

 NFP, 

zhromaždenie príloh

 

Externá konzultačná spoločnosť v

 

spolupráci 

internými zamestnancami obecného úradu

 

2021 

Realizácia projektu

 

Externý dodávateľ

 

2021-2030 

Kolaudácia

 

Stavebný úrad

 

2030 

Financovanie projektu 

Druh výdavku

 

Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu (eur) 

z toho verejné zdroje

 

z toho 

súkromné 

zdroje 

 

 

 

 

SR 

VÚC

 

 

 

Spracovanie 
projektovej 

dokumentácie

 

2023 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Bude 

doplnené

 

Realizácia 

projektu 

2021-

2030 

220 000

 

0

 

209 000

 

0

 

11 000

 

Spolu 

 

220 000

 

0

 

209 000

 

0

 

11 000

 

Základné údaje 

projektovom zámere č.20

 

Názov projektu

 

3.2.2 Vybudovanie zberného dvora

 

Garant 

Mestská časť Bratislava –

 Jarovce 

Kontaktná osoba garanta

 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler

 

 

starosta mestskej časti

 

Partneri garanta 

(spolupráca s... )

 

Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Externý dodávateľ technológií

 

Začatie a

 

ukončenie 

projektu (od ... do... ) 

2024-2025 

Stav projektu pred 

realizáciou

 

V mestskej časti v

 

súčasnosti nie je k

 

dispozícii zberný dvor, zriadené je len provizórne 

stojisko kontajnerov. 

Cieľ projektu

 

Vybudovať plnohodnotný zberný dvor.

 

Výstupy

 

Zlepšenie odpadového hospodárstva.

 

Užívatelia