background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byrådet 

  

 

 

 

Referat 

 

Dato: 

Tirsdag den 18. juni 2013 

Mødetid: 

18:00 - 20:05 

Mødelokale:  Byrådssal 

Medlemmer:  Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), 

Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Do-

noso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Hu-

go Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), John A. Bilenberg 

(C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), 

Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Merete 

Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael 

Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Svend-Erik 

Hermansen (A), Thomas Bak (A) 

Fraværende:  Jesper Kirkegaard (C) 

 

 

 
 

 

 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Punkter til dagsorden 

Side 

1. 

 

Valg af valgbestyrelse til kommunalvalget 2013 - BY 

2

 

2. 

 

Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med Kommunal- og 

Regionalvalg 2013 - BY 

4

 

3. 

 

Valg af tilforordnede ved brevstemmeafgivning i forbindelse med kommunalvalg og 

regionalvalg 2013 - BY 

6

 

4. 

 

I - Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. for Økonomiudvalget 

2012 - ØU 

8

 

5. 

 

I - 2. budgetopfølgning 2013 for Høje-Taastrup Kommune - ØU 

12

 

6. 

 

I - 2. status på budgetlægning 2014-2017 - ØU 

18

 

7. 

 

I - Kommunalvalg, Folketingsvalg mv. - Stillingtagen til nye diætregler - ØU 

22

 

8. 

 

I - Ansøgning om godkendelse af skema B for renovering af Rådhushaven - ØU 

24

 

9. 

 

I - Drøftelse af forslag om fremme af socialøkonomiske virksomheder - BEU, SSU, 

AMU 

27

 

10. 

 

I - Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 

2012 - TU 

30

 

11. 

 

I - Resultat af vejbesigtigelse 2013 - TU 

32

 

12. 

 

I - Etablering af en fælles Rense-koncern - PMU 

34

 

13. 

 

I - Opløsning af Miljølaboratoriet I/S - PMU 

38

 

14. 

 

I - Høring af forslag til Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet - PMU 

42

 

15. 

 

I - Vedtagelse af Trafikstøjhandlingsplan 2013 - PMU 

45

 

16. 

 

I - Snitfladeprojekt til infrastrukturprojekt i Charlottekvarteret - PMU 

49

 

17. 

 

I - Principiel stillingtagen til overnatning på byggepladser - PMU 

51

 

18. 

 

I - Forslag til lokalplan 6.02.1 for en idrætshal og skoleudvidelse i Reerslev - PMU 

54

 

19. 

 

I - Bevilling fra Socialministeriet til Projekt Mentor, rollemodels - forældreindsats - 

FKU, SSU, ISU og AMU 

57

 

20. 

 

I - Ansøgning om konvertering af lån, herunder ny kommunal garanti - SSU 

60

 

21. 

 

I - Afløsning efter Lov om Social Service - SSU, ÆU 

62

 

22. 

 

I - Anvendelse af ubrugte midler afledt af lockout på lærerområdet - ISU, SSU, 

AMU 

66

 

23. 

 

I - Taastrup Idræts Center ansøgning om lån til renovering af Halgulv - FKU 

74

 

24. 

 

I - Kroppedal Museum budgetforslag 2014-17 - FKU 

76

 

25. 

 

I - Fremtidsplan for Thorstårnet - FKU 

80

 

26. 

 

A - Potentialeafklaring for udbud - ÆU 

83

 

27. 

 

I - Indflytning på Birkehøj plejecenter - ÆU 

88

 

28. 

 

I - Abonnement på automatiske brandalarmanlæg - ØU - LUKKET SAG 

94

 

29. 

 

I - Analyse af kommunens produktionskøkkener - ÆU - LUKKET SAG 

95

 

 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

1.  Valg af valgbestyrelse til kommunalvalget 2013 - BY 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Byrådet 

Sagsnr.:  13/3328 

 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet skal vælge en valgbestyrelse, som skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Med-

lemmerne vælges ved forholdstalsvalg. 

Den gruppe, som har valgt et medlem udpeger tillige en stedfortræder. 

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Næstformanden vælges af Byrådet blandt valg-

bestyrelsens medlemmer. 

Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, som kan tilkomme den gruppe i Byrå-

det, som borgmesteren tilhører, og den fragår derfor i det antal pladser, som denne gruppe 

skal besætte. 

Ved tidligere kommunevalg har valgbestyrelsen bestået af 5 medlemmer. 

I forbindelse med den sidste udpegning af valgbestyrelse til Kommunal- og Regionalvalget i 

2009 udpegede 11 gruppen 3 medlemmer (inkl. formanden), mens A udpegede de 2 øvrige 

medlemmer.  

En valgbestyrelse på 5 medlemmer vil se således ud: 

12-gruppen udpeger 3 medlemmer (inkl. formanden), og 9-gruppen udpeger 2 medlemmer. 

En valgbestyrelse på 7 medlemmer vil se således ud: 

12-gruppen udpeger 4 medlemmer (inkl. formanden), og 9-gruppen udpeger 3 medlemmer. 

En ændring af valggrupperne vil medføre en ændret fordeling. 

Økonomi 
Ingen bemærkninger 

Retsgrundlag 
Lov om kommunalvalg 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger 

Information 
Ingen bemærkninger 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

Vurdering 
En valgbestyrelse på 5 medlemmer har hidtil været passende. Ved enighed om antallet af med-

lemmer i valgbestyrelsen skal der kun vælges næstformand, idet de to valggrupper meddeler 

borgmesteren navnene på de medlemmer, som gruppen udpeger. 

Indstilling 
Administrationen indstiller: 

1.

 

at der udpeges en valgbestyrelse på 5 medlemmer. 

2.

 

at valggrupperne overfor borgmesteren oplyser navnene på de medlemmer, som grup-

pen vælger. 

3.

 

at Byrådet ved flertalsvalg blandt medlemmerne af valgbestyrelsen vælger en næstfor-

mand 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Byrådet udpegede følgende valgbestyrelse: 

Michael Ziegler (formand) 

Michael Blem Clausen (næstformand) 

Merete Scheelsbeck 

Kemal Bektas 

Daniel Donoso 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

2.  Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med 

Kommunal- og Regionalvalg 2013 - BY 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Byrådet 

Sagsnr.:  13/3328 

 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet skal vælge et antal valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med kommunalvalg og 

regionalvalg 2013. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kom-

munen. Forholdstallet retter sig mod det nuværende Byråd, men Indenrigs- og Sundhedsmini-

steriet henstiller til kommunerne, at man tager hensyn til de mindre partier, som er opstillings-

berettiget til valget, men som ikke er repræsenteret i Byrådet.  

Ved det sidst afholdte valg (Folketingsvalget 2011) blev der valgt 115 valgstyrere til at medvir-

ke fra valghandlingen startede og indtil optællingen var afsluttet. Endvidere blev der valgt 57 

tilforordnede til at medvirke fra kl. 11.45 og indtil optællingen var afsluttet. Tilforordnede væl-

ges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen.  

Ved tidligere valg og afstemninger har Byrådet besluttet, at de partier som var opstillingsberet-

tiget til valget, men som ikke var repræsenteret i Byrådet, hver indstillede én af de tilforordne-

de, medens de øvrige pladser tilfaldt byrådets partier.  

Der henvises til vedhæftede bilag, hvor der er udarbejdet oplæg til fordeling af de enkelte par-

tiers samlede antal mandater ud på de enkelte valgsteder. 

Fordelingsoplægget bygger på det samlede antal mandater, der tilkommer hvert parti i forhold 

til mandatfordelingen i byrådet pr. d.d., og kan fraviges ved aftale. Af det samlede antal poster 

som tilforordnet er der afsat 6 til andre opstillingsberettigede partier. Skulle der være færre 

end 6 øvrige partier, og dermed poster, som kan gå tilbage til byrådets partier, er rækkefølgen 

denne:  A-C-A-C-A-C 

Fordelingen af det samlede antal valgstyrere og tilforordnede ved de enkelte valgsteder er fo-

retaget på grundlag af valgstedernes størrelse (antal vælgere), dog med en lille ”skævvridning” 

til fordel for det mindste valgsted, Reerslev Skole, som ellers ville blive meget svagt bemandet.  

Ved fordelingen af de enkelte partiers samlede antal mandater ud på de enkelte valgsteder er 

det tilstræbt, at hvert parti bliver repræsenteret på så stort et antal valgsteder, som dets sam-

lede mandattal rækker til, uden skelen til ”højborge” eller lignende. 

Det foreslås, at det der kan ske supplering med administrativt personale i de tilfælde hvor det 

er påkrævet – eksempelvis ved de valgte valgstyrere og tilforordnedes forfald. 

Økonomi 
Omkostningerne ved valget er indeholdt i budgettet. 

Retsgrundlag 
Den Kommunale Styrelseslov 

Kommunal- og Regionalvalgloven 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 
Ingen bemærkninger 

Høring 
Ingen bemærkninger 

Vurdering 
Erfaringerne viser, at et antal på henholdsvis 115 valgstyrere og 57 tilforordnede giver en god 

og hurtig afvikling af valget og optællingen. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at  

1.

 

Der vælges 115 valgstyrere til at medvirke fra valghandlingens start og indtil optællin-

gen er slut. 

2.

 

Der vælges 57 tilforordnede til at medvirke ved valghandlingen fra kl. 11.45 og indtil 

optællingen er slut.  

3.

 

De 57 tilforordnede fordeles således, at partier, som er opstillingsberettigede til valget 

uden at være repræsenterede i Byrådet, hver indstiller én tilforordnet, mens de øvrige 

pladser tilfalder Byrådets partier. Den endelige fordeling fastlægges, når antallet af ud-

pegningsberettigede lister udenfor Byrådet kendes.  

4.

 

Borgmesteren bemyndiges til herefter at godkende de af partierne indstillede valgstyre-

re og tilforordnede efter de nævnte principper.  

5.

 

Hvor det bliver påkrævet evt. i forbindelse med forfald vil supplering af valgstyrere og 

tilforordnede ske med administrativt personale 

  

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt. 

  

Bilag: 
1  Åben  Fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere.xlsx 

114121/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

3.  Valg af tilforordnede ved brevstemmeafgivning i forbindelse med 

kommunalvalg og regionalvalg 2013 - BY 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Byrådet 

Sagsnr.:  13/3328 

 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet skal blandt vælgerne vælge et antal tilforordnede, som ved valg til kommunal- og re-

gionalvalg 2013 skal medvirke i forbindelse med stemmeafgivningen i private hjem, på pleje-

hjem og i beskyttede boliger m.v. Brevstemmer afgives de pågældende steder til to stemme-

modtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere. Byrådet kan dog bestemme, at en 

af stemmemodtagerne skal være en person udpeget blandt personalet ansat i kommunens 

administration.  

De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét, medmindre de udpeges i enig-

hed af Byrådet. Kandidater til kommunal- eller regionalvalget kan ikke udpeges til at varetage 

hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning.  

Der er ved sidste kommunal- og regionalvalg blevet udpeget 10 tilforordnede, som er blevet 

stillet til rådighed af partierne. Dette har vist sig at være et passende antal.  

Fordelingen af tilforordnede ved stemmeafgivning i eget hjem m.v. kan ske således:   

Fordeling uden valggrupper 

A 

B 

C 

F 

O 

V 

Øvrige 

I ALT 

10 

  

  

Økonomi 
Omkostninger til valget er indeholdt i budgettet for 2013. 

Retsgrundlag 
Den kommunale styrelseslov.  

Kommunal- og Regionalvalgloven. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger 

Information 
Ingen bemærkninger 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

Vurdering 
Erfaringer fra tidligere valg har vist, at 10 tilforordnede er et passende antal.   

  

Indstilling 
Administrationen indstiller, at  

1.

 

Partierne anmodes om at udpege 10 tilforordnede vælgere til at medvirke ved brev-

stemmeafgivning i private hjem og på plejehjem m.v.  

2.

 

Borgmesteren bemyndiges til, efter indstilling fra partierne, at godkende de 10 tilfor-

ordnede.  

3.

 

Hvor det bliver påkrævet evt. i forbindelse med forfald vil supplering tilforordnede ske 

med administrativt personale 

  

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt. 

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

4.  I - Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. for 

Økonomiudvalget 2012 - ØU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Økonomiudvalget - I 

Sagsnr.:  12/20688  

 

 

Sagsfremstilling 
Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt an-

lægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. For øvrige projekter 

optræder disse i det almindelige årsregnskab. 

 Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2012 (netto – 1.000 kr.) 

Beskrivelse 

Budget   Tillægs 

bevilling 

Korr. 

Budget 

Regn-

skab-det 

samle-de 

forbrug 

Forskel i 

korr. bud-

get og 

regnskab 

1) 

For-

skel i 

pct 

1) 

Køb af hovedgade 616 

2.015 

2.013 

-2  -0,1 

Planlægning og udvikling af ny 

bydel i Hedehusene sydøst 

123.960 

500  124.460 

124.717 

257 

0,2 

Køb og nedrivning af ejendom-

men Hedevolden 5 – regnskabs-

aflægges sammen med Plan-

lægning og udvikling af ny bydel 

i Hedehusene sydøst, jf. ovenfor 

328 

337 

2,7 

Flytning af overskudsjord (Ka-

ninbjerget) 2) 

9.000 

-925 

8.075 

9.401 

1.326  16,4 

Byfornyelsesprojekt "Kulturrin-

gen Høje-Taastrup" 3) 

3.254 

3.254 

4.182 

928  28,6 

Skæve boliger 4) 

3.725 

3.725 

3.348 

-377  -10,0 

Torstorp Skole - skolestruktur 

7.000 

7.000 

6.744 

-256  -3,7 

Nybygning Elverhuset 

20.600 

0  20.600 

20.853 

253 

1,2 

Rønnevangsskolen nedrivning 5)  21.923 

0  21.923 

23.674 

1.751 

8,0 

Etablering af fællesbibliotek 

 Gadehave 

3.000 

3.000 

2.852 

-148  -4,9 

Facaderenoveringer/ 

energirenoveringer af 9 dagin-

stitutioner 6) 

15.200 

0  15.200 

16.182 

982 

6,5 

Energirenovering af SFO Mølle-

høj 

4.200 

4.200 

4.200 

 - 

 - 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

1)

 

Negativt fortegn svarer til mindreforbrug; positivt fortegn svarer til merforbrug. 

2)

 

Merforbruget skyldes flytning af større mængder jord end forudsat. Skal ses i sammen-

hæng med igangværende etablering af støjvold langs Holbæk Motorvej, hvor jorden er 

kørt til og hvor der tilsvarende har været en merindtægt. 

3)

 

Der er overskridelse af anlægsbevillingen på 28,6 pct.  

Meddelt samlet anlægsbevilling – udgifter 

32.900.000 kr. 

Samlet forbrug [2007-2012] - udgifter 

  34.263.000 kr. 

Merforbrug 

1.363.000 kr. 

Merforbrug i pct. 

4,1 % 

  

  

Meddelt samlet anlægsbevilling - indtægter 

 -29.647.000 kr. 

Samlet forbrug [2007-2012] - indtægter 

  -30.081.000kr. 

Merindtægter 

 -435.000 kr. 

Merindtægter i pct. 

-1,4 % 

  

  

Netto merforbrug  

929.000 kr. 

Netto merforbrug i pct. 

28,6 % 

Det er oprindeligt forudsat at indtægter på 25,3 mio. kr. dækkede de samlede udgifter. Der er 

efterfølgende givet ekstrabevillinger i forhold til Taastrup Teater og Selsmosesøen. 

Den korrigerede anlægsbevilling udgør herefter indtægter på 29,6 mio. kr. og udgifter på 32,9 

mio. kr. I forhold til udgiftsbevillingen har der været et merforbrug på 1,4 mio. kr. og i forhold 

til indtægterne har der været en merindtægt på 0,4 mio. kr., hvilket giver et nettomerforbrug 

på 0,9 mio. kr. 

Netto merforbruget kan primært henføres til merforbrug og merindtægt til om- og tilbygning 

af Taastrup Teater. Yderligere er der sket en dobbelt betaling af tilskud til Taastrup Teater til 

projekt Framework i 2008. 

4)

 

Mindreforbruget skyldes primært, at der ikke har været så mange uforudsete udgifter 

som afsat i budgettet. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

10 

5)

 

Merforbruget skyldes væsentlig mere forurening på grunden end forudsat. Finansieres af 

mindreforbrug på PCB undersøgelser af kommunens bygninger. 

6)

   

Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til udskiftning af ventilationsanlæg. Finansie-

res indenfor den samlede renoveringspulje. 

Nærmere omkring projekterne kan læses i nedenstående bilag.   

  

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 
Regler i henhold til bestemmelser i Budget- og Regnskabssystem for kommunerne. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

Vurdering 
På de afsluttede anlægsprojekter i 2012 har der været mindreforbrug på 4 af de 12 projekter, 

1 projekt uden afvigelse og merforbrug på 7 projekter. 

Det vurderes, at merforbruget på de 7 projekter har været nødvendigt for at opnå tilfredsstil-

lende afslutning på projekterne. Merforbruget på flytning af overskudsjord skal ses i sammen-

hæng med igangværende etablering af støjvold langs Holbækmotorvej, hvor der tilsvarende 

har været en merindtægt. 

Merforbrug på anlægsprojekterne over 2 mio. kr. dækkes af mindreforbrug også på øvrige 

mindre anlægsprojekter inden for kommunens samlede anlægsramme i 2012. Således er der 

et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på den korrigerede anlægsramme i regnskab 2012 ef-

ter dækning af merforbrug. 

Mindreforbrug på 4 af projekterne skyldes hovedsageligt færre uforudsete udgifter end forud-

sat, mindre flytteudgifter i forbindelse med ombygning af Torstorp Skole og mindre udgifter til 

ventilation, alarmer og krydsfelt i forbindelse med etablering af fællesbibliotek på Gadehave-

skole. 

I forhold til energirenovering af SFO Møllehøj har administrationen valgt at lægge energireno-

veringen sammen med renoveringen af Mølleholmskole og sende projekterne i samlet udbud. 

Regnskabsaflæggelse af SFO Møllehøj vil derfor indgå i et samlet regnskab for de to projekter 

som forventes aflagt i 2013. 

Nærmere omkring projekterne kan læses i nedenstående bilag. 

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

11 

  

Indstilling 
Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

Bilag: 
1  Åben  Anlægsregnskab for køb af hovedgade 616 

98332/13 

2  Åben  Anlægsregnskab for planlægning og udvikling af ny bydel i Hedehusene 

sydøst og køb og nedrivning af ejendommen Hedevolden 5 

97739/13 

3  Åben  Anlægsregnskab for flytning af overskudsjord (Kaninbjerget) 

102794/13 

4  Åben  Anlægsregnskab for byfornyelsesprojekt "Kulturringen _ Høje-Taastrup"  102266/13 
5  Åben  Regnskabsbilag til anlægsregnskab 2012 for Byfornyelsesprojekt Kul-

turringen Høje Taastrup.docx 

117809/13 

6  Åben  Anlægsregnskab for skæve boliger 

19443/13 

7  Åben  Anlægsregnskab for Torstorp Skole - skolestruktur 

98359/13 

8  Åben  Anlægsregnskab for nybygning Elverhuset 

18849/13 

9  Åben  Anlægsregnskab for Rønnevangsskolen nedrivning 

21771/13 

10  Åben  Anlægsregnskab for etablering af fællesbibliotek Gadehave 

19076/13 

11  Åben  Anlægsregnskab for facaderenoveringer/energirenoveringer af 9 dagin-

stitutioner 

119483/13 

12  Åben  Anlægsregnskab for energirenovering af SFO Møllehøj 

21765/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

12 

5.  I - 2. budgetopfølgning 2013 for Høje-Taastrup Kommune - ØU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

ØU 

Sagsnr.:  13/9478 

 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2013, skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fag-

udvalg og Økonomiudvalg i juni 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagud-

valget samt kommunens forventede regnskab.  

   

  

Kommunens økonomiske resultat 

2. Budgetopfølgning viser et forventet overskud i 2013 på 36,9 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. 

mindre end forudsat i det vedtagne budget 2013. 

   

I forhold til servicerammen forventes der udgifter i 2013 på 2.471,5 mio. kr., svarende til et 

merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2013. Merforbruget skyldes nye 

opgaver til Arbejdsmarkedsudvalget i form af uddannelsesydelse og ressourceforløb, som følge 

af ny lovgivning. Disse nye opgaver ligger i første omgang indenfor servicerammen. 

  

Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 30.04.2013 – mio. kr. 

Mio. kr. 

Vedt. 

budget 

2013 

Kor. 

budget 

30.04.13 

Forbrug 

30.04.1

3 

FV. Regn-

skab 

30.04.13 

Afv. i 

fht. 

  vedt. 

budget 

Afv. i 

fht. Kor. 

budget 

 

 

  

  

  

  

  

  

Drift 

  

  

  

  

  

  

Økonomiudvalget

 

597,4 

548,1 

182,0 

548,2 

-49,2 

0,1 

Teknisk Udvalg

 

108,4 

108,8 

39,5 

107,2 

-1,2 

-1,6 

Plan- og Miljøudvalg

 

6,0 

6,0 

1,4 

6,0 

0,0 

0,0 

Social- og Sundhedsudvalg

 

623,2 

654,7 

159,8 

657,3 

34,1 

2,6 

Institutions- og Skoleudval-

get

 

994,3 

1.000,2 

264,3 

999,6 

5,3 

-0,6 

Fritids- og Kulturudvalg

 

75,8 

77,1 

27,8 

76,9 

1,1 

-0,2 

Borger-og Erhvervsudvalget

 

0,3 

0,3 

0,0 

0,3 

0,0 

0,0 

Ældreudvalget

 

292,3 

290,6 

85,9 

290,6 

-1,7 

0,0 

Arbejdsmarkedsudvalget

 

437,2 

437,9 

130,4 

442,5 

5,3 

4,7 

A. Driftsvirksomhed i alt  3.134,8  3.123,7 

891,3 

3.128,5 

-6,3 

4,9 

Heraf serviceudgifter 

2.468,3 

2.460,6 

697,0 

2.471,5 

3,2 

10,8 

  

  

  

  

  

  

  

26 Anlæg (ekskl. forsyning 

og veje)

 

13,8 

-7,4 

1,8 

-7,4 

-21,2 

0,0 

27 Kvalitetsfond

 

44,5 

64,2 

6,5 

66,4 

22,0 

2,2 

28 Plejecentre

 

62,5 

61,7 

12,3 

61,7 

-0,9 

0,0 

29 ESCO-projekt

 

1,4 

1,4 

-1,1 

1,4 

0,0 

0,0 

30 Trafik og grønne områ-

der

 

-0,3 

7,6 

0,5 

7,6 

7,9 

0,0 

 

 

  

  

  

  

  

  

B. Anlægsvirksomhed i 

alt  

121,9 

127,4 

20,0 

129,7 

7,8 

2,2 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

13 

Mio. kr. 

Vedt. 

budget 

2013 

Kor. 

budget 

30.04.13 

Forbrug 

30.04.1

3 

FV. Regn-

skab 

30.04.13 

Afv. i 

fht. 

  vedt. 

budget 

Afv. i 

fht. Kor. 

budget 

C. Renter (netto) 

10,5 

10,2 

4,2 

7,0 

-3,5 

-3,2 

D. Balanceforskydninger 

-38,5 

18,0 

122,6 

18,0 

56,5 

0,0 

E. Afdrag på kommunens 

lån 

42,8 

42,8 

10,3 

42,8 

0,0 

0,0 

UDGIFTER i alt  

3.271,5  3.322,1  1.048,4 

3.326,0 

54,5 

3,9 

  

  

  

  

  

  

  

Optagne lån

 

-22,5 

-83,9 

-61,4 

-83,9 

-61,4 

0,0 

Tilskud og udligning (incl. 

beskæftigelsestilskud)

 

-1.039,6  -1.039,6 

-324,9 

-1.032,5 

7,1 

7,1 

Skatter

 

-2.246,5  -2.246,5 

-793,0 

-2.246,5 

0,0 

0,0 

F.  FINANSIERING I ALT 

(ekskl. forbrug likvide 

aktiver) 

-

3.308,6  -3.370,0  -1.179,4  -3.362,9 

-54,3 

7,1 

  

  

  

  

  

  

  

LIKVIDITETSUNDER-

SKUD (+) LIKVIDITETS-

OVERSKUD (-)  

-37,1 

-47,9 

 

-36,9 

0,2 

11,0 

  

Indstillede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger i denne mødesag fremgår af de bemærk-

ninger, der har været behandlet på de enkelte fagudvalg. Fagudvalgenes og økonomiudvalgets 

bemærkninger er vedlagt denne mødesag som bilag.  

Forklaring af væsentlige afvigelser 

  

Ad. A: Drift: 

· 

Førtidspension, mindreforbrug på 7,5 mio. kr.  

Social- og Sundhedsudvalget 

· 

Boligydelse, merforbrug på 1,0 mio. kr.  

· 

Sociale Serviceydelser budgetudfordring på 5,6 mio. kr.  Der forventes formuleret hand-

leplaner til nedbringelse af denne budgetudfordring. 

· 

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), merforbrug på 3,2 mio. kr. Antallet af indskrevne 

elever stiger markant i 2013.  

  

·  Privat- og efterskoler, nettomerforbrug på 1,4 mio. kr., idet der skal betales for 1.272 pri-

vatskoleelever mod budgetlagt 1.190 og for 131 efterskoleelever mod budgetlagt 153. Af 

det samlede forventede merforbrug bliver der søgt budgettilpasset for 1,2 mio. kr. via ØU’s 

kapacitetstilpasningspulje, hvorefter det forventede merforbrug forventes at blive på 0,2 

mio. kr. 

Institutions- og Skoleudvalget 

·  Budgettilpasning i forhold til personale. Byrådet vedtog den 29-01-2013, at det specialise-

rede børneområde udvides med en fuldtidsstilling i 2013 og 2014, pga. et stigende antal 

underretninger. Det foreslås, at udvidelsen på 500.000 kr. på administration under politik-

område 220 Borgerservice og administration (ØU) finansieres ved en tillægsbevilling fra po-

litikområde 661 Børn og unge med særlige behov (ISU). 

   

·  Integration, mindreindtægt på 6,5 mio. kr. Mindreindtægten skyldes ca. 150 færre til-

skudsgivende personer omfattet af integrationsprogrammet end forudsat i budgettet. 

Arbejdsmarkedsområdet 

·  Forsørgelsesydelser og aktivering, mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 

primært et forventet fald i antal a-dagpengemodtagere og deraf afledte færre udgifter til 

aktivering.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

14 

  

Ad B: Anlæg 

Siden vedtagelsen af budget 2013, har Byrådet i Høje-Taastrup Kommune udvidet anlægsud-

gifterne med 62 mio. kr – heraf vedrører godt halvdelen overførsler fra 2012 til 2013. Høje 

Taastrup kommune har de sidste 5 år i gennemsnit overført brutto anlægsudgifter på over 40 

mio.kr. pr. år.  

Dette skyldes at anlægsprojekter jo ikke typisk udføres fra 1. januar til 31. december. Selvom 

fokus på periodiseringen af anlægsudgifter er intensiveret, er det forventningen af der også vil 

være overførsler fra 2013 til 2014. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere det 

konkrete behov for overførsler mellem årene.   

I januar måned aftalte Regeringen og KL, at kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne 

med to mia. kr. i 2013. Høje Taastrup kommunes relative andel heraf udgør ca. 19 mio. kr., i 

det det skal bemærkes at rammen ikke er fordelt på enkelt kommuner. 

Med de vedtagne udvidelser må det forventes at Høje Taastrup overskrider den samlede an-

lægsramme, udover de 19 mio.kr. der udgør kommunens relative andel af det samlede løft på 

2. mia.kr. Hvorvidt dette vil medfører sanktioner vil bero dels på om den samlede ramme på 2 

mia.kr. overskrides, og dels på det politisk besluttes at der skal være sanktioner.  

I anlægsbudgettet for 2013 er der indarbejdet en budgetpulje for salg af  jord og bygninger 

med en indtægt på i alt 23,5 mio. kr. Det vurderes, at budgetpuljen kan blive vanskelig at op-

fylde i 2013, da der ikke på nuværende tidspunkt foreligger konkrete salgsemner, der vil kunne 

realiseres i 2013. Salgsmulighederne vil blive vurderet nærmere i forbindelse med halvårsregn-

skabet. 

  

På finansieringsområdet forventes der en merindtægt på 54,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne 

budget, hvilket skyldes: 

Ad. F: Finansiering 

  

· 

Udnyttelse af låneramme vedr. regnskab 2012 på 61,4 mio. kr.  

· 

Forventet forøgelse af midtvejsregulering på 4,7 mio. kr. som følge af nye opgaver i form 

af uddannelsesydelse og ressourceforløb på beskæftigelsesområdet. 

· 

KTO-forlig: Forliget mellem KL og KTO medfører et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i 2013. 

I forbindelse med 1. budgetopfølgning er lønbudgetter nedskrevet tilsvarende, og midlerne 

lagt i kassen. Det må forventes, at regeringen vil tage spørgsmålet om kommunernes be-

sparelser på lønbudgetterne op, når der i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaf-

talen for 2014 gøres midtvejsstatus for 2013. Det må derfor antages Regeringen vil lægge 

betydelig vægt på, at råderummet modregnes i bloktilskuddet i forbindelse med midtvejs-

reguleringen af 2013, hvorfor der i 2. budgetopfølgning er indregnet en reduktion af blok-

tilskuddet på 11,8 mio. kr. i 2013.  

  

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 
Ingen bemærkninger. 

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

15 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger.  

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

Vurdering 

Den økonomiske genopretning Høje-Taastrup Kommune har gennemgået siden 01-04-2011, 

har medført en positiv udvikling af Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation.  

  

Der er løbende sket en forøgelse af Høje-Taastrup Kommunes likviditet, og de første 4 måne-

der af 2013 viser et forbrug under forventet. Ultimo april måned 2013 var der brugt 28,5 pct. 

af det korrigerede budget 2013. På samme tid sidste år, var forbruget 30,3 pct. En del af for-

klaringen er lockouten på skoleområdet, men en væsentlig del skyldes en fortsat forsigtighed 

hos de enkelte budgetansvarlige.  

  

Det er nødvendigt at fastholde den styringsmæssige kurs, der er lagt. Det handler om at sikre 

budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning (på servicerammen og anlægsrammen) og gen-

nemføre konkrete handleinitiativer hvor nødvendigt.  

  

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår, at indtægter eller udgifter, som 

ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Byrå-

det har meddelt den fornødne bevilling. Såfremt den nuværende udvikling fortsætter vil Byrå-

det skulle træffe beslutning omkring omprioritering i forhold til et mindreforbrug i 2013. 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at 

  

Teknisk udvalg 

1.

 

2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget 

2.

 

der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrø-

rende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.) 

3.

 

der i 2013 gives en positiv tillægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. på politikområde 

3.30 Trafik og grønne områder (anlæg) til etablering af støjvold langs Holbækmotorvej 

ved Air-centret, og at der tilsvarende i 2013 gives en negativ tillægsbevilling til indtæg-

ter på 0,5 mio. kr. på politikområde 3.30 Trafik og grønne områder (anlæg) til indtæg-

ter i forbindelse med modtagelse af jord til støjvold. 

Udvalget anbefaler. 

  

Plan- og miljøudvalget 

1. Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning anbefales overfor Økonomiudvalget 

Udvalget anbefaler. 

  

 

 

 

 

 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

16 

 

Social- og Sundhedsudvalget 

1.

 

2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget 

2.

 

der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrø-

rende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.) 

Udvalget anbefaler. 

Institutions- og Skoleudvalget 

1.

 

budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget 

2.

 

der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrø-

rende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.) 

3.

 

der i 2013 gives en positiv tillægsbevilling på 1.200.000 kr. til politikområde 663 Un-

dervisning (privatskoler) og tilsvarende negativ tillægsbevilling på politikområde 220 

Borgerservice og administration (ØU´s kapacitetstilpasningspulje). 

4.

 

der i 2013 og 2014 gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til politikområde 

661 Børn og Unge med særlige behov og tilsvarende positiv tillægsbevilling på politik-

område 220 Borgerservice og administration. 

  

Udvalget anbefaler. 

  

Fritids- og Kulturudvalget 

1.  2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget 

2.  der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrø-

rende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.) 

Udvalget anbefaler. 

  

Borger- og Erhvervsudvalget 

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget 

Udvalget anbefaler. 

  

Ældreudvalget 

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget 

2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende 

tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.) 

Udvalget anbefaler. 

  

Arbejdsmarkedsudvalget 

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget. 

2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende 

tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)  

Udvalget anbefaler. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

17 

  

Økonomiudvalg 

1. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Byrådet. 

2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende 

tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.) 

3. der gives en anlægsbevilling på 2.235.000 kr. i 2013 til færdiggørelse af udenomsarealerne 

på Borgerskolen, og beløbet frigives. 

4. der gives en tillægsbevilling til udgifter i 2013 på 1.451.000 kr. samt en tilsvarende ind-

tægtsbevilling i 2013 på 1.451.000 kr. og at tillægsbevillingerne frigives. Herefter er an-

lægsbevillingen i 2013 opdelt på udgifter med 6,2 mio. kr. og indtægter på 3,2 mio. kr. 

Det indstilles samtidig, at de godkendte anlægsbevillinger i årene 2014 til 2016 deles i 

bruttobevillinger. 

5. Effektiviseringsstrategi (kortsigt) indarbejdes i henhold til bilag 1 i bemærkninger til 2. bud-

getopfølgning for ØU 

6. Anlægspulje til uforudsete på 800.000 kr. indstilles derfor omplaceret til politikområde 2.26 

Anlæg (ekskl. forsyning og veje), således at puljen kan anvendes til uforudsete udgifter på 

alle typer kommunale ejendomme. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales med tilføjelsen af et punkt 7:  

Generelt tilrettelægges økonomistyringen, således at budgettet overholdes og det besluttede 

servicemål leveres. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

Bilag: 
1  Åben  Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2013 for ØU 

110272/13 

2  Åben  Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2013 for PMU 

138386/13 

3  Åben  Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2013 TMU 

113107/13 

4  Åben  Bemærkninger til 2. Budgetopfølgning 2013 for SSU 

109640/13 

5  Åben  Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2013 for ISU 

104931/13 

6  Åben  Bemærkninger til 2. budgetopfølgning for FKU 

122485/13 

7  Åben  Bemærkninger til 2. budgetopfølgnig for BEU 

122486/13 

8  Åben  Bemærkninger til 2. budgetopfølgning for ÆU 

113976/13 

9  Åben  Bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2013 for AMU 

112397/13 

10  Åben  Anlægsoversigt 2. budgetopfølgning 2013 

114499/13 

11  Åben  Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 

103947/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

18 

6.  I - 2. status på budgetlægning 2014-2017 - ØU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Økonomiudvalget I 

Sagsnr.:  13/100 

 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet vedtog 26-02-2013 proceduren for budgetlægningen 2014-2017, og nedenstående 

balanceopgørelse er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer udmeldt i budgetproce-

duren for 2014-2017. 

2. status på budgetlægning 2014-2017 viser et likviditetsoverskud på 2,7 mio. kr., hvilket er 

en forbedring på 10,0 mio. kr. i forhold til 1. status på budgetlægning.  

I forhold til 1. budgetstatus er der nu indarbejdet skøn i forhold til pris- og lønudvikling i for-

hold til driftsudgifterne.  

Det samlede pris- og lønskøn for 2013 til 2014 er ændret fra 1,8 til 1,3 pct. (fra 1. til 2. status 

på budgetlægning): En væsentlig årsag til det lavere skøn er, at overenskomstforligene på det 

offentlige område er blevet billigere end tidligere skønnet.  

A.   Drift 

Det nye pris- og lønskøn betyder for Høje-Taastrup kommune, at driftsudgifterne bliver 25 mio. 

kr. lavere end tidligere skønnet. 

Derudover er 2. status på budgetlægningen justeret i forhold til ændret demografi. 

  

B. Anlæg 

  

Der er i budgetforslag 2014-2017 afsat en anlægsramme på 69 mio. kr., bestående af 89 mio. 

kr. til anlægsudgifter og 20 mio. kr. i forhold indtægter ved salg af grunde og ejendomme. 

  

I forhold til budgetvedtagelsen 2013-2016, er anlægsbudgettet i 2014 øget med 17,1 mio. kr.  

Dette svarer nogenlunde til aftalen mellem KL og Regeringen, omkring de kommunale anlægs-

udgifter øges med 2 mia. kr. i 2014 til 18,1 mia.kr. 

  

F. Finansiering 

Finansieringen forventes at blive 12,3 mio. kr. lavere end skønnet i 1. status på budgetlægnin-

gen.  

  

Dette dækker over faldende skatteindtægter på 46,9 mio. kr. og modsat merindtægter i for-

hold til tilskud og udligning på 34,6 mio. kr. 

  

Årsagen er, at KL har ændret beregningsgrundlaget for skatte- og tilskudsmodellen væsentligt i 

forhold til det beregningsgrundlag, der indgik i juli sidste år i tilskudsmodellen.  

  

Forklaringen er bl.a. betydningen af regeringens og KL’s fælles forståelse af regeringens 

vækstpakkes konsekvenser for kommunerne. 

  

Hovedpunkterne i forståelsen er: 

  
1. Kommunernes serviceramme reduceres i 2014 med 2 mia. kr. i forhold til budget 2013. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

19 

2. Servicerammen for 2014 udgør bunden for perioden 2014-2017. 

3. Kommunernes anlægsinvesteringer i 2014 øges med 2 mia. kr. i forhold til budget 2013 til 

et niveau på 18,1 mia. kr. 

4. Enighed om, at kommunerne har samme behov for ekstraordinær finansiering som i 2013 

(Udbetaling Danmark). 

Endvidere fremgår det af regeringens vækstpakke, at det er et element i finansieringen, at 

overenskomstforligene på det offentlige område er blevet billigere end tidligere skønnet. På 

den baggrund forventer KL, at regeringen vil reducere kommunernes bloktilskud for 2013 med 

1,4 mia. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen i 4. kvartal 2013, ligesom servicerammen i 

2014 og frem reduceres tilsvarende. 

  

Nedenstående viser 2. status på budgetlægningen i forhold til tidligere oversigter. 

  

Tabel 1 – Budgetprognose den 16.05.2013 

Mio. kr. Budgetprognose den 14.03.2013  

2014 ved-

taget i 

2013 

1. status 

på bud-

get-

lægning  

2. status 

på budget-

lægning  

Drift 

  

  

  

Økonomiudvalget

 

554,7 

566,9 

562,0 

Teknisk Udvalg

 

114,0 

113,3 

112,5 

Plan- og Miljøudvalg

 

5,4 

5,6 

5,6 

Social- og Sundhedsudvalg

 

628,4 

621,1 

619,4 

Institutions- og Skoleudvalget

 

1.016,0 

1.009,5 

998,1 

Fritids- og Kulturudvalg

 

76,9 

78,0 

77,4 

Borger-og Erhvervsudvalget

 

0,3 

0,3 

0,3 

Ældreudvalget

 

308,9 

307,6 

304,0 

Arbejdsmarkedsudvalget

 

450,2 

444,7 

443,0 

A. Driftsvirksomhed i alt 

3.154,7 

3.147,1 

3.122,2 

22 Bygninger og arealer

 

0,0 

0,0 

0,0 

26 Anlæg 

 

-19,0 

-4,3 

-4,6 

27 Kvalitetsfond

 

44,7 

46,5 

46,5 

28 Plejecentre

 

18,0 

18,9 

18,9 

29 ESCO

 

0,0 

0,0 

0,0 

30 Trafik og grønne områder

 

8,2 

8,2 

8,2 

B. Anlægsvirksomhed i alt  

51,9 

69,3 

69,0 

C. Renter (netto) 

11,5 

11,7 

11,0 

D. Balanceforskydninger 

3,1 

-3,2 

0,4 

E. Afdrag på kommunens lån 

43,9 

43,9 

43,9 

UDGIFTER i alt  

3.265,2 

3.268,9 

3.246,5 

  

  

  

  

Optagne lån

 

-13,0 

-13,0 

-13,0 

Likviditetsopbygning til brug for Byudvikling

 

30,8 

30,8 

30,8 

Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)

 

-981,6 

-981,6 

-1.016,2 

Skatter

 

-2.297,7 

-2.297,7 

-2.250,8 

F.  FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide ak-

tiver) 

-3.261,5 

-3.261,5 

-3.249,2 

  

  

  

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

20 

Mio. kr. Budgetprognose den 14.03.2013  

2014 ved-

taget i 

2013 

1. status 

på bud-

get-

lægning  

2. status 

på budget-

lægning  

LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVER-

SKUD (-)  

3,6 

7,3 

-2,7 

  

I nedenstående tabel er vist de budgetelementer der på nuværende tidspunkt indgår i budget-

oplæg 2014-2017.  

  

Tabel 2 – Status på indarbejdet budgteelementer 

Status  Aktivitet 

X 

Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse 

X 

Demografi 

X 

Øvrige tekniske korrektioner 

X 

Pris og lønfremskrivning 

  

Låneoptagelse 

  

Skøn for renter og afdrag 

  

Takst-ændringer 

  

Satsreguleringer 

  

Anlægsoversigt  

  

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt 

DUT-regulering 

  

Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

  

Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag 

  

Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner 

  

Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2014 

X 

1. budgetopfølgning for budget 2013 

  

2. budgetopfølgning for budget 2013 

  

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Politik/Plan 
Høje-Taastrup Kommunes Langsigtede økonomisk politik (LØP) 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Snarest muligt efter Byrådets 1. behandling af budget 2014-2017 vil høringsmateriale blive 

udsendt til de høringsberettigede parter. 

Vurdering 
Det nuværende budgetoverskud på 2,7 mio. kr. i 2014 er et aktuelt statusbillede. Således kan 

balancen ændre sig i begge retninger frem til august – primært som følge af aftalen mellem KL 

og Regeringen, men også andre elementer såsom demografi, pris- og lønskøn, tilskud, skatte-

indtægter, låneoptagelse m.v. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

21 

Frem til august måned skal budgetbalancen derfor opfattes med en del usikkerhed, da der fort-

sat er mange budgetelementer, der ikke er genberegnet i forhold til budgetoplæg 2014-2017. 

En af usikkerhederne er konsekvenserne af de reformer (dagpenge, finansieringsomlægning af 

beskæftigelsestilskud, kontanthjælp m.v.) som regeringen i den kommende tid vil fremlægge. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at 2. status på budgetlægning tages til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

22 

7.  I - Kommunalvalg, Folketingsvalg mv. - Stillingtagen til nye di-

ætregler - ØU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Økonomiudvalget I 

Sagsnr.:  13/3328 

 

 

Sagsfremstilling 
Der er vedtaget nye bestemmelser i Folketingsvalgloven og Kommunalvalgloven om diæter til 

valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere og tilforordnede vælgere.  

Byrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet be-

løb, end der følger af Kommunestyrelsesloven. Diæterne kan dog pr. dag højst udgøre det 

femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til Kommunestyrelsesloven er fastsat for møder af 

højst 4 timers varighed. 

Efter de nugældende regler udgør diæterne 395 kr. pr. dag for kalenderåret 2013. Diætbeløbet 

forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 ti-

mer, ydes det dobbelte. 

Byrådet kan træffe beslutningen generelt eller for et eller flere af hvervene (valgbestyrelsens 

medlemmer, valgstyrere eller tilforordnede vælgere). Byrådet kan også ud fra saglige og gene-

relle kriterier træffe beslutningen for en del af indehaverne af et givet hverv. F.eks. kan Byrå-

det ud fra belastningen på det enkelte afstemningssted beslutte, at der kun for de medvirken-

de ved visse afstemningssteder ydes et andet diætbeløb.  

Byrådet kan også ud fra saglige og generelle kriterier træffe beslutningen for en del af den 

virksomhed, den pågældende persongruppe udøver i forbindelse med et valg, f.eks. kan Byrå-

det ud fra belastningen ved afstemningen på valgdagen og valgaftenen beslutte, at de perso-

ner, der medvirker til begge typer opgaver, skal ydes et andet diætbeløb end de personer, der 

medvirker til kun den ene.  

Økonomi 
Udgifter til diæter er indregnet i budgettet for 2013. Hvis diæterne forhøjes, vil der ikke være 

dækning indenfor det eksisterende budget. 

Retsgrundlag 
Kommunestyrelsesloven 

Folketingsvalgloven 

Kommunal- og Regionalvalgloven 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

23 

Vurdering 
Det vurderes, at der ikke er behov for at ændre i de diæter, der anvendes i dag. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at der ikke ændres i diætreglerne. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

24 

8.  I - Ansøgning om godkendelse af skema B for renovering af Råd-

hushaven - ØU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Økonomiudvalget I 

Sagsnr.:  05/3940 

 

 

Sagsfremstilling 
Sagen blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2013 og efterfølgende behand-

let i Økonomiudvalget den 21-05-2013, hvor den blev udsat med henblik på en fornyet gen-

nemgang af posten omkostninger og gebyrer, som var steget betydeligt i forhold til skema A. 

KAB har efterfølgende gennemgået omkostningerne og fremsendt et nyt skema B, hvor der er 

reduceret i 3 store poster i budgettet, nemlig miljøundersøgelse, byggelånsrenter og genhus-

ningsudgifter.  

Miljøundersøgelserne er reduceret med 305.000 kr., idet en foreløbig miljørapport allerede er 

udført. Der er herefter afsat 150.000 kr. til at imødegå rådgiverhåndtering af bly, asbest og 

skimmelforekomster efter igangsætning og nedrivning.  

Byggelånsrenterne er nedsat med 437.000 kr., idet der er indhentet et tilbud med væsentlig 

lavere rente. Der er i løbetiden afsat en mindre forlængelse på grund af en forventet ekstra 

håndtering af miljøforanstaltninger.  

Genhusningsudgifterne er nedsat med 630.000 kr. efter indhentning af tilbud og minimering af 

den nødvendige genhusning i de kritiske perioder i samarbejde med entreprenørens arbejds-

planlægning.  

Alle øvrige omkostninger er reduceret generelt, idet de beregnes procentvis af den samlede 

anskaffelsessum. Omkostningerne er dermed i alt reduceret med 1,7 million kr.   

Teknisk rådgivning, tryk, tegninger, miljøundersg. 

3.294.800 kr.  

2.988.803 kr.  

Byggesagshonorar, gebyr til eftersyn 

867.000 kr.  

773.500 kr.  

Bestyrelsesudgifter 

43.000 kr.  

41.000 kr.  

Genhusningsudgifter og lejetab 

1.260.000 kr.  

630.000 kr.  

Byggeadministration, rejsegilde, møder, kørsel 

235.200 kr.  

68.880 kr.  

Stiftelsesprovision 

306.000 kr.  

289.000 kr.  

Byggelånsrenter 

971.000 kr.  

534.000 kr.  

Øvrige finansielle udgifter (belåning,revision,m.m) 

658.000 kr.  

609.000 kr.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

25 

Bidrag til byggeskadefonden 

305.609 kr.  

288.430 kr. 

Byggetilladelse og andre gebyrer 

86.548 kr.  

103.727 kr.  

I alt  

8.027.157 kr. 

6.326.340 kr. 

Den samlede anskaffelsessum bliver således i alt 28.946.679 kr. 

  

Skema A 

Skema B  

(ØU 21-

05-2013) 

Skema B  

(ØU 12-

06-2013) 

Håndværkerudgifter 

 25.231.500 kr.  

 22.620.339 kr.   

22.620.339 kr.  

Omkostninger og gebyrer 

   5.668.500 kr.  

8.027.157 kr.  

6.326.340 kr.  

I alt 

30.900.000 kr. 

30.647.496 kr. 

28.946.679 kr.  

Renoveringen kan opdeles i 2 hovedkategorier:  

Støttede arbejder: Etablering af bad i alle boliger, udskiftning af alle vinduer, samt fugtsikring 

af kældervægge.  

Ustøttede arbejder: Renovering af el-installationer, renovering af kloak og omfangsdræn, reno-

vering af udvendige betontrapper. 

Renoveringen er fra Landsbyggefonden forudsat finansieret således:  

Støttet lån (kræver kommunal garanti) 

30.900.000 kr. 

Ustøttet lån 

4.270.000 kr.  

Henlæggelser (Afdelingens opsparing) 

680.000 kr.  

Tilskud fra fællespuljen i Landsbyggefonden 

820.000 kr.  

Tilskud fra egen trækningsret 

275.000 kr.  

I alt  

36.945.000 kr.  

Huslejekonsekvensen er efter kapitaltilførsel efter femtedelsordningen beregnet til 131 kr. pr. 

m

2

/år.  

Arbejderne udføres i perioden juni 2013 – april 2014. 

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

26 

Økonomi 
Landsbyggefonden har som en betingelse for sin støtte forudsat, at Høje-Taastrup Kommune 

bidrager til femtedelsordningen med 131.000 kr. samt med kommunegaranti til lån på i alt 

30.900.000 kr.  

I forbindelse med godkendelsen af skema A besluttede byrådet, at meddele kommunegaranti 

til lån på i alt 30.900.000 kr., samt at kommunens andel på 131.000 kr. til femtedelsordningen 

skal ydes som et lån, hvor renter og afdrag af lånet finansierer udgiftsbevillingen. 

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme. Såfremt boligerne ikke kan udlejes og garan-

tien dermed udløses skal Landsbyggefonden i henhold til § 91 stk. 8 godtgøre halvdelen af det 

eventuelle tab. 

Retsgrundlag 
Almenboligloven. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger.  

Information 
Ingen bemærkninger.  

Høring 
Ingen bemærkninger.  

Vurdering 
Formålet med renoveringen er, at skabe attraktive og fremtidssikrede boliger, og dermed imø-

degå eventuelle fremtidige udlejningsvanskeligheder i afdelingen.  

Håndværkerudgifterne i skema B er lidt mindre end anskaffelsessummen ved skema A, hvilket 

KAB tilskriver de for tiden gunstige priskonjunkturer på byggemarkedet. 

KAB har efter anmodning gennemgået omkostningerne i projektet og reduceret omkostninger-

ne yderligere i forhold til det tidligere fremsendte projekt.    

Det anbefales, at godkende skema B som ansøgt. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at skema B i forbindelse med projektet for renovering af Rådhusha-

ven godkendes til en samlet anskaffelsessum på 28.946.679 kr. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

27 

9.  I - Drøftelse af forslag om fremme af socialøkonomiske virksom-

heder - BEU, SSU, AMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

BEU, SSU, AMU I 

Sagsnr.:  13/7841 

 

 

Sagsfremstilling 
På Byrådsmødet 19-03-2013 har A foreslået, at Høje-Taastrup Kommune udarbejder en strate-

gi for at fremme etablering og anvendelse af socialøkonomiske virksomheder som en aktiv del 

af kommunens indsats for borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Det foreslås, at der udarbejdes en ekstern analyse, som kortlægger, hvorledes der opstilles de 

bedst mulige organisatoriske og økonomiske rammer, og at der udarbejdes en samlet strategi 

og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Høje Taastrup Kommune.  

Byrådet har vedtaget, at forslaget oversendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Bor-

ger- og Erhvervsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, idet der hermed ikke er taget stil-

ling til sagens substans. 

Forslaget findes vedlagt som bilag. Der skal derfor tages stilling til forslaget. 

Administrationen har i vedlagte bilag beskrevet status på området: Hvad gør kommunen alle-

rede og hvad gør andre? Der er givet en foreløbig vurdering af behovet for en særlig indsats 

for at fremme socialøkonomiske virksomheder. Det fremgår her, at: 

Der findes ikke en fast definition på hvad en socialøkonomisk virksomhed er. Nogle opererer på 

markedsmæssige vilkår, mens andre er fonde, hvor et overskud reinvesteres. Nogle tilbyder 

uddannelsesforløb eller arbejdsmarkedsafklarende forløb, mens andre tilbyder egentlige faste 

ansættelser. Fælles for virksomhederne er, at de giver arbejdsmarkedsorienterede tilbud eller 

uddannelse til borgere, som har vanskeligt ved at få adgang til arbejdsmarkedet på grund af 

handicap eller sygdom. 

Forsøg med brug af socialøkonomiske virksomheder indgår i nogle af de frikommuneforsøg, der 

pt er i gang. 

Erhvervs- og vækstministeren har, februar 2013 nedsat et udvalg, som skal analysere området 

og fremkomme med forslag om evt. lovændring eller andre initiativer. Udvalget skal afrappor-

tere i 2013, således at lovforslag mv. kan behandles 2013/2014. 

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt samarbejde med en række socialøko-

nomiske virksomheder, som:  

-Telehandelshuset 

- Energi- og Miljøcentret i Høje Taastrup 

- Grennesminde 

I de boligsociale indsatser arbejdes der på at understøtte socialøkonomiske virksomheder eller 

iværksætterprojekter. Ideen er også her, at søge at skabe beskæftigelse for udsatte grupper 

eller en alternativ og mere rummelig vej ind på arbejdsmarkedet. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

28 

Administrationen er løbende opmærksom på nye socialøkonomiske virksomheder i kommunen, 

hvor det kan være relevant at samarbejde, eksempelvis virksomheden AlleHånde, der står for 

kantinedriften i Danske Handicaporganisationers nye hovedsæde. 

Fremme og samarbejde med Socialøkonomiske Virksomheder kan understøtte en række mål 

og indsatser i kommunens strategier og politikker, eksempelvis: 

Udviklingsstrategien: Temaet Aktivt liv - indsatser, der understøtter borgernes muligheder for 

at tage ansvar for eget liv. Temaet Vækst – Skabe og optimere offentlige og private samarbej-

der. 

Vækstpolitikken - Facilitere et klyngesamarbejde med lokale og eksterne aktører inden for vel-

færdsteknologi og sundhedsfremme med henblik på at udvikle en styrkeposition inden for om-

rådet. 

Udbudspolitik: Overvejelse om sociale klausuler indgår ved udbud. 

Handicappolitik

Økonomi 

 - Kommunen planlægger at udarbejde en ny handicappolitik i 2013/14 her vil 

det være naturligt at overveje mulighederne i socialøkonomiske virksomheder. 

Ingen bemærkninger 

Retsgrundlag 
Ingen bemærkninger 

Politik/Plan 
Udviklingsstrategi 2012-2024 samt kommunens politikker om blandt andet Vækst og Uddan-

nelse. 

Information 
Ingen bemærkninger 

Høring 
Ingen bemærkninger 

Vurdering 
Samlet er det administrationens vurdering, at der fortsat er behov for løbende samarbejde med 

socialøkonomiske virksomheder, idet disse kan tilbyde en jobåbning og rumme borgere, der 

kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.  

Et fortsat samarbejde med socialøkonomiske virksomheder kan anbefales under forudsætning 

af, at det sker inden for rammerne af gældende lovgivning. Samtidig er det vigtigt at være 

opmærksom på, at der er betydelige udgifter forbundet for kommunen ved etablering af job i 

socialøkonomiske virksomheder i form af forskellige støtteforanstaltninger  

Samarbejdet kan have mange former. Kommunens forskellige roller som myndighed, indkøber, 

driftsherre, facilitator mv. kan benyttes. 

I forbindelse med etablering af klyngesamarbejde om velfærdsteknologi og sundhedsfremme, 

vedtaget i kommunens vækstpolitik, vil det være naturligt at inddrage blandt andet Danske 

Handicaporganisationer og de socialøkonomiske virksomheder. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

29 

Det forventes derudover, at der skal udarbejde en ny Handicappolitik 2013/14. Her kan samar-

bejde med socialøkonomiske virksomheder tages med. 

Det anbefales imidlertid, at der ikke pt. igangsættes en ekstern analyse, idet kommunen med 

fordel kan afvente Erhvervs- og vækstministerens kommende analyse og forslag på området, 

inden udgangen af 2013. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at: 

1.

 

I handlingsplanen for Vækstpolitikken indarbejdes samarbejde med socialøkonomiske 

virksomheder som en del af det beskrevne klyngesamarbejde om Velfærdsteknologi og 

sundhedsfremme. Danske Handicaporganisationer og de socialøkonomiske virksomhe-

der inviteres til at deltage i arbejdet. 

2.

 

Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder tages ligeledes med i ny handicappo-

litik. 

3.

 

Behovet for analyse og planlægning af initiativer tages op igen, når erhvervs- og 

vækstministerens initiativer offentliggøres, forventeligt ultimo 2013. 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2013 
Fraværende: Laurids Christensen, Hugo Hammel 

Anbefales. 

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 06-06-2013 
Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Hugo Hammel 

Anbefales. 

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

Bilag: 
1  Åben  Dagsordenpunkt_4555_Forslag fra A om fremme af soc_25-03-2013 09-

19-41.docx 

84246/13 

2  Åben  Status for arbejdet med socialøkonomiske virksomheder 

92093/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

30 

10.  I - Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. 

for Teknisk Udvalg 2012 - TU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

I - Teknisk Udvalg 

Sagsnr.:  12/20688  

 

 

Sagsfremstilling 
Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt an-

lægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. For øvrige projekter 

optræder disse i det almindelige årsregnskab.  

 Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2012 

Beskrivelse 

Budget 

Tillægs- 

bevilling 

Korr. 

Budget 

Regnskab 

(det sam-

lede for-

brug) 

1) Forskel 

i korr. 

budget og 

regnskab 

Forskel i 

procent  

  

(netto -1.000 kr.) 

(%) 

Renovering af bus- og 

taxabro 

9.900 

9.900 

7.870 

 -2.030   -20,5 % 

Ombygning af Helgeshøj 

Alle ved IKEA 

6.000 

-478 

5.522 

5.596 

74 

1,3 % 

1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug; positivt fortegn svarer til merforbrug 

 Nærmere omkring projekterne kan læses i nedenstående bilag. 

  

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 
Regler i henhold til bestemmelser i Budget- og Regnskabssystem for kommunerne. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

Vurdering 
Der har været et lille merforbrug på det ene af de to afsluttede anlægsprojekter i 2012 og 

mindreforbrug på det andet. Det vurderes, at et mindre merforbrug har været nødvendigt for 

at opnå en tilfredsstillende afslutning af projektet vedr. ombygning af Helgeshøj Álle ved IKEA.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

31 

Årsagen til mindreforbruget på renovering af bus- og taxabro ved Høje-Taastrup Station er, at 

der ikke har været væsentlige uforudsete udgifter. Mindreforbruget er overført og disponeret til 

en række mindre anlægsprojekter på vejområdet i 2013. 

Forbruget er nærmere beskrevet i nedenstående bilag. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes. 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt. 

  

Bilag: 
1  Åben  Anlægsregnskab for renovering af bus- og taxabro 

35287/13 

2  Åben  Anlægsregnskab for ombygning af Helgeshøj Alle ved IKEA 

35509/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

32 

11.  I - Resultat af vejbesigtigelse 2013 - TU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Teknisk Udvalg - I 

Sagsnr.:  12/31218 

 

 

Sagsfremstilling 
Teknisk Udvalg har gennemført vejbesigtigelse 19-04-2013. 

På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, 

der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb.  

Administrationen har tillige modtaget en række henvendelser som behandles administrativt. 

Der er typisk tale om mindre driftsproblemer eller problemstillinger, som tidligere har været 

behandlet politisk. 

Der foreslås i denne mødesag gennemført en række mindre vejanlægsarbejder. Det foreslås, at 

disse mindre vejanlægsarbejder finansieres via den eksisterende bevilling til realisering af en 

række mindre anlægsprojekter på vejområdet. Bevilling er på i alt 1.350.000 kr., hvoraf 

300.000 kr. er frigivet til etablering af ledelinier på Høje Taastrup station. Det foreslås, at de 

resterende 1.050.000 kr. frigives til at gennemføre projekterne i nærværende sag.  

Økonomi 
Der frigives 1.050.000 kr. på kontoen til realisering af en række mindre anlægsprojekter på 

vejområdet. 

Retsgrundlag 
Vejloven og Privatvejsloven. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Sager med trafiksikkerhedsmæssigt indhold har været i høring hos trafiksikkerhedsudvalget. 

Vurdering 
Der er redegjort for administrationens vurderinger i de enkelte sager på vejbesigtigelsen og i 

forslaget til sagernes videre forløb. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at  

1.

 

vejbesigtigelsesprotokollen tages til efterretning 

2.

 

administrationens beslutningsforslag godkendes 

3.

 

der frigives 1.050.000 kr. fra kontoen til realisering af en række mindre anlægsprojek-

ter på vejområdet. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

33 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2013 
Anbefales med bemærkning om, at de to markerede parkeringspladser og bumpet ud for Sko-

levej fjernes. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

Bilag: 
1  Åben  Protokol fra vejbesigtigelse 2013 - 19-04-2013 

110779/13 

2  Åben  Vejbesigtigelse 2013, administrationens forslag til sagernes videre forløb  115228/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

34 

12.  I - Etablering af en fælles Rense-koncern - PMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget I 

Sagsnr.:  13/102 

 

 

Sagsfremstilling 
De 15 kommuner, der ejer Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, har i 

februar-marts 2013 truffet principbeslutning om at etablere en fælles Rense-koncern.  

Der har været tilslutning til den model, hvor der etableres en koncern med to renseselskaber 

og et serviceselskab, som fremover udfører drift og administration af de to selskaber. Medar-

bejderne fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles i det fælles servicesel-

skab.(Model 1 i analysen). 

Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre løser i dag deres opgaver tilfredsstillende 

og på et højt miljømæssigt niveau, men de er under pres, blandt andet som følge af behov for 

koordinering af klimainvesteringer, Forsyningssekretariatets krav om økonomiske effektivise-

ringer, stigende krav til medarbejdernes kompetencer samt vandsektorlovens øgede krav til 

dokumentation mv.  

Ved etableringen af Rense-koncernen modtager hver kommune aktier i Rens Holding A/S. Den 

enkelte kommune kan imidlertid vælge at indskyde sine aktier i et hel- eller delejet aktiesel-

skab og derved blive indirekte ejer af Rense-koncernen.  

Hvis de kommuner, der er med i HOFOR koncernen benytter sig af denne mulighed betyder det 

formentlig, at der vil ske sambeskatning med HOFOR koncernen, samt at HOFOR bliver admini-

strationsselskab for den nye rensekoncern. Kommunens myndighedsopgaver (planopgaver, 

tilladelse mv.) påvirkes ikke af, hvor ejerskabet placeres. Konsekvenserne ved direkte, hhv. 

indirekte, ejerskab er yderligere beskrevet i afsnit 5 i det vedlagte rammenotat.  

HOFOR-koncernen undersøger pt. muligheden for, at der ved ansættelser i denne koncern kan 

tages hensyn til de medarbejdere i rensefællesskaberne, der måtte blive afskediget som følge 

af fusionen.  

De nuværende to § 60-fællesskaber opløses, og deres aktiver og passiver indskydes i nye ren-

seselskaber. De to renseselskaber vil varetage de samme opgaver som hidtil, de vil fortsat ha-

ve hvert sit prisloft, og finansiering af investeringer vil fortsat afholdes af det enkelte rensesel-

skab, dog således at investeringer til fælles nytte vil blive finansieret i fællesskab.  

Beskrivelse af processen frem til etablering af Rense-koncernen  

Ansvaret for at forberede og implementere den nye organisering bliver placeret i en midlertidig 

bestyrelse (interim-bestyrelse). Hver kommune kan udpege en repræsentant til den midlertidi-

ge bestyrelse.  

Det er hensigten, at interim-bestyrelsen påbegynder sit arbejde, når den sidste kommune 

umiddelbart før sommerferien 2013 har truffet endelig beslutning om at etablere Rense-

koncernen. Første møde i interim-bestyrelsen forudsættes afholdt i uge 26 (den 24.-28. juni 

2013).  

Den endelige bestyrelse for koncernen sammensættes i forbindelse med konstitueringen efter 

kommunalvalget.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

35 

Den faktiske stiftelse af Rense-koncernen forventes at ske i december 2013, og den vil ske så-

ledes, at stiftelsen har regnskabsmæssig virkning fra 01-01-2013.  

Økonomi 
Til brug for etableringen af Renseservice A/S skal der være en indskudskapital på i alt 500.000 

kr., som kommunerne indbetaler fordelt efter deres ejerandel af den nye koncern.  

Høje-Taastrup Kommune skal således indbetale ca. kr. 22.400, som finansieres via ordinære 

driftsmidler. 

Vurdering 
Der er forhandlet et udkast til ejeraftale, der regulerer ejerkommunernes indbyrdes forhold.  

I ejeraftalen beskrives sammensætningen af bestyrelsen, bestyrelsens vederlag og fastsætter 

regler om minoritetsbeskyttelse. Herudover indeholder ejeraftalen ejerfordelingen mellem de 

15 kommuner, der er fastsat på baggrund af de debiterede vandmængder og de materielle an-

lægsaktiver:  

Albertslund Kommune 

3,36% 

Hvidovre Kommune 

5,05% 

Ballerup Kommune 

4,74% 

Høje-Taastrup Kom-

mune 

4,48% 

Brøndby Kommune 

4,66% 

Ishøj Kommune 

2,23% 

Frederiksberg Kom-

mune 

8,08% 

Københavns Kommu-

ne  

47,11% 

Gentofte Kommune 

5,98% 

Lyngby-Taarbæk 

Kommune 

0,18% 

Gladsaxe Kommune 

3,11% 

Rødovre Kommune 

3,22% 

Glostrup Kommune 

3,55% 

Vallensbæk Kommune  1,52% 

Herlev Kommune 

2,73% 

I alt  

100% 

  

Der er tale om foreløbige tal på baggrund af regnskabet for 2012 og de debiterede vandmæng-

der for 2011. Tallene opdateres, når de endelige vandmængder for 2012 foreligger.  

Ejeraftalen med bilag, herunder vedtægter for koncernens selskaber, er vedlagt som bilag. 

Ejeraftalen beskrives overordnet i afsnit 2 i det vedlagte rammenotat. Rammenotatet indehol-

der i afsnit 3.1 en oversigt over de væsentligste forskelle og ligheder mellem den nuværende 

og den foreslåede organisering. Endvidere redegøres i rammenotatets afsnit 3.2 kort for den 

økonomi- og kontraktgennemgang, der er foretaget af selskaberne, og for kommunernes hæf-

telse for rensefællesskaberne.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

36 

Administrationen har i den forløbne proces haft fokus på og stillet en række kritiske spørgsmål 

til konstruktionen med henblik på at sikre, at der ikke vil blive truffet beslutninger, der vil være 

til ugunst for Høje-Taastrup Kommune. Hver kommune udpeger et medlem til bestyrelsen, og 

kommuner uden for HOFOR og Nordvand koncernerne vil således have flertal. Formand for sel-

skabet vælges af generalforsamlingen og næstformanden af bestyrelsen. Beslutning om ansæt-

telse af den adm. direktør træffes ved flertal.  

Ved væsentlige beslutninger for selskabet skal der være enighed på generalforsamlingen (Eje-

raftalens pkt. 9) og for andre forhold af mere principiel eller økonomisk betydning skal der væ-

re 2/3 flertal, hvilket vil sige 10 kommuner. 

På baggrund af bekymring for reglerne om sambeskatning med HOFOR koncernen og HOFORs 

rolle som administrationsselskab ved udfyldelse af selvangivelse for den nye rensekoncern, har 

administrationen udfærdiget et notat om mindretalsbeskyttelse ved revision og økonomiske 

dispositioner i aktieselskaber, hvor en anden koncern (hovedaktionæren) fungerer som admini-

strationsselskab. Det vurderes heri, at der er gode muligheder for at mindretallet kan granske 

de økonomiske dispositioner, og herved sikre at der ikke foretages dispositioner til ugunst for 

enkelte ejere. Notat vedlægges sagen. 

Endvidere er der på borgmestermøde den 07-05, hvor der er blevet orienteret om fusionspro-

cessen, stillet spørgsmål til bl.a. valg af bestyrelsesmedlemmer og ansættelse og afskedigelse 

af den adm. direktør, som har ført til ændringer i aftalegrundlaget. Fx at det fortsat er kom-

munen der beslutter, hvem der skal indstilles til bestyrelsen i Rens Holding A/S, selv om akti-

erne er overdraget til et aktieselskab. 

Det følger af vedtægterne, at der skal fastsættes sociale politikker for Rense-koncernen. Ind-

holdet vil blive fastlagt af bestyrelsen for Rense-koncernen.  

Høje-Taastrup Kommune hæfter pt. for de lån, der er optaget af Spildevandscenter Avedøre 

I/S. I modsætning hertil hæfter ejerne af et aktieselskab ikke for selskabets forpligtelser. Ved 

overgangen til aktieselskaber skal kommunerne stille garanti for de eksisterende lån, der over-

føres fra rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber. Spørgsmålet om garantiprovision be-

handles, når kommunalbestyrelsen skal stille den fornødne garanti.  

Alt i alt er det administrationens vurdering, at forslaget til ejeraftale mv. giver Høje-Taastrup 

Kommune den fornødne styring og indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i Rense-

koncernen. Det er endvidere administrationens vurdering, at kommunens ejerandel af den 

kommende Rense-koncernen afspejler Høje-Taastrup Kommunes nuværende ejerandel af Spil-

devandscenter Avedøre I/S.  

Statsforvaltningen Hovedstadens forhåndsgodkendelse af opløsningen af de to eksisterende 

rensefællesskaber er vedlagt som bilag. Endvidere vedlægges Forsyningssekretariatets brev 

med en tilkendegivelse vedrørende ejerfordelingen i Rense-koncernen.  

  

Indstilling 

Administrationen indstiller at; 

1.

 

Høje-Taastrup Kommune i overensstemmelse med den vedlagte ejeraftale og de ved-

lagte vedtægter deltager i en fælles Rense-koncern, hvori kommunen indskyder sin 

ejerandel af Spildevandscenter Avedøre I/S, 

2.

 

Byrådet vælger direkte ejerskab og derved udøver ejerbeføjelsen af selskabet. 

3.

 

Høje-Taastrup Kommune, der pt. hæfter solidarisk for lån optaget af Spildevandscenter 

Avedøre I/S i KommuneKredit, i forbindelse med etableringen af Rense-koncernen ind-

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

37 

træder som garant for den andel af disse lån, som kommunen pt. hæfter for som inte-

ressent,  

4.

 

Spildevandscenter Avedøre I/S opløses i overensstemmelse med Statsforvaltningen Ho-

vedstadens forhåndsgodkendelse heraf, 

5.

 

der indbetales 22.400 kr. som kontantindskud i det nye Renseservice A/S, 

6.

 

Administrationen bemyndiges til at foretage de fornødne skridt til at gennemføre etab-

leringen inden for rammerne af denne politiske beslutning, og 

7.

 

Byrådet udpeger en person til en ulønnet interim-bestyrelse, der frem til stiftelsen af 

Rense-koncernen i december 2013 skal forberede integrationen af de to rensefælles-

skaber. 

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2013 
Anbefales. 

Laurids Christensen indstilles som bestyrelsesmedlem i interim-bestyrelsen med Svend-Erik 

Hermansen som suppleant. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt. 

  

Bilag: 
1  Åben  Ejeraftale for Rense-koncernen med bilag - REN version 22. maj 2013 

125446/13 

2  Åben  Rammenotat om etableringen af en Rense-koncern 

123939/13 

3  Åben  Notat vedr. mindretalsbekyttelse ved revision og økonomiske dispositio-

ner i koncernen 

120721/13 

4  Åben  Statsforvaltningen Hovedstadens forhåndsgodkendelse af 9. april 2013 

123940/13 

5  Åben  Forsyningssekretariatets brev af 11. marts 2013 om ejerfordelingen i 

Rense-koncernen 

123942/13 

6  Åben  Præsentation vedr. etablering af fælles selskabsstruktur 

123936/13 

7  Åben  Illustration af ejerstruktur 

123941/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

38 

13.  I - Opløsning af Miljølaboratoriet I/S - PMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget I 

Sagsnr.:  09/24797 

 

 

Sagsfremstilling 

Miljølaboratoriet I/S blev stiftet 01-01-2007 som en fusion mellem de to fælleskommunale in-

teressentskaber Rovesta Miljø I/S og Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S. 

I. Historik: 

Pr. 01-12-2009 skiftede interessentskabet navn og formål, og blev til Afviklingsinteressentska-

bet af 1. december 2009, der fortsat ejes af 19 kommuner. Baggrunden for ændringen var, at 

interessentskabets aktiver pr. 01-12-2009 blev solgt, som følge af utilfredsstillende regnskaber 

for 2007 og 2008, hvorfor selskabet pr. denne dato ophørte med at drive aktiv erhvervsvirk-

somhed. Afviklingsinteressentskabet blev godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60 som et 

fælleskommunalt interessentskab.    

Der blev i forbindelse med ændringen udarbejdet nye vedtægter (vedlagt som bilag) og indgå-

et en administrationsaftale (vedlagt som bilag) med Glostrup Kommune, der påtog sig at fore-

stå de administrative og praktiske opgaver, forbundet med opløsningen af interessentskabet. 

Af vedtægternes pkt. 13.1 fremgår det, at interessentskabet skal opløses, når afviklingen af 

interessentskabets aktiver er tilendebragt. 

Den endelige opløsning af Afviklingsinteressentskabet har været sat i bero som følge af et 

varslet erstatningskrav på 23 mio. kr., rejst af Kammeradvokaten på vegne af Naturstyrelsen 

over for bl.a. Afviklingsinteressentskabet (bilag). 

Kammeradvokaten meddelte den 22-03-2013 (vedlagt som bilag), at Naturstyrelsen har be-

sluttet ikke at forfølge kravet yderligere. 

Eftersom der ikke er flere udeståender i forbindelse med Afviklingsinteressentskabet og alle 

selskabets aktiver er afhændet, skal selskabet nu endeligt opløses. 

 

Det følger af vedtægternes pkt. 6.14, at bestyrelsen, når afviklingen er tilendebragt, skal frem-

sætte forslag om interessentskabets opløsning på vilkår, som skal tiltrædes af samtlige inte-

ressenter. 

II. Vilkår for opløsning af selskabet: 

Der er indkaldt til bestyrelsesmøde 28-05-2013. I dagsordenen har formanden indstillet, at 

selskabet opløses på følgende vilkår: 

 

Statsforvaltningen er 30-04-2013 blevet anmodet om at forhåndsgodkende opløsningen af § 

60-fælleskabet på de vilkår, som forelægges selskabets bestyrelse på bestyrelsesmøde den 28-

05-2013, og som er skitseret ovenfor. Hensigten er, at statsforvaltningens forhåndsgodkendel-

se foreligger inden bestyrelsesmødet den 28-05-2013.  

III. Statsforvaltningen: 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

39 

Statsforvaltningen vil dog først endeligt kunne godkende selskabets opløsning, når der forelig-

ger følgende dokumenter: 

 

referatet af bestyrelsesmødet den 28-05-2013, hvor det forventes at beslutte at opløse 

selskabet  

 

det afsluttende regnskab, som pt. er ved at blive udarbejdet af administrator i samar-

bejde med revisor  

 

dokumentation for, at kommunalbestyrelserne i samtlige 19 ejerkommuner har tiltrådt, 

at Afviklingsinteressentskabet skal opløses på de vilkår, som statsforvaltningen har for-

håndsgodkendt. 

Sagen vil – når samtlige kommunalbestyrelsers godkendelse foreligger – på ny blive fremsendt 

til Statsforvaltningen Hovedstaden med henblik på statsforvaltningens endelige godkendelse af 

samarbejdsaftalens ophævelse, jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 3, hvorefter der vil ske 

endelig udlodning.  

Økonomi 
Den 29-04-2013 er selskabets værdipapirer (Danske Invest Engros Kommuner 4) realiseret. 

Det eneste tilbageværende aktiv i Afviklingsinteressentskabet vil således på tidspunktet for den 

endelige opløsning være et kontant indestående på en bankkonto. Til orientering kan det oply-

ses, at bankindeståendet pr. 30-04-2013 er 10.945.042 kr. 

Afviklingsinteressentskabet har ingen gæld, men vil skulle afholde udgifter i forbindelse med 

opløsningen, herunder til advokat, revisor, administrator og lign. Disse udgifter forventes at 

beløbe sig til ca. ½ mio. kr. 

Af pkt. 13.2 i Afviklingsinteressentskabets vedtægter fremgår, at interessentskabets positive 

eller negative nettoformue ved en opløsning skal fordeles i forhold til det seneste registerfolke-

tal pr. 1. januar.  

Denne andel er pr. 01-01-2013 følgende: 

Kommune 

Indbyggertal 

Albertslund 

27.824 

2,0 

Ballerup 

48.211 

3,4 

Brøndby 

34.210 

2,4 

Faxe 

35.123 

2,5 

Frederiksberg 

102.029 

7,3 

Gladsaxe 

66.030 

4,7 

Glostrup 

21.869 

1,6 

Guldborgsund 

61.322 

4,4 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

40 

Herlev 

26.958 

1,9 

Hvidovre 

51.341 

3,6 

Høje-Taastrup 

48.471 

3,5 

København 

559.440 

39,8 

Lolland 

44.436 

3,2 

Næstved 

81.163 

5,8 

Rødovre 

37.351 

2,7 

Slagelse 

77.167 

5,5 

Stevns 

21.818 

1,5 

Vallensbæk 

14.797 

1,0 

Vordingborg 

45.465 

3,2 

I alt 

1.405.025 

100,0 

Den tilbageværende nettoformue vil således blive fordelt efter ovenstående fordelingsnøgle, og 

Afviklingsinteressentskabets midler vil blive udloddet, når statsforvaltningens endelige godken-

delse foreligger. 

Vurdering 
Der har de sidste 3-4 år været arbejdet på at afvikle selskabet med alle ejeres opbakning. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 opløses på de 

skitserede vilkår, som forventes forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden og god-

kendt på bestyrelsesmødet 28-05-2013 og dermed en endelig udlodning ud fra den i vedtæg-

terne aftalte fordelingsnøgle. 

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

  

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

41 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

Bilag: 
1  Åben  Vedtægter for Afviklingsinteressentskabet 

117695/13 

2  Åben  Administrationsaftale 

117696/13 

3  Åben  Erstatningskrav 

117699/13 

4  Åben  Frafald af erstatningskrav 

117703/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

42 

14.  I - Høring af forslag til Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet 

- PMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget I 

Sagsnr.:  11/8020 

 

 

Sagsfremstilling 
Staten fastlægger de overordnede rammer for kommunens fysiske planlægning gennem lands-

plandirektivet Fingerplanen. Planen lægger således rammerne for den igangværende revision 

af Høje-Taastrup Kommunes Kommuneplan. 

Der er udsendt høring af forslag til Fingerplan 2013, som skal afløse den gældende Fingerplan 

2007. 

Byrådet har, maj 2011, vedtaget en række input til planen. 

Administrationen har i vedlagte notat gennemgået forslaget og givet en vurdering i forhold til 

kommunens interesser og Byrådets tidligere vedtagelser. 

Der skal derfor tages stilling til kommunens høringssvar. 

Fristen for høringen er 14-06-2013. Da Byrådet først kan behandle sagen d. 18. juni sendes 

Økonomiudvalgets indstilling til Byrådet som foreløbigt høringssvar, med forbehold for Byrå-

dets endelige vedtagelse, som eftersendes. 

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 
Planloven. 

Politik/Plan 
Fingerplan 2007 for Hovedstadsområdet. Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune. 

Information 
Ingen Bemærkninger. 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

Vurdering 
Der er i vedlagte notat givet en gennemgang af nyt i forslaget og en vurdering i forhold til Hø-

je-Taastrup Kommunes interesser og Byrådets tidligere vedtagelser. 

Administrationen skal særligt fremhæve at: 

Planen rummer forslag om, at staten sammen med Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner ud-

arbejder et forslag til afgrænsning, stiforløb mv. for en ny grøn regional kile fra Fløng, nord om 

Trekroner og frem til Roskilde fjord. Dette er i overensstemmelse med Byrådets tidligere ved-

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

43 

tagelse. Med kommunens høringssvar til forslag til Fingerplan 2013 tages ikke stilling til kom-

munens økonomiske engagement i projektsamarbejdet. 

Afgrænsningen af Transportkorridoren fastholdes. Deraf følger at byområdet i reserveområdet 

ved Transportkorridoren er blevet justeret, jf. afgrænsningen af Transportkorridoren.  

Forslaget rummer ikke den udvidelse af byområdet ved Mølleager, samt ved Transportkorrido-

ren i Hedehusene, som Byrådet tidligere har indsendt som input til planen. Byrådets ønske om 

justering af Transportkorridoren i dette område er derfor ikke blevet imødekommet. Det anbe-

fales, at Byrådet fastholder ønsket om justering af byområdet ved Hedehusene øst, så den føl-

ger transportkorridorens afgrænsning. 

Der kan fortsat ikke udlægges ny byzone i områder øst for den fjerde grønne ring, dvs. at 

landsbyerne Reerslev/Stærkinde, Sengeløse, samt Vridsløsemagle fortsat ikke kan udvides. 

Øvrige landsbyer kan fortsat afrundes, hvis det er af begrænset omfang og af lokal karakter( 

1-2 parceller). Kommunen bør fortsat pege på en justering af Fingerplanen, således at det bli-

ver muligt at justere afgrænsningen af Sengeløse i begrænset omfang. 

Forslaget indeholder ikke nye muligheder for udvikling af færdiggravede grusgrave, som ex 

Vasby graveområde. Der bør fortsat peges på behovet for særlige bestemmelser for udvikling 

af disse områder; herunder mulighed for tilførsel af ren jord til landskabsmodellering og retab-

lering til landbrugsjord. 

Der er ikke justeret i område 314 jf. kommunens ønske om, at afgrænsning af området følger 

nuværende matrikel- og topografiske grænser. Det anbefales Byrådet, at fastholde tidligere 

tilkendegivet ønske om justering af grænsen for området. 

Der er indarbejdet reservationer til transport og distributionsvirksomheder på lokaliteter som 

er let tilgængelige i forhold til det overordnede vejnet. Her er et område bestående af Trans-

portcentret i Høje Taastrup plus ramme 207 Bohus Boulevard samt ramme 235 Bredebjerg ta-

get med. Det vurderes, at Bredebjerg erhvervsområde ligger for tæt på Thorstorp Boligområ-

de, og derfor ikke er egnet som udlæg for transport og distributionserhverv. Området ved Bo-

hus Boulevard bør også, som det i dag er planlagt til, forbeholdes erhverv inden for fremstil-

lings- og lagervirksomhed samt transport, men ikke egentlige transportvirksomheder. Kommu-

nen bør i høringssvaret pege på, at det kun er Transportcentret, som i Fingerplanen udlægges 

som Område til transport og distributionsvirksomhed. Det anbefales dog, at området ved Ny-

mølle, som i dag er udlagt til område for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, også 

udlægges til området for transport og distributionserhverv. 

Forslag til Fingerplan viser i Hovedbudskaber de strategisk vigtige områder for byudvikling og 

byomdannelse. Høje-Taastrup Kommunes vigtigste byudviklingsområder NærHeden og Høje 

Taastrup C vises ikke på kortet. Det anbefales, at gøre Naturstyrelsen opmærksom på, at 

NærHeden og Høje Taastrup C bør fremgå af kortet. 

Forslaget rummer reservation til letbane langs Ring 3. Det anbefales, at Byrådet fastholder tid-

ligere tilkendegivet ønske om en forlængelse af letbanen fra Ishøj via Høje Taastrup og videre 

nordpå. 

Forslaget rummer reservation til overordnede rekreative stier, cykelstier samt cykelsuperstier. 

Det anbefales, at Byrådet peger på en justering af stikortet, så det bringes i overensstemmelse 

med faktiske forhold og de justeringer, der peges på i forbindelse med revision af Kommune-

plan 2010 herunder planlægning for ny cykelsupersti langs Roskildevej. 

Det er administrationens forslag, at sommerhusområdet ved Kathrineberg i Høje-Taastrup 

Kommune bør udgå af Fingerplanens udlæg af sommerhusområder, da området er et lavbund-

sareal, der er fysisk vanskeligt at bebygge. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

44 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at Miljøministeriet svares jf vedlagte udkast til høringsbrev med 

bilag.  

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2013 
Anbefales med bemærkning om, at udvalget påtaler den meget korte høringsfrist. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

Bilag: 
1  Åben  Høje-Taastrup Kommunes bemærkninger til forslag til Fingerplan 2013 

103860/13 

2  Åben  Udkast til høringsbrev til forslag til Fingerplan 2013 

123080/13 

3  Åben  Uddybende bemærkninger til forslag til Fingerplan 2013 

123100/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

45 

15.  I - Vedtagelse af Trafikstøjhandlingsplan 2013 - PMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget I 

Sagsnr.:  13/10214 

 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

. Planen er et redskab 

til at synliggøre og prioritere kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kom-

munen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger.   

Planen er udarbejdet digitalt, og vil være tilgængelig via kommunens hjemmeside. Borgere og 

andre interesserede vil på den måde kunne holde sig orienteret om status for kommunens ind-

satser. Planen er ”levende”, og vil blive opdateret i takt med, at der gennemføres projekter, 

der reducerer trafikstøjen i boligområder, nye trafiktællinger, støjberegninger osv. 

Høje-Taastrup Kommune udarbejdede i 2010 Trafikstøjhandlingsplan 2009. Planen var en lov-

pligtig opgave, der omfattede veje med en årsdøgnstrafik over 16.000 køretøjer. For Høje-

Taastrup Kommune drejede det sig om en strækning på Hveen Boulevard, en strækning på 

Roskildevej og motorvejen.  

I forbindelse vedtagelsen af Trafikstøjhandlingsplan 2009 besluttede Byrådet, at udarbejde en 

trafikstøjhandlingsplan, der er mere dækkende for trafikstøjbelastningen i kommunen. I Trafik-

støjhandlingsplan 2013 er identificeret i alt fem områder med boliger, der er særligt belastet af 

trafikstøj.  

·  Sydvej 

·  Roskildevej i Taastrup  

·  Roskildevej i Hedehusene 

·  Vesterled i Hedehusene 

·  Holbækmotorvejen i Taastrup syd 

Byrådet besluttede 19-03-2013 at gennemføre en række støjdæmpende foranstaltninger på 

Sydvej for at dæmpe trafikstøjen i Torstorp. Byrådets beslutning er sendt til Grundejerforenin-

gen Torstorp. Tilbagemelding og eventuelle bemærkninger skal sendes til kommunen senest 

31-05-2013. Der vil herefter blive udarbejdet et detailprojekt. De besluttede foranstaltninger 

forventes gennemført i 2013 og vil blive finansieret af den afsatte pulje til støjbekæmpelse.  

Trafikstøjhandlingsplan 2013 er inddelt i følgende emner:   

Politik og mål 

Redegørelse for det overordnede mål med trafikstøjhandlingsplanen og politiske beslutninger. 

Det fremgår bl.a. at trafikstøjhandlingsplanens mål er at nedbringe antallet af borgere i kom-

munen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger. Det er desuden et mål, at de konkrete ind-

satser bliver iværksat i 2013 og frem til udgangen af 2016.  

Indsatser 

Gennemgang af igangværende, planlagte og gennemførte indsatser i kommunen. Trafikstøj-

handlingsplan 2013 indeholder både de senere års arbejde med at nedbringe trafikstøj i bolig-

områder, igangværende indsatser og de fremadrettede indsatser.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

46 

Hvad gælder for mig 

Gennemgang af de enkelte områder, herunder bolig- og planforhold, trafiktællinger og forvent-

ning til trafikudviklingen.  

Støj  

Generelle oplysninger om hvordan støj opleves og påvirker menneskets sundhed.  

Støjbekæmpelse 

Generelle oplysninger om virkemidler til støjbekæmpelse og effekten af forskellige foranstalt-

ninger. 

Miljøvurdering  

Økonomi 

Planen er omfattet af lov om miljøvurdering. Ved miljøscreeningen er det vurderet, at planen 

ikke vil få væsentlige konsekvenser for miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.  

Med vedtagelsen af budgetforliget 2013 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. i hvert af budget-

årene 2013-2016. De foreslåede støjdæmpende foranstaltninger skal gennemføres af denne 

pulje.   

Retsgrundlag 
Høje-Taastrup Kommune er ikke gennem lovgivningen forpligtet til at udarbejde en trafikstøj-

handlingsplan. Planen er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning 26-10-2010.  

Trafikstøjhandlingsplanen 2013 er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 

2009 om miljøvurdering af planer og programmer.  

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Beslutningen om vedtagelsen af Trafikstøjhandlingsplan 2013 vil blive offentliggjort i Taastrup 

Avis, og planen bliver gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside.  

Vurdering 
Administrationen har fået lavet en optælling af antal boliger og beboere, der er påvirket af tra-

fikstøj over den vejledende grænse på 58 dB. På baggrund af optællingen kan det såkaldte 

støjbelastningstal, SBT, beregnes.  

Trafikstøjhandlingsplan 2013 indeholder et forslag til prioritering af kommunens indsats for at 

nedbringe antallet af borgere, der er påvirket af trafikstøj i deres boliger. Administrationen fo-

reslår Roskildevej i Taastrup som første prioritet, fordi dette projekt vurderes at kræve mindre 

forarbejde end boligområdet langs motorvejen i den sydlige del af Taastrup.  

  

 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

47 

Prioritering af fremtidige indsatsområder  

Antal boliger over den 

vejledende grænse, 

58 dB  

Samlet støjbelastningstal 

for støjintervaller over 58 

dB 

1.

 

Roskildevej i Taastrup på stræk-

ningen mellem Selsmosevej og 

Taastrup Hovedgade 

723 boliger/1.467 be-

boere 

145 

2.

 

Holbækmotorvejen i Taastrup syd 

på strækningen mellem jernbanen 

og kommunegrænsen  

944 boliger/2.272 

146 

3.

 

Roskildevej i Hedehusene på 

strækningen mellem Storager og 

Topager  

412 boliger/1.667 be-

boere 

64 

4.

 

Vesterled i Hedehusene på stræk-

ningen mellem Hovedgaden og 

rundkørslen  

99 boliger/287 beboe-

re 

15 

Ud fra de nuværende oplysninger om støjbelastning i forhold til antal boliger vurderer admini-

strationen, at det i indeværende år vil være relevant at undersøge muligheden for at gennem-

føre støjdæmpende foranstaltninger på 1) Roskildevej i Taastrup og 2) Holbækmotorvejen i 

Taastrup syd. Beregningerne skal danne grundlag for gennemførelsen af kommunens indsats i 

2014.   

Byrådet vil blive forelagt den forventede indsats for 2014 inden udgangen af 2013. 

Indstilling 
Administrationen indstiller; 

1.

 

at Trafikstøjhandlingsplan 2013 vedtages,  

2.

 

at beslutningen offentliggøres ved annoncering i Taastrup Avis og planen gøres tilgæn-

gelig på kommunens hjemmeside,  

3.

 

at administrationen påbegynder detailprojekt for støjbekæmpelse langs Roskildevej i 

Taastrup på strækningen mellem Selsmosevej og Taastrup Hovedgade med forventet 

gennemførelse i 2014. 

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2013 
Anbefales, idet udvalget beder om en redegørelse for muligheden for at støjen fra jernbanen 

indgår i handlingsplanen. 

  

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

  

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

48 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt. 

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

49 

16.  I - Snitfladeprojekt til infrastrukturprojekt i Charlottekvarteret 

- PMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget I 

Sagsnr.:  11/34194 

 

 

Sagsfremstilling 
Readania har afsat en pulje til ”Det gode boligliv”, som bl.a. støtter etablering af nye forbindel-

ser og funktionelle sammenhænge mellem de almene boligområder og de omkringliggende by-

områder. Indsatsen skal højne kvaliteten i det lokale boligkvarter og oplevelsen af at bo i om-

rådet. Endvidere er der i Landsbyggefonden afsat en pulje til såkaldte infrastrukturændringer 

mv., der gennemføres i boligområder på den såkaldte ”ghettoliste”. Infrastrukturændringerne 

skal sikre en bedre sammenhæng mellem boligområdet og den omgivende by.  

Charlottekvarteret opleves aflukket fra resten af Hedehusene, bl.a. på grund af den omkran-

sende infrastruktur og manglende tværgående forbindelser for bløde trafikanter gennem områ-

det. Omvendt har kvarteret, i forlængelse af Hedehusenes grønne bypark og byudviklingsom-

rådet NærHeden, potentialet til at være en del af byen - frem for et lukket boligområde.  

Høje-Taastrup Kommune har derfor sammen med boligorganisationerne VIBO og Domea fået 

støtte fra Realdania til at udvikle et projekt i Charlottekvarteret med titlen Råderum. Projektet 

handler om at sammenbinde Hedehusene og Charlottekvarteret med et strøg for bløde trafi-

kanter. Langs strøget udvikles lokale attraktioner og mødesteder – ”Råderum”, som inviterer til 

ophold for de forbipasserende. 

Projektet Råderum hægter sig på den igangværende områdefornyelse i Hedehusene. Strøget 

gennem Charlottekvarteret forbindes med det stiforløb og de centrale byrum, som udvikles i 

områdefornyelsen, ikke mindst den nye plads ved Hedehushallen. Dermed bliver strøget en del 

af et grønt, rekreativt træk gennem det centrale Hedehusene.  

I 2012-2013 udarbejder arkitekterne LIW-planning et skitseprojekt for Råderum i samarbejde 

med boligforeningerne VIBO og Domea samt Høje-Taastrup Kommune. Udarbejdelsen af skit-

seprojektet sker endvidere i et tæt samarbejde med lokale beboergrupper og foreninger samt 

lokale institutioner, Charlotteskolen og klub 5’eren. Skitseprojektet skal i juni 2013 lede frem 

til en ansøgning til Realdania og Landsbyggefonden om midler til realisering af projektet. Pro-

jekt Råderum forventes at få en samlet ramme på 28 mio. kr.  

Som et led i udviklingen af skitseprojektet er det blevet tydeligt, at en omdannelse indenfor 

boligorganisationernes matrikel ikke kan stå alene. Der er også behov for at der sker en vis 

omdannelse på nogle af de kommunale arealer der ligger op til boligorganisationernes matrikel. 

Det foreslås derfor, at der afsættes et rammebeløb på 1,5 mio. kr. til et snitfladeprojekt, der 

giver mulighed for den mest nødvendige indsats på de kommunale arealer.  

Rammebeløbet kan endvidere indgå i den samlede ansøgning til Landsbyggefonden. Det vil gi-

ve mulighed for at få op til 4,5 mio. kr. fra Landsbyggefonden til snitfladeprojektet, idet Lands-

byggefonden bidrager med 75 % af det samlede budget.   

Sagen vedhæftes et notat med en kort illustration og tekst om snitfladeprojektet. I notatet er 

der både et forslag til en minimumsindsats på 1,5 mio. kr. uden støtte fra Landsbyggefonden, 

og et forslag til den maksimums-indsats der kan gennemføres under forudsætning af støtte fra 

Landsbyggefonden. Det endelige projekt vil blive udarbejdet på baggrund af Landsbyggefon-

dens udmelding og herefter forelagt Byrådet til endelig godkendelse.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

50 

  

Økonomi 
I budget 2014 indarbejdes en bevilling på 1,5 mio. kr. til snitfladeprojekt til boligorganisatio-

nernes projekt ”Råderum”, der integrerer Charlottekvarteret i den omgivende by. 

Retsgrundlag 
Byrådets beslutning. 

Politik/Plan 
Byrådets beslutning. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

Vurdering 
Det vurderes, at snitfladeprojektet er et vigtigt element i at sikre en bedre sammenhæng mel-

lem Charlottekvarteret og den omgivende by. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at: 

1.

 

Der indarbejdes i budget 2014, at der afsættes 1,5 mio. kr. til snitfladeprojekt til bolig-

organisationernes projekt ”Råderum”, der integrerer Charlottekvarteret i den omgiven-

de by. 

2.

 

Det endelige snitfladeprojekt vil blive forelagt Byrådet til godkendelse inden gennemfø-

relse. Det endelig projekt udarbejdes på baggrund af Landsbyggefondens udmelding 

om evt. støtte.  

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt. 

  

Bilag: 
1  Åben  Notat om snitfladeprojekt til Råderum 

118688/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

51 

17.  I - Principiel stillingtagen til overnatning på byggepladser - 

PMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget I 

Sagsnr.:  13/9553 

 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet i Høje-Taastrup Kommune behandlede på møde 25-01-2005 en principiel sag om 

overnatning på byggepladser og vedtog, at:  

 

det pålægges administrationen i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser til større 

byggerier at indarbejde vilkår om, at der ikke må ske overnatning på byggepladsen 

Dette er derfor blevet indskrevet som et punkt i alle byggetilladelser fra dette tidspunkt. Imid-

lertid rummer beslutningen også en mulighed for at behandle en konkret ansøgning i Plan- og 

Miljøudvalget. Der har dog kun i fire konkrete tilfælde været ansøgt om tilladelse til overnat-

ning på en byggeplads siden 2005. Der er ved behandling i Plan- og Miljøudvalget giver tre af-

slag og nu én tilladelse i forbindelse med byggeriet for DSV. 

Der er siden 2005 modtaget enkelte klager over, at der overnattes på en byggeplads. I disse 

tilfælde er der foretaget et syn fra byggeafsnittet, og i de fleste tilfælde har der ikke kunnet 

konstateres tegn på, at overnatning fandt sted.  

For de kommunale byggerier er der en standardpassus i udbudsmateriale og kontrakter om, at 

der ikke må overnattes på byggepladser. Fra Center for Ejendomme og Intern Service er man 

ikke bekendt med, at der har fundet overnatning sted, eller at der har været ansøgt om tilla-

delse hertil.  

Når et område i en lokalplan er udlagt til erhvervsformål, er det ikke umiddelbart tilladt, at an-

vende en ejendom til boligformål, jf. planlovens § 18, heller ikke selvom der er tale om midler-

tidig anvendelse. Der vil skulle gives en (midlertidig) dispensation. 

Hvis et område i en lokalplan er udlagt til boligformål, vil benyttelsen til overnatning umiddel-

bart være tilladt, når bygningsreglementets bestemmelser i øvrigt er overholdt. Lokalplanen 

indeholder dog oftest bestemmelser vedr. placering og udformning, som vil betyde, at der også 

her vil skulle gives en dispensation. I så fald har kommunen mulighed for at give afslag. 

I den seneste ændring i bygningsreglementet fra januar 2013, er der sket en lempelse bl. a. 

vedr. byggepladsskure, som ikke er omfattet af reglementets bestemmelser. Det er samtidigt 

præciseret, at når der er tale om skure til overnatning, så skal de byggesagsbehandles. Der 

skal søges og gives en byggetilladelse efter reglementets bestemmelser. Såfremt det politisk 

besluttes at give mulighed for overnatning ved det pågældende byggeri, vil det være hen-

sigtsmæssigt, at give dispensation til visse af bestemmelserne (lyd, isolering mm), men ikke 

de sikkerhedsmæssige (brand, konstruktion) ligesom afløb, vand og renovation skal være i or-

den.  

Men hvis både lokalplanbestemmelser og bygningsreglement er overholdt, kan vi ikke forbyde 

overnatning på byggepladser. 

Der har siden byrådets beslutning været følgende sager vedr. overnatning: 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

52 

2006 Landsbygaden 4: Klagesag med efterfølgende brev om fjernelse af campingvogne til 

overnatning. 
2007 Bredebjergvej 6: Ansøgning om overnatning afslået. 
2009 Beredskabsvej 12 (IBF): Ansøgning om overnatning afslået. Naturklagenævnet gav 

kommunen medhold. 

2012 Tingstedvej 44: Klage – ved syn kunne ikke konstateres overnatning. 

2012 Højager 8 (DISA): Klage – ved syn kunne ikke konstateres tegn på overnatning.  

2012 Taastrup Torv butikscenter: Ved gennemgang af sagens akter viser det sig, at fore-

spørgslen om overnatning ikke

2013 DVS: Der er søgt om tilladelse til overnatning og sagen vedr. dispensation er behandlet 

på Plan- og Miljøudvalget 09-04-2013. 

 har været sagsbehandlet. Området kan planmæssigt benyttes 

til både bolig og erhverv, og overnatning har derfor ikke været i strid med anvendelsesbe-

stemmelserne for området. 

  

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 
Planlov.  

Byggelov – bygningsreglement BR10. 

Vurdering 
Spørgsmålet om overnatning opstår især i forbindelse med de store byggerier i kommunen. 

Det er administrationens vurdering, at hvis overnatning kan ske uden gene for omboende samt 

under ordnede og sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold, er der ingen væsentlige forvalt-

ningsmæssige forhold, der kan begrunde afslag på eventuelle ansøgninger. Overnatning på 

byggepladserne vil også have en kriminalpræventiv effekt.  

Det er administrationens vurdering, at sagerne i det enkelte tilfælde skal sagsbehandles på 

baggrund af en ansøgning, som bør vurderes udfra de konkrete forhold: antal overnatnings-

pladser i forhold til byggeriets omfang, periodens længde og den samlede byggeplads-

indretning med plan for opstilling og indretning. Overnatning skal ligeledes vurderes i forhold 

til, om der kan være gener for omkringboende i området. Når håndværkere kan bo på pladsen, 

er der en tendens til, at der arbejdes fra meget tidligt til meget sent, hvilket vil give støjpro-

blemer og øgede gener for naboer, som ofte i forvejen er generet af en byggeplads.  

  

Indstilling 
Administrationen indstiller, at 

1.

 

punktet i byggetilladelser omformuleres til, at der kun må ske overnatning efter forud 

indhentet særskilt tilladelse 

2.

 

de konkrete ansøgninger behandles af Plan- og Miljøudvalget 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

53 

  

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2013 
A stiller forslag om, at al overnatning i skurvogne på byggepladser forbydes. For forslaget 

stemte A og F, imod stemte B, C og O. Forslaget er hermed bortfaldet. 

Indstillingen anbefales hermed. 

  

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
A stillede ændringsforslag om, at al overnatning i skurvogne på byggepladser forbydes. 

For stemte: A og F (4) 

Imod stemte: B, C, O og V (5) 

Forslaget bortfaldt dermed. 

Dermed anbefales administrationens indstilling.  

  

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

A stillede ændringsforslag om, at al overnatning i skurvogne på byggepladser forbydes. 

For stemte: A og F (9) 

Imod stemte: B, C, O og V (12) 

Dermed bortfaldt forslaget. 

Afstemning om administrationens indstilling. 

For stemte: Alle 

Dermed godkendt.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

54 

18.  I - Forslag til lokalplan 6.02.1 for en idrætshal og skoleudvidel-

se i Reerslev - PMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget I 

Sagsnr.:  11/10504 

 

 

Sagsfremstilling 
Baggrunden for udarbejdelse af lokalplan 6.02.1 er, at kommunen har imødekommet et ønske 

fra borgergruppen i Reerslev om mulighed for at opføre en idrætshal i Reerslev. Idrætshallen 

ønskes opført på det kommunalt ejede areal, som anvendes til idrætsplads for Reerslev Skole 

og Reerslev Idrætsforening. 

Lokalplanen muliggør desuden en udvidelse af Reerslev Skole, da der vil blive behov for at ud-

vide skolen i forbindelse med udbygningen af Gammelsø området. Reerslev Skole er planlagt til 

at fungere som aflastningsskole indtil området er udbygget, og en ny skole er opført i Gam-

melsø. 

Lokalplanen fastlægger, at der kan opføres en idrætshal på 1.200 m² med et byggefelt på 

1.600 m² og en udvidelse af Reerslev Skole på 500 m² med et byggefelt på 2.500 m². Endvi-

dere sikrer lokalplanen, at der kan skabes en fysisk sammenhæng mellem skole og idrætshal, 

da idrætshallen skal anvende skolens omklædningsfaciliteter. Desuden skal placeringen af 

idrætshallen sikre, at udvidelsen af skolen kan realiseres på en hensigtsmæssig måde. 

Idrætshallen placeres inden for kirkebyggelinjen til Reerslev Kirke, som er 300 meter, og inden 

for denne linje må der ikke opføres bebyggelser, som er højere end 8,50 meter. Skitsen til 

idrætshallen viser en højde på 12 meter. Helsingør Stiftøvrighed er kontaktet, og stiftets rådgi-

ver, den kongelige bygningsinspektør, har vurderet, at placering af en idrætshal med den på-

gældende højde ikke vil påvirke kirkeomgivelserne til Reerslev Kirke.  

Lokalplanen fastlægger, at idrætshallen opføres med en høj sokkel af beton og med facader i 

metalplader, begge i en mørkgrå farve, antracit. Tagbelægningen er metalplader i samme farve 

som facadepladerne eller i en mørkere grå til sort farve. 

Tilbygningen til skolen skal være lig de eksisterende skolebygninger, rød blank mur. Brystnin-

ger og mindre dele af facaden kan opføres som lette facader af metalplader eller fiberbeton. 

Tagfladen dækkes med tagpap eller eternit skifre i en sortgrå til sort farve. 

Halgruppen i Reerslev har haft lokalplanforslaget til kommentering. Halgruppen foreslår ordet 

idrætshal erstattet af multihal, da ordet har en bredere betydning og også kan rumme kulturel-

le- og sociale aktiviteter. Idræthal er derfor erstattet af multihal i lokalplanforslaget. 

Halgruppen kommenterer byggefeltets størrelse for multihallen og ligeledes kirkebyggelinjen, 

da gruppen mener, at hallen vil få en højde på under 8,50 meter. Halgruppen mener, at mate-

rialevalg ikke skal beskrives i lokalplanforslaget, da specifikke materialevalg vil pålægge dem 

begrænsninger overfor fonde som Lokale og Anlægsfonden, der lægger vægt på unik arkitek-

tur. 

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

55 

Retsgrundlag 
Planloven. 

Politik/Plan 
Lokalplan 6.02. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Helsingør Stiftøvrighed er hørt vedrørende kirkebyggelinjen og stiftets svar er videresendt til 

Provstiudvalget og Reerslev Menighedsråd. 

De lokale klubber som Reerslev Idrætsforening og FHI Fodbold er blevet orienteret om lokal-

planforslaget.  

Vurdering 
Administrationen vurderer, at placering af en idrætshal nord for Reerslev Skole er hensigts-

mæssig, og at placering af et byggefelt på 2.500 m² syd for skolen til skoleudvidelse er funkti-

onelt. Disse placeringer bevirker, at de to projekter ikke vil blokere for hinanden.  

Lokalplanen fastlægger, at idrætshallen opføres i mørkegrå farver, antracit grå, som vil bevir-

ke, at hallen vil synes mindre dominerende end hvis den opføres i lyse farver. Formålet er, at 

hallen skal fremstå så lidt dominerende som muligt i forhold til skolebygningerne. 

Skoletilbygningen tilpasses de eksisterende bygninger og opføres med facader af rød blank 

murværk, hvor brystninger og mindre dele af facaden kan fremstå i metalplader eller fiberbe-

ton. Tagflader dækkes enten med pap eller sortgrå eternitskifre for at skabe en sammenhæng 

til de eksisterende bygninger. 

Administrationen vurderer at opførelsen af en idrætshal med en højde på 12 meter ikke vil på-

virke Reerslev Kirkes omgivelser. Kirken ligger uforstyrret set mod syd fra Brandhøjgårdsvej, 

og dette indtryk vil opførelse af en idrætshal ikke påvirke. Ud for skolen er Reerslev afgrænset 

af en kraftig hegnsplantning ud mod Brandhøjgårdsvej, som skjuler kirken set fra syd, og der-

for vil en idrætshal ikke påvirke kirkens omgivelser set fra syd.  

Administrationen vurderer, at en multihal kan blive højere end 8,50 meter, og at det derfor er 

hensigtsmæssigt, at Stiftsøvrigheden er blevet hørt om dets holdning til et byggeri inden for 

kirkebyggelinjen, der er højere end 8,50 meter.  

En lokalplan bør indeholde bestemmelser om materialevalg, så borgerne kan tage stilling til et 

kommende byggeris udseende. Forslaget fastlægger lette materialer som stål, eternit eller fi-

berbeton og disse materialer er efter administrationens vurdering ikke til hinder for, at der kan 

udformes et unikt byggeri af høj arkitektonisk værdi.  

Indstilling 
Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 6.02.1 vedtages, offentliggøres og sendes i 

offentlig høring i 8 uger, som planloven foreskriver. 

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2013 
Anbefales. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

56 

  

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt. 

  

  

Bilag: 
1  Åben  Udtalelse fra Kgl. Bygningsinspektør om kirkebyggelinje til Reerslev Kirke 

ved halbyggeri 

105753/13 

2  Åben  Halgruppen i Reerslev. Kommentarer til forslag til lokalplan 6.02.1 

119098/13 

3  Åben  Halruppen i Reerslev. Byggeprogram  

118316/13 

4  Åben  Forslag til lokalplan 6.02.1  

115687/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

57 

19.  I - Bevilling fra Socialministeriet til Projekt Mentor, rollemodels 

- forældreindsats - FKU, SSU, ISU og AMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

FKU, SSU, ISU og AMU I 

Sagsnr.:  12/10973 

 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet godkendte 19.06.12 at Høje-Taastrup Kommune fremsender ansøgning til Social- og 

Integrationsministeriet om støtte til at etablere et specialiseret mentorkorps til forebyggelse af 

radikalisering og ekstremisme. Projektbeskrivelse er vedhæftet i bilag 1. 

Byrådet besluttede at: 

1.

 

Hvis der kan rejses finansiering etableres et mentorkorps for unge i alderen 15-25 år, 

som er bosat i Høje-Taastrup Kommune. Mentorerne uddannes, så de er rustet til at 

varetage opgaven. Desuden uddannes frontpersonalet i Høje-Taastrup Kommunes insti-

tutioner. Midlerne hertil er en del af bevillingen til mentorordningen. 

2.

 

Udgiftsbehovet udgør 903.000 kr. til etablering og drift af et mentorkorps. Beløbet 

dækker en forsøgsperiode på 18 måneder. Efterfølgende drift beløber sig til 600.000 kr. 

årligt.  

3.

 

Midlerne ansøges hos Demokratikontoret i Social- og Integrationsministeriet. Såfremt 

ordningen ikke bevilliges eksterne midler, må mentorordningen indgå som et udvidel-

sesforslag i budgetforhandlingerne.  

Administrationen har efterfølgende sendt en ansøgning til Social- og Integrationsministeriet´s 

satspulje for uddannelse af mentorer, forældrecoaches, rollemodeller samt evaluering. Puljen 

udgør 8 mio. kr., og Høje-Taastrup Kommune har ansøgt om et samlet beløb på 1.503.000 kr. 

til etablering af mentorkorps. 

Social- og Integrationsministeriet har fordelt satspuljemidlerne på 4 kommuner; København, 

Odense, Århus og Høje-Taastrup, hvoraf Høje-Taastrup Kommune har modtaget 1.214.000 kr. 

til opstart af mentor-, rollemodels- og forældreindsats. Beløbet ligger noget lavere end det an-

søgte beløb, idet Social- og Integrationsministeriet har nedskrevet kommunens udgifter til ud-

dannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som varetages af ministeriet. Derimod 

er ministeriet nu også økonomisk ansvarlig for at uddanne og opkvalificere både koordinatorer, 

unge rollemodeller og forældre til at kunne løse opgaven. En opgave og udgift som Høje-

Taastrup Kommune selv skulle have løftet og bekostet økonomisk, såfremt kommunen ikke 

havde fået eksterne midler. 

Udover mentorindsatsen vil der i projektperioden også blive arbejdet med at unge rollemodel-

ler besøger Høje-Taastrups folkeskoler og videregående uddannelser. Fokus vil være på dialog. 

Desuden vil der blive uddannet en række forældrecoaches, som skal bistå med samtaler med 

både unge samt andre forældre, hvis unge er i berøring med radikalisering.  

SSP vil være ansvarlige for koordineringen af de tre projekter, og administrationen vurderer 

derfor, at det er realistisk at løse opgaven indenfor det bevilligede beløb fra Social- og Integra-

tionsministeriet. 

Mentorprojektet var i den oprindelige projektansøgning tiltænkt at forløbe over en 18 måne-

ders forsøgsperiode, men er blevet udvidet til 29 måneder (fra august 2013 til udgangen af 

2015) efter Social- og Integrationsministeriet indstilling.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

58 

Ændringen i forsøgsperioden har ingen økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune, 

idet ressourcerne finansieres via SSP timer, som allerede er afsat til at understøtte projektets 

indsatsområder. 

Økonomi 
Der er til projektet ansøgt og godkendt følgende økonomi af Social og Integrationsministeriet, 

for udgifter til mentorforløb/korps, rollemodelkorps og forældreindsats/netværk.  

Udgiftstype 

2013 

2014 

2015 

I alt 

Overordnet koordinator 

36.000 

37.000 

37.000 

110.000 

Koordinatorer 

160.000 

160.000 

160.000 

480.000 

I alt aflønning 

196.000 

197.000 

197.000 

590.000 

Event/aktiviteter 

143.000 

143.000 

143.000 

429.000 

Kommunikation 

30.000 

30.000 

30.000 

90.000 

Transport 

10.000 

10.000 

10.000 

30.000 

Honorarer 

20.000 

20.000 

20.000 

60.000 

Diverse (administration, revision mv.) 

5.000 

5.000 

5.000 

15.000 

Samlet udgift 

404.000 

405.000 

405.000 

1.214.000 

Høje-Taastrup kommunes egenandel i projektet vil derudover være deltagelse af SSP-

medarbejdere og SSP-netværk, afholdt indenfor eksisterende budget. 

Retsgrundlag 
Byrådets beslutning. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

Vurdering 
Administrationen vurderer at projekt ”Mentor-, rollemodel- og forældreindsats” kan realiseres 

indenfor det af Social- og Integrationsministeriet bevilligede beløb på 1.214.000 kr., idet udgif-

ter til uddannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som der var ansøgt midler til, 

varetages af Social- og Integrationsministeriet. 

Derudover vurderer administrationen at projekt ”Mentor-, rollemodel- og forældreindsats” un-

derstøtter SSP´s igangværende arbejde med udviklingen af de 3 indsatsområder. Vurderingen 

er derfor at det vil være en ressource for Høje-Taastrup Kommunes fremtidige arbejde med at 

forebygge radikalisering, hvis kommunen indgår i projektet. Opgaven med at forebygge radika-

lisering er en central opgave som Høje-Taastrup kommune skal løse uanfægtet af de midler 

Social- og Integrationsministeriet har bevilliget.  

SSP´s kendskab til radikalisering i Høje-Taastrup bevirker, at der er et behov for en styrkelse 

af det forebyggende arbejde af radikalisering. Besluttes det at Høje-Taastrup Kommune ikke 

skal indgå samarbejdet med Social- og Integrationsministeriet vil der ikke være mulighed for 

at lave en så kvalificeret tværgående indsats som tilfældet er med mentor-, rollemodels- og 

forældreindsatsen. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

59 

  

Indstilling 
Administrationen anbefaler, 

1.

 

At det efter forhandling med Social- og Integrationsministeriet ændrede projekt tages 

til efterretning. 

2.

 

At der gives udgiftsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr. 

år, i alt 1.214.000 kr. i perioden. 

3.

 

At der gives indtægtsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr. 

år, i alt 1.214.000 kr. i perioden. 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2013 
Fraværende: Laurids Christensen, Hugo Hammel 

Anbefales. 

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2013 
Anbefalet. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt. 

  

  

Bilag: 
1  Åben  Projektbeskrivelse - Mentorordning 

116776/12 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

60 

20.  I - Ansøgning om konvertering af lån, herunder ny kommunal 

garanti - SSU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Social- og Sundhedsudvalget I 

Sagsnr.:  13/4282 

 

 

Sagsfremstilling 
KAB har søgt om godkendelse af konvertering af lån i Landsbyggefonden til realkreditlån for 

afdelingerne Engvadgård, Blåkildegård og Taastrupgård. Konverteringen af lånet i afdelingen 

Taastrupgård vil kræve 100 % kommunal garanti, hvorfor sagen om afdeling Taastrupgård fo-

relægges.  

Lånene er ydet af landsbyggefonden med hjemmel i boligbyggeriloven, hvor lånene i en perio-

de blev ydet som 3.000 kr. pr. lejemål og en i anden periode som 4.000 kr. pr. lejemål. Lånene 

skulle tilbagebetales efter 45 år som nu er gået. Landsbyggefonden har derfor bedt afdelinger-

ne om at påbegynde tilbagebetalingen af lånene pr. 01-04-2013. Renten er fastsat med bag-

grund i udbetalingstidspunkt, og er derfor på 9 %. 

Ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af an-

skaffelsessummen i almene boliger, nedsættes lejen ikke. Afdelingerne skal således fortsat 

indbetale ydelsen – nu blot til dispositionsfonden.  

Ved at konvertere lånet i Taastrupgård kan afdelingen opnå en rente på 2 %. Den fremtidige 

indbetaling til dispositionsfonden vil ved en konvertering af lånet blive 399.857 kr. årligt mod 

540.358 kr. såfremt lånet forbliver i Landsbyggefonden.  

Der vil således blive tale om en besparelse til tid og evighed for afdelingen. KAB har i sin an-

søgning endvidere bemærket, at der årligt afdrages 28.000.000 kr. på de foranstående real-

kreditlån i afdelingen.  

En konvertering vil imidlertid kræve, at Høje-Taastrup Kommune meddeler en 100 % kommu-

nal garanti, idet landsbyggefonden gentagne gange har accepteret at rykke lånet for den efter-

følgende realkreditbelåning. 

Afdeling Taastrupgårds lån i Landsbyggefonden har en restgæld på 2.853.000 kr.  

KAB har fremsendt et lånetilbud fra Nykredit med en hovedstol på 2.920.000 kr. Tilbuddet om-

fatter et tilpasningslån hvor rentevilkårene tilpasses gennem hele lånets løbetid. Lånet er et 

kontantlån hvor pantebrevets tinglyste hovedstol udgør det provenu, der fremkommer efter 

salg af obligationer. Lånet afdrages som et annuitetslån, det vil sige med lige store termins-

ydelser, der omfatter rente, afdrag og bidrag. 

Konverteringen sker endvidere i overensstemmelse med § 5 i bekendtgørelse om konvertering 

af realkreditlån i støttet byggeri. Det vil sige, at låneprovenuet højst må svare til indfrielsesbe-

løbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger, og at der ikke sker løbe-

tidsforlængelse. 

Økonomi 
Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 301.260.661 kr. i Taastrupgård. Dette beløb 

udgør den garanterede restgæld pr. 31-12-2012.  

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 879.250.037 kr. i de almene boligområder. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

61 

Den nye garanti vil påvirke kommunes låneramme. 

Retsgrundlag 
Lov om almene boliger og bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger.  

Information 
Ingen bemærkninger.  

Høring 
Ingen bemærkninger.  

Vurdering 
Almenboligloven indeholder en række muligheder for at yde kommunale garantier som f.eks. 

ved tilsagn til opførelse, ved renoveringssager og omdannelse af boliger. I disse tilfælde påvir-

ker garantien ikke kommunes låneramme.  

I dette tilfælde er der ikke hjemmel i almenboligloven, idet der alene er behov for garantien, 

som en følge af, at Landsbyggefonden har rykket for yderligere belåning. Garantien skal derfor 

medregnes i kommunens låneramme.  

Administrationen kan på denne baggrund ikke anbefale, at godkende ansøgningen om konver-

tering af Taastrupgårds lån i Landsbyggefonden på 2.853.000 kr. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at ansøgning om konvertering af afdeling Taastrupgårds lån i 

Landsbyggefonden på 2.853.000 kr. ikke godkendes, idet det nye lån kræver 100 % kommunal 

garanti, hvilket skal medtages i kommunens låneramme.  

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2013 
Fraværende: Laurids Christensen, Hugo Hammel 

Anbefales. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt. 

  

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

62 

21.  I - Afløsning efter Lov om Social Service - SSU, ÆU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Ældreudvalget, Social- og Sundhedsudvalg I 

Sagsnr.:  13/2954 

 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen er blevet opmærksom på, at kommunen indenfor ældreområdet ikke opfylder 

forpligtelserne inden for Lov om Social Service i forhold til at tilbyde afløsning i hjemmet til 

nære pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

På området for voksne med særlige behov er der vedtaget en kvalitetsstandard for afløsning og 

aflastning. Administrationen fremlægger derfor denne sag med henblik på at justere, koordine-

re og implementere denne kvalitetsstandard på både voksen- og ældreområdet. Sagen frem-

lægges sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og i Ældreudvalget. 

Der er foretaget en vurdering i juridisk afdeling, som konkluderer, at kommunen skal tilbyde 

både afløsning og aflastning til målgruppen. Afløsning skal tilbydes i hjemmet, mens aflastning 

skal tilbydes uden for hjemmet. Kommunen skal træffe afgørelse herom på baggrund af en 

vurdering af det konkrete behov. En ægtefælle kan eksempelvis i nogle tilfælde have behov for 

afløsning og i andre tilfælde have behov for aflastning. Det er kommunens vurdering og afgø-

relse. Både voksen- og ældreområdet opfylder kravene i Lov om Social Service i forhold til at 

visitere til aflastning. 

Kommunen er ikke forpligtet til at have en kvalitetsstandard for denne ydelse, men administra-

tionen anbefaler, at Byrådet, i lighed med øvrige ydelser, beskriver serviceniveauet i en kvali-

tetsstandard. Der forelægges derfor en kvalitetsstandard for ældreområdet for afløsning, og 

serviceniveauet samstemmes samtidig med den kvalitetsstandard, der er vedtaget af Social- 

og sundhedsudvalget for afløsning for det specialiserede socialområde. 

Målgruppe 

Afløsning tilbydes til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person 

med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan være tale om enkeltstående behov, f. 

eks. hvis den raske omsorgsgiver skal til familiefest eller lignende, eller der kan være tale om 

fast tilbagevendende behov, f. eks. ved deltagelse i aftenskole. 

Målgruppen er pårørende til borgere, der har behov for personlig pleje, opsyn og/eller over-

vågning. Der kan bl. a. være tale om borgere, der har en hjerneskade, som f. eks. en medfødt 

hjerneskade, en senhjerneskade eller en demenssygdom, som gør, at borgeren vil være til fare 

for sig selv og/eller andre, hvis de er alene. 

Hjælpen vil kunne udmåles som en del af en BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance), 

hvor det er pårørende, der helt eller delvist har påtaget sig opgaven. KL og Social- og Integra-

tionsministeriet oplyser samstemmende, at afløsning skal udmåles individuelt, men at kommu-

nen i den samlede vurdering også skal vurdere, om BPA-ordningen er et passende tilbud, eller 

om et botilbud kunne være en mere passende ordning for borgeren og de pårørende. Denne 

vurdering vil blive lagt ind over sagsbehandlingen og kan resultere i afslag, som kan medføre 

flere klager, som kan prøves i ankesystemet. 

Forventet omfang 

Administrationen har undersøgt efterspørgslen i andre kommuner, og det generelle billede er, 

at der ikke er ret stor efterspørgsel efter afløsning i hjemmet. Det skønnes, at der på ældreom-

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

63 

rådet vil være 25 borgere, som vil udnytte i gennemsnit 80 timer om året, heraf er en fjerdedel 

i aftentimerne. På området for voksne med særlige behov er der i øjeblikket 2 borgere, som er 

visiteret til afløsning. 

Koordinering af serviceniveau 

Det er hensigtsmæssigt og fuldt lovligt at fastsætte et serviceniveau ved at angive et vejleden-

de serviceniveau i kvalitatsstandarden. Dette er udgangspunktet for, hvad borgerne kan for-

vente af hjælp. Serviceniveauet skal fraviges, når og hvis borgerens behov nødvendiggør det. 

Tilbud om afløsning eller aflastning efter § 84, vil således altid bero på en konkret og individuel 

vurdering og afgørelse i hvert enkelt tilfælde. 

Serviceniveauet skal naturligvis være ens for den samme ydelse, selv om det er forskellige 

centre, der har bevillingskompetencen for de forskellige målgrupper. 

Der foreslås 2 ændringer i serviceniveauet i forhold til den gældende kvalitetsstandard for af-

løsning, som er vedtaget for det specialiserede socialområde: 

 

Det vejledende timetal ændres fra 250 timer til 160 timer om året 

 

Ydelsen kan gives både dag og aften, og ikke kun i dagtimerne. 

Administrationen foreslår, at der som udgangspunkt kan visiteres svarende til 3 timer om 

ugen, eller 160 timer pr. år. Tiden er individuelt udmålt, og varierer med omfanget af behovet. 

Der er ikke noget i de hidtidige erfaringer fra voksenområdet, der tilsiger, at det vil give pro-

blemer med at opfylde borgernes behov at ændre det generelle serviceniveau. 

Administrationen foreslår endvidere, at afløsning kan ydes både i dag- og aftentimerne. Be-

grundelsen for denne udvidelse at tidsrummet for levering af afløsning er, at der er pårørende, 

der har behov for at deltage i aftenmøder, aftenskole og lignende, som kun kan foregå i aften-

timerne. Hovedparten af afløsningen forventes at blive leveret i dagtimerne. 

Det forventes, at der på ældreområdet vil være 25 borgere, der vil være omfattet af ordningen 

med 80 timer årligt fordelt med ¼ i aftentimerne og resten i dagtimerne. Helårsudgiften for-

ventes at blive på 850.000 kr. I 2013 forventes merudgiften at blive på 400.000 kr. på grund 

af opstart omkring medio året.  

En vedtagelse vurderes ikke at få økonomiske konsekvenser for det specialiserede område. 

Økonomi 
Merudgiften for 2013 forventes at kunne finansieres gennem det forventede mindreforbrug in-

den for sundhedselevområdet, som skyldes, at administrationsaftalerne med Regionen er ble-

vet ændret. Der forventes alene et mindreforbrug i 2013 inden for sundhedselevområdet. Den 

forventede merudgift på 850.000 kr. søges derfor for 2014 og fremover indarbejdet i budget-

forslag 2014-17. 

Retsgrundlag 
Lov om Social Service § 84. 

Politik/Plan 
Seniorpolitikken og Demensstrategien. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

64 

Høring 
Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. 

Vurdering 
Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommune er forpligtet til at tilbyde afløsning til 

nære pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, såvel på 

ældreområdet, som på Social- og Sundhedsområdet. 

Administrationen vurderer ikke, at justeringen af serviceniveauet i forhold til den hidtidige kva-

litetsstandard for voksne med særlige behov, vil betyde serviceforringelser i for de aktuelle 

borgere. 

Administrationen vurderer endvidere, at et tilbud om afløsning i eget hjem kan være med til at 

give en pårørende en mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet. Dette vil give me-

re livskvalitet for den pårørende og derfor også for den borger, som har behovet for hjælp. I 

sidste ende kan det betyde at borgeren kan være længere i eget hjem, og at behovet for f. 

eks. plejehjemsplads udskydes.  

Indstilling 
Administrationen indstiller, at 

1.   Ældreudvalget godkender kvalitetsstandarden for afløsning i eget hjem. 

2.   Social- og Sundhedsudvalget godkender den justerede kvalitetsstandard for afløsning i 

eget hjem 

3.   Finansieringen af den forventede merudgift i 2013 på 400.000 kr. finansieres inden for 

ældreudvalgets bevillingsramme gennem det forventede mindreforbrug på sundheds-

elevområdet.  

4.   Den forventede merudgift på 850.000 kr. i 2014 og årene fremover skal indgå i bud-

getforhandlingerne 

  

 Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet. 

  

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2013 
Fraværende: Laurids Christensen, Hugo Hammel 

Anbefales. 

Beslutning i Ældreudvalget den 04-06-2013 
Fraværende: Svend-Erik Hermansen 

Anbefales. 

  

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

65 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

Bilag: 
1  Åben  Kvalitetsstandard for § 84 Afløsning 

325947/12 

2  Åben  Høringssvar 3.juni - 2013.docx 

135398/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

66 

22.  I - Anvendelse af ubrugte midler afledt af lockout på lærerom-

rådet - ISU, SSU, AMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

ISU, SSU, AMU I 

Sagsnr.:  13/10576 

 

 

Sagsfremstilling 
Denne sag handler om, hvordan de ubrugte midler fra kommunernes lockout af medlemmer af 

Lærernes Centralorganisation skal anvendes. 

Tabel 1: ubrugte midler på grund af lockout 

  

10 Arbejdsmarkedsud-

valget 

(Sprogcenter) 

63 Under-

visning 

(Tale-Høre) 

63 Under-

visning (Fol-

keskole) 

I alt 

Ubrugte midler til 

løn totalt i konflikt-

perioden m. pensi-

on 

762.900 

289.800 

12.785.000  13.837.700 

Ubrugte midler til 

ferie i ferieåret 

14/15 

59.200 

22.500 

981.800 

1.063.500 

Ubrugte midler til 

6. ferieuge i ferie-

året 14/15 

11.800 

4.500 

196.100 

212.400 

Ubrugte midler på 

særlig feriegodtgø-

relse, som skal ud-

betales april 2014 

13.800 

5.300 

229.600 

248.700 

Ubrugte midler i 

alt  

847.700 

322.100 

14.192.500  15.362.300 

Omkostninger ved 

lockout 

  

  

  

  

I alt omkostnin-

ger ved lockout 

  

  

   -5.642.500 

  

  

  

  

  

Netto ubrugte 

midler 

  

  

   9.719.800 

  

De samlede netto ubrugte midler udgør 9.719.800 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

67 

Tabel 2: Specifikation af omkostninger ved lockout 

Center 

Beløb 

Lønadministration, politikområde 220 1) 

22.800 

Kompenserende undervisning, politikområde 

663 2) 

4.373.700 

PAU- elever, politikområde 660 3) 

50.000 

Tale-høre, politikområde 663  

SOSU- elever, politikområde 990 4) 

421.000 

Sprogcenter, politikområde 1010 5) 

775.000 

Samlet udgift 

5.642.500 

 

En yderligere specificering af de enkelte centres udgifter kan ses i bilag 1. 

  

1) Politikområde 220, Lønadministration, har haft udgift ved stop og start af lærernes løn. 

  

2) Politikområde 663, Folkeskolen og Ungdomsskolen, har haft udgifter til kompenserende un-

dervisning, som især gives til elever i 9. klasserne, men der er også elever på andre klas-

setrin, som skolerne skal give ekstra timer, således at undervisningstimetallet i fagene sva-

rer til ministeriets minimumskrav. Det betyder, at der i dette og næste skoleår skal under-

vises ekstra timer i nogle fag - eksempelvis i faget historie/dansk og matematik. Foræl-

dremøder, skole/hjemsamtaler og andre (forældre)arrangementer, som var planlagt til af-

holdelse i april, men som blev aflyst, vil nu blive gennemført inden sommerferien. 

  

3) Politikområde 660, PAU-elever, på dagområdet har der været ekstraordinære udgifter, da 

disse ikke kunne få undervisning på SOSUskolen, hvor lærerne var omfattet af lockout. 

  

4) Politikområde 990, SOSU-elever, har haft udgifter til elever, som har fået udsat eksamen og 

undervisning under lockouten. 

  

5) Politikområde 1010, Sprogcenter, har udgifter til ekstra undervisning, mistede tilskud o.l. 

  

Under konflikten er der sendt to sager til arbejdsretten, sag nr. AR 2013.0269 der afgøres 05-

06-2013, og AR 2013.0305 der afgøres 07-06-2013. Disse sager handler om, hvordan man 

opgør lærernes tid i forbindelse med lockouten. Tvisten går på, om lærerne reelt er afskediget, 

eller om de er i en form for orlov. Da disse sager endnu ikke er afgjort, kan det betyde en eks-

tra udgift for kommunen, som er beregnet til at ligge mellem 2-2,5 mio. kr. 

Økonomi 
Kommunen har således i forbindelse med lockouten ubrugte midler på 15.362.400 kr., der for-

slås anvendt j.v.f. tabel 3. 

Såfremt sagerne tabes i Arbejdsretten, vil økonomien i indstillingspunkterne blive justeret til 

ØU´s behandling. 

Tabel 3: Fordeling af ubrugte midler og råderum på budgetår 

  

2013 

2014 

2015 

I alt 

Ubrugte midler 

  

  

  

  

Politikområde 1010 Arbejds-

markedsudvalget 

(Sprogcenter) 

762.900 

41.700 

43.200 

847.800 

Politikområde 663 Undervis-

ning 

(Tale-Høre) 

289.800 

32.300 

322.100 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

68 

  

2013 

2014 

2015 

I alt 

Politikområde 663 Undervis-

ning (Folkeskole) 

12.785.000 

674.800 

732.700  14.192.500 

Ubrugte midler i alt 

13.837.700 

748.800 

775.900  15.362.400 

  

  

  

  

  

Forbrug råderum 

  

  

  

  

Politikområde 663 

  

  

  

  

Kompetenceudvikling og ef-

ter/videreuddannelse af 

medarbejdere på skoleområ-

det 

4.859.900 

4.859.900 

Samarbejde og personaleak-

tiviteter 

1.215.000 

1.701.000 

2.916.000 

Elevaktiviteter og til at styrke 

forældresamarbejdet 

810.000 

1.134.000 

1.944.000 

Kompenserende undervisning 

2.694.900 

1.678.800 

4.373.700 

  

  

  

  

  

Politikområde 660 

  

  

  

  

PAU-elever 

50.000 

50.000 

  

  

  

  

  

Politikområde 220 

  

  

  

  

Lønadministartion 

22.800 

22.800 

  

  

  

  

  

Politikområde 990 

  

  

  

  

SOSU-elever 

421.000 

421.000 

  

  

  

  

  

Politikområde 1010 

  

  

  

  

Sprogcenter 

775.000 

775.000 

I alt 

10.848.600 

4.513.800 

0  15.362.400 

  

  

  

  

  

Budgetændring 

-2.989.100 

3.765.000 

-775.900 

0 

  

Retsgrundlag 

Byrådets beslutning. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 

Ingen bemærkninger. 

Høring 

Ingen bemærkninger. 

Vurdering 
Administrationen vurderer, at de 9.719.800 kr. bør anvendes til skoleområdets kompetenceud-

vikling og eftervidereuddannelse på fagfagligt diplomniveau. 

Formålet er at højne elevernes faglige resultater samt skabe rum og tid til samarbejde omkring 

skolernes nye vilkår pr. 01-08-2014. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

69 

En del af midlerne afsættes direkte til elevaktiviteter og forældresamarbejde. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at budgetterne justeres i henhold til nedenstående: 

1.

 

50% af de 9.719.800 kr. anvendes på kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse 

af medarbejdere på skoleområdet svarende til 4.859.900 kr. i 2013. 

2.

 

30% af de 9.719.800 kr. anvendes på samarbejde og personaleaktiviteter svarende til 

2.916.000 kr. fordelt med 1.215.000 kr. i 2013 og 1.701.000 kr. i 2014. Midlerne for-

deles til skolerne forholdsmæssigt efter antal lærere på folkeskoleområdet. 

3.

 

20% af de 9.719.800 kr. anvendes til elevaktiviteter og til at styrke forældresamarbej-

det svarende til 1.944.000 kr. fordelt med 810.000 kr. i 2013 og 1.134.000 kr. i 2014. 

Midlerne fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter antal lærere på folkeskoleområdet. 

4.

 

Til dækning af omkostningerne ved lockouten på 5.642.500 kr. refunderes følgende po-

litikområder: 

a) Politikområde 220, Lønadministration, 22.800 kr. i 2013. 

b) Politikområde 663, kompenserende undervisning, 2.694.900 kr. i 2013 og  

1.678.800 kr. i 2014. 

c) Politikområde 660, PAU-elever, 50.000 kr. i 2013. 

d) Politikområde 990, SOSU-elever, 421.000 kr. 2013. 

e) Politikområde 1010, Sprogcenter. 775.000 kr. i 2013. 

5.

 

Ubrugte midler på 15.362.400 kr. indarbejdes i budgettet og fordeles med følgende be-

løb:  

a) 847.800 kr. henføres til politikområde 1010 med 762.900 kr. i 2013, 41.700 kr. i 

2014 og 43.200 kr. i 2015. 

b) 322.100 kr. henføres til politikområde 663 (Tale-Høre) og fordeles med 289.800 

kr. i 2013 og 32.100 kr. i 2014. 

c) 14.192.500 kr. henføres til politikområde 663 (Folkeskole) og fordeles med 

12.785.000 kr. i 2013, 674.800 kr. i 2014 og 732.700 kr. i 2015. 

  

Der blev udleveret høringssvar fra SektorMED ISC. 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2013 
Fraværende: Laurids Christensen, Hugo Hammel 

A stillede ændringsforslag til punkt 1, 2 og 3: 

1.

 

de 9.719.800 kr. forbliver på skolerne 

2.

 

Midlerne bliver på skolerne som de er opsparet 

3.

 

Det anbefales skolernes ledelse og skolebestyrelser, at de midler der ikke direkte bru-

ges til kompenserende undervisning, bliver brugt på kompetenceudvikling af medarbej-

dere, personale- og samarbejdsaktiviteter samt til styrkelse af elev- og forældresamar-

bejdet.  

Udvalget anbefaler administrationens indstilling med A’s ændringsforslag. 

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

70 

  

  

  

  

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-06-2013 
A stillede ændringsforslag til punkt 1, 2 og 3: 

1.

 

de 9.719.800 kr. forbliver på skolerne 

2.

 

Midlerne bliver på skolerne som de er opsparet 

3.

 

Det anbefales skolernes ledelse og skolebestyrelser, at de midler der ikke direkte bru-

ges til kompenserende undervisning, bliver brugt på kompetenceudvikling af medarbej-

dere, personale- og samarbejdsaktiviteter samt til styrkelse af elev- og forældresamar-

bejdet.  

A, F og V (5) stemte for.  

C (4) stemte imod. 

Dermed anbefales A’s ændringsforslag. 

  

C foreslog følgende ændringsforslag: 

1.

 

Midlerne fordeles forholdsmæssigt efter antal lærere på skolerne. 

2.

 

Skoleledelsen og skolebestyrelsen disponerer frit over midlerne, dog således at der re-

serveres 25-30 % til samarbejde og personaleaktiviteter. 

C (4) stemte for.  

A, F og V (5) stemte imod.  

Dermed bortfaldt C’s ændringsforslag. 

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2013 
A stillede ændringsforslag til punkt 1, 2 og 3 

1.

 

de 9.719.800 kr. forbliver på skolerne 

2.

 

Midlerne bliver på skolerne som de er opsparet 

3.

 

Det anbefales skolernes ledelse og skolebestyrelser, at de midler der ikke direkte bru-

ges til kompenserende undervisning, bliver brugt på kompetenceudvikling af medarbej-

dere, personale- og samarbejdsaktiviteter samt til styrkelse af elev- og forældresamar-

bejdet.  

A (3) stemte for ændringsforslaget og anbefaler punkt 4 og 5 

B og C (4) undlod at stemme for punkt 1, 2 og 3, men anbefaler punkt 4 og 5. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Der blev stillet ændringsforslag i forhold til administrationens indstillings punkt 1, 2 og 3. 

C stillede ændringsforslag om at punkt 2 ændres til: "Midlerne fordeles forholdsmæssigt efter 

antal lærere på skolen" 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

71 

For stemte: A, B, C, F og O (8) 

Imod stemte: V (1) 

Forslaget anbefales dermed. 

C stillede ændringsforslag om at punkt 3 ændres til: "Skoleledelsen og skolebestyrelsen dispo-

nerer frit over midlerne, dog således at der reserveres minimum 25% til personale- og samar-

bejdsaktiviteter" 

For stemte: C, F og O (4) 

Imod stemte: A, B og V (5) 

Forslaget bortfaldt dermed. 

B stillede ændringsforslag om at punkt 3 ændres til: "Skoleledelsen og skolebestyrelsen dispo-

nerer frit over midlerne" 

For stemte: A, B og V (5) 

Imod stemte: C, F og O (4) 

Forslaget anbefales dermed. 

Administrationens indstillings punkt 4 og 5 anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Der blev stillet følgende to ændringsforslag til Økonomiudvalgets indstillings punkt 2

V stillede ændringsforslag om, at: "De opsparede lønmidler omfordeles ikke, men anvendes på 

den enkelte skole, som de er opsparet." 

For stemte: V (1) 

Imod stemte: A, B, C, F og O (20) 

Dermed bortfaldt V"s ændringsforslag. 

C stillede ændringsforslag om, at punkt 2 ændres til: "Midlerne fordeles forholdsmæssigt efter 

antal lærere på skolerne, idet Sprogcentret og Talehørecentret indgår på lige fod med skolerne 

i denne fordeling." 

For stemte: Alle  

Dermed blev C"s ændringsforslag godkendt. 

  

Så blev der stillet følgende to ændringsforslag til Økonomiudvalgets indstillings punkt 3

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

72 

C fastholdt sit ændringsforslag fra Økonomiudvalget om, at punkt 3 ændres til: "Skoleledelsen 

og skolebestyrelsen disponerer frit over midlerne, dog således at der reserveres minimum 25% 

til personale- og samarbejdsaktiviteter." 

For stemte: C, F, og O (12) 

Imod stemte: A, B og V (9) 

Dermed blev C"s ændringsforslag godkendt. 

  

Dermed bortfaldt V"s stillede ændringsforslag om at:  

- "Midlerne disponeres frit af den enkelte skole i samarbejde mellem lærerkollegium, skolele-

delse og skolebestyrelse. 

- Det anbefales, at der i anvendelsen af midlerne tages hensyn til de politiske ønsker om, at 

der i videst muligt omfang kompenseres for den manglende undervisning, samt at man på den 

enkelte skole er opmærksom på behovet for kompetenceudvikling af personalegruppen og 

styrkelse af elev- og forældresamarbejdet." 

Afstemning om den samlede indstilling, som herefter lyder: 

1.

 

De 9.719.800 kr. forbliver på skolerne. 

2.

 

Midlerne fordeles forholdsmæssigt efter antal lærere på skolerne, idet Sprogcentret og 

Talehørecentret indgår på lige fod med skolerne i denne fordeling. 

3.

 

Skoleledelsen og skolebestyrelsen disponerer frit over midlerne, dog således at der re-

serveres minimum 25% til personale- og samarbejdsaktiviteter. 

4.

 

Til dækning af omkostningerne ved lockouten på 5.642.500 kr. refunderes følgende po-

litikområder: 

a)

 

Politikområde 220, Lønadministration, 22.800 kr. i 2013. 

b)

 

Politikområde 663, kompenserende undervisning, 2.694.900 kr. i 2013 og  1.678.800 kr. 

i 2014. 

c)

 

Politikområde 660, PAU-elever, 50.000 kr. i 2013. 

d)

 

Politikområde 990, SOSU-elever, 421.000 kr. 2013. 

e)

 

Politikområde 1010, Sprogcenter. 775.000 kr. i 2013. 

  

5. Ubrugte midler på 15.362.400 kr. indarbejdes i budgettet og fordeles med følgende be-

løb:  

a)

 

847.800 kr. henføres til politikområde 1010 med 762.900 kr. i 2013, 41.700 kr. i 2014 

og 43.200 kr. i 2015. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

73 

b)

 

322.100 kr. henføres til politikområde 663 (Tale-Høre) og fordeles med 289.800 kr. i 

2013 og 32.100 kr. i 2014. 

c)

 

14.192.500 kr. henføres til politikområde 663 (Folkeskole) og fordeles med 12.785.000 

kr. i 2013, 674.800 kr. i 2014 og 732.700 kr. i 2015. 

   

For stemte: C, F og O (12) 

Imod stemte: A og B (8) 

Undlod at stemme: V (1) 

Dermed godkendt.  

  

Bilag: 
1  Åben  Besparelse og omkostninger i forbindelse med lockout 

121846/13 

2  Åben  Høringssvar fra SektorMED ISC vedr. uforbrugte lønkroner  

134161/13 

3  Åben  Svar på spørgsmål om omfordeling af lockoutmidlerne 

139257/13 

4  Åben  Påvirkning af servicerammen i forbindelse med anvendelse af ubrugte 

midler afledt af lockout på lærerområdet 

136150/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

74 

23.  I - Taastrup Idræts Center ansøgning om lån til renovering af 

Halgulv - FKU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Fritids- og Kulturudvalget I 

Sagsnr.:  13/11210 

 

 

Sagsfremstilling 
Taastrup Idræts Center (TIC) ansøger om lån til finansiering af nyt gulv i hal C i Taastrup 

Idræts Haller. 

Baggrunden for denne ansøgning er at hallens nuværende gulv, der er cirka 20 år gammelt, nu 

er i en stand hvor gulvet akut skal renoveres eller udskiftes for at det forsvarligt kan bruges til 

idrætsaktiviteter (fra august 2013). 

TIC og deres rådgivere vurderer, at en renovering ikke vil kunne udføres med garanti for at 

gulvet ikke skal renoveres igen året efter, hvorfor det anbefales at udskifte gulvet. En renove-

ring vil koste cirka 0,3 mio. kr. inkl. moms i 2013. 

TIC og deres rådgivere anslår, at en udskiftning af gulvet vil koste ca. 1,2 mio. kr. inkl. moms, 

heraf er TIC i stand til selv at finansiere 0,3 mio. kr., hvorfor der ansøges om lån af 0,9 mio. 

kr., med en tilbagebetalingstid på 3 år (2014-2017). 

Økonomi 
Af TIC regnskab for 2012 fremgår at den likvide beholdning er 3,4 mio. kr., og den kortfristede 

gæld 3,9 mio. kr. (som blandt andet er forudbetaling på 2,4 mio. kr. fra Høje-Taastrup Kom-

mune HTK), hvilket betyder at TIC reelt har negativ likviditet, og derfor antages det, at de ikke 

kan afholde udgiften indenfor egen økonomiske ramme. 

Dermed er der to muligheder: 

A.

 

Lån hos ekstern långiver, hvilket kræver fri låneramme i 2013 hos HTK, hvilket ikke er 

tilfældet, hvorfor HTK skal deponere et beløb identisk med den garanti der gives. 

B.

 

Tilskud fra HTK, hvilket betyder at kommunen finansierer fra kassebeholdningen. 

Retsgrundlag 
Ingen bemærkninger. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

Vurdering 
Administrationen vurderer at TIC ikke er i stand til at løfte denne akutte opgave indenfor deres 

egen økonomiske ramme. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

75 

Indstilling 
Administrationen anbefaler, at Byrådet yder TIC ekstraordinært tilskud i 2013, svarende til pri-

sen på et nyt gulv, fratrukket 0,3 mio. kr., dog op til maksimum 0,9 mio. kr. Tilskuddet finan-

sieres af kommunens kassebeholdning. I perioden 2014-17 reduceres tilskuddet til TIC årligt 

med en tredjedel af det ekstra kommunale tilskud. 

Det er en yderligere betingelse for det ekstra kommunale tilskud i 2013, at TIC redegør for 

hvordan det årlige ”afdrag” (nedsættelse af tilskud) finansieres. 

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

Bilag: 
1  Åben  Ansøgning fra TIC vedr. nyt halgulv 2013 Hal C 

122204/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

76 

24.  I - Kroppedal Museum budgetforslag 2014-17 - FKU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Fritids- og Kulturudvalget I 

Sagsnr.:  13/10198 

 

 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i perioden 

2014-2017 til museets to tilskudsydere; Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner.  

Høje-Taastrup Kommunes årlige samlet driftstilskud til museet består af henholdsvis tilskud til 

Byhistorisk Samling og Blaakildegård arkiv samt et tilskud til selve museet på Kroppedals Allé. 

Sidstnævnte tilskud finansieres via museets opsparede amortisationsmidler, som har til formål 

at imødekomme renter ved museets eventuelle optagelse af lån. 

Byrådet godkendte i budget 2012 at Kroppedal Museum må anvende 519.000 kr. årligt af de 

opsparede amortisationsmidler (2012-priser, plus P/L fremskrivning) frem til 2015, hvor amor-

tisationsmidlerne forventes at være opbrugt. Derudover godkendte byrådet 29-01-13, at mu-

seet må anvende 1,1 mio. kr. af amortiseringsmidlerne til vedligeholdelsesarbejder, medens 

frigivelse til modernisering af museets indendørsfaciliteter på 1,2 mio. kr. afventer bestyrelsens 

forslag til et økonomisk bæredygtigt budget for museets fremtidige drift, uden forbrug af amor-

tiseringsmidler. 

Kroppedal Museums samlede ansøgte budget 2014-2017:  

Aktivitet (beløb i 1.000 kr.) 

B2013 

B2014  Bo2015  Bo2016  Bo2017 

Tilskud til drift af Byhistorisk Samling og 

Blaakildegard 

880 

884 

884 

884 

884 

Driftstilskud fra Høje-Taastrup (amortisere-

de midler til 2015 samt ansøgning om kom-

munens videreførelse af tilskuddet efter 

2015 og fremadrettet) 

519 

519 

519 

519 

519 

Samlet ansøgt driftstilskud fra Høje-

Taastrup Kommune: 

1.399 

1.403 

1.403 

1.403 

1.403 

Budgetforslaget for 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i Kroppedal Museums arbejdsplan 

2011-2014 og aftalerne med Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner. 

Ved udarbejdelsen af budgettet for 2014 er lønningerne lønreguleret med 1% i forhold til løn-

niveauet i 2013. Driftsomkostningerne er prisreguleret med 1,6 % i forhold til niveau 2013, 

svarende til den generelle PL-værdi, der anvendes på det kommunale område. Budgetterne for 

overslagsårene er fastsat med udgangspunkt i aktivitetsniveauet for 2014. 

For overslagsårene 2016 og 2017 er der indarbejdet et kommunalt tilskud – udover tilskuddet 

til arkivdrift – på 519.000 kr. fra Høje-Taastrup Kommune svarende til tilskuddet fra de amor-

tiserede midler i 2014 og 2015.  

Oversigt over museets budgetterede indtægter og omkostninger i 2014 er vedlagt i bilag. 

Revisionen af museumsloven medfører, at museets ikke-statslige tilskud skal udgøre minimum 

2 mio. kr. årligt for at opretholde statsanerkendelsen og udløse et statsligt driftstilskud. I brev 

af 31-01-13 meddeler Kulturstyrelsen, at museet fremover vil modtage et statstilskud på 

mindst 1 mio. k. årligt som statsanerkendt museum. Herudover vil museet som hidtil modtage 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

77 

et driftstilskud på 4 mio. kr., svarende til det hidtidige amtstilskud. Dette tilskud vil fremover 

blive indregnet i de ikke-statslige tilskud, hvorfor minimumskravet om ikke-statslige tilskud på 

2 mio. kr. fortsat opfyldes, selvom driftstilskuddet fra de amortiserede midler bortfalder. 

Ovenstående baserer sig på oplysninger fra Kulturstyrelsen. Der er endnu ikke udstedt be-

kendtgørelse om forholdet. 

Ved bortfald af de kommunale driftstilskud skal driften tilpasses, og Høje-Taastrup og Alberts-

lund kommuner skal, hvis der ønskes ydelser, i lighed med andre ikke-tilskudsgivende kom-

muner betale for ydelserne. 

Bestyrelsen håber imidlertid, at Høje-Taastrup og Albertslund som stifterkommuner vil fortsæt-

te som tilskudskommuner også efter 2015 – set i lyset af de mange aktiviteter, som museet 

tilbyder borgerne og de mange aktiviteter, som igangsættes med henblik på en yderligere ind-

sats og kvalificering af museets arbejde, jfr. den politiske styregruppes arbejde med kommis-

soriet for Kroppedal Museum. 

Økonomi 
Der er i Høje-Taastrup Kommunes budgetgrundlag afsat tilskud til Byhistorisk Samling og Blaa-

kildegård, dog bemærkes, at der i forhold til ovenstående tal kan opstå mindre afvigelser når 

pris- og lønskøn for budgetperioden bliver indarbejdet.  

Der er ikke

De amortiserede midler, som forbruges som ekstra tilskud vil udløbe ultimo 2015 eller primo 

2016, alt efter pris- og lønskøn. 

 afsat budget i Høje-Taastrup Kommunes budgetgrundlag til yderligere tilskud til 

Kroppedal Museum fra 2016 og fremefter, når amortisationsmidlerne udløber. 

Oversigt over amortiserede midler, med udgangspunkt i Kroppedal Museums 

budget. 

Budget  Saldo 

Saldo regnskab 2012 

   4.968 

Driftstilskud 2013, driftstilskud plus tilførsel fra driften 

820  4.148 

Anlægstilskud 2013, vedligehold og renovering af bygninger 

1.062  3.086 

Anlægstilskud 2013, modernisering og renovering af publikumsfaciliteter 

1.007  2.079 

Anlægstilskud 2013, reorganisering og digitalisering af formidlingsfaciliteter 

230  1.849 

Driftstilskud 2014, driftstilskud plus tilførsel fra driften 

821  1.018 

Driftstilskud 2015, driftstilskud plus tilførsel fra driften 

821 

207 

Driftstilskud 2016, driftstilskud plus tilførsel fra driften 

 207 

0  

Hvert år tilføres amortisationssaldoen 10.000 kr. fra driften iht. Kroppedal Museums opgørelse. 

Administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner har igennem flere år bedt besty-

relsen om en redegørelse for den årlige forrentning af de hensatte amortiseringsmidler. Anled-

ningen hertil er, at kommunerne har stillet sig undrende overfor de årlige forholdsvis lave ren-

teindtægter ved de opsparede amortiseringsmidler, og som museet har begrundet ved bankens 

lave forretning af midlerne. 

Administrationerne har imidlertid erfaret, at museet igennem årene har haft praksis for at an-

vende amortisationsmidlerne som kassekredit i forbindelse med anlægsarbejder, hvorfor en høj 

forretning af de samlede opsparede amortisationsmidler, derfor ikke har været til stede. Admi-

nistrationerne henviser til bemærkningerne til konto 72 renter, hvoraf det fremgår at amortisa-

tionsmidlerne har været brugt som kassekredit, og at amortisationsmidlerne således ikke figu-

rer som en fast sum der forrentes p.a., men som en variabel sum der forrentes pr. dag. 

I budgetforslaget fremgår det, at amortisationsmidlerne er ved at være opbrugt, og at museet 

nu er nødt til at budgettere med renteudgifter til en kassekredit, en post der ikke er set tidlige-

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

78 

re. De politiske intentioner med at amortisationsmidlerne skulle forrentes således at købekraf-

ten vil blive opretholdt, er derved ikke længere eksisterende idet købekraften qua manglende 

forrentning er blevet udhulet igennem årene. 

Administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommunerne har påpeget overfor bestyrel-

sen, at den anvendte praksis med at anvende amortiseringsmidlerne som kassekredit ikke 

stemmer overens med de politiske intentioner med amortiseringsmidlerne. Bestyrelsen har ta-

get kommunernes henstilling til efterretning og vil fremover ansøge byrådet og kommunalbe-

styrelsen om anvendelsen af amortiseringsmidlerne til formål, som ligger udover de gældende 

aftaler med museet og kommunerne. 

Retsgrundlag 
Byrådets beslutning. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

Vurdering 
Administrationen vurderer, at det af bestyrelsen fremsendte budget 2014-2017 er i overens-

stemmelse med museets arbejdsplan 2011-2014 samt museets budgetaftaler med Høje-

Taastrup og Albertslund Kommuner.  

Derudover vurderer administrationen, at bestyrelsens forslag om videreførelse af Høje-

Taastrup Kommunes nuværende driftstilskud (amortiseringsmidler) på 519.000 kr. fra 2016 og 

frem, bør: 

1.

 

afvente det nye byråd efter kommunalvalget i november 2013.  

2.

 

afvente bestyrelsens forslag til et økonomisk bæredygtigt budget for museets fremtidi-

ge drift uden forbrug af amortiseringsmidler 

3.

 

afvente resultatet af det nye byråds drøftelser med bestyrelsen om museets ydelser til 

kommunens borgere, såfremt byrådet vælger ikke at videreføre det nuværende årlige 

amortiseringstilskud på 519.000 kr. efter 2016. Drøftelserne om museets fremtidige 

servicering af kommunens borgere bør naturligt knyttes sammen med kommunens årli-

ge tilskud på 884.000 kr. til drift af Byhistorisk Samling og Blaakildegård arkiv. 

  

 

 

 

 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

79 

Indstilling 
Administrationen anbefaler, 

1.

 

at der i henhold til Kroppedal Museums budgetforslag 2014-2017 ydes tilskud til Byhi-

storisk Samling og Blaakildegård, efter bestående aftale eller til denne ændres. 

2.

 

at der ydes tilskud fra amortisationsmidlerne indtil saldoen er nul, hvilket vil sige ultimo 

2015 eller primo 2016. 

3.

 

at bestyrelsen ansøger Høje-Taastrup og Albertslund kommuner om anvendelsen af de 

hensatte amortiseringsmidler, til formål som ligger udover de aftaler der indgået mel-

lem museet og tilskudskommunerne. 

4.

 

at byrådet afventer bestyrelsens forslag til et økonomisk bæredygtigt budget for muse-

ets fremtidige drift uden forbrug af amortiseringsmidler 

5.

 

at beslutning om videreførelse af driftstilskud (amortiseringstilskud) efter 2016 afventer 

det nye byråd efter kommunalvalget i november 2013.  

6.

 

at såfremt det nye byråd vælger ikke at videreføre kommunens årlige tilskud på 

519.000 kr. (amortiseringsmidler) efter 2016, skal drøftelser om museets fremtidige 

servicering af kommunens borgere knyttes op på kommunens årlige tilskud på 884.000 

kr. til drift af Byhistorisk Samling og Blaakildegård arkiv.  

  

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

Bilag: 
1  Åben  Indstilling budget 2014 for Kroppedal Museum 01052013 

111830/13 

2  Åben  brev om fremtidig drift version 01052013 

111829/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

80 

25.  I - Fremtidsplan for Thorstårnet - FKU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Fritids- og Kulturudvalget I 

Sagsnr.:  12/27762 

 

 

Sagsfremstilling 
Baggrund
 
I december 2012 meddelte administrationen om budget vedrørende renovering af Thorstårnet. 

Der er registreret betonskader og brandskader på tårnet, som nødvendiggør, at der foretages 

en større renovering af tårnet. 

  

Skadernes omfang 
På baggrund af en rapport over omfanget af betonskader på tårnet fra 2011 har administratio-

nen indhentet et tilbud på udbedring af skaderne til en samlet udgift på 500.000 kr. Udover 

betonskaderne er der sket en brandskade på Thorstårnets kuppel i april 2012. Administratio-

nen har fået bekræftet, at forsikringsselskabet dækker denne udgift, som det koster at gen-

skabe kuplen. Men udgifter til opsætning af kuplen forventes kommunen at skulle dække. 

  

Økonomi 
I 2013 har byrådet afsat 221.959 kr. til vedligeholdelse af kunst, herunder renovering af 

Thorstårnet. Administrationen søgte Statens Kunstfond om støtte til renoveringen men fik af-

slag med den begrundelse, at kunstfonden primært støtter udvikling og realisering af en kunst-

opgave et sted frem for renovering. I forbindelse med afslaget modtog administrationen råd og 

vejledning til det videre forløb omkring Thorstårnet.  

  

Dialog med Kulturelt Samråd  
Administrationen har bedt Kulturelt Samråd om en udtalelse om Thorstårnets betydning i 

kommunen. Kulturelt Samråd anbefaler en renovering af tårnet og udtaler følgende:  
”Thorstårnet er en central del af byggeriet omkring Høje-Taastrup station og de 4 bydele Nør-

reby, Sønderby, Østerby og Vesterby – Torstorp. Da det blev opført, var det en enestående 

skulptur. Senere har den vel også lånt lidt ”stjernestøv” fra Dronningens gobeliner, som alle er 

enige om, at Bjørn Nørgaard har udført til perfektion.” 

Kulturelt Samråd har desuden bedt om et skriftligt bidrag fra Knud Anker Iversen (nabo til 

Thorstårnet). Han udtaler følgende:  

”Thorstårnet er et centralt vartegn for Høje Taastrup bydelen. En vigtig del af områdets identi-

tet. Det er et kendemærke som er god at tage bestik af for vore gæster.  Vi der bor omkring 

tårnet vil næppe kunne forestille os et torv uden vores tårn, og ser med en stigende grad af 

utålmodighed frem til at det bliver udbedret.  

Tårnet er også en attraktion for de turister der kommer omkring torvet. I sommerhalvåret går 

der næsten ikke en dag hvor vi ikke ser turister – primært fra First Hotel – som kommer om-

kring med deres kamera og lader sig fotografere foran det unikke kunstværk, som vil stå sig 

meget bedre – i turistsæsonen – hvis der igen kom lys i toppen.” 

  

Tidsplan 
Administrationen opstiller to modeller for tids- og procesplaner vedrørende Thorstårnet og an-

befaler, at model 1 følges. 

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

81 

Model 1: 

I samarbejde med Kulturelt Samråd vil administrationen igangsætte fundraising til renovering 

af Thorstårnet. Administrationen foreslår følgende tids- og procesplan: 
Juni-december 2013: fundraising. 

Januar 2014-: Renovering af Thorstårnet. Det sker under forudsætning af, at den kommunale 

bevilling kan overføres fra 2013 til 2014.   

Såfremt der ikke opnås ekstern finansiering i 2013 behandles renoveringssagen igen primo 

2014.  

Model 2:  

Der søges ingen eksterne midler, og der igangsættes en nedrivningsplan af Thorstårnet.  

Økonomi 
I 2013 har Byrådet afsat 221.959 kr. til vedligeholdelse af kunst, herunder renovering af 

Thorstårnet. Tilbud på udbedring af betonskader på tårnet koster 500.000 kr. Dertil kommer 

omkostninger forbundet med opsætning af kuppel i tårnet. 

Retsgrundlag 
Byrådets beslutning. 

Politik/Plan 
Høje-Taastrup kommunes kulturpolitik, herunder temaet om kunst og kulturarv i det offentlige 

rum. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Ingen bemærkninger. 

Vurdering 
Administrationen vurderer, at Thorstårnet er et anerkendt og unikt værk, som ved dets place-

ring på Høje-Taastrup Torv, indgår i en arkitektonisk helhed. Tårnet har en særlig betydning 

for kommunens borgere og er en attraktion for turister Der bør derfor igangsættes en fundrai-

sing i 2013 med henblik på at få tårnet renoveret. Administrationen forventer, at der skal 

fundraises et beløb på omkring 300.000 kr. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at 

1. Der afsættes 221.959 kr. fra kunstvedligeholdelsespuljen til renovering af Thorstårnet 

2. Der igangsættes fundraising til renovering af Thorstårnet i samarbejde med Kulturelt Sam-

råd.   

  

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2013 
Anbefales. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

82 

  

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
Anbefales. 

  

  

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Godkendt.  

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

83 

26.  A - Potentialeafklaring for udbud - ÆU  

Sagstype:  Åben 
Type: 

Ældreudvalget A 

Sagsnr.:  12/28427 

 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet besluttede 18-12-2012, som konsekvens af budgetvedtagelse 2012 og nye regler for 

udbud og frit valg, at indgå i et samarbejde med Udbudsportalen i KL for kortlægning af kom-

munens udbudspotentiale inden for ældreområdet.  

De nye regler for udbud og frit valg giver i langt højere grad end tidligere, mulighed for at bru-

ge udbud som redskab til effektivisering af hjemmeplejen. På landsplan vurderes det, at kom-

munerne under ét kan realisere et samlet potentiale på 132 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunes 

andel heraf udgør ifølge udbudsportalen i KL 683.000 kr.  

Formålet med potentialeafklaringen er at afdække, om der med udgangspunkt i Høje-Taastrup 

Kommunes specifikke forhold, er potentiale til at realisere kommunens andel af det samlede 

potentiale på 132 mio. kr. 

Potentialeafklaringen, for Høje-Taastrup Kommune, er foretaget af Udbudsportalen i KL ud fra 

en forudsætning om at den kommunale hjemmepleje bevares samt, at antallet af leverandører 

i hjemmeplejen maksimeres til 3, hvoraf den ene leverandør er den kommunale hjemmepleje. 

Derudover er potentialet vurderet ud fra følgende tre scenarier:  

  

 

Scenarie 1 Udbud af hjemmeplejeydelser 

Udgangspunktet for scenarie 1 er, at hjemmeplejeydelser vedrørende personlig og 

praktisk hjælp udbydes, at der indgås aftale med maksimalt 3 leverandører, hvoraf den 

ene af de tre leverandører, er den kommunale hjemmepleje.  

  

 

Scenarie 2 Udbud af hjemmeplejeydelser sammen med et plejecenter 

Udgangspunktet for scenarie 2, er et udbud af hjemmeplejeydelser jf. scenarie 1 samt 

driften af et plejecenter.  

  

 

Scenarie 3 Udbud af hjemmeplejeydelser sammen med genoptræningsopga-

ven 

Udgangspunktet for scenarie 3, er et udbud af hjemmeplejeydelser jf. scenarie 1 samt 

driften af træningscentret Espens Vænge. 

  

Potentialeafklaringen er foretaget med baggrund i konkrete data fra Høje-Taastrup Kommunes 

regnskab 2012, generelle data om markedet, og erfaringer ved gennemførte udbud i andre 

kommuner.  

Derudover har det været forudsætningen, at udbuddet ikke rykker ved fordelingen mellem 

borgere der vælger at modtage ydelser fra private leverandører, og borgere der vælger at 

modtage ydelser fra den kommunale hjemmepleje, samt at det som følge af priskonkurrence, 

er muligt at sænke timeprisen pr. hjemmeplejetime med gennemsnitlig 20 kr.  

Hvorvidt det er muligt, at realisere en reduktion af timeprisen med 20 kr. pr. time, varierer fra 

kommune til kommune og vil bl.a. afhænge af kommunens nuværende timepriser, markedssi-

tuationen og tilrettelæggelse af udbuddet.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

84 

Det er Udbudsportalens i KL’s vurdering, af Høje-Taastrup Kommune ved at udbyde hjemme-

plejen (scenarie 1), har potentiale til at realisere en effektiviseringsgevinst der realistisk set 

kan ligge både over og under kommunens andel af det beregnede potentiale.  

Risikoen for at konkurrenceudsættelse kan medfører en merudgift skyldes, at timeprisen for 

praktisk hjælp er forholdsvis lav i Høje-Taastrup, og timeprisen for personlig pleje er forholds-

vis høj, i værste fald kan konkurrenceudsættelsen medføre en stigende pris for praktisk hjælp 

og en fastholdelse af nuværende pris for personlig hjælp. Udbudsportalen i KL vurderer dog i 

forhold til worst-case, at prisen for personlig hjælp stiger og prisen for personlig pleje falder.    

Det er endvidere vurderingen, at Høje-Taastrup Kommune kan realisere en effektiviseringsge-

vinst, der er større end kommunens andel af det beregnede potentiale, såfremt hjemmeplejen 

udbydes sammen med andre dele af ældreområdet (scenarie 2 og 3).  

Udbudsportalen i KL’s vurdering af potentiale 

  

Markedets interesse 

Worst- 

case 

Kr. 

Best – 

case 

Kr. 

Scenarie 

· Lokale, regionale/nationale aktører kan løfte opgaven 

· Opgaven har nok volumen til at aktører finder opgaven inte-

ressant 

·Opgaven har volumen til at tiltrække nye leverandører 

258.000  691.000 

Scenarie 

· Lokale, regionale/nationale aktører kan løfte opgaven  

· Der er et velfunderet marked til at løfte opgaven 

· Opgaven har volumen til ”skarpe” priser 

691.000 1.900.000 

Scenarie 

· Regionale/nationale aktører kan løfte opgaven 

· Der er et velfungerende marked til at løfte opgaven 

· Opgaven har volumen til ”skarpe” priser  

691.000 1.400.000 

  

Fælles for de tre scenarier vurderer Udbudsportalen i KL, at konkurrenceudsættelse giver mu-

lighed for øget fokus på udvikling i arbejdet og gensidig læring, samt en reduktion i omkost-

ninger til administration og tilsyn.  

  

Udbudsportalen i KL anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune udbyder hjemmeplejen sammen 

med et plejecenter jævnfør scenarie 2.  
På trods af udfordringerne ved, at forudse det konkrete potentiale ved konkurrenceudsættelse, 

så peger ovenstående på, at der er et potentiale og potentialets omfang vil være bestemt af 

konkurrenceudsættelsens konkrete udformning.  

Økonomi 
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2013, at konkurrenceudsætte ne-

denstående områder, for derigennem at opnå reduktion i budget på i alt 0,5 mio. Kr. i 2013 

stigende til 3,7 mio. kr. i 2016.  

1.000 kr.  

2013 

2014 

2015 

2016 

Udbud og ændring af kvalitetsstandard for madser-

vice på plejecentrene 

-500 

-1.500 

-2.500 

-2.500 

Konkurrenceudsættelse af kommunal genoptræning 

og vedligeholdelsestræning  

-800 

-1.200 

Konkurrenceudsættelse af Birkehøj Plejecenter 

Samlet sparekrav  

-500 

-1.500 

-3.300 

-3.700 

  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

85 

Besparelsen vedrørende udbud og ændring af kvalitetsstandard for madservice på plejecentre-

ne behandles i sag nr. 13/10759 Analyse af kommunens produktionskøkkener. Sagen behand-

les parallelt med nærværende sag. 

Der er i budget 2013 forudsat at der realiseres en besparelse på 0,8 mio. kr. i år 2015 gennem 

konkurrenceudsættelse af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.  

Ud fra Udbudsportalen i KL’s potentialeafklaring vurderes det på nuværende tidspunkt, at be-

sparelsen i 2015 kan realiseres gennem konkurrenceudsættelse.  

Retsgrundlag 
Lov om Social Service § 91 (+92 ophæves med lovændring) samt § 83.  

Politik/Plan 
Konkurrenceudsættelse af drift af plejecenter samt omkringliggende hjemmeplejedistrikt sker i 

henhold til og efter de principper som fremgår i Høje-Taastrup Kommunes udbudspolitik.   

Information 
Medarbejderorganisationen orienteres om resultat af potentialeafklaring.  

Høring 
Sagen sendes til høring i medarbejderorganisationen samt Seniorråd. 

Vurdering 
Udbudsportalen i KL’s vurdering af Høje-Taastrup Kommunes potentiale ved konkurrenceud-

sættelse indenfor ældreområdet viser, at der er et potentiale på mellem 0,3 mio. kr. og 1,7 

mio. kr. afhængig af, hvilke ydelser der konkurrenceudsættes og markedets udvikling. 

Resultat giver på den ene side anledning til overvejelser om metoden bag potentialeafklarin-

gen, og dermed sandsynligheden for, at kunne realisere potentialet ud fra en forudsætning om, 

at nuværende timepris kan reduceres med 20 kr.  

Skønnet om en reduktion på 20 kr./time er baseret på data tilbage fra 2003, hvor reglerne om 

frit valg blev indført. Frit valg afstedkom at prisen for hjemmehjælp, i de kommuner der tidli-

gere havde udbudt opgaven, steg med 20 kr. i timen. Spørgsmålet er om reduktionen er reali-

stisk set i lyset af, at ældreområdet siden 2003 har gennemført flere effektiviseringstiltag og 

opgavekompleksiteten løbende er ændret.  

På den anden side, giver sammenligningen af kommunernes timepriser, uanset at de ikke kan 

sammenlignes direkte på grund af forskellige beregningsmetoder, anledning til undren over 

årsagen til forskelligheden. 

Endelig kan der stilles spørgsmål til, om potentialeafklaringen er for konservativ set i lyset af 

hvad erfaringerne fra andre kommuner viser. For eksempel forventer Holbæk Kommune at 

kunne realisere en økonomisk gevinst på op imod 5 mio. kr., som konsekvens af udbud af drift 

af et plejecenter i Svinninge og hjemmeplejen Øst.  

Gribskov kommune er pt. i gang med det største kommunale udbud på velfærdsområdet, der 

er set i Danmark. Udbuddet forventes at omfatte hjemmepleje, hjemmesygepleje, træning og 

relaterede ydelser for borgere i eget hjem. Resultatet kendes ikke på nuværende tidspunkt, 

men tidligere gennemførte udbud i Gribskov Kommune har jvf. Udbudsportalen vist gode resul-

tater.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

86 

I 2009 igangsatte Udbudsrådet en analyse af effekterne af konkurrenceudsættelse. Analysen 

omfattede en sammenligning af Gribskov kommunes omkostninger til driften af Plejecentret 

Bakkebo (der drives af Aleris) med, hvad det ville koste hvis den kommunale leverandør Ple-

jeGribskov varetog opgaven. Sammenligningen viste en besparelse på 22,2 % svarende til 4,8 

mio. kr.  

Indstilling 
Administrationen indstiller, at  

1.

 

Potentialeafklaringen tages til efterretning 

2.

 

Der arbejdes videre med at konkretiserer scenarie 2 med udbud af plejecenter Birkehøj 

og et hjemmeplejeområde, udvalget forelægges en ny sag herom efter sommerferien. 

Beslutning i Ældreudvalget den 04-06-2013 
Fraværende: Svend-Erik Hermansen 

Administrationen præciserede indstillingen til 

1.

 

Potentialeafklaringen tages til efterretning 

2.

 

Der træffes principbeslutning om scenarie 2 med udbud af Birkehøj plejecenter samt et 

hjemmeplejeområde. 

3.

 

Udvalget forelægges en ny sag vedrørende konkretisering af scenarie 2 på augustmø-

det 2013  

C (3) stemte for administrationens præciserede indstilling 

A, F (2) stemte i mod administrationens præciserede indstilling  

O (1) undlod at stemme 

C ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsningsretten). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
C stillede ændringsforslag om en tilføjelse til Ældreudvalgets indstillings punkt 3: "... i samme 

sag redegøres for hvordan kvaliteten sikres" 

For stemte: C, V, O og B (5) 

Imod stemte: A og F (4) 

Forslaget anbefales dermed. 

 Dermed anbefales Ældreudvalgets indstilling.  

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

Afstemning om Økonomiudvalgets indstilling: 

For stemte: B, C, O og V (12) 

Imod stemte: A og F (9) 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

87 

Dermed godkendt 

Bilag: 
1  Åben  endelig udgave - Potentialeafklaring for Høje-Taastrup Kommune.pdf 

120825/13 

2  Åben  Underskrevet notat om høringsproces potentialeafklaring.pdf 

148445/13 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

88 

27.  I - Indflytning på Birkehøj plejecenter - ÆU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Ældreudvalget I 

Sagsnr.:  13/10836 

 

 

Sagsfremstilling 
Ifølge byggeplanen for det nye plejecenter Birkehøj, er plejecentret klar til indflytning 01-05-

2014.  

Indflytningen giver anledning til, at der træffes principielle beslutninger om indflytningen i det 

nye Birkehøj Plejecenter.  

Principbeslutningerne vedrører:  

 

Indflytning på Birkehøj Plejecenter 

 

Stop for visitation af borgere til Kløverhuset og midlertidige plejeboliger ved Henriksdal  

 

Igangsættelse af udbud  

  

Huset er bygget med 60 boliger hvoraf de tre er ægtefælleboliger. Huset er klar til indflytning 

pr. 01-05-2014, men erfaringer viser, at det kan være en udfordring for beboere og personale, 

hvis samtlige beboere flytter ind 01-05-2014, hvorfor det forslås, at indflytningen fordeles over 

perioden 01-05-2014 til 01-07-2014.  

Indflytning  

  
Byrådet har besluttet, at plejecentret Kløverhuset nedlægges ved opstart af Birkehøj Plejecen-

ter og administrationen vil betids påbegynde arbejdet med tilrettelæggelsen af flytningen.  

Flytningen fra Kløverhuset til Birkehøj Plejecenter vil medføre, at beboere principielt skal have 

adgang til frit valg af bolig, at der skal indhentes nødvendige tilsagn og værgemål, hvilket ind-

befatter advokatbistand til beboere der ikke selv kan give tilsagn til flytning mv.  

Administrationen vil så vidt, at det er muligt informere, inddrage og involvere beboere og pårø-

rende i arbejdet omkring flytningen fra Kløverhuset til Birkehøj Plejecenter. 

For at sikre en god indflytning for beboerne fra Kløverhuset forslås det, at beboerne flytter 

samlet ind på Birkehøj 01-05-2014 og der bliver en mindre periode (max. en måned) inden 

øvrige nye beboere flytter ind.   

For at sikre, at nye borgere bosat i Kløverhuset ikke udsættes for to flytninger tæt på hinan-

den, forslås det, at der stoppes for visitation (og anvisning) af boliger til Kløverhuset pr. 01-02-

2014 og der åbnes for visitation til det nye plejecenter pr. 01-01-2014. 

Stop for visitation af borgere til Kløverhuset og midlertidig boliger ved Henriksdal  

Ligeledes forslås det, at der stoppes for visitation og anvisning til midlertidige plejeboliger ved 

Henriksdal. De midlertidige plejeboliger blev etableret for at øge mulighederne for at kommu-

nen kan leve op til plejeboliggarantien og er forudsat ophørt ved ibrugtagning af det nye pleje-

center.  

Konsekvensen af stop for anvisning af boliger til Kløverhuset og de midlertidige plejeboliger 

kan blive en øget venteliste i perioden, samt at kommunen ikke kan overholde plejeboliggaran-

tien.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

89 

Dog må det forudses, at det i ganske særlige tilfælde for nogle borgere vil være mere hen-

sigtsmæssigt at de flytte to gange tæt på hinanden end, at de forbliver i eget hjem. Admini-

strationen vurderer, at det i ganske særlige tilfælde, kan være hensigtsmæssigt at dispensere 

for anvisningsstoppet.   

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2013, at driften af det nye plejecen-

ter skal konkurrenceudsættes. Administrationen har i samarbejde med Udbudsportalen i KL 

gennemført en analyse af kommunens udbudspotentiale. Analysens resultat fremgår af 

sag12/28427 der fremlægges parallelt med nærværende sag. 

Udbud  

Analysen viser, at der er et potentiale ved at udbyde driften af Birkehøj plejecenter samt dele 

af hjemmeplejen. For at vurdere markedet samt opnå konkret kendskab til potentiale for kon-

kurrenceudsættelse forslås det, at der igangsættes et arbejde der har til formål, at konkurren-

ceudsætte driften af det nye Birkehøj Plejecenter plus et naturligt tilhørende distrikt af hjem-

meplejen.  

At konkurrenceudsættelse af plejecentret omfatter: 

 

Personlig og praktisk hjælp (inkl. vask af borgernes tøj) 

 

Træning af husets beboere plus distriktets borgere i det omfang huset kan rumme ydel-

sen 

 

Drift af sygeplejeklinik for husets beboere  

 

Drift og vedligehold af huset (facility-management) 

Det ligger det som en forudsætning i byggeprogrammet, at plejecentret skal modtage kølemad 

til opvarmning og anretning i de enkelte afdelinger. Da kommunens to produktionskøkkener på 

nuværende tidspunkt ikke kan levere kølemad indstilles det, at der gennemføres udbud af 

madleveringen på plejecenteret.   

Kontrakten for levering af madservice for hjemmeboende borgere udløber 31-07-2013 med 

mulighed for option 2xet år. For at opnå et volumen og dermed mulighed for en god pris fore-

slås det, at kontrakten vedrørende madservice for hjemmeboende forlænges frem til 01-05-

2014, og der igangsættes en udbudsproces så ny kontrakt, omfattende mad til hjemmeboende 

borgere samt beboere på Birkehøj plejecenter, kan indgås pr. 01-05-2014.  

 Administrationen forslår, at konkurrenceudsættelse af plejecentret samt udbud af madservice 

organiseres med en styregruppe bestående af direktør og centerchef for de involverede områ-

der, derudover etableres relevante arbejdsgrupper og væsentlig interessenter involveres.  

Styregruppen vurderer muligheder for og konsekvenser af, at kommunens driftsenheder kan 

afgive bud.  

 Forslag til foreløbig tidsplan for de to udbud er vedlagt i bilag.  

Økonomi 
Sagens økonomiske konsekvenser indgår i administrativt budgetforslag 2014 og frem.  

Retsgrundlag 
Ingen bemærkninger. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

90 

Information 
Personalet informeres via med-organisationen. Beboer og pårørende i plejecentret Kløverhuset 

informeres via bruger- pårørenderåd. 

Høring 
Sagen sendes i høring i medarbejder- organisationen og Seniorråd. 

Vurdering 
Der er administrationens vurdering af ovenstående tiltag vil være medvirkende til, at fremme 

den gode indflytning og sikre, at Birkehøj har gode betingelser for opstart som plejecenter.  

Tiltagene vil medføre et lejetab og kan dermed betyde øgede omkostninger. Samlede omkost-

ninger ved ibrugtagning af Birkehøj Plejecenter indgår i administrativt forslag til budget 2014 – 

17.  

Indstilling 
Administrationen indstiller, at 

1.

 

Der stoppes for anvisning, af borgere til midlertidige plejebolig ved Henriksdal plejecen-

ter og Kløverhuset pr. 01-02-2014. 

2.

 

Indflytningen af borgere på Birkehøj sker i perioden fra 01-05- 2014 til 01-07-2014. 

3.

 

Arbejdet med konkurrenceudsættelse af drift af Birkehøj Plejecenter samt det omkring-

liggende område for hjemmeplejen igangsættes. Konkurrenceudsættelse omfatter den 

samlede drift af plejecentret inkl. sygepleje og træning af husets beboere samt facility 

management 

4.

 

 Der igangsættes fælles udbud for madservice for hjemmeboende borgere samt borgere 

bosat på Birkehøj. Afledt heraf forlænges nuværende kontrakt vedrørende levering af 

mad til hjemmeboende borgere frem til 01-05-2014. 

5.

 

Sagens økonomiske konsekvenser indarbejdes i administrativt budgetforslag 2014 – 

2017. 

Beslutning i Ældreudvalget den 04-06-2013 
Fraværende: Svend-Erik Hermansen 

Administrationen ændrede indstillingen til  

  

1.

 

Vedlagt tidsplan for udbud af Birkehøj plejecenter godkendes. 

2.

 

Der stoppes for anvisning, af borgere til midlertidige plejebolig ved Henriksdal plejecen-

ter og Kløverhuset pr. 01-02-2014. 

3.

 

Indflytningen af borgere på Birkehøj sker i perioden fra 01-05- 2014 til 01-07-2014. 

4.

 

Der igangsættes fælles udbud for madservice for hjemmeboende borgere samt borgere 

bosat på Birkehøj. Afledt heraf forlænges nuværende kontrakt vedrørende levering af 

mad til hjemmeboende borgere frem til 01-05-2014. 

5.

 

Sagens økonomiske konsekvenser indarbejdes i administrativt budgetforslag 2014 – 

2017. 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

91 

 Samtidig forslås tidsplanen for konkurrenceudsættelse af Birkehøj plejecentre ændret til: 

Handleplan 

Tidsfrister 

(Deadlines) 

Udvælgelseskriterier klar til annoncering (prækvalifice-

ring) 

uge 31 2013  

frem til 30-07-

2013 

Annoncering efter tilbudsgivere 

uge 31 2013  

30-07-2013 

Frist for at afgive tilbud i prækvalifikationen (udvælgel-

seskriterierne) 

uge 35 2013 

30-08-2013 

14 dages evaluering af prækvalificerede 

uge 39 2013  

27-09-2013 

Udbudsmateriale og kravspec. Skal være klar til offent-

liggørelse, indstillingssag til Ældreudvalget og Byrådet 

uge 40 2013  

01-10-2013 

Frist for færdigudarbejdelse af udbudsmateriale 

  

11-10-2013 

Udsende udbudsmateriale  

uge 42 2013  

15-10-2013 

Sidste frist for spørgsmål 

uge 47 2013  

19-11-2013 

Sidste frist for besvarelse af spørgsmål 

  

21-11-2013 

Sidste frist for afgivelse af tilbud 

uge 48 2013  

28-11-2013 

Vurdering af indkomne tilbud, indstillingssag til ÆU/BY 

  

20-12-2013 

Forelægges BY til valg af leverandør 

uge 5 2014  

28-01-2014 

Besked til vinderen af udbud 

uge 5 2014  

29-01-2014 

Standstill-periode (10 dage) 

  

07-02-2014 

Udarbejdelse/tildeling af kontrakt (underskrift) 

uge 7 2014  

uge 7/2014 

Frivillig offentliggørelse af aftale på TED (profylaxebe-

kendtgørelse) 

uge 7 2014  

uge 7/2014 

Drift af Plejecentret Birkehøj + andel af hjemme-

plejen 

uge 18 2014 

01-05-2014 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

92 

  

Udvalget anbefaler den ændrede indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2013 
F stillede ændringsforslag om at Ældreudvalgets indstillings punkt 1 udgår (tidsplan for udbud 

af Birkehøj plejecenter). 

For stemte: A og F (4) 

Imod stemte: B, C, O og V (5) 

Forslaget bortfaldt dermed. 

Den samlede indstilling fra Ældreudvalget blev dermed sat til afstemning. 

For stemte: B, C, F, O og V (6) 

Imod stemte: A (3) 

Forslaget anbefales dermed. 

A fik protokolleret afvigende mening:  

A er imod udbud af Birkehøj plejecenter. A er imod stop for anvisning af borgere til Kløverhu-

set, som ønskes opretholdt som demensplejecenter. 

Beslutning i Byrådet den 18-06-2013 
Fraværende: Jesper Kirkegaard 

F fastholdt ændringsforslag fra Økonomiudvalget, dvs. at Ældreudvalgets indstillings punkt 1 

udgår (tidsplan for udbud af Birkehøj plejecenter). 

For stemte: A og F (9) 

Imod stemte: B, C, O og V (12) 

Dermed borfaldt F"s ændringsforslag. 

  

Afstemning om Ældreudvalgets indstilling: 

For stemte: B, C, O og V (12) 

Imod stemte: A og F (9) 

Dermed godkendt. 

  

A og F ønskede afvigende mening protokolleret: A og F er imod udbud af Birkehøj plejecenter. 

A og F er imod stop for anvisning af borgere til Kløverhuset, som ønskes opretholdt som de-

mensplejecenter.  

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

93 

  

Bilag: 
1  Åben  Forslag til tidsplan for udbud af plejecentret Birkehøj + andel af hjem-

meplejen 

130557/13 

2  Åben  Forslag til tidsplan på udbud af mad på plejecentret Birkehøj + til hjem-

meboende borgere 

124156/13 

3  Åben  Høringssvar 12.09.20 

244453/12 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

94 

28.  I - Abonnement på automatiske brandalarmanlæg - ØU -

 LUKKET SAG 

Sagstype:  Lukket 
Type: 

Økonomiudvalget I 

Sagsnr.:  03/4978 

 

 

background image

Byrådet 

 

18. juni 2013 

 

 

95 

29.  I - Analyse af kommunens produktionskøkkener - ÆU -

 LUKKET SAG 

Sagstype:  Lukket 
Type: 

Ældreudvalget I 

Sagsnr.:  13/10759 

 

 

  


Document Outline