background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ældreudvalget 

  

 

 

 

Dagsorden 

 

Dato: 

Tirsdag den 3. september 2013 

Mødetidspunkt:  17:00 

Mødelokale: 

Mødelokale B101 

Medlemmer: 

Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøj-

borg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Me-

rete Scheelsbeck (C), Svend-Erik Hermansen (A) 

Fraværende: 

 

 

 

 
 

 

 

background image

Ældreudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Punkter til dagsorden 

Side 

1. 

 

M- Meddelelser - Ældreudvalget - september 2013 

2

 

2. 

 

A - Prognoseredskab til vurdering af fremtidigt behov for pleje- og ældreboliger - 

ÆU 

3

 

3. 

 

A - Midtvejsevaluering af hjerneskadeprojekt - ÆU - SSU 

5

 

4. 

 

A - Borgermøde om seniorbofællesskaber - ÆU 

8

 

 

background image

Ældreudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

1.  M- Meddelelser - Ældreudvalget - september 2013 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Ældreudvalget M 

Sagsnr.:  12/32196 

 

 

Bilag: 
1  Åben  Spilleregler for frivilligt arbejde 

192508/13 

2  Åben  Referat af Seniorrådsmøde 03-06-2013 

142515/13 

3  Åben  Status af aftale med Veteransport  

186346/13 

4  Åben  Ventetid på Træning opfølgning efteråer 2013  

198193/13 

5  Åben  Ledelsesinformation for Ældreudvalget august 2013 

192432/13 

background image

Ældreudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

2.  A - Prognoseredskab til vurdering af fremtidigt behov for pleje- 

og ældreboliger - ÆU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Ældreudvalget A 

Sagsnr.:  13/3038 

 

 

Sagsfremstilling 
Den demografiske udvikling på ældreområdet øger behovet for et prognoseredskab for pleje- 

og ældreboliger, som kan bidrage til at styre og evt. udvikle boligkapaciteten i et langsigtet 

perspektiv. Byrådet har besluttet at arbejde med et langsigtet omstillingsperspektiv på effekti-

visering og udvikling af de kommunale velfærdsydelser og dette prognoseredskab bidrager her-

til. 

Administrationen er opmærksom på, at behovet for boliger til ældre er sammenhængende med 

alle typer af boliger for ældre, de nøjere sammenhænge er dog ikke fuldt klarlagt. Hele bolig-

massen for ældre drejer sig om aflastningspladser, akutpladser, rehabiliteringsophold, ældre-

boliger, senior bofællesskaber, almindelige ældreegnede boliger og plejeboliger. Udfordringen 

for kommunen er, at have den vifte af tilbud og aktiviteter der skal til for, at opnå det service-

niveau man ønsker for, at give borgerne en god livskvalitet.  

Administrationen har udarbejdet en prognose for behovet for pleje- og ældreboliger på grund-

lag af en model udviklet af KL. Modellen fremskriver behovet ud fra det nuværende behov, 

men derudover giver modellen mulighed for at arbejde med forskellige fremtidsscenarier. 

Prognosens resultat er, at der med indvielsen af det nye plejecenter Birkehøj ikke er behov for 

øget kapacitet på plejeboligområdet før tidligst i 2020. Hvad ældreboligerne angår, kunne der 

være behov for flere boliger, hvis det ønskes, at den nuværende ventetid skal overholdes, 

uden nogle tiltag ser det ud til at ventelisten fra at være ca. 60 i starten af 2012 vil vokse til 

ca. 100 i 2020.  

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 
Ingen bemærkninger. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Sagen sendes til høring i Seniorrådet. 

Vurdering 
Det er administrationens vurdering, at prognosen er et godt redskab til vurdering af behovet 

for pleje- og ældreboliger idet prognosen kan benyttes til en mere langsigtet planlægning af 

pleje- og ældreboligområdet. Det foreslås, at prognoseredskabet en gang om året forelægges 

background image

Ældreudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

Ældreudvalget, så det bliver muligt at planlægge langsigtet på området med de nyeste input i 

modellen. Af hensyn til budgetprocessen bør fremlæggelsen ske på majmødet. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at 

1.

 

Prognosen tages til efterretning 

2.

 

Prognoseredskabet én gang om året fremlægges for Ældreudvalget 

Bilag: 
1  Åben  Prognoseredskab for boligkapacitet på ældreområdet 

103692/13 

background image

Ældreudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

3.  A - Midtvejsevaluering af hjerneskadeprojekt - ÆU - SSU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Ældreudvalget, Social- og Sundhedsudvalget A  

Sagsnr.:  12/17656 

 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet godkendte 28-02-2012 et projekt på hjerneskadeområdet, som finansieres via midler 

fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til etablering af en hjerneskadekoordinatorfunktion 

i Høje-Taastrup Kommune. Projektet løber over årene 2011-2014. 

Formålet med projektet er:  

 

At beskrive og afprøve en model for en hjerneskadekoordinatorfunktion i Høje-Taastrup 

Kommune 

 

At sikre borgere med nyopstået hjerneskade et velkoordineret forløb 

 

At øge kompetencerne indenfor hjerneskadeområdet for medarbejdere, der arbejder 

med borgere med hjerneskade. 

Baggrunden for at etablere et projekt, hvor en hjerneskadekoordinatorfunktion afprøves er, at 

vi såvel i Høje-Taastrup Kommune som på landsplan har oplevet, at der efter kommunalrefor-

men i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for en større del af rehabiliteringen, har vist 

sig et større behov for koordinering af de komplekse rehabiliteringsforløb for borgere med 

hjerneskade. Det drejer sig både om koordinering internt mellem de forskellige kommunale 

aktører omkring borgeren og koordinering med eksterne aktører, som hospital, kommunikati-

onscenter, neuropsykologer og specialiserede hjerneskadecentre. 

Effekten af en bedre koordinering i borgersagerne forventes at være mere målrettet rehabilite-

ring med det resultat, at borgeren kommer ud med et højere funktionsniveau efter endt reha-

bilitering. Det forventes at give bedre livskvalitet for borgeren og på lang sigt at sænke kom-

munens løbende udgifter til f. eks. forsørgelse, hjemmehjælp og botilbud (herunder plejeboli-

ger). 

Projektet bygger på den nyeste viden om det gode borgerforløb for borgere med nyopstået 

hjerneskade, som det er beskrevet i MTV-rapporten og forløbsprogrammet for rehabilitering af 

voksne med erhvervet hjerneskade.  

Ældreudvalget blev i november 2012 orienteret om, at projektet var godt i gang, at der var 

ansat en hjerneskadekoordinator, og at de indledende informations- og samarbejdsmøder for-

løb planmæssigt. 

Status på projektet august 2013 

Der er udarbejdet midtvejsevaluering af firmaet HR7, som er hyret til at foretage evalueringen. 

Midtvejsevalueringen er indsendt rettidigt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 

På de overordnede linjer er der fremdrift i projektet, projektplanen følges og økonomien over-

holdes. 

I et samarbejde mellem Jobcentret, Social- og Handicapcentret og Sundheds- og Omsorgscent-

ret er der udarbejdet en model for samarbejdet om borgere med nyopstået hjerneskade og for 

hjerneskadekoordinatorens funktion. Arbejdet efter denne model startede op oktober 2012, og 

der er hen over foråret 2013 foretaget nogle justeringer på baggrund af en intern evaluering.  

background image

Ældreudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

Der er etableret et hjerneskadeteam med centrale aktører fra de involverede centre, hvor 

komplekse rehabiliteringsforløb for borgere med nyopstået hjerneskade koordineres. 

Der har i projektet indtil nu været meget fokus på at koordinere indsatserne overfor borgere 

med nyopstået hjerneskade. I det arbejde er det blevet tydeligt, at det er meget vigtigt for 

borgeren, at de hele tiden ved, hvad næste skridt er, og at de forskellige indsatser kommer på 

det rette tidspunkt. Ventetider på afgørelser kan forsinke rehabiliteringen og give store frustra-

tioner for borgerne. Der har været og arbejdes fortsat med denne koordinering, hvor det in-

ternt i Høje-Taastrup Kommune giver udfordringer, at bevillingskompetencen ligger i mange 

forskellige centre og på forskellige niveauer i de enkelte centre. Der arbejdes med, at der i 

hjerneskadeteamet er medarbejdere fra de forskellige centre, som har afgørelseskompetencen 

med sig, så sagerne hurtigt kan afgøres. 

Det er desuden blevet tydeligere, at det ikke kun er den offentlige indsats, som skal koordine-

res. Borgerne har derudover et betydeligt behov for information i de forskellige faser af rehabi-

literingen. Informationen skal komme på det rette tidspunkt, hvor borgeren er klar til at mod-

tage den. Det er meget forskelligt, hvornår borgerne er parat til at modtage information, og 

det kan derfor blive nødvendigt at gentage allerede given information. Dette gælder også tilsy-

neladende ressourcestærke borgere. Fokus på denne informationsdel er derfor styrket i hjerne-

skadekoordinatorens arbejde. 

Borgerne oplyses om hjerneskadekoordinatorens funktion ved udskrivelsen fra hospitalet, så de 

altid har muligheden for at kontakte hjerneskadekoordinatoren, også selv om de i udskriv-

ningsøjeblikket ikke har brug for koordinering. Erfaringen viser, at der ofte opstår spørgsmål 

undervejs, hvor det er hensigtsmæssigt, at borgeren har én indgang til kommunen. Der er ud-

arbejdet informationsfolder og oplysningerne er tilgængelige på kommunens hjemmeside og 

andre relevante hjemmesider. 

Der er udarbejdet en plan for kompetenceudvikling på flere niveauer, og kompetenceudviklin-

gen af hjerneskadekoordinatoren er igangsat, kompetenceudvikling af hjerneskadeteamet 

planlægges ultimo 2013. Kompetenceudvikling af øvrige involverede medarbejdere planlægges 

til primo 2014. Der arbejdes med kompetenceudvikling på forskellige områder, herunder op-

gradering af den neurofaglige viden og evnen til helhedstænkning og koordinering på tværs. 

Slutevaluering 

Firmaet HR7 har udarbejdet et evalueringsdesign, hvor både kvantitative og kvalitative evalue-

ringsmetoder inddrages. Indsamling af data er i gang, bl. a. i form af spørgeskemaer til bor-

gerne i projektet.  

Slutevaluering forelægges Byrådet, når den foreligger ved projektets afslutning. 

  

Økonomi 
Der er i alt bevilget 1.265.000 kr. til projektet fordelt over årene 2011-2014. 

Retsgrundlag 
Ingen bemærkninger. 

Politik/Plan 
Handicappolitikken og Seniorpolitikken. 

background image

Ældreudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Sagen sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd. 

Vurdering 
Administrationen vurderer, at projektet skrider frem som planlagt og økonomien overholdes. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning. 

Bilag: 
1  Åben  Midtvejsevalueringsskema, endelig udgave 

144566/13 

background image

Ældreudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

4.  A - Borgermøde om seniorbofællesskaber - ÆU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Ældreudvalget A 

Sagsnr.:  13/3038 

 

 

Sagsfremstilling 
I foråret 2013 gav Seniorrådet overfor administrationen udtryk for et ønske om, at opstarte en 

proces med at undersøge, om der i kommunen er basis for at etablere et eller flere nye senior-

bofællesskaber. Det blev fremført, at man ønskede kommunens hjælp med at stå for et bor-

germøde, hvor ideerne kunne fremføres og interessen for projektet kunne vurderes. 

Der er, så vidt det er administrationen bekendt, otte seniorbofællesskaber med 131 boliger i 

kommunen:  

 

Seniorbofællesskabet Kragehave Vest 1 med 16 andelsboliger 

 

Seniorbofællesskabet Kragehave Vest 2 med 14 andelsboliger 

 

Seniorbofællesskabet Gadekæret med 18 andelsboliger 

 

Seniorbofællesskabet Frødalen med 18 andelsboliger 

 

AB Bondehøj med 18 andelsboliger 

 

Seniorbofællesskabet Firkløveren med 15 almene boliger 

 

Seniorbofællesskabet Valmuen med 16 ejerboliger 

Ejendomsudviklingsselskabet Sophienberg er i øjeblikket i gang med at undersøge, om der er 

basis for at etablere et seniorbofællesskab ved Rønnevangscenteret under navnet Lindehaven, 

enten som andels- eller ejerboliger. De afholder informationsmøde den 2. september. I starten 

af juli har 55 personer, ifølge firmaet, rettet henvendelse om projektet, så det tyder på, at der 

er interesse for denne boligform. 

Økonomi 
Der forventes ikke afledte udgifter, idet etablering af nye seniorbofællesskaber ikke skal finan-

sieres kommunalt. 

Retsgrundlag 
Ingen bemærkninger. 

Politik/Plan 
Ingen bemærkninger. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Sagen sendes til høring i Seniorrådet. 

Vurdering 
Seniorbofællesskaber er et godt supplement blandt udbuddet af boliger til ældre. Det er sand-

synligt, at de kan være med til at mindske og udskyde behovet for plejeboliger. Meget tyder 

på, at denne boligform passer fint ind i tankegangen i ”Livskraft hele livet”. Der skabes net-

værk og livsmodet vokser tilsyneladende, som følge af det fællesskab der opstår med nabo-

background image

Ældreudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

hjælp mm. Bofællesskaberne er private og administreres af beboerne selv uden kommunens 

medvirken. 

Administrationen er i dialog med Seniorrådet om at planlægge et borgermøde om behovet for 

etablering af nye seniorbofællesskaber. Det er hensigten, at et borgermøde skal etablere 

bogrupper, som derefter selv kan arbejde videre med etablering af nye seniorbofællesskaber. 

Kommunens rolle vil herefter evt. være at være behjælpelig med at pege på mulige bygge-

grunde. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at der i samarbejde med Seniorrådet arrangeres et borgermøde, 

der kan starte en proces om etablering af nye seniorbofællesskaber. 

  


Document Outline