background image

 

 

Side 1 af 27

 

 

 
Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Dagsorden til  

møde i 

Økonomiudvalget

  

Dagsorden åben 

Mødedato 10. juni 2013 

Mødetidspunkt 17.00 

Mødelokale Udvalgsværelse D 

 
 

 

background image

 

 

Side 2 af 27

 

 

  

Indholdsfortegnelse 

 

Økonomiudvalget  

 

 

den  10. juni 2013 

 

 

 
Åben dagsorden 
 

Kommuneplan 2013 - juni. Endelig vedtagelse 

Lokalplan 350 for et område mellem Frederikkevej og Tuborg Nord og 
kommuneplantillæg 21/2009 – Endelig vedtagelse 

Lokalplan 356 for Eksperimentariet og kommuneplantillæg 24/2009. Offentlig 
høring. 

Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50. Endelig vedtagelse. 

Lokalplan 342 for Lyngbyvej 237 og kommuneplantillæg 23/2009. Endelig 
vedtagelse 

Lokalplan 353 for Jægersborg Alle 170A-C og 172. Endelig vedtagelse 

Fjernvarme - Supplerende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til 
gennemførelse af udbygningsplanens fase 1 (Hellerup) 

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S - Nordvand 

Etablering af en fælles spildevandskoncern i hovedstaden 

10 

Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2012 

11 

Godkendelse af Resultatrevision 2012 

12 

Justering af måltal til Beskæftigelsesplan 2013 

13 

Status Større Planlagt Vedligeholdelse 2013 

14 Meddelelser 

fra 

formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

 
Lukket dagsorden 
 

15 

Salg af ejendom 

16 Personalesag 
17 Meddelelser 

fra 

formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

  

background image

 

 

Side 3 af 27

 

 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
1  Åbent         Kommuneplan 2013 - juni. Endelig vedtagelse 
 

018520-2013

 

 
 

Resumé

 

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. november 2012 at sende forslag til 
Kommuneplan 2013 i høring. Forslaget til Kommuneplan 2013 har været i høring fra den 22. januar 
til den 19. marts 2013. Forslaget til Kommuneplan 2013 er i medfør af Gentofte Kommunes 
styringsmodel en integreret del af Gentofte-Plan. De indkomne henvendelser vedrørende 
kommuneplanspørgsmål blev behandlet i Byplanudvalget og Økonomiudvalget den 21. maj 2013. 
Beslutningerne fra disse møder er indarbejdet i udkastet til Kommuneplan 2013. 

Kommuneplan 2013 forelægges til endelig vedtagelse. 

De indkomne henvendelser vedrørende øvrige emner forelægges til orientering. 

 

Baggrund

 

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. november 2012, pkt. 2, at sende forslag til 
Kommuneplan 2013 i høring. Forslaget til Kommuneplan 2013 har været i høring fra den 22. januar 
til den 19. marts 2013. Der er i høringsperioden modtaget 22 høringssvar, indeholdende omkring 
82 bemærkninger fra interesseorganisationer, erhverv og enkeltpersoner.  

Forslaget til Kommuneplan 2013 er i medfør af Gentofte Kommunes styringsmodel en integreret 
del af Gentofte-Plan. Høringssvarene vedrører både kommuneplanspørgsmål, emner i den øvrige 
del af Gentofte-Plan 2013 samt bemærkninger, der ikke vedrører kommuneplan/Gentofte-Plan. 
  
Bemærkninger vedrørende kommuneplanspørgsmål blev behandlet første gang den 21. maj 2013, 
pkt. 1, i Byplanudvalg og Økonomiudvalg. Plan og Byg havde til behandlingen udarbejdet et notat 
med resume af de indkomne bemærkninger vedrørende kommuneplanspørgsmål samt tilknyttet 
kommentarer og anbefalinger. 
  
Sagen blev drøftet, idet 2 medlemmer af Byplanudvalget (Irene Lütken (A) og Marie Louise Gjern 
Bistrup (udenfor parti) støtter forslaget fra Naturfredningsforeningen om, at sikre offentlighedens 
adgang også "langs" kysten og partierne foreslår, at der side 75 til afsnittet "Kyst" tilføjes følgende: 
"Sådanne skader kan forebygges bl.a. ved aktiv kystsikring, der - hvor det er hensigtsmæssigt - 
udformes, så den samtidigt muliggør færdsel til fods langs kysten. 4 medlemmer af Byplanudvalget 
(Marianne Zangenberg (C), Andreas Just Karberg (C), Karen Riis Kjølbye (C) og Louisa 
Schønnemann Bøttkjær (C)) kunne ikke støtte forslaget fra Naturfredningsforeningen. 
  
3 medlemmer af Økonomiudvalget (Eyvind Vesselbo (V), Marie-Louise Andreassen (B) og Søren 
B. Heisel (A)) støtter forslaget fra Naturfredningsforeningen om, at sikre offentlighedens adgang 
også "langs" kysten og partierne foreslår, at der side 75 til afsnittet "Kyst" tilføjes følgende: 
"Sådanne skader kan forebygges bl.a. ved aktiv kystsikring, der - hvor det er hensigtsmæssigt - 
udformes, så den samtidigt muliggør færdsel til fods langs kysten. 4 medlemmer af 
Økonomiudvalget (Hans Toft (C), Kirsten Kierkegaard (C), Pia Nyring (C) og Lisbeth Winther (C)) 
kunne ikke støtte forslaget fra Naturfredningsforeningen. 

background image

 

 

Side 4 af 27

 

 

  
Efter planloven kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages ændring af 
det offenliggjorte planforslag. 

 

Vurdering

 

På baggrund af drøftelserne i Byplanudvalg og Økonomiudvalg den 21. maj 2013 har Plan og Byg 
indarbejdet de tiltrådte anbefalinger til ændringer i Forslag til Kommuneplan 2013. Plan og Byg 
vurderer, at de indarbejdede ændringer kan vedtages endeligt uden supplerende høring. 
  
Plan og Byg har udarbejdet et notat med resume af de indkomne bemærkninger til Gentofte-Plan 
2013 og øvrige henvendelser, der vedlægges til orientering, idet henvendelserne i sin helhed ligger 
på sagen. 

Plan og Byg anbefaler, at der vedrørende de indkomne bemærkninger til Gentofte-Plan 2013 
sendes et svar, der oplyser, at disse spørgsmål behandles og prioriteres af Kommunalbestyrelsen i 
forbindelse med de årlige drøftelser og vedtagelser af Gentofte-Plan. 

Henvendelser, der ikke vedrører kommuneplan/Gentofte-Plan er videresendt til sagsbehandling og 
besvarelse i forvaltningen. 

Der er udover de henvendelser, der blev behandlet den 21. maj 2013, kommet en henvendelse 
med forslag om, at der på hjørnet af Ericavej og Vangedevej kan etableres en dagligvarebutik. 
Samme spørgsmål blev behandlet i forbindelse med Kommuneplan 2009. Kommunalbestyrelsen 
besluttede i den forbindelse, at den del af villaområdet ikke skulle inddrages i lokalcentret ved 
Vangede Station. Plan og Byg vurderer, at der ikke er anledning til at ændre på dette. 

 

Indstilling

 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
1. At  Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. 

2. At bemærkninger til Gentofte-Plan 2013 tages til efterretning og besvares som foreslået af Plan 
og Byg. 

 

Tidligere beslutninger

 

Byplanudvalget den 10. juni 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

background image

 

 

Side 5 af 27

 

 

 

Resume af høringssvar vedrørende andet end kommuneplanspørgsmål. Kommuneplan 2013- 

juni. Endelig vedtagelse

 

 

Kommunplan 2013 - Udkast endelig

 

 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
2  Åbent         Lokalplan 350 for et område mellem Frederikkevej og Tuborg Nord og 
kommuneplantillæg 21/2009 – Endelig vedtagelse 
 

045657-2012

 

 
 

Resumé

 

Forslag til lokalplan 350 for et område mellem Frederikkevej og Tuborg Nord og forslag til tillæg nr. 
21 til kommuneplan 2009 har været i offentlig høring. 

Der skal tages stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt med de af 
Plan og Byg foreslåede ændringer. 

 

Baggrund

 

Kommunalbestyrelsen vedtog ensstemmigt på møde den 17. december 2012, pkt. 2, forslag til 
lokalplan 350 og forslag til kommuneplantillæg 21/2009 til offentlig høring. Forslagene har været i 
høring i perioden fra den 27. december 2012 til den 28. februar 2013.  

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 14 høringssvar.  

10 ud af de indkomne 14 høringssvar har bemærkninger til, at flere eksisterende bygninger ikke vil 
kunne genopføres efter en brand. Mange af de nuværende ejendomme i området indeholder 
flerfamilieboliger og lokalplanbestemmelserne giver kun mulighed for etfamilieboliger på grunde 
under 1000 m², svarende til øvrige villaområder i kommunen. På en ejendom med et flerfamiliehus 
vil der efter en brand og efterfølgende nedrivning kunne opføres en ny bygning, der kun vil kunne 
huse én familie. 

Flere af de indkomne høringssvar har bemærkninger til bestemmelsen, der hindrer opsættelse af 
badebro for enden af vej og sti, og andre har til udpegningen af bevaringsværdige træer. 

Herudover er indkommet bemærkninger blandt andet om antallet af boliger på den enkelte 
ejendom (flerfamileboliger/minimumsgrundstørrelser), bebyggelsesprocenten især i delområde A, 
etageantal på bygning i delområde C samt bemærkninger til badebro og saunabygning på Hellerup 
Havn. Sidstnævnte er beliggende uden for lokalplanområdet.  

 

Vurdering

 

Indsigelser, der omhandler genopførelse af eksisterende lovlige bygninger, foreslås imødekommet 
ved tilføjelse af nye bestemmelser i lokalplanen, der muliggør, at der kan ske genopførelse med 

background image

 

 

Side 6 af 27

 

 

samme omfang, placering og arkitektur i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på 
grund af skader efter brand, eksplosion, eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.   

Ifølge indkomne bemærkninger vil der ikke kunne udføres vedligeholdelsesarbejder på visse 
bygningsdele, der er beliggende under drypzonen på det bevaringsværdige træ på Tellersvej, idet 
der ifølge lokalplanforslaget ikke må foregå bygge- og anlægsarbejder under drypzonen. Efter 
aftale med Park og Vej foreslås, at træet ikke udpeges som bevaringsværdigt. 

De øvrige høringssvar giver ikke anledning til ændringer. 

Plan og Byg foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages med de af Plan og Byg 
foreslåede ændringer, jf. vedlagte høringsnotat. 

 

Indstilling

 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

At lokalplan 350 for et område mellem Frederikkevej og Tuborg Nord og tillæg nr. 21 til 
Kommuneplan 2009 vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. 

 

Tidligere beslutninger

 

Byplanudvalget den 10. juni 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Indkomne høringssvar

 

 

Høringsnotat 23. maj 2013

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
3  Åbent         Lokalplan 356 for Eksperimentariet og kommuneplantillæg 24/2009. 
Offentlig høring. 
 

004024-2013

 

 
 

Resumé

 

background image

 

 

Side 7 af 27

 

 

Plan og Byg har på baggrund af en forelagt projektskitse fra Experimentarium og arkitektfirmaet 
CEBRA udarbejdet et forslag til lokalplan 356 for Experimentarium samt forslag til tillæg 24 til 
Kommuneplan 2009, der muliggør det fremtidige byggeri.   

Der skal tages stilling til om forslag til lokalplan 356 for Experimentarium og tilhørende 
kommuneplantillæg 24 skal udsendes i offentlig høring.  

 

Baggrund

 

Experimentarium, Danmarks Science Center, ønsker at udbygge deres eksisterende bygning til 
Fremtidens Experimentarium.  

I samarbejde med arkitektfirmaet CEBRA har Experimentarium fremsendt en projektskitse, hvor 
det ønskes at bygge to til tre forskudte etager ovenpå den eksisterende bygning. Endvidere er 
planen, at etablere en række udstillingselementer på taget af den nye bygning samt solceller, 
solfangere, en motionsbane, en botanisk taghave og småbygninger. Experimentatium forestiller 
sig, at der vil være offentlig adgang til dele af tagarealet uden billet, mens der vil kræves betaling til 
tagudstillingen.  

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 4. april 2013, pkt. 3, at der skulle udarbejdes 
lokalplanforslag samt forslag til et kommuneplantillæg på baggrund af den fremsendte 
projektskitse. Det blev desuden besluttet, at der skulle afholdes et indledende borgermøde for 
naboer til Experimentarium inden lokalplanforslaget forelægges til offentliggørelse.  

Der har været afholdt et indledende borgermøde den 8. april 2013, hvor ca. 50 fremmødte naboer 
til Experimentarium blev præsenteret for projektskitserne.  

Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 356 for Experimentarium. Lokalplanens formål er at 
give mulighed for at Experimentarium kan udbygge deres eksisterende bygning, med ca. 9.300 m

2

 

således bygningens samlede etageareal kommer til at udgøre ca. 25.000 m

2

. Formålet med 

lokalplanen er desuden at fastlægge anvendelsen offentligt formål i form af kulturelle 
institutioner med mulighed for indretning af kontor og serviceerhverv. 
  
Den maksimale bygningshøjde fastsættes i lokalplanen til 22 meter. Dog kan bygningsdele såsom 
værn, mobiltelemaster, udstillingselementer samt mindre småbygninger etableres i en højde af 
maks. 26 meter over terræn.  

Lokalplanen sikrer, at facade- og tagbeklædning inklusiv ovennævnte bygningsdele ikke må give 
anledning til generende refleksion.  

Området er i dag omfattet af lokalplan 122 for Tuborg Nord fra 1996. Ved den endelige vedtagelse 
af lokalplan 356 bortfalder lokalplan 122 for den del, der er omfattet af det nye lokalplanområde. 
Sideløbende med lokalplanforslaget er der udarbejdet et forslag til tillæg 24 til Kommuneplan 2009. 
Tillægget fastsætter fremtidige rammer for bl.a. anvendelse, bygningshøjde og -volumen.  

 

Vurdering

 

Der er gennemført en screening af planerne for mulige miljøkonsekvenser.  
Realiseringen af projektet vil medføre en forventet øget trafik og parkering som følge af flere 
besøgende. Den øgede trafik vurderes dog ikke at have væsentlig trafikal påvirkning af området 
lokalt såvel som regionalt. Derudover giver planerne mulighed for, at der udover 

background image

 

 

Side 8 af 27

 

 

de eksisterende byggemuligheder i det nuværende plangrundlag med 5 etager ekskl. enkelte 
bygningsdele, kan etableres en tagetage med tilhørende bygnings- og udstillingelementer.  
På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne samlet set ikke vil have væsentlig 
indvirkning på miljøet. Der er således ikke udarbejdet en miljøvurderingsrapport jf. § 4 i lov om 
miljøvurdering af planer og programmer.  
  
Realiseringen af lokalplanen vil betyde at den bevaringsværdige, tidligere tappehal reelt vil blive 
ersattet af et nyt byggeri. Tappehallen er et godt eksempel på tidens industribyggeri og har fine 
referencer til bryggeriperioden. Bygningen i sig selv er dog ikke umistelig og der vil efter 
gennemførelse af projektet stadig være et samlet miljø af bygninger fra bryggeriperioden. 
Lokalplanen giver mulighed for, at bygningen kan omdannes som foreslået. 
Lokalplanen fastlægger bevaringsbestemmelser for Strandvejen 56, som indgår i det samlede 
bevaringsværdige bryggerimiljø mod Strandvejen.     
  
Lokalplanens område er i Kommuneplanen udpeget som et kystnært beliggende byzoneareal, 
hvorfor Kommunalbestyrelsen i henhold til lov om planlægning § 5a, stk. 4, skal vurdere den 
kommende bebyggelses indpasning i den kyslandskabelige helhed. De i lokalplanen fastlagte 
bygningsvolumener giver ikke anledning til påvirkning af den kystlandskabelige helhed.  
Plan og Byg foreslår, at planforslagene udsendes i 9 ugers offentlig høring, og at der afholdes 
borgermøde i høringsperioden.  

 

Indstilling

 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

1. At forslag till lokalplan 356 for Experimentarium og tillæg 24 til Kommuneplan 2009 vedtages og 
udsendes i offentlig høring. 

2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.  

 

Tidligere beslutninger

 

Byplanudvalget den 6. juni 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Lokalplanforslag 356 for Experimentarium

 

 

Forslag til Kommuneplantillæg 24

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 

background image

 

 

Side 9 af 27

 

 

 
4  Åbent         Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50. Endelig vedtagelse. 
 

018938-2013

 

 
 

Resumé

 

Forslag til lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50 har været udsendt i offentlig høring. 

Det skal tages stilling, om forslag til lokalplanen skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg 
foreslåede ændringer. 

 

Baggrund

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. september 2012, pkt.3, enstemmigt vedtaget, at 
sende forslaget til lokalplan 335 i offentlige høring samt, at der skulle afholdes et orienteringsmøde 
i høringsperioden.  

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen af ejendommen Ordrup Jagtvej 50 til 
boligformål i form af etageboliger. 

Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent, bygningshøjde, 
byggefelter samt udformning og disponering af parkeringspladser, opholdsarealer og adgangsvej. 
Der fastlæges bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden således at bebyggelsens facader 
skal fremstå med mørke nuancer.  

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra den 3. oktober 2012 til den 28. november 2012. 

Den 1.november 2012 blev der afholdt et orienteringsmøde om lokalplanforslaget hvor projektet 
blev drøftet. Det aftaltes, at arkitekten skulle udarbejde ændringer vedrørende bebyggelsens ydre 
fremtræden og materialevalg. 

Ved indsigelsesfristens udløb den 28. november 2012 havde Plan og Byg modtaget 7 høringssvar: 
2 fra ejerforeninger og 5 fra borgere i området. Henvendelserne omhandler bebyggelsens 
facadeudformning, forringelse af friarealer samt trafik- og parkeringsproblemer. 

Arkitekten har efterfølgende fremsendt nyt forslag til bebyggelsens facader. Gavlen mod Ordrup 
Jagtvej forsynes med små altaner og vinduer og facaderne fremtræder i mursten. 

Den 15. april 2013 blev det afholdt et nyt møde, hvor den reviderede udformning af gavl og 
facadebeklædning overvejende blev positivt modtaget. 

 

Vurdering

 

Plan og Byg foreslår, på baggrund af de modtagne høringssvar og afholdte borgermøder, at 
lokalplanen tilrettes således, at gavlen mod Ordrup Jagtvej skal fremstå med vinduer og 
altaner samt, at bebyggelsens facader overvejende skal fremstå i blådæmpet tegl. Endvidere 
indsættes en bestemmelse om begrønning af det fastlagte parkeringsareal og der foretages 
konsekvensrettelser i redegørelsesdelen.  

De foreslåede ændringer har en sådan karakter, at de kan vedtages uden supplerende høring. 

 

Indstilling

 

background image

 

 

Side 10 af 27

 

 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

At lokalplan 335 vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. 

 

Tidligere beslutninger

 

Byplanudvalget den 6. juni 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Høringssvar

 

 

Høringsnotat

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
5  Åbent         Lokalplan 342 for Lyngbyvej 237 og kommuneplantillæg 23/2009. 
Endelig vedtagelse 
 

009508-2013

 

 
 

Resumé

 

Forslag til lokalplan 342 for Lyngbyvej 342 og tillæg 23 til Kommuneplan 2009 har været udsendt i 
offentlig høring.  

Der skal tages stilling til om planforslagene skal vedtages endeligt. 

 

Baggrund

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2013, pkt. 2, vedtoges det enstemmigt at 
udsende forslag til lokalplan 342 for Lyngbyvej 237 og tillæg 23 til kommuneplan 2009 i offentlig 
høring. Samtidig vedtoges det at afholde borgermøde i høringsperioden. 

Lokalplanen giver mulighed for at en eksisterende Netto-butik kan inddrage en tom frisørforretning 
i butikken, samt foretage 3 mindre tilbygninger, der har til formål at forbedre kundeforhold og 
varelevering. Det er en betingelse for udvidelsen, at der etableres varelevering fra butikkens 
facade mod Lyngbyvej. 

background image

 

 

Side 11 af 27

 

 

Der blev afholdt borgermøde den 2. maj 2013, hvor 13 borgere var mødt frem. Der 
var overvejende ros til lokalplanen, men der blev udtrykt bekymring for trafikken på Bøgehøj og 
Brønlunds Allé, der flankerer lokalplanområdet. 

Inden for høringsfristens udløb er der kun modtaget et høringssvar fra Dyssegård 
Grundejerforening. Foreningen, der ikke har bemærkninger til lokalplanen, vurderer, at 
butiksudvidelsen vil give anledning til øget kundetrafik. Det foreslås, at der etableres 
trafikdæmpende foranstaltninger på Bøgehøj og Brønlunds Allé, således at uvedkommende vare- 
og kundetrafik op gennem villakvarteret undgås.     

 

Vurdering

 

Plan og Byg finder den ansøgte butiksudvidelse velbegrundet for at sikre plads til et 
konkurrencedygtigt varesortiment og bedre kundekomfort. Der forventes derfor ikke nævneværdig 
forøgelse i kundetilstrømningen, som Dyssegård Grundejerforening er inde på. 

Både Bøgehøj og Brønlunds Allé er kategori 4-veje. Det betyder at grundejerne langs vejene – 
efter visse betingelser - har mulighed for at ansøge kommunen om etablering af brugerbetalte 
fartdæmpere. Det forudsætter at minimum 2/3 af grundejerne tilslutter sig ansøgningen. 

På baggrund af grundejerforeningens hørigssvar og de på borgermødet udtrykte bekymringer om 
trafik på villavejene, har 

Teknik og Miljø iværksat en trafiktælling på Bøgehøj og Brønlunds Alle, 

med henblik på at få afklaret en

 før situation

 af trafikbelastningen på de to boligveje ind mod 

villakvarteret, herunder få målt andelen af tunge køretøjer. Tællingen vil blive udført af 
Vejdirektoratet inden sommerferien. 

Det foreslås, at planerne vedtages uden ændringer.   

 

Indstilling

 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At lokalplan 342 for Lyngbyvej 342 og tillæg 23 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt. 

 

Tidligere beslutninger

 

Byplanudvalget den 6. juni 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke

 

 
 
 
_________________________ 
 
 

background image

 

 

Side 12 af 27

 

 

 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
6  Åbent         Lokalplan 353 for Jægersborg Alle 170A-C og 172. Endelig vedtagelse 
 

017778-2013

 

 
 

Resumé

 

Forslag til lokalplan 353 for Jægersborg Allé 170A-C og 172 har været udsendt i offentlig høring. 

Der skal på tages stilling til om lokalplanen skal endelig vedtages med de af Plan og Byg 
foreslåede ændringer. 

 

Baggrund

 

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde den 18. marts, pkt. 3 at sende forslag til 
lokalplan 353 for Jægersborg Allé 170A-C og 172 i offentlig høring. 
  
Der har været afholdt borgermøde 13. maj 2013. 
  
Formålet med lokalplanen er at fastlægge området til offentligt formål i form af rideskole/rideklub 
samt at give mulighed for at anvende en del af området til havecenter med salg af havebrugsvarer 
og planter. Yderligere er det formålet at mulliggøre opførelsen af et nyt og større havecenter i 
forbindelse med havecenteret "Plantekassen", samt at give mulighed for en udvidelse af 
rideskolens eksisterende ridehus samt staldbygning. 
  
Forslag til lokalplan 353 har været i offentlig høring i perioden 22. marts 2013 til og med 17. maj 
2013. I høringsperioden er det modtaget 1 høringssvar. Høringssvaret er fra Sonne Landskab, på 
vegne af havecenteret, og der bliver her blandt andet gjort opmærksom på, at beplantningsbæltet, 
der i ifølge forslaget skal opretholdes i en bredde på 3 meter, griber ind i det planlagte 
parkeringsareal og derfor ønskes reduceret. Der ønskes en ændring i bestemmelserne, der gør det 
muligt for havecenteret at have en truck stående på ejendommen. Yderligere gøres der 
opmærksom på, at man ønsker mulighed for at have vareoplag i form af containere i højsæson og 
enkelte sæsonvarer, som fx fyrværkeri. 
  
I høringsperioden har Kulturstyrelsen oplyst, at foruden hovedhuset er også sidehuset til 
Ibstrupgård omfattet af bygningsfredning. 
  
På borgermødet den 13. maj 2013 blev konsekvensen af plantning af træer indenfor 
lokalplanområdet diskuteret. Bekymringen var, at sådanne med tiden vil risikerer at skygge for 
villaerne mod vest og der blev fremsat et ønske om et forbud mod plantning af træer. 
  
Lokalplan 353 er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2009. I det forslag til 
Kommuneplan 2013 der har været udsendt i offentlig høring, er rammerne for enkeltområde 4. 
D2 ændret således, at der vil være mulighed for at etablere butik på op til 2.000 m

2

 med salg af 

planter og havebrugsvarer. Den nye lokalplan 353 for Jægersborg Alle 170A-C og 172 vil således 
være i overenstemmelse med Kommuneplan 2013 og det vil være en forudsætning at 
Kommuneplan 2013 er endeligt vedtaget før lokalplan 353 vil kunne få retsvirkninger. 

 

background image

 

 

Side 13 af 27

 

 

Vurdering

 

Som resultat af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at havecenterets indsigelser 
imødekommes således, at beplantningsbæltet langs Jægersborg Allé reduceres til 1 meter bred 
ligusterhæk samt, at der i bestemmelserne gives mulighed for, at havecenteret kan havde én truck 
til drift af centeret parkeret på ejendommen.  

 

  
Det foreslås at sidehuset til Ibstrupgård på kortbilaget forsynes med fredningssignatur. 
  
Det foreslås yderligere, at der i bestemmelserne tilføjes, at blivende beplantning, i et 22 meter 
bredt bælte langs det vestlige skel

,

 kun må etableres i form af hækplanter, buske eller lignende. 

  
De foreslåede ændringer har en sådan karakter, at de kan vedtages uden supplerende høring. 

 

Indstilling

 

Plan og Byg indstiller til  

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At lokalplan 353 for Jægersborg Allé 170A-C og 172 vedtages endeligt med de af Plan og Byg 
foreslåede ændringer. 

 

Tidligere beslutninger

 

Byplanudvalget den 6. juni 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Høringsnotat

 

 

Høringssvar

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
7  Åbent         Fjernvarme - Supplerende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til 
gennemførelse af udbygningsplanens fase 1 (Hellerup) 
 

018179-2013

 

 
 

Resumé

 

background image

 

 

Side 14 af 27

 

 

Udbygningsplanen for fjernvarme og projektforslag for fase 1 blev med henblik på opstart af fase 1 
med tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 24. marts 2010 
under punkt 5. 
Der er behov for fremrykning af etableringen af nogle store fjernvarmeledninger, som skal forsyne 
den nordlige del af kommunen. Derudover er der øgede omkostninger til asfalt og vejopbygning, 
da underlaget i vejene er dårligere end forudsat. Merudgiften til disse fremrykninger modsvares 
af mindreudgifter på kommende faser. 
 
Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om supplerende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb jf. skema 
4. 
 

  

 

Baggrund

 

Udbygningsplanen for fjernvarme og projektforslag for fase 1 blev med henblik på opstart af fase 1 
med tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde d. 24. marts 2010 
pkt. 5. 
 
Fase 1 dækker over områder i Hellerup og havde en samlet forventet anlægssum på 200 mio. kr. 
 
GFj har hidtil fået frigivet 145.451.000 kr. og søger nu supplerende anlægsbevilling samt 
rådighedsbeløb til færdiggørelse af udbygningen. 
  
Som forberedelse til yderligere udbygning i kommunen er anlægsprojektet korrigeret i forhold til 
projektforslaget for fase 1. Store ledninger i Gersonsvej, Hellerupvej og Bernstorffsvej, der skal 
kunne forsyne den nordlige del af kommunen og overføre kapacitet mellem vekslerstationerne 
RYW (Rygårds Vekslerstation) og SPW (Sankt Peder vekslerstation), medfører 
ekstraomkostninger jf. skema 4. Udgiften var forudsat afholdt i faserne 5 og 6, men falder tidligere 
grundet uforudsete begrænsninger i transmissionsnettet. 
  
Der er derudover en væsentlig merudgift til ekstra asfalt, vejopbygning og trafik i fase 1. Det 
skyldes blandt andet, at der er meget dårlig belægning på mange veje med macadam (tidligere 
grusveje med underlagt af sten i forskellige størrelse). Her skal der reetableres tracé i langt større 
asfaltarealer end antaget i udbud. 
  
En del af ekstraomkostningerne i fase 1, vil blive dækket af, at varmebehovet i fasen pt. ligger 15 
% over det i projektforslaget forudsatte varmebehov og dermed øgede indtægter ved varmesalg. 
Ekstraomkostningerne forventes derfor kun at betyde en tarifstigning på ca. 1 % efter udbygningen 
af fase 1, men vil samtidigt betyde en bedre økonomi i senere faser af fjernvarmeudbygningen. 
  
Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos kommunekredit til 
finansiering af udbygningen og senest ved byggeperiodens udløb omlægge denne til 
længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme, og påvirker ikke 
Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Fordelingen af anlægsbevillingen fremgår af skema 4. 
  
Anlægsbevillingen forventes brugt frem til og med 2014. 
  

 

Vurdering

 

background image

 

 

Side 15 af 27

 

 

Fjernvarmeudbygningen er hidtil forløbet planmæssigt med tilslutningsprocenter på mellem 50 og 
73 % i delområderne. Varmebehovet i udbygningen ligger pt. 15 % over det i projektforslaget 
forventede varmebehov. 

  

GFj har hidtil fået anlægsbevilget kr. 145.451.000 kr. Indeholdt i bevillingerne er omkostninger til 
bemanding for markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, udarbejdelse af 
rammeaftaler og udbud samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbygningen. 

 

Indstilling

 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der søges rådighedsbeløb og supplerende anlægsbevilling til den fortsatte udbygning af 
fjernvarmeudbygningens fase 1 jf. skema 4 med finansiel dækning over det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune i 
2013 og 2014 samt låneoptagelse i Kommunekredit. 

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Skema 4

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
8  Åbent         Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S - Nordvand 
 

012289-2013

 

 
 

Resumé

 

Nordvand har udarbejdet en fælles betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe 
Spildevand A/S, der indstilles til godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.   

 

Baggrund

 

background image

 

 

Side 16 af 27

 

 

Som en konsekvens af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold skal 
vandselskaber i henhold til betalingslovens § 3 stk. 2 udarbejde en betalingsvedtægt for 
spildevandsanlæg, som skal godkendes af kommunerne. 

  

Nordvand har udarbejdet en fælles betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe 
Spildevand A/S gældende i henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommuner. Betalingsvedtægten – 
der er vedlagt som bilag – er godkendt af Nordvands bestyrelse og erstatter ”Betalingsvedtægt for 
spildevandssektionen Gentofte Kommune 2002”. Den nye betalingsvedtægt vil træde i kraft den 1. 
juli 2013.    

  

Den nye betalingsvedtægt er indholdsmæssigt ikke væsentlig forskellig fra den nuværende 
vedtægt, men opbygningen er ændret således, at den nu følger Miljøstyrelsens standardvedtægt.  

  

De vigtigste indholdsmæssige ændringer i den nye betalingsvedtægt er: 

  

Kap. 5 afsnit B. For de få boligenheder, der ikke kan afregnes efter vandmåler, er der fastlagt et 
normalvandforbrug på 170 m³ pr. år. Mængden på 170 m³ svarer til den maksimale grænse for 
skønnet vandforbrug i henhold til betalingsloven. 

  

Kap. 5 afsnit B. Det er tilføjet, at muligheden for at opnå refusion for vandafledningsbidrag er 
underlagt en forældelsesfrist på tre år. Fristen var tidligere fem år i Gentofte, men den almindelige 
forældelsesfrist i forældelsesloven er i mellemtiden ændret til 3 år. 

  

Bilag 3. Administrationsbidraget for særbidrag beregnes som de udgifter der har været til 
prøvetagning og analyser tillagt 10 %. Dette svarer til den tidligere praksis i Gladsaxe Kommune, 
mens Gentofte Kommune tidligere opkrævede et fast beløb på kr. 50.000.  

  

Afsnit om inddrivelse og udpantning er udgået, da spildevandsselskaberne ikke har samme 
fortrinsret som kommunerne tidligere havde.

 

 

 

Vurdering

 

Det vurderes som hensigtsmæssigt at have en fælles betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand 
A/S og Gladsaxe Spildevand A/S. De foreslåede ændringer vurderes som hensigtsmæssige i 
forhold til at imødekomme lovændringer m.v. siden vedtagelsen af den gældende 
betalingsvedtægt fra 2002. 

background image

 

 

Side 17 af 27

 

 

 

Indstilling

 

JURA indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

At betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S godkendes. 

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Endeligt forslag til betalingsvedtægt 2013

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
9  Åbent         Etablering af en fælles spildevandskoncern i hovedstaden 
 

050343-2011

 

 
 

Resumé

 

Det indstilles, at Gentofte Kommune deltager i en fælles rensekoncern sammen med 14 andre 
kommuner ved indskud af den nuværende ejerandel i Lynnettefællesskabet I/S, og at ejeraftale 
samt vedtægter for den fælles rensekoncern godkendes. 

 

Baggrund

 

På mødet den 25. februar 2013, dagsordenspunkt 11, traf Kommunalbestyrelsen enstemmig 
principbeslutning om, at Gentofte Kommune ønsker at deltage i en fælles rensekoncern, hvori 
kommunen indskyder sin ejerandel i Lynnettefællesskabet. Forvaltningen blev samtidig 
bemyndiget til at forhandle vilkår for deltagelsen. 

  

background image

 

 

Side 18 af 27

 

 

Samtlige 15 kommuner, der ejer Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, har 
truffet principbeslutning om at etablere en fælles Rense-koncern.  

Kommunerne er enige om en selskabsstruktur, hvor der bliver etableret en koncern med to 
renseselskaber og et serviceselskab. Serviceselskabet samler medarbejderne fra 
Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre. Selskaberne bliver ”samlet” i et 
moderselskab, Rens Holding A/S, og der bliver derfor etableret i alt fire selskaber. 

  

De to nye renseselskaber vil varetage de samme opgaver som hidtil, de vil fortsat have hvert deres 
prisloft, og finansiering af investeringer bliver fortsat afholdt af det enkelte renseselskab, dog 
således at investeringer til fælles nytte bliver finansieret i fællesskab.  

  

Der er mellem kommunerne forhandlet et udkast til en ejeraftale, der indeholder de 
grundlæggende forhold mellem ejerkommunerne i den nye selskabsstruktur. Ejeraftalen, der er 
vedlagt som bilag, regulerer bl.a. sammensætningen af bestyrelsen, bestyrelsens vederlag og 
fastsætter regler om minoritetsbeskyttelse.  

  

Herudover regulerer ejeraftalen også ejerfordelingen mellem de 15 kommuner, der er fastsat på 
baggrund af de debiterede vandmængder og de materielle anlægsaktiver. Gentofte Kommunes 
ejerandel i den nye rensekoncern vil være ca. 5,98 %, idet den endelige beregning vil foreligge. når 
de endelige regnskabstal og vandmængder for 2012 foreligger. Gentofte Kommunes ejerandel i 
det nuværende Lynnettefælleskab er 8,57 %.  

  

HOFOR-kommunerne Albertslund, Dragør, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre, vil 
tilsammen eje mere end halvdelen af den nye fælles rensekoncern, og hvis disse kommuner 
vælger at indskyde deres ejerandele i Rensekoncernen i HOFOR Spildevand Holding, vil dette 
betyde, at der vil opstå en sambeskatning mellem HOFOR Spildevand Holding og 
Rensekoncernen, hvilket der er taget højde for i ejeraftalen.   

  

Ejeraftalens indhold og konsekvenser er overordnet beskrevet i rammenotat fra advokatfirmaet 
Horten, der er vedlagt som bilag.  

  

Renseselskaberne stiftes ved, at kommunerne indskyder deres andele i Lynette-fællesskabet og 
Spildevandscenter Avedøre. Kommunerne skal herved ikke indskyde likvide midler i selskaberne. 

Ved etablering af serviceselskabet kræves imidlertid et kapitalindskud på i alt 500.000 kr., der 
bliver fordelt mellem ejerkommunerne ud fra ejerandelene i den nye koncern. Gentofte Kommune 
får en forventet ejerandel i det nye selskab på ca. 5,98 % og skal derfor indbetale 30.000 kr. i 
kapitalindskud.  

background image

 

 

Side 19 af 27

 

 

  

En væsentlig forskel ved den nye selskabsstruktur er, at ejerkommunerne i et aktieselskab ikke 
hæfter for selskabets forpligtelser. Kommunerne hæfter i dag solidarisk for lån, der er optaget af 
Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre. Kommunerne skal derfor stille garanti for de 
eksisterende lån, der bliver overført fra rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber. 
Spørgsmålet om garantiprovision vil blive forelagt, når kommunalbestyrelsen skal stille den 
fornødne garanti.  

  

Gentofte Kommune hæfter i dag solidarisk for lån i Lynettefællesskabet på kr. 410.357.000, og 
Gentofte Kommune skal fremadrettet stille garanti for ca. kr. 35.168.000. 

  

Selskabernes beslutningskompetence og bestyrelsessammensætningen

  

  

Beslutninger bliver truffet på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, idet der dog er 
særlige undtagelser. Afgørelse af forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for 
Rense-koncernen træffes ved mindst 2/3-flertal af de afgivne stemmer og mindst 2/3-flertal blandt 
ejerkommunerne. Som eksempler kan nævnes udvidelse af ejerkredsen, ændring af vedtægter, 
udlodning af udbytte og opløsning af holdingselskabet. 

  

Tilslutning fra samtlige ejere kræves ved fusion af Renseselskaberne, overdragelse af 
Holdingselskabets aktier eller salg af hele eller væsentlige dele af selskabet. Krav om 
enstemmighed gælder desuden for beslutninger, der kan medføre modregning i kommunernes 
bloktilskud, eller som kan påvirke kommunernes lånerammer. 

  

Bestyrelsen for selskaberne i Rense-koncernen er en enhedsbestyrelse, der består af et antal 
bestyrelsesmedlemmer svarende til antallet af ejerkommuner. Hver ejerkommune indstiller ét 
bestyrelsesmedlem, og de øvrige ejere er på generalforsamlingen forpligtet til at stemme for de 
indstillede kandidater. Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode, og der kan ske genvalg.  

  

Ansvaret for at føre den nye Rense-koncern ud i livet placeres i en midlertidig bestyrelse (interim-
bestyrelse). Hver kommune kan udpege en repræsentant til denne bestyrelse. Interim-bestyrelsen 
vælges for en periode, der løber frem til nedsættelse af en permanent bestyrelse efter 
kommunalvalget 2013. 

  

Placering af kommunens ejerskab af Rense-koncernen  

  

background image

 

 

Side 20 af 27

 

 

Ved etableringen af Rense-koncernen modtager hver kommune aktier i Rens Holding A/S 
svarende til ejerandelen. Gentofte Kommune kan vælge at indskyde disse aktier i Nordvand 
Holding A/S, og derved blive indirekte ejer af Rense-koncernen. Gladsaxe Kommune påtænker at 
indskyde deres aktier i Nordvand Holding A/S. 

  

Ved indirekte ejerskab bliver kommunens beslutninger i Rense-koncernen – bortset fra indstilling af 
bestyrelsesmedlemmer – varetaget af Nordvand-koncernen. Konsekvenserne ved direkte eller 
indirekte ejerskab er beskrevet i Hortens rammenotat, der er vedlagt som bilag. 

 

Vurdering

 

Det er JURA´s vurdering, at forslaget til ejeraftalen og vedtægterne giver den fornødne styring og 
indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i Rense-koncernen.

 

 

 

Indstilling

 

JURA indstiller 

  

 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

  

 

1. At Gentofte Kommune deltager i en fælles Rense-koncern ved indskud af den nuværende 
ejerandel af Lynettefællesskabet I/S, idet Lynettefællesskabet I/S opløses,  

2. At udkast til ejeraftale og vedtægter for Rense-koncernen godkendes, 

3. At Gentofte Kommune indskyder sine aktier i Rense-koncernen i Nordvand Holding A/S mod at 
kommunen får en tilsvarende større aktiepost i Nordvand-koncernen, 

4. At Gentofte Kommune i forbindelse med etableringen af Rense-koncernen indtræder som garant 
for et beløb svarende til kommunens andel af lån i det eksisterende Lynettefællesskab på kr. 
35.168.000,  

5. At Gentofte Kommune indbetales kr. 30.000 som kontantindskud i det nye Renseservice A/S, 
der [afholdes inden for Teknik og Miljøs driftsbudget, og 

 
Til Kommunalbestyrelsen:  

  

background image

 

 

Side 21 af 27

 

 

 

6. At Kommunalbestyrelsen udpeger en person til den interim-bestyrelse, der skal forberede 
etableringen af Rense-koncernen.  

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Bilag C Ejeraftale for Rense-koncernen med bilag - REN version 22  maj 2

 

 

Bilag D Rammenotat om etableringen af en Rense-koncern - MARK-UP version af 17  maj 2013

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
10  Åbent         Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2012 
 

015647-2013

 

 
 

Resumé

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2013 (punkt 19), blev Gentofte Kommunes 
årsregnskab 2012 forelagt. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at oversende regnskabet 
til revision.  

 

Baggrund

 

Gentofte Kommunes revision PwC, har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2012. 

Revisionen har fremsendt følgende revisionsberetninger: 

1.  Revisionsberetning af 28. maj 2013 incl. bilag 1, vedrørende årsregnskabet 2012.  
2.  Bilag 2-3 til revisionsberetning af 28. maj 2013, Redegørelse til resortministerierne.  
3.  Revisorerklæring for modtaget refusion vedr. Lov om byfornyelse regnskab 2012 

 

Vurdering

 

Revisionen har revideret Gentofte Kommunes årsregnskab 2012, omfattende de 
regnskabsopstillinger, redegørelser m.m. der kræves af Økonomi- og Indenrigsministeriets. 

background image

 

 

Side 22 af 27

 

 

Revisionens konklusion på den udførte revision er: 

"Revisionen har ikke givet anledning til forbehold." 

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Gentofte Kommunes 
aktiver, pasiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt af resultatet af Gentofte 
Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til 
kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets 
budget- og regnskabssystem for kommuner." 

"Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter, samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis." 

"Revisionen af årsregnskabet 2012 har ikke givet anledning til bemærkninger." 

Revisorerklæring for modtaget refusion vedr. Lov om byfornyelse 2012, har ikke givet anledning til 
forbehold eller bemærkninger. 

 

Indstilling

 

Økonomi indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At revisionsberetningerne for regnskab 2012 incl. bilag 1-3 godkendes, og beretningen sendes 
til Statsforvaltningen Hovedstaden, samt at Revisorerklæring for modtaget refusion vedr. lov om 
byfornyelse regnskab 2012 sendes til Social- og Integrationsministeriet, og 

2. At årsregnskabet godkendes i sin helhed. 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Følgebrev fra PwC vedr. Revision af regnskab 2012

 

 

Gentofte Kommune - Revisionsberetning 2012 ENDELIG pdf

 

 

Gentofte Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 ENDELIG pdf{PwC-CnDRFtJ}

 

 

Erklæring byfornyelse 2012

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
11  Åbent         Godkendelse af Resultatrevision 2012 
 

011204-2013

 

 

background image

 

 

Side 23 af 27

 

 

 

Resumé

 

Jobcenter Gentofte har udarbejdet Resultatrevision 2012, der er en samlet beskrivelse af 
Jobcentrets målopfyldelse for 2012. Resultatrevisionen har været i høring hos 
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt hos Det Lokale Beskæftigelsesråd og skal 
nu godkendes af Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen. 

 

Baggrund

 

Jobcenter Gentofte udarbejder hvert forår en Resultatrevision for det foregående år. 
Resultatrevisionen gør status på det foregående års målopfyldelse, samtidig med at der gives 
status på, hvilke indsatser årets udvikling har givet anledning til at igangsætte. 
Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder til brug for resultatrevisionen en række målinger af 
beskæftigelsesindsatsen og det er blandt andet på baggrund af disse, at der gives en status på 
årets indsatser og resultater.  

Resultatrevision 2012 gennemgår opfyldelsen af de fire beskæftigelsespolitiske mål for 2012 på 
baggrund af oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsens datasystem jobindsats.dk.  

Ved udgangen af 2012 opfyldte Jobcenter Gentofte ét af de fire beskæftigelsespolitiske mål: 
Tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser er begrænset, så der var 15,7 pct. færre 
nytilkendelser til de permanente forsørgelsesydelser fra december 2010 til december 2012. Dette 
mål er ikke konjunkturafhængigt og er derfor uafhængigt af den krise, der fortsat præger 
arbejdsmarkedet. Antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed samt antallet af unge 
under 30 på offentlig forsørgelse har ikke kunnet begrænses i det ønskede omfang ved årets 
udgang. Frem til oktober lykkedes det at begrænse tilgangen, men mod slutningen af året oversteg 
tilgangen det ønskede niveau. Målsætningen om at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere på offentlig forsørgelse kunne ikke nås i 2012, men har ligesom de øvrige mål 
fortsat fokus i 2013. 

Resultatet skyldes til dels, at Jobcentrets målgrupper og dermed de beskæftigelsespolitiske mål, er 
indbyrdes forbundne: For eksempelvis at forhindre, at flere borgere kommer på permanent 
overførselsindkomst, kan det være nødvendigt at lade dem blive på en anden forsørgelse, mens 
der arbejdes på en løsning til borgerens bedste. 

En række lovændringer har desuden haft indflydelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse. 
Starthjælpen og reglerne om 450 timers arbejde for ægtefæller blev afskaffet, og der er 
gennemført en opblødning af reglerne om familiesammenføring, hvilket har betydet flere 
integrationsborgere på kontanthjælp. Dagpengeperioden blev forlænget med op til et halvt år for 
forsikrede ledige, hvilket har udskudt det forventede fald i antal borgere på dagpenge til ind i 2013. 
Og endelig blev kravene om intensiv aktivering for langtidsledige og for unge under 30 år ophævet, 
hvilket kan have påvirket antallet af langtidsledige og unge. 

Endelig har det betydning, at den økonomiske krise har haft en relativt sen afsmitning på 
ledighedsniveauet i Gentofte grundet den forholdsvis store andel af borgere med længere 
videregående uddannelser.  

Ud over opfyldelsen af de beskæftigelsespolitiske mål vurderes jobcentrenes indsats også på 
andelen af borgere på de enkelte forsørgelsesydelser, set i forhold til sammenlignelige jobcentre. 
Jobcentre, der har en større andel på en given forsørgelse, vurderes at have et 
besparelsespotentiale i at levere en indsats, der er lige så effektiv som det jobcenter med den 
laveste andel. I 2012 havde Jobcenter Gentofte et samlet besparelsespotentiale på 2,9 mio. kr. Det 
er det næstlaveste besparelsespotentiale blandt de 8 jobcentre, der sammenlignes. 
Besparelsespotentialerne svinger fra 0,1-51,6 mio. 

Resultatrevision 2012 har været i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte. LO og FTF 
har på baggrund heraf afgivet et fælles høringssvar, vedlagt som bilag. Resultatrevisionen har 

background image

 

 

Side 24 af 27

 

 

desuden været i høring hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, hvis høringssvar 
ligeledes er vedlagt som bilag. 

 

Vurdering

 

Jobcenter Gentofte havde i 2012 et mindre besparelsespotentiale på 2,9 mio., hvilket er udtryk for, 
at Gentoftes andel på offentlig forsørgelse ligger under det gennemsnitlige niveau for de 
sammenlignelige jobcentre. Det er samtidig udtryk for, at selvom udviklingen har været mindre 
gunstig i 2012, har Gentofte fortsat en lav andel borgere på de forskellige forsørgelsesydelser, 
både set i forhold til landsplan og i forhold til de sammenlignelige jobcentre. Social & Sundhed 
vurderer derfor, at indsatsen for 2012, som beskrevet i Resultatrevision 2012, er tilfredsstillende. 

 

Indstilling

 

Social & Sundhed indstiller 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At Resultatrevision 2012 godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Bilag 1.1: Endeligt høringssvar Resultatrevision 2012 Gentofte LO- og FTF-gruppen

 

 

Bilag 1.2: Høringssvar fra BRHS (Resultatrevision Gentofte 2012)

 

 

Resultatrevision 2012

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
12  Åbent         Justering af måltal til Beskæftigelsesplan 2013 
 

001626-2012

 

 
 

Resumé

 

Social & Sundhed udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for det kommende års indsats. 
Planen tager udgangspunkt i den seneste tids beskæftigelsessituation og udpeger de områder, 
som vil være i fokus for beskæftigelsesindsatsen det kommende år.  

Social & Sundhed har justeret ét af de fire måltal for indeværende års beskæftigelsesplan, da 
datagrundlaget er blevet justeret siden fastlæggelsen af målet. Det justerede måltal forelægges nu 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering. 

 

Baggrund

 

Beskæftigelsesministeren udmeldte fire indsatsområder for 2013. Disse vedrører unges 
uddannelsesgrad, tilgangen til førtidspension, antallet af langtidsledige samt Jobcentrets 
samarbejde med virksomhederne.  

Der har siden fastlæggelsen af målet om uddannelsesgrad været foretaget en justering af data i 
jobcentrenes datasystem jobindsats.dk. På den baggrund har Beskæftigelsesregionen udsendt et 
justeret måltal, der betyder en nedjustering fra 28 pct. til 24 pct. på regionalt plan. I forlængelse 
heraf ønsker Social & Sundhed at justere det lokale mål for Gentofte, således at målet bliver en 

background image

 

 

Side 25 af 27

 

 

uddannelsesgrad på 24,5 pct. Målet svarer fortsat til en stigning på 1,7 pct., men tager 
udgangspunkt i december 2012 i stedet for december 2011. Hvor uddannelsesgraden i 2011 lå på 
28,3 pct., lå den i 2012 på 22,8 pct.  

Det ændrede udgangspunkt skal samtidig ses i lyset af, at Jobcenter Gentofte fra 2011 til 2012 har 
oplevet et stigende antal kontanthjælpsmodtagere under 30 år, hvoraf en stor andel er uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse. Antallet af unge under 30 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse er således øget med 28 pct. fra 2011 til 2012, svarende 
til 124 personer, hvilket gør målingen januar-december 2012 til et mere realistisk udgangspunkt for 
justeringen af uddannelsesgraden. Første mål justeres således til følgende:  

1.    Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til 

dato) være på 24,5 pct., svarende til en stigning på 1,7 procentpoint fra december 2012 til 
december 2013. 

De øvrige mål, der vedrører henholdsvis tilgangen til førtidspension, langtidsledighed og et styrket 
samarbejde med virksomhederne, forbliver uændrede. 

  

 

Vurdering

 

Siden fastlæggelsen af de beskæftigelsespolitiske måltal i januar er der foretaget væsentlige 
justeringer i datagrundlaget for de unges uddannelsesgrad. Social & Sundhed har på den 
baggrund justeret dette måltal. Justeringen ligger på linje med den regionale justering af måltallet. 
Hvad angår de øvrige mål forventer Social & Sundhed fortsat at opfylde de oprindelige mål. Det er 
på den baggrund Social & Sundheds vurdering, at måltallene er både realistiske og ambitiøse. 

 

Indstilling

 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At justeringen af målet for Beskæftigelsesplan 2013 tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
13  Åbent         Status Større Planlagt Vedligeholdelse 2013 
 

023718-2012

 

 
 

Resumé

 

Hermed forelægges til orientering status for første halvår af 2013 for større planlagte 
vedligeholdelsesopgaver i Gentofte Kommune.  

background image

 

 

Side 26 af 27

 

 

 

Baggrund

 

På Kommunalbestyrelsens møde d. 25. februar 2013, pkt. 10, blev det enstemmigt vedtaget at 
anlægsbevilge 88,361 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte verdligeholdelsesopgaver i 
2013. Økonomiudvalget får halvårligt en samlet orientering om fremdrift på arbejderne. 

 

Vurdering

 

Orientering om fremdrift mm. vedrørende større planlagt vedligeholdelse i 2013 er beskrevet i 
vedhæftede notat. 

Den større planlagte vedligeholdelse for institutioner, plejehjem, idrætsfaciliteter og skoler (ikke 
boliger) er igangsat og følger tidsplan og økonomi. 

Den større planlagte vedligeholdelse for boligerne er planlagt, under planlægning og 
henholdsvis under udførelse.  

Af vedlagte notat fremgår prioriteringer og og projektændringer af de afsatte midler. 

 

Indstilling

 

Gentofte Ejendomme indstiller  

Til Økonomiudvalget: 

At redegørelse om status for større planlagt vedligehold tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

GE Orientering SPV 010613

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
14  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 

001934-2013

 

 
 
 
 

background image

 

 

Side 27 af 27

 

 

_________________________ 
 
 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
15  Lukket         Salg af ejendom 
 

023374-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
16  Lukket         Sag på dagsordenen 
 

005183-2013 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2013 
 
17  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 

001934-2013 
 
 
 
 
_________________________