background image

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Plan- og Miljøudvalget 

  

 
 

 

Ekstraordinært møde

 

 

Dato: 

Tirsdag den 28. maj 2013 

Mødetidspunkt:  16:15 

Mødelokale: 

Mødelokale B105 

Medlemmer: 

Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilen-

berg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars 
Prier (O), Laurids Christensen (C), Michael Blem Clausen 

(B), Svend-Erik Hermansen (A) 

Fraværende: 

 

 

 

 
 

 

 

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

28. maj 2013 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Punkter til dagsorden 

Side 

1. 

 

A - Dispensation fra lokalplan 2.24 til ikke at være medlem af den overordnede 
grundejerforening for boligområdet Kragehave Vest - PMU 

2

 

2. 

 

I - Høring om ideer og forslag til planerne for Kriegers Flak havvindmøllepark og 
transformatorstation syd for Taastrup - PMU 

6

 

 

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

28. maj 2013 

 

 

1.  A - Dispensation fra lokalplan 2.24 til ikke at være medlem af 
den overordnede grundejerforening for boligområdet Kragehave 

Vest - PMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget A 

Sagsnr.:  13/2584 

 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgningen genfremlægges. Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 14-05-2013, 

at grundejerne øst for Bygaden skal være med i den overordnede grundejerforening for hele 

Kragehave, men at de ikke skal bidrage til driften af de fælles arealer. Sagen er vedlagt notat 
fra Juridisk Afdeling, der redegør for, at Plan- og Miljøudvalgets beslutning ikke ligger inden for 

Byrådets beføjelser, da Byrådet ikke kan fastlægge foreningsretlige forhold som eksempelvis 

betalingsforhold. 

På forrige møde den 09-04-2013 besluttede Plan- og Miljøudvalget at udsætte sagen til fornyet 

behandling. Sagen blev vedlagt et notat suppleret med kort over grundejerforeninger og fæl-
lesarealer i Kragehave Vest, strukturplan samt beskrivelse af rammeområde 238 for Kragehave 

Vest fra Kommuneplan 2000. 

Baggrunden for sagen er, at Grundejerforeningen Frøhaven samt seniorbofællesskaberne Kra-
gehave Vest 1 og Frøvænget har ansøgt om at blive fritaget for medlemskab af den overordne-

de grundejerforening for Kragehave Vest 

Grundejerforeningen Frøhaven samt seniorbofællesskaberne på Frøvænget, (Kragehave Vest 1 

og Kragehave Vest 2) har ansøgt om at blive fritaget for medlemskab af den overordnede 

grundejerforening for Kragehave Vest. De mener at; 

 

det ikke er rimeligt, at de skal deltage i drift og vedligehold af arealer, der hører under 
andre lokalplaner og er tilskødet andre grundejerforeninger.  

 

Bygaden laver en skillelinje mellem Frøhaven og de boligområder, der ligger vest her-

for, som gør, at Frøhaven ikke er en del af Kragehave Vest området. Frøhaven har in-

gen visuel kontakt med eller gør daglig brug af de områder, som skal vedligeholdes af 
en overordnet grundejerforening. 

 

lokalplanen for Frøhaven og seniorbofællesskaberne ikke klart beskriver hvad fællesin-

teresserne for hele Kragehave Vest omfatter, hvorimod lokalplan 2.27 og 2.27.1 klart 
beskriver, hvad den overordnede grundejerforening har ansvaret for at drive og vedli-

geholde. 

 

de ikke får støtte fra den overordnede grundejerforening til at vedligeholde egne grøn-

ne arealer. 

Grundejerforeningen og de to bofællesskaber er omfattet af lokalplan 2.24, hvor det i § 10 

fastlægges, at Byrådet kan træffe beslutning om, at de ejendomme, der er omfattet af lokal-

planen, skal være medlem af en grundejerforening, der varetager fællesinteresser for hele 
Kragehave Vest. 

Lokalplan 2.27, 2.27.1 og 2.27.2, som omfatter den resterende del af Kragehave Vest, fast-
lægger, at Byrådet kan træffe beslutning om, at grundejerforeningerne skal være repræsente-

ret i en samlende grundejerforening, som skal varetage fælles interesser for det samlede Kra-

gehave område. Den samlende grundejerforening overtager, driver og vedligeholder overord-
nede fællesarealer som fælleden, lysskove, sø, støjvolden samt stier, der går gennem lyssko-

vene og fælleden.  

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

28. maj 2013 

 

 

Byrådet har i 2009 truffet beslutning om, at der skal dannes en overordnet grundejerforening 
for hele Kragehave Vest. 

Byrådets beslutning blev påklaget til Naturklagenævnet af de tre ovennævnte foreninger, og de 

fik ikke medhold. Naturklagenævnet stadfæstede kommunens afgørelse. 

Ansøgningen har været sendt i høring hos de respektive grundejerforeninger i Kragehave Vest 

området. Fire af ni grundejerforeninger har sendt kommentarer, som er følgende: 

Grundejerforeningen Løvefodvej kan ikke tilslutte sig, at der gives dispensation for medlem-

skab af den overordnede grundejerforening. Løvefodvej mener ikke, at Bygaden udgør en na-

turlig skillelinje mellem Frøhaven og de øvrige boligområder i Kragehave Vest. Selvom beboer-
ne i Frøhaven ikke har direkte udsyn til fælleden, er denne situation ikke forskellig for så man-

ge andre beboere i Kragehave Vest, som heller ikke har udsyn til fælleden. Grundejerforenin-
gen Løvefodvej påpeger, at alle har en fælles interesse i, at fælles arealerne fremstår ensartet, 

og at der sker en rimelig vedligeholdelse af hele området. I dag ses tydeligt, at fælleden vedli-

geholdes meget forskelligt af de enkelte grundejerforeninger, hvilket påvirker helhedsindtryk-
ket, da enkelte grundejerforeninger har store fællesarealer at vedligeholde og andre små eller 

ingen. Hvis foreninger, som i dag har begrænset vedligeholdelsespligt eller slet ingen pligt til at 
vedligeholde fællesarealer, fritages fra deltagelse, vil dette skabe en økonomisk uligevægt. 

Grundejerforeningen Lavendelvej II kan heller ikke tilslutte sig, at der gives dispensation for 

medlemskab af den overordnede grundejerforening. Lavendelvejs argumentation er meget lig 
Løvefodvejs, og de mener, at hvis de foreninger, som ikke har fællesarealer at vedligeholde, 

fritages fra deltagelse, vil det ramme de andre grundejerforeninger økonomisk. Lavendelvej 

bemærker, at det ikke er et argument for manglende deltagelse, at ansøgerne allerede vedli-
geholder et eget fællesareal. De øvrige grundejerforeninger har også i varierende omfang egne 

fællesarealer at vedligeholde og som ikke er tiltænkt at indgå i den overordnede grundejerfor-
ening. 

Grundejerforeningen Pileurtvej/Salvievej mener, at alle må bidrage til at vedligeholde fælles-

arealerne, også Frøhaven og de to seniorbofællesskaber. Pileurtvej/Salvievej mener, at deres 
argumentation er usaglig, og at de som alle andre bruger fællesarealerne. 

Grundejerforeningen Hostavej bemærker, at de forstår Frøhavens ønske om fritagelse for med-
lemskab af den overordnede grundejerforening. Men en dispensation kan danne præcedens, 

således at en forening med et lille eller intet område, som indgår i fællesarealerne, vil søge om 

dispensation for deltagelse i den overordnede forening og dermed også betalingspligten. Hvis 
det er foreningens medlemmers brug af fællesarealerne, der afgør om foreningen skal være 

med til at betale til en overordnet forening, hvor mange gør så brug af fællesarealerne? Så 
kunne alle grundejerforeninger argumentere på denne måde. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 

Planloven. 

Politik/Plan 

Lokalplan 2.24, lokalplan 2.27, lokalplan 2.27.1 samt lokalplan 2.27.2. 

Information 

Ingen bemærkninger. 

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

28. maj 2013 

 

 

Høring 

Ansøgningen har været sendt i høring hos de respektive grundejerforeninger inden for Krage-

have Vest området fra den 15-02 til den 04-03-2013. 

Vurdering 

Fællesarealerne er tilfældigt kommet til at tilhøre de grundejerforeninger, som ligger ud til fæl-

lesarealerne og disse har skøde på fællesarealerne. Bygherren burde have sammenmatrikuleret 
fællesarealerne, da området var udbygget, men dette skete ikke. Det ændrer ikke på det for-

hold, at der er tale om fællesarealer for hele området, hvilket også fremgår af de respektive 

lokalplaner for Kragehave Vest, og som den overordnede grundejerforening skal vedligeholde. 

Bygaden danner ikke en skillelinje mellem Frøhaven og de øvrige bebyggelser vest herfor, så 

Frøhaven ikke er en del af Kragehave Vest området. Bygaden har samme funktion som skov-
bælterne, nemlig at adskille de enkelte boligområder fra hinanden, og dette er en del af Krage-

have Vests struktur. Denne struktur er kendetegnet af fælleden, der forbinder Kragehave Vest 

med landsbyen, gymnasiet og stationen samt af skovbælterne, der adskiller de enkelte bolig-
områder fra hinanden. Disse træk bevirker, at Kragehave Vest ikke opfattes som et stort sam-

menhængende parcelhusområde. Skovbælterne og fælleden samt søen mod sydvest er byde-
lens fælles landskab og et fælles gode for alle bebyggelser i Kragehave Vest området. 

De 3 foreninger påpeger, at de ikke har visuel kontakt til eller gør daglig brug af de arealer, 

som skal vedligeholdes. Men via stisystemet har alle bebyggelser, også Frøhaven og seniorbo-
fællesskaberne adgang til fælleden og søen. Den visuelle kontakt til fælleden har alene de boli-

ger, der grænser op til fælleden, hvilket er et fåtal set i forhold til det samlede antal boliger. 

Lokalplan 2.24, som Frøhaven og seniorbofællesskaberne er omfattet af, har ikke samme nøj-
agtige beskrivelse af, hvad den overordnede grundejerforening skal vedligeholde som de sene-

re udarbejdede lokalplaner for Kragehave Vest området. Men i lokalplan 2.24 er den overord-
nede struktur for hele Kragehave Vest området beskrevet i redegørelsen, at lysskove adskiller 

de enkelte boligområder fra hinanden, og at fælleden er det landskabelige fællestræk for hele 

området. Endvidere er der vist en skitse af den overordnede struktur for Kragehave Vest og 
sammen med beskrivelsen indikerer dette, hvad der er fællesinteresser for hele Kragehave 

Vest området.  

Det er ikke et argument for fritagelse for deltagelse i den overordnede grundejerforening, at 

Frøhaven og de to seniorbofællesskaber vedligeholder et eget fællesareal. De øvrige grundeje r-

foreninger har også egne fællesarealer med legepladser, som de selv har indrettet og vedlige-
holder og som ikke er tiltænkt at indgå i den overordnede grundejerforening. 

De øvrige grundejerforeninger i Kragehave Vest har via lokalplanernes bestemmelse om, at der 
skal dannes en overordnet grundejerforening, en forventning om og et retskrav på, at fælles-

arealerne drives og vedligeholdes af alle grundejerforeninger i området. Det vil have økonomi-

ske konsekvenser for den overordnede grundejerforening, hvis en eller flere grundejerforenin-
ger fritages for medlemskab. 

Administrationen vurderer, at Frøhaven og seniorbofællesskaberne ikke bør fritages for med-
lemskab af den overordnede grundejerforening. De bør i lighed med andre grundejerforeninger 

være med til at løfte opgaven med at beplante og vedligeholde fælleden samt vedligeholde 

skovbælterne, volden mod nord og området omkring søen, områder, der er med til at gøre 
Kragehave Vest til et grønt og attraktivt boligområde. 

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

28. maj 2013 

 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at Grundejerforeningen Frøhaven og seniorbofællesskaberne på 

Frøvænget (Kragehave Vest 1 og Kragehave Vest 2) bør være medlem af den overordnede 

grundejerforening for Kragehave Vest området. 

Bilag: 

1  Åben  GF Frøhaven og seniorbofællesskaberne ansøger om dispensation fra 

lokalplan 2.24 for medlemskab af overordnet grundejerforening.  

27661/13 

2  Åben  Supplerende ansøgning fra Frøvænget 

66067/13 

3  Åben  Medhold til ansøgning fra Grundejerforeningen Frøhaven fra Krageha-

ve Vest II. 

40124/13 

4  Åben  Høringssvar fra GF Løvefodvej vedr.dispensation for medlemskab i pa-

raplygrundejerforening for lokalplanområde 2.24 og 2.27  

59900/13 

5  Åben  Høringssvar fra GF Lavendelsevej II vedr. dispensation til medlems-

skab 

66135/13 

6  Åben  Høringssvar fra GF Pileurtvej Salvievej vedr. dispensation for medlem-

skab i paraplygrundejerforening for lokalplanområde 2.24 og 2.27  

61787/13 

7  Åben  Høringssvar fra GF Hostavej vedr. dispensation for medlemsskab.pdf 

66150/13 

8  Åben  Naturklagenævnet giver kommunen medhold i afgørelse vedr. etable-

ring af fælles grundejerforening for Kragehave Vest 

2247577/11 

9  Åben  Kort over fællesarealer (markeret med grønt) i Kraghave Vest 

2047837/11 

10  Åben  Notat. Dispensation fra lokalplan 2.24 til ikke at være medlem af den 

overordnede grundejerforening for Kragehave Vest 

98859/13 

11  Åben  Notat Juridsk Afd: PMUs beslutning om at fritage grundejerforening for 

kontingent til overordnet grundejerforening 

124664/13 

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

28. maj 2013 

 

 

2.  I - Høring om ideer og forslag til planerne for Kriegers Flak hav-
vindmøllepark og transformatorstation syd for Taastrup - PMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget I 

Sagsnr.:  13/11497 

 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med planlægningen af en større havvindmøllepark vest for Møn, er der behov for 

samtidig at planlægge for anlæg på land som kan transformere energien og overføre den til 
nettet. Det overvejes her at anlægge et større Transformatoranlæg syd for Taastrup på arealer 

i Ishøj kommune. 

Naturstyrelsen har afgjort at planlægningen for disse anlæg kræver, at der gennemføres en 

undersøgelse af virkningerne på miljøet (VVM-undersøgelse), en høring om samme, samt ef-

terfølgende den nødvendige kommune- og lokalplanlægning. Inden denne planlægning kan gå i 
gang skal der ske en indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. 

Naturstyrelsen har derfor sendt indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen i offentlig hø-
ring og forlænget høringsfristen frem til 20. juni 2013. Høringen rummer et ideoplæg med be-

skrivelse af projektet samt spørgsmål til høringen, herunder er der givet en række visualiserin-

ger af hvordan projektet vil synes i landskabet – den grønne kilde - syd for Taastrup. Ide-
oplægget findes som bilag til denne sag.  

Det fremgår at anlægget vil være temmelig stort (110x50x25m) og vil fremstå som en stor 
kasseformet industribygning syd for Mølleholmen og Taastrup Valbyvej. 

Der skal derfor tages stilling til Høje-Taastrup Kommunes svar på høringen. Formålet med hø-

ringen er således at sikre at alle relevante emner belyses i den VVM-redegørelse, som er næste 
skridt i sagen. Derefter vil redegørelse og forslag til Kommuneplantillæg komme i høring.  

Det kan oplyses at Naturstyrelsen holder borgermøde om planlægningen Torsdag den 6. juni 
2013 kl. 19 – 21.30 på Cafe Wiuff, Vejledalen 17 i Ishøj.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 

Planlovens regler om Vurdering af virkninger på miljøet (VVM). 

Politik/Plan 

Forslag til Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet.  

Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune. 

  

Information 

Ingen bemærkninger. 

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

28. maj 2013 

 

 

Høring 

Ingen bemærkninger. 

Vurdering 

Det vurderes at transformatoranlægget, som er en bygning på 25 meters højde og 5500 m2 
grundplan, vil være overordentligt synligt fra områder i Taastrup syd, blandt andet fra Mølle-

holmen og fra Taastrup Valbyvej, men også fra beboelser i dette område. 

Området syd for Taastrup er planlagt af staten som en af Hovedstadsregionens grønne kiler, 

som jf. statens Fingerplan skal forbeholdes anvendelse til rekreative friluftsformål og landbrug. 

Dette område må ikke omdannes til byzone og som skal friholdes for bygninger, der ikke er til 
friluftsformål. Kommunerne har således pligt til at nægte byggetilladelser til byzoneaktiviteter i 

disse områder. 

Planloven fastlægger direkte i § 5 J at ”de grønne kiler ikke må inddrages til bymæssige for-

mål”. Staten lægger ligeledes i sin vejledning om kommuneplanlægningen vægt på at kommu-

nerne arbejder for en skarp grænse mellem byformål og åbent land, og at de grønne kiler fri-
holdes for bymæssig bebyggelse. 

Administrationen vurderer, at et anlæg af denne type og størrelse hører hjemme i områder, 
udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Staten har udlagt en række områder i 

Hovedstadsregionen til dette formål, blandt andet Avedøre Holme.  

Ishøj kommune har behandlet spørgsmålet og peger på, at en lokalisering i eller nær Avedøre 
Holme er at foretrække. Her findes både egnede ledige arealer og adgang til energitransmiss i-

onsnettet, som er ført til Avedøreværket. 

Administrationen anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune protesterer over den foreslåede place-
ring og efterlyser alternativer til planerne. Her kan peges på de nævnte egnede arealer på 

Avedøre Holme. 

Det anbefales at Naturstyrelsen svares på høringen jævnfør vedlagte bilag med udkast til hø-

ringssvar. 

Administrationen har oprettet en ’Task Force’ med Ishøj Kommune med henblik på at skabe 
klarhed over sagen og koordinere eventuelle diverse tiltag over for Energinet.dk og Natursty-

relsen. Pt. drøftes følgende ideer: 

 

visualisering af konsekvenserne af byggeriet fra andre lokaliteter end de af Energi-

net.dk valgte,  

 

opstille en banner, containere eller lignende i full size på den pågældende lokalitet  – det 

vil sige i 100 x 25 meter, 

 

rette henvendelse til energiminister Martin Lidegaard, som på statens vegne er eneejer 

af Energinet.dk 

·

 

koordinere tiltag på borgermøde den 6. juni i Ishøj. 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at Naturstyrelsen svares jævnfør vedlagte udkast til svarbrev. 

 

 

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

28. maj 2013 

 

 

Bilag: 

1  Åben  Indkaldelse af ideer og forslag, planlægning for Kriegers Flak havvind-

møllepark og transformatorstation 

126691/13 

2  Åben  Ideoplæg, indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for Kriegers 

Flak og landanlæg. 

125113/13 

3  Åben  UDKAST. Høringssvar om indkaldelse af ideer og forslagtil Kriegers Flak 

havvindmøllepark mv. 

125946/13