background image

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk Udvalg 

  

 
 
 
Dagsorden 
 

Dato: 

Tirsdag den 13. august 2013 

Mødetidspunkt: 18:00 

Mødelokale: Mødelokale 

B105 

Medlemmer: 

Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bi-
lenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids 
Christensen (C), Svend-Erik Hermansen (A) 

Fraværende:  

 

 

 

 

 

 

background image

Teknisk Udvalg 

 

13. august 2013 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 
Punkter til dagsorden 

Side 

1. 

 

M - Meddelelser Teknisk Udvalg august 2013 

2

 

2. 

 

A - Støj fra brosten på Parkvej - TU 

3

 

3. 

 

A - Modulvogntogskørsel mellem Holbækmotorvejen og DSV på Hovedgaden - TU 

4

 

4. 

 

A - Høringssvar til Movias Trafikplan 2013 - TU 

5

 

 

background image

Teknisk Udvalg 

 

13. august 2013 

 

 

1.  M - Meddelelser Teknisk Udvalg august 2013 

Sagstype: Åben 
Type: 

Teknisk Udvalg M 

Sagsnr.: 13/266 

 

 

Bilag: 
1  Åben  Bladet "Miljø og Energi", juni 2013 

188043/13 

2  Åben  Vestforbrænding - Referat af møde den 29. maj 2013 

188097/13 

3  Åben  Spildevandscenter - Referat af bestyrelsesmøde 12. april 2013 

188416/13 

background image

Teknisk Udvalg 

 

13. august 2013 

 

 

2.  A - Støj fra brosten på Parkvej - TU 

Sagstype: Åben 
Type: 

Teknisk Udvalg A 

Sagsnr.: 06/29639 

 

 

Sagsfremstilling 

På Parkvej er der anlagt flere fartdæmpere herunder en indsnævring, hvor asfalten er erstattet 
med brosten. Den er placeret forholdsvis tæt på Seniorbofællesskabet Valmuen, som oplever 
støjgener, når bilerne kører henover brostenene. 

Det foreslås, at brostenene fjernes og erstattes med almindelig asfalt. Udgifterne er små, idet 
brostenene kan sælges. Udgifterne afholdes via driftsbudgettet.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 

Ingen bemærkninger. 

Politik/Plan 

Ingen bemærkninger. 

Information 

Ingen bemærkninger. 

Høring 

Ingen bemærkninger. 

Vurdering 

Administrationen vurderer, at den fartdæmpende effekt er begrænset, og at de kørte hastighe-
der ikke vil blive ændret væsentligt, såfremt brostenene erstattes med asfalt. Rent trafiksik-
kerhedsmæssigt er det derfor uproblematisk. Det vurderes uhensigtsmæssigt at etablere 
bump, som erstatning for brostenene, da vejen er en fordelingsvej. 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at man ændrer fartdæmperen på Parkvej ved Seniorbofællesskabet 
Valmuen, idet brostenene erstattes med almindelig asfalt. 

background image

Teknisk Udvalg 

 

13. august 2013 

 

 

3.  A - Modulvogntogskørsel mellem Holbækmotorvejen og DSV på 
Hovedgaden - TU 

Sagstype: Åben 
Type: 

Teknisk Udvalg A 

Sagsnr.: 06/3716 

 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg vedtog i 2009 retningslinier for udvidelse af vejnettet til modulvogntogskørsel. 
Man vedtog følgende: 

Kun større veje uden for boligområderne kan blive en del af modulvogntogsnettet. 

De ansøgende virksomheder skal betale for de nødvendige undersøgelser og eventuelle om-
bygninger af modulvogntogsnettet. 

Teknisk Udvalg behandler de enkelte ansøgninger. 

DSV ønsker, at vejnettet mellem det nye domicil på Hovedgaden og motorvejsrampeanlægget 
på Hedelandsvej opgraderes til modulvogntogskørsel. DSV har indvilliget i at betale anlægsom-
kostningerne. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 

Kommunen skal indhente tilladelse fra Vejdirektoratet. 

Politik/Plan 

Ingen bemærkninger. 

Information 

Ingen bemærkninger. 

Høring 

Ingen bemærkninger. 

Vurdering 

Administrationen vurderer, at det er af meget stor vigtighed for DSV, at de får mulighed for at 
man kan køre til det nye domicil med modulvogntog. Da både Hovedgaden på den pågældende 
strækning mellem DSVs domicil og Hedelandsvej og Hedelandsvej og store trafikveje med me-
get få bebyggelser, er modulvogntogskørsel uproblematisk og bør derfor tillades.  

Administrationen vurderer tillige, at erhvervsområdet syd for Hovedgaden bliver mere attrak-
tivt, hvis der åbnes op for modulvogntogskørsel på Hedelandsvej. 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til modulvogntogskørsel på Hedelandsvej og 
på Hovedgaden mellem DSVs domicil og Hedelandsvej under forudsætning af, at DSV betaler 
anlægsomkostningerne. 

background image

Teknisk Udvalg 

 

13. august 2013 

 

 

4.  A - Høringssvar til Movias Trafikplan 2013 - TU 

Sagstype: Åben 
Type: 

Teknisk Udvalg A 

Sagsnr.: 13/11438 

 

 

Sagsfremstilling 

Movias har udsendt Trafikplan 2013 til høring i de berørte kommuner. 

Movia skal ifølge loven om trafikselskaber, hvert fjerde år følge op på Trafikstyrelsens trafik-
plan for jernbaner med en plan for den kollektive bus- og lokalbanetransport i Region Hoved-
staden og Region Sjælland. Den første plan blev udsendt i 2009 og den fremsende trafikplan 
2013 er en opfølgning på denne plan. 

Movia har udarbejdet Trafikplan 2013, der gælder til 2020, den vil blive revideret hvert fjerde 
år. 

Trafikplanen tager udgangspunkt i den politiske aftale om "en grøn transportpolitik" af 29-01-
2009.  

Trafikplan 2013 er en strategisk plan, der formulerer overordnede retningslinjer for udviklingen 
af den kollektive trafik samt giver et bud på, hvilke virkemidler og indsatser, det er nødvendigt 
at fokusere på, for at nå de opstillede mål. 

Trafikplanen har fire mål: 

 

Flere passagerer 

 

Mere Tilfredse kunder  

 

Grønnere kollektiv trafik   

 

Styrke Flextrafik  

Movia påpeger at det kræver en stærk og koordineret indsats af de to regioner og 45 kommu-
ner i Østdanmark for at opnår de 4 mål. Movia vil sætter fokus på følgende 6 virkemidler for at 
opnå målene. 

 

Videreudvikle stærke buskoncepter 

 

Prioritere pendlernettet 

 

Fokus på fremkommelighed  

 

Forbedre trafikinformationen  

 

Anvende mere miljø og klimavenlig teknologi  

 

Styrke en sammenhængende planlægning. 
  

I trafikplanen har Movia inddelt de to regioner og 45 kommune i syv områder, hvor der er for-
skellige trafikale udforinger og muligheder. 

Høje-Taastrup Kommune er lagt i området, som Movia kalder, Omegnskommunerne, hvor 
2020 målet er: 6 millioner flere passagerer - heraf 3 millioner i kraft af egne indsatser som for 
eksempel : 

 

Kortere rejsetid i Pendlernettet 

 

Hyppigere afgange på væsentlige linjer 

 

Forbedret realtidsinformationere 

background image

Teknisk Udvalg 

 

13. august 2013 

 

 

Movia skal år for år have flere passagerer – frem til et forventet fald lige inden 2020, hvor me-
trocityringen åbner. Movia mener at styrkelse af pendlernettet og forbedring af fremkommelig-
heden er blandt de vigtige veje til målet. 

I alle områder skal der sættes fokus på flere passagerer, dette vil Movia opnå ved fastholdelse 
af passagerer tallet, samt tiltrækning af nye kunder. 

En direkte og effektiv rejse er det, der står øverst på kundernes ønske seddel. Her er det afgø-
rende at busserne kan komme frem uden forsinkelser. Pendlernettet er den kollektive bustra-
fikhovedpulsårer og her er det fra Movias side af høj prioritet, at bussernes fremkommelighed 
øges. 

Movia vurder, at man vil kunne fastholde og tiltrække yderlige passagerer ved at få flere til-
fredse kunder. Undersøgelser viser at kundebehovene er: brugbare rejseinfo, effektiv rejsetid, 
direkte rejse, ubegrænset billetsystem, og serviceorienterede medarbejdere. Ved i samarbejde 
med kommuner og regioner at arbejde målrettet for disse kundebehov er det Movias vurde-
ring, at man vil kunne fastholde og tiltrække flere passagerer. 

Yderlig ønsker Movia i Trafikplan 2013, at mindske udledningerne og støjen fra busserne – 
blandt andet gennem skrappe krav til operatørerne samt løbende afprøvning af nye bustyper 
og drivmidler.  

Movia har et ønske om at styrke konceptet Flextrafik. Movias mål er at stadig flere kommuner 
og regioner vil koordinere deres lukkede kørsel i Flextarfik. At 90 % af alle kommuner er til-
sluttet Flextarfik. At få mest mulig kørsel i den enkelte kommune koordineret i Flextrafiks regi 
for at opnå stordrift fordele og lavere omkostninger. 

  

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 

Ingen bemærkninger. 

Politik/Plan 

Ingen bemærkninger. 

Information 

Ingen bemærkninger. 

Høring 

Ingen bemærkninger. 

Vurdering 

Administrationen vurderer, at ønsket om at fastholde og tiltrække flere passagerer er i tråd 
med kommunens ønske. Kommunen vil indgå i et samarbejde med Movia i et forsøg på at opnå 
dette. Administrationen er dog mere i tvivl om der i omegnskommunerne kan opnås 6 millioner 
flere passagerer og heraf 3 millioner i kraft af egne indsatser til 2020. 

  

background image

Teknisk Udvalg 

 

13. august 2013 

 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller,  

1.

 

at Movias Trafikplan 2013 tages til efterretning 

2.

 

at administrationen fremsender det endelig høringssvar til Movia. 

Bilag: 
1  Åben  Trafikplan 2013, endelig udgave maj 2013 

124511/13 

2  Åben  Trafikplan 2013, kort udgave maj 2013 

124512/13