background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget 

  

 

 

 

Referat fra ekstraordinært møde 

 

Dato: 

Tirsdag den 20. august 2013 

Mødetid: 

15:30 - 15:45 

Mødelokale:  Mødelokale B105 

Medlemmer:  Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg 

Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Lau-

rids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Mette Sønder-

gaard Pedersen (A), Steffen Mølgaard Hansen (C) 

Fraværende:  Annette Johansen (A), Laurids Christensen (C), Mette Søn-

dergaard Pedersen (A), Steffen Mølgaard Hansen (C) 

 

 

 
 

 

 

background image

Social- og Sundhedsudvalget 

 

20. august 2013 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Punkter til dagsorden 

Side 

1. 

 

I - Revideret skema B på grund af arealjusteringer i de tre boligafdelinger på 

Taastrup Torv med henholdsvis 16 og 5 familieboliger samt 12 ældreboliger med 

serviceareal - SSU 

2

 

 

background image

Social- og Sundhedsudvalget 

 

20. august 2013 

 

 

1.  I - Revideret skema B på grund af arealjusteringer i de tre bolig-

afdelinger på Taastrup Torv med henholdsvis 16 og 5 familieboliger 

samt 12 ældreboliger med serviceareal - SSU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Social- og Sundhedsudvalget I  

Sagsnr.:  10/26821 

 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet godkendte 29-01-2013 et revideret skema B for 16 familieboliger samt 12 ældreboli-

ger (handicapegnede boliger) med tilhørende serviceareal ved Taastrup Torv. Skema B for de 5 

familieboliger blev godkendt 29-01-2013.  

Boligforeningen 3B fremsender nu ændringer til projektet, idet arealet for et teknikrum ved en 

fejl ikke var medregnet i det støtteberettigede areal. 

Projektet er i forbindelse med færdiggørelse af detailprojektet justeret så det reelle teknikrum-

sareal udgør 31 m

2

. Endvidere er arealet af svalegange, der fungerer som adgangsareal til de 

enkelte boliger, reduceret. Den reelle forøgelse i forhold til det, i skema B, godkendte areal bli-

ver på i alt 25 m

2

 fordelt på de tre boligafdelinger. Det nye BBR areal udgør således 2.874 m

2

 

hvilket også svarer til det støtteberettigede areal.  

Arealændringen medfører en ganske lille ændring af boligarealet for såvel familieboliger som 

for ældreboligerne. Der er ingen ændringer i forhold til servicearealet.  

Alle de arealmæssige justeringer af såvel familieboliger som af ældreboligerne skyldes dels at 

teknikrummet medregnes, og dels at svalegangsarealet er ændret. Selve boligernes fysiske 

størrelse har ikke ændret sig, men ved beregning af støtteberettiget areal er teknikrum og det 

samlede adgangsareal fordelt på de tre boligafdelinger.  

De 16 familieboliger er forøget med 17 m

2

. Udgifterne fordeler sig således: 

  

Skema A 

Skema B 

Rev. Skema B 

29-01-2013 

Rev. Skema B 

august 2013 

Grundudgifter 

8.613.000 kr.   9.498.000 kr. 

9.169.000 kr.  9.271.000 kr.   

Håndværkerudgifter 

18.492.000 kr.   22.633.000 kr.   21.410.000 kr.   21.647.000 kr.  

Omk. og gebyrer 

3.042.000 kr.   4.197.000 kr. 

4.301.000 kr.  4.347.000 kr.  

I alt 

30.147.000 kr.   36.328.000 kr.   34.880.000 kr.   35.265.000 kr.  

  

 De 5 familieboliger er forøget med 5 m

2

. Udgifterne fordeler sig således: 

background image

Social- og Sundhedsudvalget 

 

20. august 2013 

 

 

 

Skema A 

Skema B 

Rev. Skema B 

august 2013 

Grundudgifter 

2.969.000 kr.   2.850.000 kr.  2.880.000 kr.   

 Håndværkerudgifter 

7.001.000kr.  

6.721.000kr.  6.792.000 kr.  

 Omk. og gebyrer 

  1.385.000 kr.   1.330.000 kr.  1.343.000 kr.   

I alt  

11.335.000 kr.   10.901.000 kr.  11.015.000 kr.   

  

De 12 ældreboliger inkl. fællesareal er forøget med 3 m

2

. Udgifterne fordeler sig således:  

  

Skema A 

Skema B 

Rev. Skema B 

29-01-2013 

Rev. Skema B 

august  

Grundudgifter 

5.779.000 kr.   5.088.000 kr.  

5.088.000 kr.   5.107.000 kr.   

Håndværkerudgifter 

12.020.000 kr.   14.829.000 kr.   14.829.000 kr.  14.885.000 kr.   

Omk. og gebyrer 

2.230.000 kr.   2.528.000 kr.  

2.500.000 kr.   2.508.000 kr.   

I alt 

 20.029.000 kr.   22.445.000 kr.   22.417.000 kr.  22.500.000 kr.   

Huslejen er uændret for alle tre boligafdelinger. Lejen forventes, at blive henholdsvis 1.033 

kr./m

2

/år ekskl. forbrugsudgifter for de 16 familieboliger, 1.002 kr./m

2

/år ekskl. forbrugsudgif-

ter for de 5 familieboliger, samt 1.213 kr./m

2

/år ekskl. forbrugsudgifter for ældreboligerne. 

Boligforeningen 3B ønsker på længere sigt, at lægge de to familieboligafdelinger sammen til en 

afdeling. 

Anskaffelsessummen er 22.738 kr. pr. m

2

 for de 16 familieboliger, 22.710 kr. for de 5 familie-

boliger, og 27.917 kr. pr. m

2

 for ældreboligerne, hvilket ligger indenfor det maksimumsbeløb 

inkl. energitillæg, der er fastsat af staten, og som kommunen skal overholde, når der gives til-

sagn på grundlag af skema B.  

Indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb kan imidlertid medtages i 

anskaffelsessummen udover maksimumbeløbet. 

Byrådet godkendte skema A 14-12-2010, hvor grundkapitallånet på daværende tidspunkt var 

på 7%. Sagen har efterfølgende afventet, at Boligforeningen 3B kunne dokumentere endelig 

tinglyst adkomst til arealet, og byggeriet er dermed påbegyndt senere end sædvanligt. Der bli-

ver derfor tale om en overskridelse af fastprisperioden. Der er afsat 492.000 kr. til indeksering 

af entreprisesum udover fastprisperioden for de 16 familieboliger og 195.000 kr. for de 5 fami-

lieboliger samt 416.000 kr. for ældreboligerne. 

background image

Social- og Sundhedsudvalget 

 

20. august 2013 

 

 

Økonomi 
Da de tre boligafdelinger samlet set bliver 25 m

2

 større, forhøjes anskaffelsessummen med dis-

se m

2

.  

Den kommunale forpligtelse omfatter et grundkapitallån på 10% (for de ekstra 25 m

2

) af an-

skaffelsessummen, samt en garanti for den del af ejendommens værdi (markedsværdien), som 

ligger ud over 60 % heraf.  

Det samlede grundkapitallån for de 16 familieboliger bliver på 2.482.198 kr. Byrådet godkend-

te i forbindelse med skema B en udgiftsbevilling på 2.701.895 kr. idet en del af grundkapitallå-

net på daværende tidspunkt var på 14% af anskaffelsessummen. 

Det samlede grundkapitallån for de 12 ældreboliger bliver på 1.596.776 kr. Byrådet godkendte 

i forbindelse med skema B en udgiftsbevilling på 1.618.069 kr., idet en del af grundkapitallånet 

på daværende tidspunkt var på 14% af anskaffelsessummen. 

Det samlede grundkapitallån for de 5 familieboliger bliver på 1.101.500 kr. Byrådet godkendte 

i forbindelse med skema B en udgiftsbevilling på 1.090.080 kr. 

Arealjusteringerne medfører derfor samlet set ikke forhøjelse af udgiftsbevillingen.  

Garantien er beregnet af det långivende realkreditinstitut til: 

16 familieboliger: 61,85% af lånebeløbet på 34.881.000 kr.  

12 ældreboliger: 61,55% af lånebeløbet på 22.417.000 kr. 

5 familieboliger:  60,77% af lånebeløbet på 10.901.000 kr. 

Der gælder ingen regler eller begrænsninger i, hvor stor en betaling for overskridelsen af fast-

prisperioden, der kan aftales mellem bygherren og entreprenøren, men enhver overskridelse, 

der godkendes endeligt ved skema C, udløser den for tilsagnet gældende finansiering, herun-

der et større kommunalt grundkapitallån og større kapitaludgifter. Det anbefales på den bag-

grund, at Boligforeningen 3B, i forbindelse med fremsendelse af skema C, anmodes om at do-

kumentere overskridelsen af fastprisperioden ved, at deres revisor i sin revisionserklæring for-

holder sig til den aftalte overskridelse af fastprisperioden.  

Retsgrundlag 
Lov om almene boliger.  

Politik/Plan 
Lokalplan 1.71. 

Information 
Ingen bemærkninger.  

Høring 
Ingen bemærkninger. 

Vurdering 
Byrådet giver på statens vegne tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger. 

background image

Social- og Sundhedsudvalget 

 

20. august 2013 

 

 

Projekters anskaffelsessum er bindende ved godkendelsen af skema B, men Byrådet har mu-

lighed for at godkende projektændringer og merudgifter efter projektets påbegyndelse. 

Boligforeningen 3B kan ikke påtage sig at betale for de ekstra 25 m

2

, idet Boligforeningen der-

med ville yde støtte til en afdeling, som ikke er i drift, hvilket der ikke er hjemmel til.  

Situationen vanskeliggøres samtidig ved at boligerne opføres ovenpå Taastrup Bycenter, der er 

udviklet i samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Sophienberg Ejendomsudvikling 

A/S, og byggeriet er allerede igangsat. Der er således ikke de store muligheder for at ændre på 

projektet eller at stoppe projektet. Boligforeningen har forsøgt, at imødekomme fejlen ved at 

justere arealet på svalegangene, således at de ekstra m

2

 nu er reduceret til 25 m

2

Administrationen anbefaler på denne baggrund at sagen godkendes. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at 

1.

 

revideret skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på henholdsvis 

35.265.000 kr. for de 16 familieboliger, 22.500.000 kr. for de 12 ældreboliger samt 

11.015.000 kr. for 5 familieboliger.  

2.

 

kommunalt grundkapitallån på henholdsvis 2.482.0198 kr. for de 16 familieboliger samt 

1.596.776 kr. for de 12 ældreboliger og 1.101.500 kr. for de 5 familieboliger godken-

des.  

3.

 

udgiftsbevillingen givet på politikområde Byfornyelse og boligsociale aktiviteter (441), 

konto 8 justeres i overensstemmelse med de nye arealer.  

4.

 

Boligforeningen 3B i forbindelse med fremsendelse af skema C, anmodes om, at doku-

mentere overskridelsen af fastprisperioden ved at deres revisor i sin revisionserklæring 

forholder sig til den aftalte overskridelse af fastprisperioden. 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2013 
Fraværende: Laurids Christensen, Steffen Mølgaard Hansen, Annette Johansen, Mette Sønder-

gaard Pedersen 

Anbefales, idet der tilføjes et nyt punkt  

5. Social- og Sundhedsudvalget ser med bekymring på prisstigningerne i sagen. 

  

  


Document Outline