background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan- og Miljøudvalget 

  

 

 

 

Dagsorden 

 

Dato: 

Tirsdag den 3. september 2013 

Mødetidspunkt:  18:30 

Mødelokale: 

Mødelokale B105 

Medlemmer: 

Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilen-

berg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars 

Prier (O), Laurids Christensen (C), Michael Blem Clausen 

(B), Svend-Erik Hermansen (A) 

Fraværende: 

 

 

 

 
 

 

 

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Punkter til dagsorden 

Side 

1. 

 

M - Meddelelser Plan- og Miljøudvalget september 2013 

2

 

2. 

 

I - Forslag til lokalplan 2.13.1.24 for område syd for Høje Taastrup station (BK 14) 

- PMU 

3

 

3. 

 

I - Forslag til lokalplan 2.07.8 for bolig Bygaden 25, Høje Taastrup - PMU 

5

 

 

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

1.  M - Meddelelser Plan- og Miljøudvalget september 2013 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget M 

Sagsnr.:  10/30086 

 

 

Bilag: 
1  Åben  LUKKET MEDDELELSE. Politianmeldelse, lovliggørelse af kolonihavebe-

byggelse 

193656/13 

2  Åben  Sammenfatning af forslag til Landsplanredegørelse 2013, i forhold til Hø-

je-Taastrup Kommunes interesser 

200465/13 

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

2.  I - Forslag til lokalplan 2.13.1.24 for område syd for Høje Taa-

strup station (BK 14) - PMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget I 

Sagsnr.:  13/14194 

 

 

Sagsfremstilling 
Plan- og Miljøudvalget vedtog 05-03-2013, at der skal udarbejdes ny lokalplan for ejendom-

men Høje Taastrup Boulevard 41 -51/Struergade 12, der ligger ud til Høje Taastrup Torv syd 

for Høje Taastrup Station. 

Beslutningen fastlagde følgende retningslinjer for lokalplanen: 

1.

 

Lokalplanen skal give mulighed for indretning af en dagligvarebutik på op til 1000 m

2

2.

 

Lokaler mod plads og gade skal benyttes til salgsarealer med kundeadgang. 

3.

 

Eksisterende vinduesåbninger mod plads og gade skal bibeholdes 

4.

 

Butiksvinduer mod plads og gade må kun montres med vinduesrammer med glas. 

Glaspartier mere end 160 cm over gadeniveau skal være klart glas. 

5.

 

Indgang til butikkerne skal ske fra Høje Taastrup Boulevard. Der må ikke være indgang 

fra Dalbergstrøget. 

6.

 

Der kan etableres udendørs udstilling af varer, når dette sker efter klare retningslinjer. 

7.

 

Den nye lokalplans bestemmelser i øvrigt skal svare til bestemmelserne i den nugæl-

dende lokalplan 2.13.1.3. 

Der foreligger nu forslag til lokalplan 2.13.1.24, som udvalget skal tage stilling til. 

Lokalplanforslaget tilgodeser de ovennævnte punkter.  

Der er desuden tilføjet bestemmelser om forhold for handicappede og krav til etablering af en 

gård med støjafskærmning til vareindlevering.  

Anvendelsesbestemmelserne er præciserede i overensstemmelse med bestemmelserne i ram-

melokalplanen 2.13.1. Det anføres således at der indenfor lokalplan området kan etableres: 

Butikker, kontorer, boliger, restaurationsvirksomhed, liberalt erhverv, undervisning, kulturelle 

og offentlige formål og mindre, ikke forurenende fremstillingsvirksomhed. 

Der er ikke stillet krav om specielle energiforanstaltninger, da der er tale om et eksisterende 

byggeri. 

Bestemmelserne i rammelokalplan 2.13.1 om sluttet byggeri langs mindst tre af bygningskar-

réens sider er afløst af byggefelter bestemt af det eksisterende byggeri. 

Der er foretaget miljøscrening af lokalplanen jævnfør lov om Miljøvurdering af Planer og Pro-

grammer. Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke skal miljøvurderes i henhold til 

miljøvurderingsloven. 

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 
Lov om planlægning  

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer 

Politik/Plan 
Kommuneplan 2010 

Lokalplan 2.13 

Lokalplan 2.23.1 

Information 
Planforslaget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der kommer en notits med 

henvisning i Lokalavisen. 

Byrådets afgørelse om miljøvurdering vil blive annonceret på kommunens hjemmeside med 

klagevejledning. Der kommer en notits med henvisning i Lokalavisen. 

Høring 
Planforslaget vil blive sendt i høring jævnfør Planlovens bestemmelser. 

Vurdering 
Lokalplan 2.13.1.24 muliggør indretningen af et tidssvarende supermarked i overensstemmelse 

med ejerens ønsker.  

Lokalplanen tilgodeser samtidig intentionerne om en levende og central stationsforplads med 

butikker og gadeliv. 

Indretning af et supermarked forventes at bidrage til at styrke det samlede butiksliv omkring 

pladsen, hvor der i den nuværende situation er problemer at udleje lokalerne. 

Der gives ikke byggemuligheder ud over den eksisterende bebyggelse. Området vil dermed 

bevare sit nuværende udtryk. 

Indstilling 
Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 2.13.1.24 vedtages og offentliggøres i over-

ensstemmelse med planlovens bestemmelser. 

Bilag: 
1  Åben  Foreslag til lokalplan 2.13.1.24 

195413/13 

2  Åben  Miljøscreening 

153429/13 

3  Åben  A - Principbeslutning. Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for 1000 

m2 supermarked på Høje Taastrup Boulevard 45-51 - PMU 

185964/13 

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

3.  I - Forslag til lokalplan 2.07.8 for bolig Bygaden 25, Høje Taa-

strup - PMU 

Sagstype:  Åben 
Type: 

Plan- og Miljøudvalget I 

Sagsnr.:  13/15442 

 

 

Sagsfremstilling 
Lokalplanen forelægges på baggrund af Byrådets beslutning om at sælge ejendommen til bolig-

formål. 

Der er tale om en ældre kommunalt ejet ejendom, der har været anvendt til forskellige offent-

lige formål, herunder service rettet mod ældre borgere. 

Lokalplanen giver mulighed for at ombygge det eksisterende hus til bolig eller at opføre et nyt 

enfamiliehus på ejendommen. 

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Retsgrundlag 
Planloven. 

Politik/Plan 
Kommuneplan 2010. 

Information 
Ingen bemærkninger. 

Høring 
Lokalplanforslaget sendes i høring i minimum 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser. 

Vurdering 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 2.07.2, der udlægger området ved Bygaden overfor råd-

huset til offentlige formål (plejehjem og ældreboliger). 

Senere blev tanken om at opføre plejehjem på stedet forladt og synet på ældreboliger har æn-

dret sig, så området i dag betragtes som en almindelig rækkehusbebyggelse, blot rettet mod 

ældre.  

Planmæssigt er der derfor intet, der taler imod at ejendommen Bygaden 25 ændrer status til 

boligformål. Men ændringen kræver, at der udarbejdes lokalplan. 

Indstilling 
Administrationen indstiller at forslag til lokalplan 2.07.8 vedtages og sendes i offentlig høring i 

henhold til planlovens bestemmelser. 

  

background image

Plan- og Miljøudvalget 

 

3. september 2013 

 

 

Bilag: 
1  Åben  Lokalplan 2.07.8  

168547/13 

2  Åben  Miljøvurdering. Bygaden 25, Høje Taastrup 

178157/13 

 

  


Document Outline