background image

ÅRSRAPPORT

background image

2   

 ÅRSRAPPORT 2018

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

3

INDHOLDSFORTEGNELSE

Udgivet af ITD

Ansvarlig redaktør:  Morten Jacobsen
Redaktion: 

 Helene W. Busch, Jesper  
Lunau, Morten Jacobsen  
og Marlene Kønig

Layout og sats: 

ITD

Tryk: 

Schweitzer A/S

Redaktionen er afsluttet den 1. marts 2019.
Citat er tilladt med behørig kildeangivelse.
© ITD 2019

ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
www.itd.dk | T: +45 7467 1233 | CVR 40990917

ITD’s bestyrelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vi skal udvise rettidig omhu og træffe kloge beslutninger... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Det er nu, at vi skal ruste os til fremtiden   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ITD i tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Koncernregnskab  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vækststrategi 2030  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Mød et ITD-medlem: Et ganske fornuftigt år  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ITD Medlemsservice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Mød et ITD-medlem: Vi skal huske at glæde os over de gode ting...   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ITD Arbejdsmarked  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Mød et ITD-medlem: Vores chauffører skal være vores ambassadører i hele verden...  . . . . . .22
Politiske mærkesager  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Mød et ITD-medlem: Branchen kan blive mere grøn og bæredygtig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Forsikringer hos ITD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Mød et ITD-medlem: Mangel på chauffører er en stor udfordring   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
ITD Medlemsmøde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Danish Transport Award 2018    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Lastbilkaravanen lærte store og små om trafiksikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
70 år med ITD-koncernen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

background image

ITD-koncernen er en brancheorganisation for de professionelle og vækstorienterede transport- og logistik-
virksomheder med omfattende medlemsservicetilbud og en stor kommerciel aktivitet med kunder i hele 
Europa. Vi rådgiver og skaber netværk for op mod 800 medlemsvirksomheder. Vi giver samtidig medlems-
virksomhederne målrettede værktøjer, som gør en positiv forskel i den travle transportørs hverdag.

ITD-koncernen er samtidig en international koncern med en bred vifte af kommercielle aktiviteter.  
Via de kommercielle datterselskaber, FDE A/S og VIALTIS, betjenes transportkunder i hele Europa med 
momsrefusion og betalingsløsninger til motorveje. ITD-koncernen er en spændende arbejdsplads med  
270 dygtige medarbejdere af mange forskellige nationaliteter. Koncernen har hoved sæde i Padborg og  
kontorer i København og Bruxelles og er via datterselskaber repræsenteret i 10 andre europæiske  
lande og i Nordafrika.

Bestyrelsen i ITD består af syv personer, der bliver valgt på ITD’s årlige generalforsamling.

Gert 
Jakobsen

Formand

Christian 
S. Madsen

Ib  
Andersen

Niels Juel 
Nielsen

Næstformand

Poul Henrik 
Schou

John  
A. Skovrup

Lars Jørgen 
Skov

ITD’S

 BESTYRELSE

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

5

 

Det går generelt godt i transport- og logistikerhvervet. Det er 
i hvert fald det, jeg hører, når jeg er rundt i landet og møder 
ITD’s medlemmer enten ude i virksomhederne, til medlemsmø-
der eller ved andre lejligheder, hvor jeg har mulighed for at tale 
med vognmændene og høre, hvad der rører sig i branchen. 
Vækstbetingelserne er gunstige anno 2018, og forstår man at 
udnytte de optimale vilkår, så har det for mange været muligt 
at se vækstbarometeret hæve sig en tak eller to. Rigtigt mange 
danske vognmænd klarer sig godt lige nu.  

Det er ikke kun i transportvirksomhederne, at der er travlhed 
og gang i hjulene. Der er vækst og fremgang i mange danske 
virksomheder. Flere er i job i Danmark end nogensinde før, 
og beskæftigelsen er historisk høj. Det er godt for Danmarks 
økonomi og for danskerne. 

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, og vi må ikke glemme, 
at den fremgang, som vi oplever lige nu, kun kan fortsætte, så 
længe vi har medarbejdere nok til at udføre opgaverne i vores 
virksomheder. Den udfordring er stor for alle virksomheder, 
men den er ekstraordinær stor i vores erhverv, hvor op mod 
halvdelen af vores chauffører er over 50 år. 

Når vi stadig kan fastholde de stigende vækstkurver, skyldes 
det blandt andet, at vi nu har mange ældre, der bliver længere 
i deres job. Det kan vi takke de reformer, der har hævet efter-

løns- og pensionsalderen, for. Også i transporterhvervet ved vi, 
at vores seniorer er og bliver en helt uvurderlig arbejdskraft for 
os. Et andet vigtigt element er, at der lige nu er endnu flere, der 
går fra kontanthjælp ind til en plads på arbejdsmarkedet. Det 
er positivt, og rigtigt mange har heldigvis fået øjnene op for de 
mange gode job- og udviklingsmuligheder i transporterhvervet. 

Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi skal fastholde den stigende 
vækstkurve, så kræver det, at vores virksomheder også i 
fremtiden kan få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. 
Her har vi også selv et stort ansvar i virksomhederne. Der skal 
sikres et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag, og det skal gøres 
attraktivt at uddanne sig inden for transport og logistik. Der må 
også iværksættes tiltag, der kan gøre chaufførerhvervet mere 
attraktivt, herunder økonomisk attraktivt, uden at det svækker 
danske virksomheders konkurrenceevne. 

I ITD har vi brugt en stor del af 2018 på systematisk at afsøge 
yderligere muligheder for alternativ rekruttering til branchen. 
Vi har for eksempel nedsat et kvindepanel, der skal afdække 
barriererne for at tiltrække kvinderne til især chaufførfaget og 
lave tiltag, der skal gøre flere kvinder interesserede i at tilvælge 
job i transportbranchen. Vi har også igen i år deltaget i projek-
ter, der skal få unge kontanthjælpsmodtagere i job eller i gang 
med uddannelse inden for vejgodstransporten. 

Jeg er også glad for og stolt over, at vi i mit sidste år som 
formand for ITD har sat et vigtigt skib i søen, nemlig vores 
vækststrategi 2030, hvor vi sammen skal ruste dansk vejgod-
stransport til at vinde i den internationale konkurrence. Jeg 
håber og forventer, at vækststrategien vil give ITD’s med-
lemsvirksomheder stærke kort på hånden i forhold til deres 
vækstambitioner og sikre, at dansk vejgodstransport bliver et 
internationalt fyrtårn. 

Stigende vækstkurver varer ikke evigt. Med rettidig omhu og 
kloge beslutninger kan vi dog selv gøre meget for at forlænge 
det opsving, vi har lige nu, og ruste os til den dag, konjunktu-
rerne vender. For det gør de.

VI SKAL UDVISE RETTIDIG 

OMHU OG TRÆFFE KLOGE 

BESLUTNINGER...

Gert Jakobsen, bestyrelsesformand i ITD

background image

6   

 ÅRSRAPPORT 2018

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

7

Væksten fortsætter, og det skaber både travlhed og gejst ude 
i transport- og logistikvirksomhederne. Det er der selvfølgelig 
al mulig grund til at glæde sig over. Men det er også nu i de 
gode tider, at vi skal træffe kloge valg og forberede os til den 
dag, hvor tingene vender. Det handler om at udvise rettidig 
omhu og sørge for, at vi hele tiden er på forkant med udvik-
lingen og klar på at skabe fremtidig vækst, og det har netop 
været en væsentlig overskrift på alle ITD’s aktiviteter i 2018. 

Vi har året igennem brugt meget tid og mange kræfter på 
arbejdet med en ny vækststrategi for dansk vejgodstransport 
frem mod år 2030. Her har vi for alvor sat ”det lange lys” på i 
forhold til fremtidige udfordringer og muligheder for erhver-
vet. Vækstpanelet, som ITD’s bestyrelse nedsatte, har arbej-
det intenst med alle aspekter, der kan bringe dansk vejgods-
transport og logistik i verdensklasse, øge væksten og dermed 
bidrage endnu mere til den danske husholdningskasse. Der 
er også kommet mange stærke input fra ITD’s medlemmer på 
dialogmøder og via spørgeskemaundersøgelser. 

Vækststrategien skal være til hjælp og inspiration for de man-
ge vækstorienterede virksomheder i ITD’s medlemskreds. 
Den kommer også til at sætte retningen for ITD’s fremadret-
tede organisatoriske og politiske arbejde med at understøtte 
medlemmerne i deres vækstambitioner. ITD’s Vækststrategi 
2030 vil blive præsenteret af ITD’s bestyrelse på en række 
regionale dialogmøder for medlemmerne i maj 2019.

Arbejdet i ITD’s politiske afdeling har også i 2018 handlet om 
fremtiden. EU’s vejpakkeforhandlinger har hele året kørt på 
højeste blus, og når der forhåbentlig landes et resultat, vil 
det få afgørende betydning for hele den europæiske vej-
godstransport i mange år fremover. Forhåbentlig vil nye og 
stærkere fælles spilleregler bidrage til at styrke sammenhol-
det mellem EU-medlemslandene i en tid, hvor der lige nu er 
meget, der splitter dem.  

En af de helt fremtidige udfordringer for vores erhverv bliver 
at sikre adgang til den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. 
Derfor har ITD Arbejdsmarked i 2018 arbejdet intenst med at 
øge rekrutteringsgrundlaget til transportbranchen. Lykkes det 

ikke for erhvervet at få adgang til den nødvendige arbejds-
kraft, så risikerer vi at sætte opsvinget over styr. 

Også i ITD Medlemsservice er der fokus på fremtiden. Ud over 
dagligt at levere en professionel service med høj faglig kvalitet 
til medlemmerne er der hele tiden fokus på at optimere og raf-
finere vores ydelser, så kravene og behovene fra den moderne 
og visionære transportvirksomhed også kan imødekommes.  

Det går også godt i ITD’s egne kommercielle virksomheder. 
I 2018 lykkedes det ITD’s forsikringsafdeling at få forhandlet 
en ny og forbedret samarbejdsaftale med Tryg i hus. Aftalen 
betyder, at vi kan tilbyde vores kunder en af markedets aller-
bedste forsikringsløsninger. Også det vil bidrage til at gøre 
transportvirksomhederne endnu mere konkurrencedygtige. 

I 2018 kunne ITD fejre sin 70-års fødselsdag. Det var en mile-
pæl i organisationens historie, hvor vi afsatte tid til at kaste 
et blik tilbage i historien. Vi markerede blandt andet jubilæet 
ved at samle alle medarbejdere i hele koncernen til en både 
faglig og festlig dag først i Padborg og derefter i Kolding. Det 
er første gang, det er sket, og det var en stor dag for alle. 

Først og fremmest havde vi dog i 2018 et år, hvor vi arbejdede 
intenst med fremtidig vækst og nye udviklingsmuligheder for 
medlemmerne. Det arbejde sætter vi endnu mere turbo på i 
2019.

DET ER NU, AT VI SKAL 

RUSTE OS TIL FREMTIDEN 

Carina Christensen, administrerende direktør ITD

Først og fremmest havde vi dog i 

2018 et år, hvor vi arbejdede intenst 

med fremtidig vækst og nye udviklings-

muligheder for medlemmerne.

background image

ITD 

I TAL

Tilsammen repræsenterer medlemsskaren hos ITD 
mere end halvdelen af aktivitetsniveauet i det danske 
vejgodstransporterhverv og hovedparten af alle de 
største transport- og logistikvirksomheder inden for 
den danske vejgodstransport.

Cirka 

8.500

danske lastbiler hos ITD-medlemmer 

Cirka 

32.000

beskæftigede i Danmark hos ITD-medlemmer

 1.000.000

køretimer analyserer ITD hver måned på TachoWeb

 

763

 

ITD-medlemmer 

heraf 10 associerede medlemmer (per 31.12.2018)

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

9

ITD ÅRSREGNSKAB 2018 (T. KR.)

Resultatopgørelse 

2018

2017

Kontingenter

12.449

12.101

Øvrige nettoindtægter

17.232

20.034

29.681

32.135

Andre eksterne omkostninger

-29.039

-23.690

Personaleomkostninger

-19.142

-25.546

Afskrivninger

-1.245

-2.934

Foreningens resultat før finansielle poster

-19.745

-20.035

Finansielle poster

21.017

23.828

Foreningens resultat før skat

1.272

3.793

Skat

-265

-828

Foreningens resultat

1.007

2.965

Resultat af dattervirksomhed

74.170

61.224

ITD koncernresultat

75.177

64.189

Balance 

pr. 31.12.2018

pr. 31.12.2017

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

0

1.925

Materielle anlægsaktiver

232

872

Kapitalandele i dattervirksomhed

591.692

532.354

Ansvarlig indskudskapital i dattervirksomhed

280.000

280.000

Anlægsaktiver i alt

871.924

815.151

Varebeholdninger

738

412

Tilgodehavender

70.894

60.870

Værdipapirer

40.704

42.290

Likvide beholdninger

253

921

Omsætningsaktiver i alt

112.589

104.493

Aktiver i alt

984.513

919.644

Passiver

Foreningskapital

827.773

852.417

Forslag til udlodning for regnskabsåret

100.000

15.000

Foreningskapital i alt

927.773

867.417

Udskudt skat

0

89

Leverandører af varer og tjenesteydelser

51.403

44.875

Anden gæld

5.337

7.263

Gæld i alt

56.740

52.138

Passiver i alt

984.513

919.644

KONCERN

REGNSKAB

background image

10   

 ÅRSRAPPORT 2018

 VÆKSTSTRATEGI 2030

Danmark skal være et internationalt kraftcenter inden for vejgodstransport og logistik

”Vækstpanelet har på imponerende vis 

hjulpet os med at stille helt skarpt på 

muligheder og udfordring er for frem-

tidens vejgodstransport. Vi har været 

vidt omkring - med det lange lys på 

fuldt blus, og vi har fået en række helt 

konkrete anbefalinger til tiltag, der alle 

kan bidrage til, at Danmark kan blive en 

internationalt førende transportnation i 

år 2030.” 

Carina Christensen, administrerende 

direktør i ITD

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

11

ITD har i 2018 arbejdet intenst med en ny vækststrategi, der skal 
vise vejen til fremtidig vækst i dansk vejgodstransport og logistik 
frem mod år 2030. Målet er, at Danmark i år 2030 skal være et 
internationalt kraftcenter inden for vejgodstransport og logistik. 
Vækststrategien skal give ITD’s medlemsvirksomheder stærke 
kort på hånden i forhold til deres vækstambitioner. 

Konkret skal vækstambitionerne måles ved et stigende BNP-bi-
drag til dansk økonomi fra erhvervet. Aktuelt bidrager dansk vej-
godstransport og logistik med 60,7 mia. kroner om året til dansk 
BNP. Vejgodstransporten beskæftiger direkte 51.000 personer, og 
indirekte understøttes 88.000 danske job. De tal skal i fremtiden 
gerne blive endnu større. 

Med vækststrategien vil ITD sætte ”det lange lys” på i forhold til 
fremtidige udfordringer og muligheder for erhvervet frem mod 
år 2030. ITD’s Vækststrategi 2030 vil blive præsenteret af ITD’s 
bestyrelse på en række regionale dialogmøder for medlemmerne 
i maj 2019.

Stærkt vækstpanel og dialog med medlemmer

Et meget stærkt vækstpanel med ekspertise inden for transport 
og logistik har bistået arbejdet med vækststrategien. De har på 
en række møder gennem hele 2018 engageret drøftet branchens 
fremtidige udfordringer og muligheder og er kommet med en 
række konkrete anbefalinger til fremtidige initiativer.
 
ITD’s vækstpanel består af:  
•  Ole Thomsen, logistikdirektør i Rema 1000
•  Nicolaj Boysen, logistikdirektør i Coop
•   Hans Henrik Grøn, logistikdirektør i Siemens Gamesa Re-

newable Energy

•   Niels Buus Kristensen, forskningsleder ved Transportøko-

nomisk Institut i Oslo og formand for transportministerens 
ekspertgruppe for fremtidens mobilitet

•  Martin C. Hansen, direktør i Mover
•  Michael Henriques, chefkonsulent, DTU Transport
•  Simon Galsgaard, DSV Road

•  Torben Ladegaard, Fueltransport
•  Jørn Kudsk, Kudsk og Nissum A/S
•  Nikolaj Brogaard, Vognmand Sv. E. Brogaard

Møder i ITD’s vækstpanel

8. maj 2018: Signatur Hotel Haraldskær i den smukke Vejle Ådal 
dannede ramme om det første møde i ITD’s vækstpanel. Her 
skød vækstpanelet gang i arbejdet med ITD’s nye vækststrategi 
for at udvikle og fremtidssikre dansk vejgodstransport og logistik 
frem mod år 2030.

29. august 2018: ITD’s vækstpanel mødtes på Hindsgavl Slot i Mid-
delfart til deres andet møde for igen at stille skarpt på fremtids-
scenarierne for det danske vejgodstransporterhverv frem mod 
2030.

11. december 2018: Tredje møde i ITD’s vækstpanel blev afholdt 
på Hotel Kolding Fjord, hvor de fortsatte deres arbejde med at 
udvikle konkrete anbefalinger til vækststrategien og afsluttede 
deres arbejde. 

Dialogmøder i hele landet

Som led i arbejdet med vækststrategien har der i 2018 også 
været afholdt dialogmøder med medlemsvirksomheder 
rundt om i landet, ligesom der er gennemført en dybdegåen-
de spørgeskemaundersøgelse blandt alle ITD’s medlemmer. 

Dialogmøder om vækststrategi 2030 

13. august 2018:  

Dialogmøde Randers

23. august 2018:   Dialogmøde Middelfart
22. oktober 2018:   Dialogmøde Ringsted
21. november 2018: Dialogmøde Padborg

ITD’s vækstpanel har været sekretariatsbetjent af Institut for 
Fremtidsforskning ved Carsten Beck, Simon Fuglsang Østergaard 
og Lasse Jonasson samt professor i Supply Chain Management 
ved SDU, Jan Stentoft. Copenhagen Economics har bistået med 
økonomiske analyser.

background image

12   

 ÅRSRAPPORT 2018

 MØD  ET

 

ITD-MEDLEM

ET GANSKE 

FORNUFTIGT ÅR

background image

 

Hos Danske Fragtmænd, som har hovedkontor 

i Åbyhøj ved Århus, bød 2018 på en blandet 

landhandel af begivenheder, der på godt og 

ondt påvirkede driften i virksomheden og satte 

både mandskab og kapacitet på prøve. Men 

efter en lidt nølende start på året, tog begiven-

hederne omsider fart, og så var det ellers om at 

få smøget ærmerne op.

Vinteren 2018 var barsk. Sidst i februar og begyndelsen af marts 
lå temperaturen stadig langt under frysepunktet, og flere steder i 
landet kunne man – hvis man var i det humør – fejre den koldeste 
vinter i næsten 40 år. Foråret lod med andre ord vente på sig, 
men da det endelig meldte sin ankomst, vågnede Danmark fra 
den ene dag til den anden. 

Jørn Skov, som er administrerende direktør for Danske Fragt-
mænd, blev selv overrasket over, hvor hurtigt situationen ændre-
de sig. – Hvert år, når foråret kommer, sker der noget. Men i år var 
det helt vildt. Normalt kører vi omkring 40.000 forsendelser om 
dagen, når vi har rimelig travlt, men i foråret 2018 ramte vi 48.000 
forsendelser, og det kom altså noget bag på os, fortæller han.
Denne situation er forholdsvis ny. For to år siden tabte Danske 
Fragtmænd omkring 80 millioner kroner, og i 2017 gik resultatet 
i nul. Faktisk er det først nu, det begynder at vende, og man også 
her kan mærke, at finanskrisen har sluppet taget. 

PostNords prisdumping skal stoppes

Men hos Danske Fragtmænd er det ikke kun finanskrisen, der 
bærer skylden for den svigtende indtjening. I årevis har Danske 
Fragtmænd kunnet mærke et stigende pres fra det statsejede sel-
skab PostNord. Et pres, som har været med til at trykke priserne 
på fragt helt i bund, og som har presset hele branchen til at følge 
med. Den deroute er Danske Fragtmænd godt trætte af. Derfor 
har de sammen med ITD stævnet EU-Kommissionens afgørelse 
om ny statsstøtte til PostNord til EU-Domstolen, fordi de ikke vil 

finde sig i, at et statsejet selskab skal udkonkurrere velfungeren-
de danske transportvirksomheder – og slet ikke med borgernes 
skattekroner i ryggen. – Den fest skal stoppes – og jo før jo bedre, 
fastslår Jørn Skov.

Vores ledere skal være dygtige til at lede

Presset på Danske Fragtmænd har blandt andet betydet, at man 
har været nødt til at trimme og effektivisere forretningen. Derfor 
bød 2018 desværre på en del afskedigelser i de øverste ledelses-
lag, men også blandt de menige medarbejdere, fortæller Jørn 
Skov: – Da jeg blev administrerende direktør for tre år siden, tror 
jeg, vi var oppe på en 12-15 stykker med en direktørtitel. I dag er 
vi nede på 5. Den øvelse har været nødvendig, for når du skærer i 
toppen, går det hurtigere, fordi lønningerne dér er tungere. Så der 
er forsvundet en del direktører og tunge ledere, men også en del 
medarbejdere. Jørn Skov pointerer også, at det er meget vigtigt at 
have fokus på ledelse. – De seneste år har vi koncentreret os rigtig 
meget om medarbejderne, og her har vi fokuseret på at opkvali-
ficere blandt andet deres læse- og skrivefærdigheder, for det har 
de ønsket. 

Opkvalificeringen af medarbejderne, der skal ruste dem til 
fremtidens faglige og digitale udvikling, blev i 2018 belønnet med 
den Nationale Efteruddannelsespris for igangsættelsen af en 
moduluddannelse, der sikrede medarbejderne i hele landet et 
kompetenceløft inden for de basale færdigheder. Det var det til 
dato største uddannelsesprojekt i fragtmændenes historie, og 
glæden og stoltheden over at vinde den landsdækkede efter-
uddannelsespris var naturligvis stor.

– Derefter kom turen så til lederne, for medarbejderne efterspørg-
er ledere, der ikke kun er en kapacitet. Men fordi man er stærkt 
fagligt rustet, betyder det ikke nødvendigvis, at man er en dygtig 
leder, forklarer han. Og netop det har man fået øjnene op for hos 
Danske Fragtmænd, så man nu i højere grad ser efter de gode 
lederkompetencer. – Gode ledere giver glade medarbejdere, 
og da Danske Fragtmænd er et godt brand, er der ikke de store 

udfordringer med at rekruttere medarbejdere – i hvert fald ikke i 
Jylland. På Sjælland er det lidt vanskeligere, slutter Jørn Skov.

Terminal i Hillerød og fokus på e-handel

Danske Fragtmænd kan altså se tilbage på et år, hvor tingene er 
begyndt at gå en lille smule fremad i forhold til de foregående 
år, selvom konkurrencen på markedet stadig er hård, og der skal 
lægges kræfter i for at tjene penge. Generelt er der dog optimis-
me at spore i markedet også hos det erhvervsliv, som Danske 
Fragtmænd betjener. Jørn Skov pointerer, at markedet bevæger 
sig tæt på nogle flaskehalse, som giver udfordringer både med at 
skaffe chauffører og undervognmænd, fordi man nu er kommet 
så højt op i kapacitetsudnyttelse. 

Danske Fragtmænd ser forholdsvis optimistisk på 2019. Her 
er planen at få opført en ny terminal i Hillerød, men det ikke så 
nemt, som det umiddelbart lyder, for kommunen er karrig med 
at give byggetilladelser. Det er dog lykkedes for PostNord at få 
tilladelse til at bygge i kommunen, som foretrækker at entrere 
med medicinalvirksomheder og kunsthåndværkere. Det holder 
dog ikke Danske Fragtmænd tilbage, og de har fortsat tænkt sig at 
klø på med projektet, så det også bliver muligt at producere i det 
nordsjællandske.

Herudover pønser de også på at kaste sig over det voksende 
marked for e-handel, for der er jo ingen grund til, at man bare står 
og pakker, når man også kan levere. Det har fungeret fint med 
vinsegmentet, så det vil det også kunne gøre på andre måder  
– spørgsmålet er bare hvordan, og det skal besvares i 2019.

FAKTA:

Danske Fragtmænds historie går helt tilbage til 1907. 
Virksomheden har omkring 4.000 medarbejdere,  
2.000 lastbiler og 25 fragtterminaler. Danske Fragt-
mænd står for 9,5 millioner forsendelser årligt, og 
40.000 erhvervskunder benytter sig af virksomhedens 
transport- og logistikservice.

background image

14   

 ÅRSRAPPORT 2018

ITD 

MEDLEMSSERVICE

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

15

ITD prioriterer kvaliteten og fagligheden højt i sin råd-
givning til medlemmerne, ligesom det vægtes højt, at 
medlemmerne kan få hurtige og præcise svar på deres 
spørgsmål. ITD Medlemsservice anno 2018 har stor eks-
pertise og bredde i sin rådgivning, som spænder over 
næsten alle transportfaglige emner. 

Juridisk rådgivning

Den juridiske rådgivning til medlemmerne fylder stadig meget 
i ITD Medlemsservice. I 2018 modtog den juridiske afdeling 
3.124 henvendelser om juridiske spørgsmål, hvilket svarer til 
næsten 13 henvendelser om dagen i et almindeligt arbejdsår. 

Der er stor mangfoldighed i de temaer, som medlemmerne 
henvender sig om, og ITD tilpasser løbende den juridiske as-
sistance i takt med, at medlemmernes behov udvikler sig. ITD 
prioriterer at kunne reagere hurtigt med svar på mangfoldige 
spørgsmål inden for eksempelvis bødeforlæg, forsikrings- og 
skadesager, mindsteløn og social sikring i forskellige lande 
samt gennemlæsning af lejekontrakter, leasingkontrakter med 
videre. ITD prioriterer også mæglingsrollen i konfliktsager. 
Medlemmerne gør stadig rig brug af ITD’s mangeårige samar-
bejde med advokathuset HjulmandKaptain.
 

EU’s persondataforordning

EU’s persondataforordning (GDPR) trådte i kraft som dansk 
lov (databeskyttelsesloven) den 25. maj 2018, og arbejdet 
med GDPR har naturligt fyldt meget i ITD og medlemsvirk-
somhederne. Det er fortsat en stor mundfuld for langt de 
fleste virksomheder, og derfor har ITD været meget bevidst 
om behovet for at supplere den juridiske rådgivning i person-
dataordningen med praktisk projektvejledning. ITD har for 
eksempel samlet en ”GDPR-mappe”, der primært tager afsæt 
i Datatilsynets vejledninger. Mappen suppleres løbende med 
ny viden og værktøjer, der er relevant for databeskyttelsesan-
svarlige i medlemsvirksomhederne. ITD har i 2018 afholdt to 

GDPR-workshops, hvor databeskyttelsesan-
svarlige og andre personer, der arbejder med 
persondataforordningen i medlemsvirksom-
hederne, har kunnet udveksle erfaringer 
med kolleger i transportbranchen. Allervig-
tigst har man også som medlem kunnet 
tage sine konkrete udfordringer med til 
workshoppen og få én af ITD’s jurister til 
at hjælpe med helt konkrete problemstil-
linger. 

Køre- og hviletidspakken

TachoWeb-serviceydelsen og rådgivning 
inden for køre- og hviletidsbestemmelser-
ne fylder stadig utroligt meget hos ITD. 
Det er helt naturligt, da denne rådgivning 
og ydelse vedkommer enhver vognmand 
og har enorm betydning for erhvervet 
generelt. 

ITD’s TachoWeb-system anvendes aktuelt af 14.600 chauf-
fører med over én million køretimer om måneden fra 600 
medlemmer. Det er en væsentlig størrelse, og ITD’s køre- og 
hviletidspakke med TachoWeb understøtter fortsat den posi-
tive udvikling med overholdelse af køre- og hviletidsbestem-
melserne. Køre- og hviletidsovertrædelser kan kategoriseres 
i fire alvorsgrader: Mest alvorlige, meget alvorlige, alvorlige og 
mindre alvorlige. Den digitale egenkontrol af overtrædelser 
af køre- og hviletidsbestemmelserne har sikret, at antallet af 
alvorlige overtrædelser er faldet med 62 procent fra august 
2012 til 31. juni 2018. I samme periode er antallet af meget 
alvorlige overtrædelser faldet med 41 procent. 

ADR-sikkerhedsrådgiverordning

250 medlemsvirksomheder har ITD som deres sikkerheds-
rådgiver inden for transport af farligt gods. Derfor har 

ADR-sikkerhedsrådgivningen også fyldt 
en del i ITD Medlemsservice i 2018. Kernen i ordningen 
er rådgivningen af medlemmerne. Hvert andet år opdate-
res ADR-konventionen, hvor listen med nye stoffer bliver 
længere og længere. Kravene til håndtering bliver også mere 
omfattende. Det gør det svært for den enkelte medlems-
virksomhed at være sikker på, at de hele tiden lever op til 
reglerne. ITD følger hele tiden udviklingen både i forhold til 
lovgivningen og myndighedernes praksis til gavn for med-
lemmerne. Med ITD som ADR-sikkerhedsrådgiver bliver en 
ITD-konsulent først registreret hos Beredskabsstyrelsen som 
medlemsvirksomhedens sikkerhedsrådgiver. Sikkerhedsråd-
giveren er herefter medlemsvirksomhedens faste kontakt-
person i ADR-spørgsmål. Det er også sikkerhedsrådgiveren, 
der udfærdiger en årlig årsrapport efter et tilsynsbesøg hos 
virksomheden, kaldet årsmødet. 

background image

16   

 ÅRSRAPPORT 2018

Øget fokus på lastsikring

Alle transportører bærer et stort ansvar for, at gods og varer 
er lastet sikkert og forsvarligt, så det ikke bliver til fare for 
medtrafikanter og egne ansatte. Grundet det nye vejside-
synsdirektiv har politiet og Færdselsstyrelsen i 2018 haft øget 
fokus på kontrol af lastsikring. ITD er et par gange om ugen i 
kontakt med ITD-medlemmer, der skal have råd og vejledning 
om korrekt lastsikring. Her bruges blandt andet ITD’s lastsik-
ringsportal, der kan findes på ITD’s hjemmeside, hvor der er 
adgang til regler, gode tips samt inspiration til egenkontrol. 

Endelig er der også ITD’s lastsikringsberegner, der kan bruges 
som et helt konkret værktøj til at beregne, hvad der kræves 
for at ens last er sikret tilstrækkeligt. I 2018 gennemførte 
ITD 12 lastsikringskurser eller sidemandsoplæring ude hos 
virksomheder. ITD hjælper også transport og logistikvirksom-
heder samt deres kunder med at lave læssevejledninger, der 
henvender sig til lagerfolk og chauffører. ITD kommer også 
ud på selve virksomheden og laver en 

fotodokumenteret læssevejledning, så alle med opgaver om 
læsning og lastsikring ved, hvordan det angivne gods bliver 
læsset sikret og korrekt.

Særtransport

Mange af ITD’s medlemmer kører særtransport. Det er lige fra 
lettere overdimensioneret gods i form af maskiner, jernplader, 
betonelementer og op til de store emner som eksempelvis 
husmoduler, vindmøller og store offshore konstruktio-
ner. Fælles for dem alle er, at de skal udføres i henhold til 
komplekse regler i bekendtgørelsen om særtransport. ITD 
rådgiver og hjælper næsten dagligt medlemmer med at få 
overdimensioneret og tungt gods transporteret på en lovlig 
og hensigtsmæssig måde. ITD Netværk Særtransport består 
af 70 medlemmer, som mødes til netværksmøder et par 
gange årligt. Her bliver der flittigt informeret om relevante 
temaer og diskuteret udfordringer og løsninger. Netværket 
har stor 

fokus på lovgivningen på området, og ITD’s 

medarbejdere på området har tæt dialog med 

blandt andet Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen 

og Tungvognspolitiet for at få alle ender til at nå 

sammen. 

Transport af affald

Mange medlemsvirksomheder indsamler og 

transporterer affald fra både husholdninger 

og erhvervsvirksomheder. De henter affaldet 

hos kunden, som har “produceret” affaldet, 

og sikrer, at det køres til behandling på gen-

anvendelses-, forbrændings- eller depone-

ringsanlæg. En del af affaldet eksporteres 

og transporteres således til behandling i 

udlandet, ligesom der importeres betyde-

lige mængder forbrændingsegnet affald 

til Danmark. ITD rådgiver medlemmerne i 

affaldstransport og -indsamling i Danmark, 

registrering i det danske affaldsregister, 

indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen, farligt affald og 
farligt gods, kommunernes regler, kompetencer og opgaver, 
eksport og international transport af affald, krav om registre-
ring i udlandet og transport af affald- og biprodukter fra føde-
vareindustrien til biogasanlæg. I alle affaldsindsamlingsvirk-
somheder skal der være mindst én person, som har bestået 
indsamlerprøven og dermed fået et indsamlerbevis. 

ITD holder forberedelseskursus forud for prøven. De mange 
regler er samlet i en ny mappe – ”Affald – indsamling og trans-
port” – som kan rekvireres hos ITD Medlemsservice. 

ITD Medlemsservice driver ITD Netværk Affald, hvor medlem-
mer med affald som transportspeciale mødes 2-3 gange om 
året. På møderne drøftes typisk nye regler, myndighedernes 
fortolkning, nye lovgivning er på vej, og så er der altid god tid, 
til at medlemmerne kan dele erfaringer med hinanden. 

Transport af foder 

Fodertransportører og lagervirksomheder er underlagt 
strenge regler omkring fodersikkerhed og - hygiejne. Reglerne 
skal sikre et højt beskyttelsesniveau for forbrugere og hindre 
spredning af smitsomme husdyrsygdomme. Reglerne skal 
også sikre, at foder til såvel fødevareproducerende som ikke- 
fødevareproducerende dyr er sikkert af hensyn til dyrenes 
sundhed og velfærd. ITD rådgiver medlemmerne om reglerne 
og hjælper med at udarbejde virksomhedens egenkontrolpro-
gram. ITD rådgiver også om kvalitetsstyring ved transport af 
foder og om opbygning af ledelsessystemer, som lever op til 
kravene i den hollandske standard for fodersikkerhed GMP+ 
B4 Transport. 

Transport af fødevarer

Transportører af fødevarer er underlagt en række regler om 
fødevaresikkerhed og hygiejne, som skal være med til at sikre 
et højt beskyttelsesniveau af slutbrugeren. Reglerne omfat-
ter alt lige fra registrering hos myndighederne til at etablere 

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

17

og vedligeholde gode arbejdsgange med 
egenkontrolprogrammer i virksomheden. 
Flere medlemsvirksomheder benyttede 
sig i 2018 af ITD’s rådgivning, branchevej-
ledning og digitalt egenkontrolsystem til 
fødevarekontrol – både ved en gennem-
gang ude i virksomheden samt ved her 
og nu rådgivning over telefon og e-mail.

Dyretransport

Transport af levende dyr stiller store 
krav til særligt transportørerne, der 
ud over de omfattende regler, der i al-
mindelighed gælder på transportom-
rådet, også skal iagttage de skrappe 
regler for transport af levende dyr. For at forbedre dyretrans-
portørernes vilkår søger ITD at samle dyretransportørerne på 
tværs af organisationerne. I efteråret 2018 afholdte SamMark 
og ITD et fællesmøde i Herning for dyretransportørerne i de 
to organisationer. Mere end 40 medlemmer deltog. Des-
uden var Rigspolitiet inviteret og gav gode input til debatten. 
Arrangementet blev positivt modtaget af alle parter, hvorfor 
SamMark og ITD arbejder videre med tværfaglig sparring. ITD 
bidrager aktivt til, at organisationerne og transportørerne 
bevarer den gode dialog med kontrolmyndighederne både 
i forhold til politiet og Fødevarestyrelsen. Dialogen giver en 
bedre forståelse for begge parters hverdag og vilkår. 

Arbejdsmiljø, miljø og klima

Hos ITD’s medlemsvirksomheder er der stor fokus på et godt 
og sikkert arbejdsmiljø, og mange medlemsvirksomheder har 
benyttet sig af muligheden for at få rådgivning og hjælp til at 
udarbejde APV’en. I 2018 har ITD’s specialister i arbejdsmiljø 
rådgivet 100 medlemsvirksomheder. ITD hjælper for eksem-
pel medlemsvirksomheder med at få styr på de formelle 
regler på området og blive klar til tilsynsbesøg af Arbejdstil-

synet. Det drejer sig om alt lige 
fra etablering af en arbejdsmiljøorganisation til 
udarbejdelse af APV, lovpligtig eftersyn med videre. 

Miljøzoner fylder meget for de medlemsvirksomheder, der 
kører internationalt, da reglerne er meget for-
skellige fra land til land. I 2018 kom der mange 
opkald til ITD fra vognmænd og deres ansatte 
for at få råd og vejledning om især miljøzone-
reglerne i de enkelte lande samt ikke mindst, 
hvordan man laver en korrekt registrering. 

Et andet væsentligt emne er levering af klima- 
og miljødata til transportkunder og til grønne 
regnskaber. Medlemmerne oplever at skulle 
dokumentere deres handlinger og præstationer 
på klima- og miljøområdet. ITD har i 2018 hjulpet 
medlemmer med alt lige fra at opgøre deres 
udledninger af CO

2

, NOx’er og partikler til at 

opbygge og implementere miljøledelsessystemer 
i virksomheden.

Netværk

Næsten 200 medlemsvirksomheder har ejere og ansatte en-
gagerede i mindst ét af ITD’s netværk, og ITD vil gerne bygge 
videre på denne styrkeposition inden for sin medlemsservice. 

I den forbindelse har ITD i 2018 opdateret sine retningslinjer 
for netværk. Formålet med alle netværk er at styrke medlem-
mernes konkurrenceevne. Den sociale dimension spiller også 
en væsentlig rolle på netværksmøderne, da det er forudsæt-
ningen for at kunne skabe en fortrolighed mellem medlem-
mer, der ikke kender hinanden på forhånd. I 2018 har der i alt 
været 57 netværksmøder fordelt over ITD’s 19 netværk. 

Herudover var ét netværk på studietur – nemlig ITD Netværk 
Særtransport, der besøgte MAN i München. ITD vil forsøge 
at gøre det mere attraktivt for endnu flere medlemmer at 
engagere sig i ITD’s medlemsnetværk. Det sker både ved at 
involvere flere medlemmer i de eksisterende netværk, men 
ITD vil også oprette flere netværk.

background image

VI SKAL HUSKE AT 

GLÆDE OS OVER  

DE GODE TING...

 MØD  ET

 

ITD-MEDLEM

background image

Aalborg Vognmandsforretning A/S eller AVAS, 

som virksomheden kaldes til daglig, er Nord-

jyllands største vognmandsforretning med 80 

vogne og en bred palet af serviceydelser. 2018 

har været det, man på nordjysk kalder ”fornuf-

tigt”, hvilket dækker over en tilfredsstillende 

vækst kombineret med, at virksomheden har 

fået etableret sig i et nyt domicil. 

2018 har været det, man på nordjysk kalder ”fornuftigt” for AVAS.
– Vi er gået fra at have biler på tre forskellige adresser og to 
værksteder til nu at have det hele samlet på én placering. Det har 
taget meget fokus i løbet af året, men nu er vi kommet godt på 
plads, og det er lykkedes os samtidig at drive forretningen og give 
vores kunder den service, som vi gerne vil, siger administrerende 
direktør, Jan Ruberg Kjelgaard, som også kan konstatere, at det er 
lykkedes at vækste omsætningen – primært fordi de eksisterende 
kunder har købt mere end tidligere. 

– Gennem flytningen har vores eksisterende kunder vist sig loyale 
over for vores virksomhed – selvom der til tider har været vanske-
ligheder, og jeg ser dette som et tegn på, at vi alligevel har formået 
at behandle vores kunder godt gennem processen. 

Sammenhold gør stærk

At samle forretningen fysisk er en naturlig forlængelse af den 
fusion, som AVAS er resultatet af. Tre virksomheder fusionerede i 
2012, og i 2017 kom en fjerde virksomhed til. 

– Der har været udfordringer ved at samle mange mennesker, 
som har været vant til at træffe deres egne beslutninger, men der 

er heldigvis flere af de dage, hvor samarbejdet mellem kørsels-
ledere og chauffører fungerer til perfektion, siger Jan Ruberg 
Kjelgaard og peger på, at branchen generelt kunne blive bedre til 
at samarbejde. 

– Udviklingen i branchen går mod færre og større enheder. I 
større virksomheder er det muligt at fordele udgifterne, til for 
eksempel specialiserede kompetencer eller nye biler, på mere 
materiel og flere medarbejdere. Dette gør, at en større virksom-
hed bedre kan bære disse investeringer end en mindre kan. Vi har 
allerede set en lignende udvikling i landbruget, hvor der i dag er 
flere større landbrug, mens de mindre kan blive udfordret af det 
store økonomiske pres. Den stabilitet, en større virksomhed giver 
med hensyn til investeringer, giver os mange nye muligheder og 
en langt mere stabil forretning, så jeg synes ikke, at det er noget, vi 
skal være kede af i branchen, siger Jan Ruberg Kjelgaard. 

Stordriftsfordelene giver langt flere fordele end ulemper 
hos den nordjyske virksomhed. 

– Vi har ikke oplevet chaufførmangel på noget tidspunkt. Vi har 
valgt selv at uddanne de chauffører, vi skal bruge, og give dem 
en god arbejdsplads, så vi faktisk er selvforsynende, som det 
er nu. Nogle gange oplever vi, at enkelte chauffører efter endt 
uddan nelse gerne vil prøve andre græsgange og derfor siger op. 
Heldigvis oplever vi, at tidligere chauffører vender tilbage efter at 
have været hos andre vognmænd, hvilket, vi håber, er et tegn på, 
at vi formår at skabe en god og stabil arbejdsplads. 

Vi har meget at være stolte af

AVAS har rødder, som går mange år tilbage, hvilket giver virk-
somheden erfaring, som er uundværlig i det daglige. Samtidig 
har en virksomhed som AVAS i dag også behov for en vis portion 

nytænkning for at fortsætte sin udvikling. Jan Ruberg Kjelgaard er 
glad for den virksomhed, som han driver sammen med de øvrige 
medejere og medarbejderne, og han lægger ikke skjul på, at det er 
en forretning, han driver, og ikke et filantropisk foretagende. 

– Generelt synes jeg faktisk, at vi skal være meget bedre til at tale 
om det, der går godt. Vi har gennem en årrække i branchen fået 
nedbragt højresvingsulykkerne væsentligt. Chaufførerne er blevet 
langt bedre uddannede, og de er rigtig gode til at være opmærk-
somme på de risici, der er. Selvom vi er i et fag, som forurener, 
så er vi blevet rigtig gode til at køre brændstoføkonomisk. Jeg vil 
skyde på, at alle biler i dag kører 600-800 meter længere på en 
liter brændstof, end de gjorde for år tilbage, fordi chaufførerne 
kører bedre. 

– Og vi kører stort set aldrig med tomme vogne. Jeg synes, at 
branchen er rigtig god til at gøre en indsats for mange af de ting, 
som betyder noget i samfundet, men jeg synes desværre ikke 
altid, at vi er gode nok til at gøre opmærksom på det. Hvor mange 
alminde lige mennesker ved, at der findes vognmænd, som sidder 
og planlægger ruter, så der er færrest mulige højresving for at 
passe på cyklister? Det synes jeg, at vi skal blive bedre til at fortæl-
le. Det er ikke, fordi jeg forventer, at folk skal komme hen og sige 
tak, men jeg synes, vi skal være stolte af vores fag, for vi gør det 
godt på mange punkter.

FAKTA:

Aalborg Vognmandsforretning A/S er resultatet af en 
fusion mellem vognmandsvirksomhederne Nielsen & 
Klitgaard A/S, Hvorupgaard Transport A/S og I. K. Rask 
Lund A/S. Den 1. januar 2017 fusionerede AVAS des-
uden med Niels Pedersen & Sønner A/S. AVAS råder i 
dag over 80 vogne og beskæftiger 105 medarbejdere.

background image

ITD

 

ARBEJDSMARKED

Arbejdsmarkedspolitikken og målrettet rådgivning til 
medlemmerne om personale- og ansættelsesforhold, 
uddannelse og kompetenceudvikling samt rekruttering 
fylder meget for ITD’s medlemsvirksomheder. 

Personale og ansættelsesforhold

Der har i 2018 været et stort træk på ITD Arbejdsmarkeds 
rådgivning om ansættelsesret. Det arbejds- og ansættelsesretlige 
område bliver stadig mere reguleret og mere komplekst, hvorfor 
der er et naturligt behov for rådgivning på dette område. 

I 2018 har ITD Arbejdsmarked ydet rådgivning inden for mange 
grene af det ansættelsesretlige område, hvor særligt spørgsmål 
om sygeløn og rådgivning om håndtering af syge medarbejdere 
har fyldt meget. Spørgsmål til udarbejdelse og gennemgang af 
ansættelseskontrakter topper sammen med rådgivning i afskedi-
gelsessager fortsat listen over medlemshenvendelser. 

ITD Arbejdsmarked har ligeledes oplevet et stigende fokus på 
reglerne om forskelsbehandling og ligebehandling, ligesom 
spørgsmål om rekrutteringsudfordringer og elever har været på 
dagsordenen i 2018.

2018 har for ITD Arbejdsmarked også stået i den nye ferielovs 
tegn. Selvom den nye ferielov først træder i kraft 1. september 
2020 skal medlemmerne allerede nu begynde at forberede sig 
på de kommende ændringer. I maj måned 2018 inviterede ITD 
Arbejdsmarked således medlemmerne til informationsmøder 
om den nye ferielov, hvor der ved samme lejlighed også blev 
sat fokus på den særlige afskedigelsesbeskyttelse ved sygdom/
handicap.

2018 var igen et år, hvor mange medlemsvirksomheder kon-
taktede ITD Arbejdsmarked med spørgsmål om reglerne for 
social sikring i en række europæiske lande. En del transportvirk-
somheder er ikke bekendt med reglerne om social sikring og er 
derfor heller ikke bekendt med konsekvenserne for manglende 
iagttagelse. Det kan nemlig hurtigt blive en dyr affære, hvis trans-

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

21

portvirksomhederne ikke kender de nationale og internationale 
regler om social sikring, når chauffører eller andre medarbejdere 
skal arbejde i udlandet. Mange virksomheder har ikke styr på 
dokumentation, herunder søgt den såkaldte A1-attest, og over-
holdes reglerne ikke, kan transportvirksomhederne risikere at 
blive mødt med krav fra udenlandske myndigheder om betaling 
af både arbejdstager- og arbejdsgiverbidrag til social sikring i 
udlandet.

Reglerne for udbetaling af skattefrie rejsegodtgørelse har også 
givet travlhed hos ITD Arbejdsmarked i 2018. Ikke mindst fordi 
Skattestyrelsen har haft fokus på transportbranchen i det for-
gangne år for at se, om virksomhederne overholder reglerne for 
udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. 

God arbejdslyst

I 2018 har ITD arbejdet videre på den temperaturmåling på ar-
bejdslysten i vejgodstransporten, som er lavet i samarbejde med 
Krifas Videncenter. Rapporten viste, at der var stor arbejdstil-
fredshed: ITD-medlemmernes medarbejdere er glade for deres 
arbejde. 

ITD har i 2018 startet et pilotprojekt for at inspirere 
medlemmerne til at arbejde med at højne arbejdslysten 
endnu mere i egen virksomhed. Seks virksomheder 
deltager i projektet. Her er de med det gratis værktøj, 
GAIS, som Krifa Erhverv har udviklet, gået i gang med 
at tage temperaturen på arbejdslysten og trivslen hos 
virksomhedens medarbejdere. Pilotprojektet vil mun-
de ud i inspirationshistorier fra dette arbejde til resten 
af medlemskredsen.

Alternativ rekruttering

I vejgodstransportbranchen er rekrutteringsud-
fordringerne – både nu og i fremtiden – en af de 
allerstørste forhindringer for fremtidig vækst. For at 
imødegå branchens udfordringer i forhold til at skaffe kvalifi-
ceret arbejdskraft – på kort sigt især på chaufførsiden, men på 
længere sigt også i forhold til rekruttering til branchen bredt set 
– har ITD i 2018 arbejdet med systematisk at afsøge yderligere 
muligheder for alternativ rekruttering til branchen.

Sammen med Hedensted Kommune har ITD og flere 

medlemsvirksomheder i foråret gennem CYK18-projek-

tet arbejdet på at få unge kontanthjælpsmodtagere i job 

eller i gang med uddannelse inden for vejgodstranspor-

ten.

I 2018 satte ITD gang i et kvindepanel. Med den indsats 

ønsker ITD at sætte fokus på rekruttering af kvinder 

til branchen. I samarbejde med eksterne aktører 

og folk fra branchen vil der blive arbejdet på at 

afdække barriererne for at tiltrække kvinderne til især 

chaufførjobbet og på tiltag til at få gjort flere kvinder 

interesserede i at tilvælge job i transportbranchen.

ITD er medlem i det landsdækkende videns-

netværk Cabi, som er en selvejende institution 

under Beskæftigelsesministeriet. Cabi har i 2018 

igangsat et fireårigt projekt, Fra brænd-
punkt til beskæftigelse, som skal bygge bro mellem 
virksomheder og krigsveteraner, så flere veteraner får lettere 
ved at komme i job. ITD er gået med i dette projekt.

Uddannelse og kompetenceudvikling

ITD tilbyder en række virksomhedsrettede kurser, hvor med-
lemmerne blandt andet kan trække på skræddersyede forløb. 
Eksempelvis har sammenlagt 125 medarbejdere hos transport- 
og logistikvirksomheder deltaget i disponentefteruddannelsen 
i 2018. Som noget nyt afholdt ITD i 2018 et virksomhedsrettet 
kursus i medarbejderudviklingssamtalen (MUS) hos en med-
lemsvirksomhed. Her blev virksomhedens ledere og mellemle-
dere inspireret til, hvad den gode MUS-proces består af og fik 
konkrete værktøjer til at afholde en MUS. 

ITD tilbyder også vognmandskursus til kommende vognmænd, 
hvor ITD tilbyder et forløb vekslende med klasseundervisning og 
hjemmeopgaver med fuld vejledning. Hos ITD handler det om, at 
kursusdeltagerne oplever så meget kvalitet i forløbet, at det gør 
kursisterne i stand til at starte egen vognmandsvirksomhed med 
de bedste forudsætninger.

background image

22   

 ÅRSRAPPORT 2018

 MØD  ET

 

ITD-MEDLEM

VORES CHAUFFØRER  

SKAL VÆRE VORES  

AMBASSADØRER I  

HELE VERDEN...

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

23

Contrans A/S vil være chaufførernes fore-

trukne arbejdsplads, uanset om det er med 

udgangspunkt i virksomhedens hovedkontor 

i Kolding eller fra en af afdelingerne i Polen, 

Letland eller Rumænien. 

2018 blev året, hvor Contrans A/S kunne indvie deres nye 
velfærdshus. Et velfærdshus, hvor de chauffører, der kommer 
langvejs fra, kan lave mad, tage bad og Skype med familien der-
hjemme. – Det er flere år siden, vi kunne se, at efterspørgslen på 
chauffører bliver en udfordring for branchen. Derfor tog vi den 
strategiske beslutning, at vi vil være en god arbejdsplads, så vi 
både kan tiltrække og fastholde chauffører fra Danmark, Europa 
og resten af verden, siger direktør Axel Junker. 

2018 blev året, hvor den strategi for alvor blev implementeret i 
virksomhedens hverdag og mindset med eksempelvis ind-
førelsen af et obligatorisk todageskursus til alle chauffører og 
kvartalsvise teammøder. 

Tiltrækker både kunder og medarbejdere

Inspirationen kommer fra USA og employer branding, som det 
altså hedder på nydansk, når virksomheder arbejder målrettet 
på at brande sig selv over for og gennem medarbejderne. 

– Vi havde på et tidspunkt en chauffør, som besluttede sig for  
at sige op øjeblikkeligt og efterlod vores lastbil med nøglen 
i i München. På grund af chaufførmanglen så er det ikke et 
problem for sådan en mand at finde arbejde igen ugen efter, 
men det er ikke den slags chauffører, vi ønsker at basere vores 
forretning på, forklarer direktør og ejer Henrik Holger Hansen 
og tilføjer: – Vi får helt sikkert også kunder på det. Når man kan 
se, at vores chauffører har det godt og opfører sig pænt ude ved 
kunderne, så er det godt for hele virksomheden. Det gør alle-
rede en forskel i dag, og det kommer til at gøre en endnu større 
forskel i fremtiden. 

Vækst i 2018 – og den fortsætter i 2019

Mens foråret 2018 ikke imponerede med nye omsætnings-
rekorder, så har Contrans A/S til gengæld tre gange i efteråret 
slået sin egen rekord på antal transporterede containere i løbet 
af en måned. 

– Vi er nok vækstet med 20-25 procent i efteråret. Det tempo 
fortsætter ikke i 2019, men vi forventer at forretningen samlet 
set også vækster i år. Formentligt kommer vi til at opleve lidt 
tilbagegang på trailerkørsel, mens vi til gengæld vækster en del 
på containertransport, siger Axel Junker. 

En af de ting, som dog vil kunne forpurre planerne, er, hvis der 
sker ændringer i lovgivningen, som modarbejder branchen. 

– Vi er stolte af vores virksomhed og branchen. Det er blandt 
andet derfor, vi har valgt at være så synlige med vores blå 
lastbiler. Man må gerne kunne genkende os på vejene. Men vi 
har en oplevelse af at både politikere, journalister og omverden 
ser lidt skævt til vognmandsbranchen. Det giver et vakuum, når 
enkeltsager og pludselige indfald kan være udgangspunktet for, 
at der bliver indført en ny lovgivning. Det kan hurtigt koste flere 
millioner, når nye regler skal implementeres, siger Henrik Holger 
Hansen og peger på, at det er svært at investere klogt, når frem-
tiden er så usikker. 

– Vi er meget opmærksomme på at overholde alle regler og gør 
som sagt meget ud af at være en god arbejdsplads for både 
funktionærer og chauffører, men lige nu oplever vi, at det ikke 
nødvendigvis er nok. Det virker som om, at ét billede af enkelte 
chauffører taget med telelinse kan betyde, at hele virksomheder 
og branchen generelt bliver lagt for had, og politikerne bliver  
villige til at indføre særregler, siger Axel Junker og fortsætter:  
– Vi har behov for ensartede, sammenhængende og forudsige-
lige regler i Europa, så vi herfra Danmark kan konkurrere på lige 
vilkår med alle de andre vognmænd i Europa.

Han og Henrik Holger Hansen understreger, at de generelt  
set ikke har de stærke holdninger til, hvilke regler der indføres  
– bare de er ens for alle i Europa og håndhæves ensartet.

– Når reglerne og kontrollen med dem er de samme for alle, så 
kan vi konkurrere på lige vilkår. 

Ny afdeling åbnet i Polen

Udover det politiske vakuum så ser de to direktører også en 
tendens til, at chauffører skal rekrutteres fra hele verden, 
mens vognmændene skal være stadig tættere på kunderne og 
speditørvirksomhederne. Blandt andet derfor har Contrans A/S 
i 2018 åbnet endnu en afdeling. Denne gang er det i den polske 
hovedstad Warszawa. 

– Vi har lært meget, siden vi åbnede vores første udenlandske 
selskab. Selvom det er dyrere at oprette et kontor i en hoved-
stad, så giver det mange fordele. Det er nemmere at komme 
til og fra, at få hjælp fra den danske ambassade og rekruttere 
medarbejdere, siger Henrik Holger Hansen. 

Også i Polen forventer de to direktører, at virksomheden vil  
vækste, og derfor har de etableret afdelingen i et kontorhotel 
med mulighed for at leje ekstra plads, når de bliver flere med-
arbejdere på kontoret. 

FAKTA:

Contrans A/S har eksisteret siden 2004. I dag råder 
virksomheden over ca. 20 danske og 200 udenland-
ske biler, og et sted mellem 350 og 400 chauffører 
fordelt på de fire afdelinger i henholdsvis Danmark, 
Rumænien, Letland og Polen. Omkring 80% af om-
sætningen kommer fra virksomhedens internationale 
aktiviteter. 

background image

24 

ÅRSRAPPORT 2017

POLITISKE

MÆRKESAGER

INTERNATIONAL POLITIK

En stor del af transporten på Europas veje er grænse-
overskridende. EU’s indre marked og varernes fri bevæ-
gelighed medfører stor samhandel mellem landene, som 
betyder, at store mængder gods og varer fragtes med 
lastbiler på de europæiske veje. Derfor er lovgivningen, 
der fastlægges i Bruxelles, også meget vigtig for danske 
transport- og logistikvirksomheder. Det gælder både 
for dem, der opererer nationalt, men i høj grad også for 
de virksomheder, der konkurrerer på det europæiske 
marked. ITD’s politiske afdeling benytter alle mulig-
heder for at få taletid og øve indflydelse i væsentlige 
EU-spørgsmål. I 2018 har især arbejdet med EU’s Vejpak-
ke fyldt meget både i Bruxelles og herhjemme. Udfaldet 
af EU-Kommissionens Vejpakkeudspil, der forhåbentlig 
landes i 2019, vil få stor betydning for Europas vejgods-
transport og forhåbentlig gøre op med EU-medlemslan-
denes forskellige fortolkninger af reglerne.

EU’s Vejpakke

Forhandlingerne om EU’s Vejpakke har været højt priorite-

ret i ITD’s politiske afdeling i 2018. Vejpakken har naturligt 

også haft stor bevågenhed hos ITD’s medlemsvirksomhe-

der, og rigtig mange medlemsvirksomheder deltog i ITD’s 

orienteringsmøder og webinarer om Vejpakken i 2018. 

Forhandlingerne har gennem hele 2018 primært handlet 

om EU-Kommissionens første Vejpakkeudspil fra maj 2017 

med anbefalinger til nye fælles spilleregler på især det 

sociale område og omkring adgangen til markedet for den 

europæiske transportsektor. 

I forhold til cabotage og kombineret transport har ITD 

længe set et behov for større klarhed om reglerne, ens 

fortolkning og implementering i EU-medlemslandene 

samt øget håndhævelse og kontrol. Når der udføres 

national transport med en udenlandsk registreret last-

bil, det vil sige cabotage eller det nationale vejben i en 

kombineret transport, er den udenlandske virksomhed 

i direkte konkurrence med nationale virksomheder. 

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

25

ITD støttede derfor i sit arbejde i 2018 Kommissio-
nens oprindelige forslag om, at cabotage omfattes 
af udstationeringsreglerne, samt at kontrollen med 
cabotagekørsel øges betragteligt.

EU-Kommissionen foreslog oprindeligt at betragte 
eksportchauffører som udstationerede efter at 
have opholdt sig tre dage i et andet EU-med-
lemsland inden for en kalendermåned. Mens ITD 
støtter, at cabotage- og kombikørsel underlæg-
ges udstationeringsreglerne, fordi en transport 
foregår inden for ét land og samtidig er i direkte 
konkurrence med de nationale transportører, 
har ITD fra starten været imod at anse internati-
onal transport som udstationering. Præmissen for udstatione-
ring passer ikke for eksportchaufførerne. Transportmønstret 
ændrer sig hastigt, og international transport udføres naturligt 
på tværs af flere landegrænser på daglig basis. Samme princip 
gælder ikke for en udstationering, hvor arbejdstagerne udsta-
tioneres fast i et andet medlemsland i en længere periode. At 
underlægge internationale chauffører udstationeringsreglerne, 
vil betyde en meget stor administrativ byrde for virksomheder-
ne. Samtidig vil det være nærmest umuligt for myndighederne 
at kontrollere og håndhæve. Når transportvirksomhederne af 
naturlige årsager ikke kender transportmønstrene i forvejen, 
vil mange virksomheder være nødt til at helgardere sig og an-
melde deres chauffører som udstationerede i samtlige lande, 
som de opererer i. 

Hele anmeldelsessystemet er uhyre tungt, og det kræver sam-
tidig, at virksomhederne skal have styr på nationale lønninger 
og overenskomster i samtlige lande, de opererer i – og nogle 
lande har endda forskellige nationale lønsatser. I forhold til 
kontrol og håndhævelse af, at den korrekte løn er udbetalt, vil 
det kræve, at myndighederne kender det præcise transport-
mønster for hver enkelt eksportchauffør i hele EU. De må også 
gennemgå enorme mængder af dokumentation. Forslaget 
rummer simpelthen uhensigtsmæssigt store praktiske udfor-
dringer. Ved udgangen af 2018 havde over 50 store organisati-

oner fra 24 medlemslande skrevet 
under på ITD’s deklaration for at understrege, 
at internationale grænseoverskridende transporter ikke bør 
omfattes af udstationeringsreglerne. ITD har ved mange 
lejligheder i 2018 tilkendegivet sin holdning i både dansk og 
europæisk regi.

ITD har arbejdet for, at der på køre- og hviletidsområdet skal 
opereres med en konsekvent fireugers ramme for så vidt angår 
kompensation og adgangen til at komme ”hjem”. Både af hen-
syn til balancen i chaufførens arbejdsliv, men også af hensyn til 
effektiv planlægning i transportvirksomhederne og fleksibilitet, 
naturligvis under hensyn til trafiksikkerheden. Den holdning 
har ITD tilkendegivet over for politikere og andre organisa-
tioner i EU i 2018. I december 2018 fastlagde Rådet deres 
position, som indeholder mulighed for at holde to reducerede 
ugehvil efter hinanden. Derudover skal arbejdet tilrettelægges 
på en sådan måde, at chaufføren kan komme hjem hver fjerde 
uge. Hvis chaufføren holder to reducerede ugehvil i træk, er 
reglen, at han skal hjem med udgangen af tredje uge. ITD støt-
ter Rådets position på køre- og hviletid dog med den tilføjelse, 
at den nuværende regel om, at en chauffør maksimalt må køre 
90 timer i løbet af to uger bør tilpasses fireugers-rammen og 
ændres til 180 timer i løbet af fire uger. Ændringen er nødven-
dig for at chaufføren kan få glæde af muligheden for at afholde 

reducerede ugehvil to uger i træk og dermed komme hurtigere 
hjem. Uden ændringen af 90-timersreglen vil forslaget om øget 
fleksibilitet omkring det reducerede hvil i praksis ikke få nogen 
effekt.

Der har været rigtig mange forhandlinger på kryds og tværs 
i EU i løbet af 2018, men den første reelle beslutning for at 
komme videre med selve indholdet i Vejpakken blev taget den 3. 
december 2018, da EU’s transportministre endte med en fælles 
position, der omhandler de sociale vilkår for chaufførerne. Selv 
om det ikke er den endelige aftale, så er det et af de konkrete 
skridt i EU for at nå i mål med en endelig aftale.

Rådet blev i hovedtræk enige om følgende kompromisser: Alle 
typer kørsel, herunder cabotagekørsel, er som udgangspunkt 
omfattet af udstationering. Det gælder dog ikke de transpor-
ter, der udføres af selvkørende vognmænd. Transitkørsel og 
bilateral transport (transport mellem to lande, hvor lastbilen 
er indregistreret i det ene af landene) er dog undtaget fra 
udstationering. I forbindelse med en bilateral transport til eller 
fra hjemlandet må man foretage én aflæsning/pålæsning hver 
vej eller to på vejen hjem, forudsat der ikke er læsset/losset på 
vejen ud, uden at blive omfattet af udstationeringsreglerne. I 
forhold til cabotagekørsel fastholdes de nuværende tre ture på 
syv dage efter en international transport, og der bliver tilføjet 
en karensperiode på fem dage, før cabotagekørsel må udføres 
i samme værtsland. Derudover er der indført mindstekrav til 
medlemmernes kontrol af cabotagekørsel, og det er aftalt, at 
cabotagereglerne også skal anvendes på vejdelen af en kombi-
neret transport. Transportministrene vedtog også at oprethol-
de forbuddet mod hvil i førerhuset. Til gengæld bliver der nu 
mulighed for at holde to reducerede ugehvil efter hinanden. 
Derudover skal arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at 
chaufføren kan komme hjem hver fjerde uge. Hvis chaufføren 
holder to reducerede ugehvil i træk, er reglen, at han skal hjem 
med udgangen af tredje uge. Herudover bliver en kommende 
ny, intelligent tachograf obligatorisk ved alle internationale 
transporter fra 2024. Det sker for at sikre bedre kontrolmulig-
heder i forbindelse med cabotagekørsel og udstationering.

background image

26   

 ÅRSRAPPORT 2018

Brexit

Med Storbritanniens ønske 
om at forlade EU kom diskussionen om et sundt og 
velfungerende indre marked for alvor på dagsordenen i 2018, 
ikke mindst hos ITD og de medlemmer, der betjener det britiske 
marked. Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmar-
ked, og naturligt kunne alle se udfordringer med grænsekontrol, 
mangel på transporttilladelser, tredjelandsregler for eksport og 
import af en lang række varegrupper. Udfordringerne vil øge 
ventetiden for transporter med store omkostninger for trans-
portvirksomhederne og deres kunder.

ITD har derfor fulgt debatten og udviklingen tæt for bedst mu-
ligt at kunne rådgive medlemmerne, så de fortsat kan betjene 
deres kunder til og fra Storbritannien. ITD har deltaget i mange 
møder med medlemmer, myndigheder og samarbejdspartnere, 
samlet information om Brexit på ITD’s hjemmeside og givet in-
put til de hjemlige myndigheder omkring de praktiske udfordrin-
ger, branchen står over for.

Social sikring i EU

Ændringer af de nuværende regler om social sikring var også 
på tegnebrættet i EU i 2018 med præsentationen af Europa- 
Parlamentets position sidst på året, der lagde op til en række 
betydelige stramninger. Både politikerne herhjemme og danske 
EU-parlamentarikere har udtrykt bekymring for, hvad eventuelle 
ændringer kan komme til at betyde. ITD har fra starten stillet sig 
positiv over for tiltag som øget og mere effektiv kontrolindsats 
i Europa, men deler derudover generelt politikernes skepsis. 
Blandt andet kan Europa-Parlamentets forslag i nogle tilfælde 
betyde, at en international opererende chauffør skal skifte til-

hørsforhold for så vidt angår social sikring på ugebasis. Det 

er en helt unødig administrativ byrde, som ikke kun bliver 

særdeles svær for virksomhederne at efterleve i praksis, 

men også umulig for myndighederne at håndhæve, ligesom 

chaufføren kommer til at stå over for en lang række store 

udfordringer, den dag han skal hente sin pension hjem, fra 

alle de lande han har kørt i og indbetalt til sin pension i. ITD 

vil fortsat arbejde for en sektorspecifik model, hvor eks-

portchauffører skal socialsikres i det medlemsland, hvor den 
virksomhed, de arbejder for, er registreret. ITD mener ikke, 

forordningen om social sikring i sin nuværende form passer 

til den hypermobile transportsektor. Forordningen mangler 

stadigvæk at blive forhandlet endeligt på plads. 

Oprettelsen af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

Institutionerne i EU har i løbet af 2018 behandlet lovforslaget 
om, at der skal oprettes en fælles europæisk arbejdsmarkeds-
myndighed ved navn ELA, som har til formål at hjælpe arbejds-
tagere og arbejdsgivere med lettere at håndtere komplekse 
aspekter af arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne. ITD har 
under forhandlingerne bakket op om oprettelsen af myndighe-
den, da den vil kunne hjælpe vejgodstransportvirksomhederne 
med at løse en række administrative og sproglige barrierer, som 
branchen møder i dagligdagen. Det gælder ikke mindst at lette 
adgangen til oplysninger om rettigheder og pligter for arbejds-
giver og arbejdstager i forbindelse med transportarbejde på 
tværs af grænserne. Derudover ser ITD også positivt på, at ELA 
får mulighed for at støtte koordinationen medlemslandene 
imellem for at styrke en effektiv håndhævelse af europæisk 
lovgivning.

For ITD er det dog vigtigt, at ELA ikke får mulighed for selvstæn-
digt at drive kontroller i eksempelvis Danmark. Herhjemme er og 
bør det være en opgave for arbejdsmarkedsparterne. ITD følger 
de fortsatte forhandlinger om oprettelsen af ELA, som forventes 
at blive afsluttet inden parlamentsvalget i 2019, tæt.

DTLF

EU’s ”Digital Transport and Logistics Forum” blev etableret 
af EU-Kommissionen i 2014, som skal føre til administrative 

lettelser for erhvervet og ensartede digitale dokumenter på 
tværs af EU’s grænser. Et vigtigt element i digitaliseringsarbej-
det er standardisering og gensidig national anerkendelse af 
allerede eksisterende kørselsdokumenter samt godsrelaterede 
dokumenter, som for eksempel eCMR, da det er svært at lave 
fælles digitale løsninger uden ens standarder. DTLF har afsluttet 
sin første periode i 2018 og bidraget til Vejpakken omkring elek-
tronisk dokumentation. Et arbejde, som ITD har været med til at 
påvirke, da foreningen har haft en repræsentant siddende med 
i det hidtidige arbejde. DTLF fortsætter sit arbejde, da de skal 
bruges som ekspertgruppe bag de videre tiltag, Kommissionen 
forventes at skulle komme med i forlængelse af Vejpakken. ITD 
har ansøgt om at deltage i det forlængede DTLF-mandat (fem 
år), og lige før årsskiftet fik ITD meddelelse om, at to af branche-
organisationens ansatte skal deltage i det fremtidige arbejde. 

CO

2

-standarder for lastbiler

I 2018 har transportbranchens klimaudfordringer været et af de 
store emner i EU, hvor særligt CO

2

-standarder for lastbiler har 

spillet en helt central rolle. Standarderne fastsætter for første 
gang i Europa reduktionskrav til nyproducerede lastbiler, som 
fabrikanterne skal leve op til, hvis de vil undgå økonomiske sank-
tioner fra EU. ITD har ved mange lejligheder både herhjemme og 
i Bruxelles hilst fælles europæiske klimatiltag velkomne, da de 
respekterer virksomhedernes konkurrenceevne, samtidig med at 
eksempelvis standarderne kan være med til at drive den teknolo-
giske udvikling fremad i en endnu mere positiv retning. I efteråret 
2018 har der været mange forhandlinger i Bruxelles med forskelli-
ge tal for, hvor meget de forskellige myndigheder og institutioner 
mener, at nye lastbiler skal reducere drivhusgasudledningen. 

Der var ved årsskiftet ikke fundet et kompromis, men tallene 
for reduktionen i 2025 forventes at komme til at ligge omkring 
15 procent, mens tallene for reduktionen i 2030 forventes at 
lande omkring 30 procent. Det har dog igennem hele proces-
sen været afgørende for ITD, at der er en fair balance mellem 
meromkostningerne for lastbilproducenterne og brændstof-
besparelserne forbundet med standarderne, så udviklingen 
af mere effektive køretøjer på sigt kan bidrage positivt til både 
klimaet og økonomien i den enkelte virksomhed.

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

27

NATIONAL POLITIK

2018 har været et travlt år for ITD’s politiske afdeling, for-
di der har været en lang række danske lovforslag, der har 
stor betydning for transport- og logistikbranchen. Det har 
betydet, at ITD har haft travlt med at udarbejde hørings-
svar til de mange lovforslag. Samtidig har de politiske 
medarbejdere holdt mange samtaler og møder med fol-
ketingsmedlemmer, myndigheder og andre beslutnings-
tagere for at sikre gode vækst- og konkurrencevilkår for 
medlemsvirksomhederne. Det har alt sammen betydet, 
at ITD fik sat en række politiske aftryk i 2018.

Parkeringsrestriktioner – ugehvil – kapacitet

I det tidlige forår 2018 kom det frem, at et flertal i Folketinget 
ville have parkeringsrestriktioner på danske rastepladser. Derfor 
deltog ITD i mange møder omkring parkeringsrestriktioner på 
rastepladserne med embedsmænd og politikere. ITD arbejdede 
for at gøre parkeringsbegrænsningerne så rimelige som muligt, 
så chaufførerne har mulighed for at overholde køre- og hvile-
tidsreglerne. Begrænsningen landede i den politiske aftale på 25 
timers tidsbegrænsning for parkering af lastbiler på de statslige 
motorvejsrastepladser. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018. Fra 
den 1. januar 2019 koster det 2.040 kroner, hvis man overtræ-
der gældende bestemmelser om parkering og standsning for 
køretøjer over 3.500 kilo. 

Den nye takst er en firedobling af den nuværende afgift, og den 
nye afgift for overtrædelse af bestemmelserne om parkering og 
standsning gælder også på rastepladserne langs motorvejene. 
Det vil sige, hvis man holder mere end 25 timer på rastepladsen 
eller holder uden for de afmærkede båse. Reglen betyder, at 
det lovpligtige reducerede ugehvil på minimum 24 timer godt 
kan afholdes på en dansk motorvejsrasteplads, hvis det ikke 
overstiger 25 timer. Til gengæld er det ikke muligt at afholde 
længere reducerede hvil eller ordinære ugehvil, som skal være 
mindst 45 timer. Ordinære ugehvil skal alle lastvognschauffører 
afholde mindst en gang hver 14. dag. EU-Domstolen afsagde i 
december 2017 en dom, hvorefter det står klart, at et ordinært 
ugehvil på mindst 45 timer skal afholdes uden for lastbilen. 
Overnatningen kan for eksempel ske ved at benytte et hotel, 
motel eller anden form for godkendt overnatningssted. 

Den nye regel fik en lidt rodet opstart. I august oplyste Parke-
ringskontrol Nord, at de indstillede kontrollen og uddeling af 
afgifter til lastbiler, der ikke overholder reglen om maksimum 
25-timers parkering på de 90 statslige rastepladser. Det skete 
på baggrund af en skrivelse til Danmark fra EU-Kommissionen i 
juli, hvor 25-timersreglen blev voldsomt kritiseret, og hvor Kom-
missionen ”truede” med en retssag, hvis ikke Danmark retter ind 
og igen åbner op for muligheden for, at alle lastbilchauffører kan 
holde deres reducerede hvil, som kan vare op til 45 timer, på de 
danske statskontrollerede rastepladser. Efter en hurtig udmel-
ding fra ministeren rettede Parkeringskontrol Nord dog ind, og 
kontrollen blev genoprettet. Der herskede dog stor forvirring 
om de nye parkeringsregler, og det viste sig hurtigt, at langt de 
fleste bøder blev udskrevet, fordi lastbilerne parkerede uden 
for de opmærkede båse på rastepladserne, fordi der mangler 
parkeringspladser. 

I november drog tre af ITD’s bestyrelsesmedlemmer, nemlig 

næstformand Niels Juel Nielsen, Christian S. Madsen og John A. 

Skovrup til Folketinget, hvor de mødtes med transportordfø-

rerne Kristian Pihl Lorentzen (V) og Kim Christiansen (DF) samt 

folketingsmedlem Henrik Dahl (LA) for at drøfte de højaktuelle 

udfordringer omkring kapacitet på rastepladserne. De tre 

danske vognmænd beskrev over for politikerne, hvordan 

håndhævelsen af 25-timers-tidsbegrænsningen for parkering 

på de statslige rastepladser har 
gjort hverdagen vanskelig for deres chauffører, og at 
sanktioneringen af parkering uden for båsene har reduceret 
antallet af tilgængelige rastepladser væsentligt. Alt sammen til 
gene og besvær for både chauffører og virksomheder. De forkla-
rede, at der længe har været en underkapacitet, som de håbede 
ville løse sig i forbindelse med 25-timers-begrænsningen, men 
tværtimod har de oplevet færre pladser og øget pladsmangel. 
Grundet den nye praksis med at sanktionere parkering uden for 
de afmærkede båse gives der bøder til chaufførerne, som skal 
holde deres lovpligtige hvil og pauser. Chaufførerne har i mange 
år ”fundet plads” og udnyttet arealerne på rastepladserne fuldt 
ud – netop grundet kapacitetsmangel på rastepladserne langs 
motorvejene – men som en uventet følgevirkning i forbindelse 
med implementering af 25-timers-parkeringsbegrænsningen 
har myndighederne valgt også at kontrollere, om køretøjerne 
parkerer i de opmærkede båse. 

For at løse problemet kom bestyrelsesmedlemmerne med et 
konkret forslag til politikerne om at gøre noget inden den 1. ja-
nuar 2019, så danske vognmænd og chauffører ikke bliver ramt 
af de store urimelige afgifter for parkering uden for parkerings-
båsene. ITD’s målsætning er, at der ikke bliver pålagt afgifter, så 
længe lastbilerne ikke holder til gene og i øvrigt holder inden 
for området beregnet til lastvognsparkering. For tiden er der 
ganske enkelt ikke båse nok, og arealerne kan ikke udnyttes op-
timalt grundet rigid håndhævelse af opmærkningen, men håbet 
er, at der snarest kan optimeres på udnyttelsen af parkerings-

background image

28   

 ÅRSRAPPORT 2018

arealerne, så der opmærkes flere båse – og at myndighederne 
slækker på den nuværende praksis, så ingen får bøder, så længe 
de ikke holder til gene for de øvrige trafikanter, og så længe de 
holder under 25 timer. Der er også en skjult kapacitet i måske at 
udnytte noget af området, som er reserveret til busser og privat-
biler, som typisk ikke benytter rastepladser i stor udstrækning 
om natten. Dette vil yderligere kunne give ekstra rastepladser 
og kræver kun skiltning. Politikerne lovede at kigge på mulighe-
derne for at udnytte arealerne på rastepladserne bedre samt 
at vende forslaget med transportministeren. Ved udgangen af 
2018 var der dog ikke kommet nogle løsninger fra Christianborg. 
Generelt er det en udfordring for mange vognmænd og deres 
chauffører at finde egnede muligheder for at parkere lastbiler-
ne, og ITD arbejder derfor politisk fortsat stærkt på, at der på 
de kommende års finanslove afsættes tilstrækkelig økonomi til 
nyetablering og udvidelse af rastepladskapaciteten i Danmark.

Styrket kontrol og overflytning af ressortområder

ITD har også i 2018 arbejdet for styrket kontrol. I dag gennem-
føres vejsidekontrollen, køreprøverne, køre- og førerkortadmi-
nistrationen og behandlingen af særtransporttilladelserne af 
politiet, mens lovgivningen (Færdselsloven) hører under Færd-
selsstyrelsen. For at frigøre ressourcer hos politiet og samtidig 
sikre målrettet helhedsorienteret kontrol af erhvervstranspor-
ten har ITD gennem en årrække arbejdet for, at kontrolopgaven 
placeres hos den myndighed, der har ansvaret for den regule-
rende lovgivning.

I Tyskland er stort set al tilsyn og kontrol rettet mod godstrans-
porten samlet under den tyske modpart til Færdselsstyrelsen 
– Bundesamt für Güterverkehr (BAG). I 2018 besøgte ITD BAG i 
Köln for at drøfte tyske erfaringer med deres samlede fokuse-
rede indsats, ligesom det omfattende statistiske grundlag, BAG 
baserer indsatsen på, blev gennemgået. ITD henvendte sig i 
efteråret til de danske politikere i forbindelse med finanslovs-
forhandlingerne, hvor der fra flere sider var lydhørhed over for 
forslaget om at samle indsatsen på transportområdet under 
en styrelse. Det lykkes desværre ikke i 2018, men ITD fortsæt-
ter dialogen med de danske politikere og de øvrige organisatio-
ner, der støtter ideen.

Særtransport

ITD indledte i marts 2018 en dialog med Rigspolitiet og 
Færdselsstyrelsen om en ny skærpet tolkning af særtrans-
portbekendtgørelsen, som ville betyde flere tusinde ekstra 
særtransportvogntog på de danske veje. ITD påpegede, at 
den nye fortolkning var helt skæv – og at den ville skabe store 
trængselsproblemer på vejnettet. Usikkerheden handlede 
især om anvendelsen af specialkøretøjer, der kan skråtstille 
eller transportere godset på højkant kontra transport af flere 
stykker liggende gods. På den baggrund lavede Færdselssty-
relsen i maj 2018 først en ny vejledning og senere et notat om 
transport af bredt og fladt udeleligt gods. Færdselsstyrelsen 
vurderede i det nye notat, at bredt og fladt udeleligt gods, der 
transporteres vandretliggende med en bredde over 2,55 me-
ter, er lovlig og færdselssikkerhedsmæssig forsvarlig, såfremt 
den del af godset, der overskrider køretøjets sidekanter, er 
forsvarligt afskærmet. Færdselsstyrelsen meddelte endvidere, 
at der vil komme en dialog om revision af særtransportbe-
kendtgørelsen.

En anden situation omkring særtransport kom op i september 
2018, hvor der i flere medier blev sat fokus på specialtrans-
portassistenternes (STA) arbejde. Baggrunden var, at STA’erne 
oplever en stigende tendens til en aggressiv adfærd over for 
dem, når de regulerer færdsel, hvilket de fik lov til for fem år 
siden. Derfor efterlyste ITD kampagner, der oplyser om sikker-
heden ved særtransporter, eller at man forpligter kørelærere til 

at lære nye bilister, at specialtransportassistenterne faktisk har 
bemyndigelse til at dirigere trafikken.

Branchens miljøansvar

Både oppositionen og regeringen er i løbet af 2018 kommet 
med udspil, der skal skærpe miljøkravene, så lastbiler, der 
kører ind i de nuværende miljøzoner, skal leve op til de nyeste 
euronormer. Samtidigt har bekæmpelse af snyd med lastbiler-
nes forureningsbegrænsende udstyr haft politikernes store 
bevågenhed på tværs af politiske skel. ITD har tidligt i forløbet 
givet fagligt input til skærpede miljøzoneregler. Det gælder ikke 
mindst en mere realistisk indfasningsperiode, så virksomhe-
derne kan nå at omstille sig i tide, samt digital mærkningsord-
ning, og at specielle køretøjer, der sjældent kører i byerne, får 
mulighed for dispensation fra eventuelt kommende regler. Hel-
digvis bidrager transport- og logistikvirksomhederne allerede 
i dag aktivt til den grønne omstilling ved en fokuseret indsats 
på at nedbringe lastbilernes negative påvirkning af miljøet. Det 
sker blandt andet ved løbende at omstille lastbilflåden, så de 
lever op til de nyeste og skrappeste miljøkrav. Det gælder især 
ITD’s medlemmer, hvor mere end 65 procent af lastbilflåden 
allerede i dag består af Euro 6-køretøjer.

80 km/t på landeveje og motortrafikveje

Regeringen og Dansk Folkeparti blev i forbindelse med finans-
lovsforhandlingerne i december 2018 enige om at hæve hastig-
hedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler på landeveje og 
motortrafikveje. ITD har i mange år arbejdet med at få tilpasset 
hastighedsgrænserne for lastbilerne, da ensartede hastigheder 
skaber et mere roligt trafikflow og dermed færre hasarderede 
overhalinger. I 2016 fik lastbilerne lov til at følge personbilerne 
på omfartsveje, hvor hastigheden er højere end 50 km/t, og nu 
er turen så endelig kommet til landevejene og motortrafikvejene.

Forsyningsstrategien

Transportbranchen oplevede igen i 2018, hvordan kommu-
nerne stort set kan skalte og forvalte, som de vil, på affalds-
området, da Københavns Kommune besluttede at hjemtage 
affaldsindsamlingen fra private transportvirksomheder og i 
stedet overlade opgaven til kommunens eget affaldsselskab.

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

29

ITD har længe kæmpet for en seriøs og gennemgribende revisi-
on af de nuværende regler, der i al for vid udstrækning har givet 
det offentlige mulighed for at drive transportvirksomhed i unfair 
konkurrence med private, og støttede derfor op om regeringens 
udspil til en ny forsyningsstrategi, der lagde op til en generel 
konkurrenceudsættelse af sektoren. Desværre lykkedes det ikke 
politikerne at finde frem til et kompromis i 2018. ITD vil kæmpe 
videre for fair forhold for transportvirksomheder, der byder ind 
på opgaver for det offentlige.

Højderestriktioner

ITD har igennem nogle år sammen med en del medlemmer 
drøftet muligheden for at få indført lempeligere højdebestem-
melser for lastbiler. I adskillige år har højdebegrænsningen i 
Danmark udgjort 4,00 meter, men mange transportvirksom-
heder i national trafik har efterspurgt en forhøjelse af højden 
til for eksempel 4,20 meter. Det gælder for eksempel en del 
danske svinetransportører, der med de hidtidige regler har 
vanskeligt med at overholde 4,00 meter-grænsen. Det skyldes 
især, at mange svin i dag er større og vejer mere inden de køres 
til slagteri – set i forhold til tidligere. ITD har i 2018 sammen 
med en række medlemmer samt Landbrug og Fødevarer landet 
en principaftale med Færdselsstyrelsen. Der ligger herefter 
et forslag på bordet om, at maksimalhøjden for lastbiler fra 
den 1. januar 2020 bør udgøre 4,10 meter. Forslaget skal dog 
først vedtages af Folketinget, før det kan træde i kraft. Netop 
højdebestemmelserne kan Danmark godt sætte op for så vidt 
angår nationale transporter. Derfor gælder forøgelsen med de 
10 cm da også alene for lastbiler i national 
transport internt 

i Danmark. For grænseoverskridende transporter inden for EU 
gælder fortsat en maksimum højde på 4,0 meter.

Klager over PostNord

PostNord fyldte også en del i det politiske arbejde i 2018. I maj 
2018 fik ITD besked om, at EU-Kommissionen har godkendt, at 
den danske stat gerne må skyde omkring 1,2 milliarder kroner 
i Post Danmark mellem 2017 og 2019 til varetagelse af postbe-
fordringspligten. Derimod tog EU-Kommissionen ikke stilling 
til, om tidligere tilført kapital til selskabet, momsfritagelsen, 
statsgarantien og kompensation for tjenestemandsforpligtelser 
kan betragtes som ulovlig statsstøtte. Dermed var ITD’s klage til 
EU-Kommissionen endnu ikke afsluttet. 

ITD’s klage over Post Danmark omhandlede blandt andet over-
kompensation til afskedigelse af tjenestemænd i Post Danmark 
samt kapitaltilskud til den befordringspligtige del og til dækning 
af PostNords løbende underskud. Herudover klagede ITD over 
tidligere tildelt støtte til Post Danmark i form af statsgaranti til 
omkostninger for afskedigelse af tjenestemænd, Post Danmarks 
tidligere momsfritagelse, flere kapitalindskud fra PostNord 
til Post Danmark, en statsgaranti samt krydssubsidiering på 
grundlag af, at omkostningerne for befordringsforpligtelse og 
konkurrenceudsatte aktiviteter ikke var fordelt korrekt.

I september 2018 valgte ITD sammen med Danske Fragtmænd 
A/S at tage EU-Kommissionens afgørelse af 28. maj 2018 om 
ny statsstøtte til Post Danmark videre til EU-Domstolen. ITD 
og Danske Fragtmænd A/S fandt ikke, at EU-Kommissionen i 
tilstrækkelig grad har påvist, at den påtænkte statsstøtte ikke 
vil forvride konkurrencen med de private vognmænd, og derfor 
ønskes sagen prøvet ved EU-Domstolen.

ITD bad også i efteråret 2018 EU-Kommissionen om at vurde-
re lovligheden af kapitalindskud til PostNord Logistics, og ITD 
sendte en klage afsted til Kommissionen, fordi ITD mener, at 
kapitalindskuddet til det underskudgivende selskab er ulovlig 
statsstøtte, der strider mod EU’s regler. Baggrunden er, at Post-
Nord Logistics i seneste regnskabsår led et tab på 91 millioner 
kroner og tabte hele aktiekapitalen. Ikke desto mindre meldte 

moderselskabet, PostNord Group, ud i 2018, at man 
ville løse driftsproblemerne med kapitalindskud til PostNord 
Logistics. Den løsning klagede ITD over til EU-Kommissionen, da 
et kapitalindskud ikke blev givet på markedsvilkår. Et kapital-
indskud fra PostNord Group til datterselskabet vil derfor give 
PostNord Logistics en stor fordel og kunstigt holde selskabet i 
live på det private stykgodsmarked, hvor der er stor konkurren-
ce, og hvor kapitalindskuddet blandt andet vil ramme ITD-med-
lemsvirksomheder. Den anden væsentlige del i klagen over 
kapitalindskuddet til PostNord Logistics handler om, at selv om 
det er PostNord, som tildeler kapitaltilskuddet, så er det ejerne, 
som har besluttet det. Dermed indeholder kapitaltilskuddet 
statsstøtte, som ITD mener er ulovlig statsstøtte. 

I december 2018 deltog ITD i et møde med EU’s Konkurrence-
kommission. Mødet med Konkurrencekommissionen handlede 
dels om den stævning, som ITD har sendt til EU-Domstolen over 
EU-Kommissionens afgørelse fra maj 2018, hvor Kommissionen 
godkendte, at den danske stat må sende omkring 1,2 milliarder 
kroner i statsstøtte til Post Danmark.

Herudover var også ITD’s og Danske Fragtmænds klage til 
EU-Kommissionen over kapitalindskud til PostNord Logistics 
på dagsordenen. På mødet med Konkurrencekommissionen fik 
ITD mulighed for at uddybe de forskellige punkter i vores klager 
og underbygge den bekymring, som medlemmerne i trans-
porterhvervet deler i forhold til konkurrencesituationen fra et 
statsstøttet PostNord.

background image

BRANCHEN KAN 

BLIVE MERE 

GRØN 

OG BÆREDYGTIG

 MØD  ET

 

ITD-MEDLEM

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

31

Palle Staal Transport ApS er en af de virksom-

heder, som er gode til at se muligheder, hvor 

andre ser begrænsninger, og det har skabt et 

solidt fundament for forretningen. Men det 

kræver også et skarpt strategisk øje på virk-

somhedens forskellige forretningsområder. 

2018 blev året, hvor Palle Staal ApS udbyggede driften af grus-
grave, hvilket allerede nu giver pote.

– Det tør jeg godt kalde en succes allerede nu. Og jeg forventer 
mig endnu mere af det i årene, der kommer, siger han. 

Det er også et af de steder, hvor han mener, der er mulighed for 
at gøre branchen mere miljøvenlig, men det kræver en regional 
eller national indsats. 

– I dag er reglerne sådan, at den jord, vi graver ud på bygge-
grunde, ikke må genplaceres i udgravede grusgrave. I stedet skal 
vi køre jorden ud på landbrugsjord eller mere miljøfølsomme 
områder rundt omkring i landet. Det giver mange unødvendige 
kilometer på vejene, hvor vores lastvogne forurener til ingen 
verdens nytte. I dag ved vi, takket være de jordprøver vi tager, at 
jorden er ren, og at det er det beskyttende lerlag mellem over-
fladen og grundvand et, der er det vigtige. Reglerne er bare ikke 
blevet ændret i takt med, at vi er blevet klogere. 

Behovet for, at branchen får lov til at bidrage til politikerne med 
viden om mere effektive løsninger, er en af grundene til, at Palle 
Staal er glad for at være medlem af ITD. 

– Jeg synes, at det er vigtigt, at vi har en stærk brancheorganisa-
tion, som bakker op med viden til gavn for hele samfundet og 
branchen. Og der synes jeg, at ITD har en intelligent og konstruktiv 

tilgang til omverdenen. Det handler ikke om den enkelte vogn-
mand, men om at regulere hele branchen på en måde, som giver 
fair vilkår og ensartede betingelser, siger han og kommer med et 
eksempel: 

– De nye udbud af saltruter for Vejdirektoratet til saltning af 
statsvejene om vinteren giver meget ekstra og unødig kørsel med 
det dertilhørende ekstra forbrug af fossile brændstoffer og ud-
ledning af CO

2

. Der kunne et bedre samarbejde mellem myndig-

hederne og branchen betyde, at arbejdet både kunne udføres 
mere miljøvenligt og hensigtsmæssigt for vognmanden. 

Skarpt strategisk øje styrker forretningen

Palle Staal har hele tiden fokus på virksomhedens forskellige for-
retningsområder, og om de udvikler sig tilfredsstillende. I 2018 har 
dette forretningsfokus betydet, at Palle Staal ApS har sagt farvel til 
14 medarbejdere, i forbindelse med at virksomheden solgte den 
landsdækkende maskintransportservice, som 12 år tidligere var 
købt ind. 

– Det er ikke lykkedes os at opnå de synergieffekter, som jeg 
havde håbet på, da vi overtog virksomheden i sin tid, på trods af at 
vi er lykkedes med at erobre markedsandele og udbygge virksom-
heden fra to til 14 medarbejdere, så er det ikke lykkedes at skabe 
en indtjening, som stod mål med omsætningen og indsatsen, 
fortæller Palle Staal og fortsætter: 

– Det er en af de beslutninger, som vi har været et stykke tid om at 
træffe. Selv om vi på papiret kunne se, at vi ikke fik det ud af det, 
som vi havde regnet med, så skal man indimellem også lige have 
følelserne med. Nu er jeg rigtig glad for, at vi tog beslutningen, og 
Poul Schou A/S, som har overtaget det, kunne nærmest fra den 
første dag få værdi ud af det, så det var det rigtige at gøre, siger 
Palle Staal.

Ruster sig til fremtiden

Det er mange år siden, at Palle Staal blev opmærksom på, at en 
strategisk tilgang til både virksomhedsdrift, udvikling og ledelse er 
en forudsætning for at skabe en sund forretning. 

– For år tilbage, da myndighederne blev opmærksomme på pro-
blemerne omkring jordforurening, valgte vi hos os at specialisere 
os i håndteringen og dokumentationen af jordprøver. I dag er det 
et selvstændigt forretningsområde, hvor vi også betjener andre 
vognmænd, som ikke har den samme ekspertise. Det er bare ét 
eksempel på, hvordan udfordringer kan vendes til muligheder, 
men det kræver en indsats, og der er det godt at have en stærk 
spiller i ryggen. ITD hjælper os med at komme ud af hamsterhjulet 
og se det store billede. 

Lige nu er det ifølge Palle Staal vigtigt at overveje, hvordan man 
ruster sin virksomhed til at kunne håndtere en afmatning i mar-
kedet. Han er sikker på, at vi kan se begyndelsen på en afmatning, 
allerede når regnskaberne for 2018 gøres op.

– Vi har valgt at øge egenkapitalen i virksomheden, så vi er klar, for 
jeg er sikker på, at det er et spørgsmål om tid, før vi kan mærke en 
nedgang, selvom jeg ikke tror, at det bliver lige så voldsomt som 
finanskrisen i 2008 og 2009.

FAKTA:

Palle Staal grundlagde sin virksomhed 1. marts i 1987. 
I de første år var det primært en maskinstation med 
særligt fokus på maskinel til landbrugsdrift, senere 
kom mere entreprenørmateriel og lastbiler til, hvilket 
i dag er det primære forretningsområde – dog stadig 
med et særligt fokus på grusgrave. Virksomheden har 
i dag 12 lastvogne og 8 entreprenørmaskiner i daglig 
drift samt 26 medarbejdere, hvoraf de otte er funk-
tionærer på kontoret.
 

background image

32   

 ÅRSRAPPORT 2018

FORSIKRINGER 

HOS ITD

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

33

Gode forsikringsforhold er essentielle for driften hos 
vognmændene og transport- og logistikvirksomhe-
derne, da skader, uheld, tyveri og lignende ellers kan 
bringe økonomien på glatis. 

Ny ordning med Tryg

ITD har i samarbejde med Tryg oparbejdet en portefølje på 
knap 25 procent af de danske vognmænd via ITD Forsikrings-
service, og med næsten 30-års erfaring inden for forsikrings-
branchen gør det ITD Forsikringsservice til en kompetent 
sparringspartner inden for rådgivning, håndtering af præmie-
opkrævning og meget mere i Danmark. 

I begyndelsen af 2018 ændrede Tryg på vores forsikringskon-
cept, hvilket resulterede i en del uro. ITD tog kundernes fru-
strationer meget alvorligt, og efter hårdt arbejde og mange 
forhandlinger kunne ITD i efteråret 2018 præsentere et nyt 
og forbedret forsikringskoncept i ITD-ordningen. 

ITD er meget tilfredse med den nye ordning, der blandt andet 
indeholder vigtige tillægsdækninger som standard, når man 
er kunde via ITD. Derudover er der blandt de mest centrale 
ændringer i den nye aftale med Tryg en række nye og forbedre-
de produkter, som er tilpasset i forhold til 
kund ernes  behov. 

Det er blandt andet:

•  Samme priser på trækkere/trailere ved samme risiko
•  Forsikringsdækning for efterspændt trailer
•  Ansvarsdækning for alle trailere forsikret i ITD-ordningen
•   Pris på arbejdsskade fastsættes fremover på markedsvilkår 

og efter skadeforløb

•   Mulighed for tryghedsbonus (5-8 procent). Denne gælder 

uanset skadeforløb

•   Automatisk dækning i Grønt kort-landene samt rabat ved 

kørsel kun i Danmark

•  Valgfri selvrisiko
•   Kun én selvrisiko ved skade, hvor flere produkter er  

involveret

•   Forbedret digitalt overblik over policer, dækninger og  

betingelser 

•  Månedlig opkrævning via ITD 

Behovene ændrer sig, og forsikringsaftalen skal følge med. 
Derfor er det en on going proces, hvor der hele tiden skal op-
timeres på forsikringsaftalen, så den er tilpasset udviklingen

   Vejhjælp med Viking

ITD Forsikringsservice og Viking forlængede i 2018 

samarbejdet og forhandlede favorable priser, som alle 

er tilgængelig via ITD’s hjemmeside. For når uheldet er 

ude, er det afgørende, at der er styr på rekvirering af 

autohjælpen, så køretøjet hurtigt kan komme retur på 

landevejene. Viking udfører 120.000 assistancer årligt 

og har med 60 år i branchen sikret en høj ekspertise 

inden for service og effektiv indsats.

ITD og Viking lavede en ny aftale om vejhjælp i 

Danmark, Sverige og Norge, og en af fordelene ved 

aftalen er, at man som kunde ikke forpligter dig til 

et fast abonnement, men blot faktureres fra gang 

til gang. 

Forsikring i udlandet

2018 var ligeledes året, hvor ITD blev etableret som mægler 
lokalt i både Polen og Rumænien. Det betyder, at ITD nu i 
endnu højere grad kan skræddersy fleksible løsninger til 
vognmænd uden for Danmarks grænser. Dette værende 
inden for både tilbud, skadehåndtering, sparring og meget 
mere. Etableringen af lokale afdelinger med nationalt kendte 
mæglere styrker grundlaget og dermed også muligheden for 
at sikre de bedste rammer for danske og lokale vognmænd i 
de pågældende lande.

Derudover har ITD Forsikringsservice gennem mere end 50 
år opbygget et stærkt og professionelt samarbejde med det 
tyske mæglerselskab Oskar Schunck om forsikringer i resten 
af Europa.

background image

34   

 ÅRSRAPPORT 2018

MANGEL PÅ 

CHAUFFØRER ER EN 

STOR UDFORDRING 

 MØD  ET

 

ITD-MEDLEM

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

35

I Greve på Sjælland driver Johnny Schirrma-

cher vognmandsvirksomheden J.O. Rasmus-

sen & Co. A/S. Her, godt 20 kilometer syd for 

København, ligger virksomheden strategisk 

godt placeret, tæt på motorvejen og med 

gode muligheder for at betjene kunderne i 

København, på Amager og i de sydlige for-

stæder. Johnny Schirrmacher betegner 2018 

som et anderledes og underligt år – både 

arbejdsmæssigt og beskæftigelsesmæssigt.

I 2018 faldt temperaturen i årets første måneder til et sjæl-
dent set lavpunkt. Påsken faldt tidligt, og her, hvor det ellers 
plejer at gå helt grassat i transportbranchen, var det stadig 
så koldt, at al initiativ og virkelyst syntes fastfrosset. – Det 
var næsten lige så slemt som i 2007, da finanskrisen kom. De 
første tre måneder af 2018, var der ikke ret meget at lave på 
grund af det kolde vejr, men så steg temperaturen lige med 
fem grader, og så var vi simpelthen ved at drukne i arbejde, 
og sådan fortsatte det, til vi nåede sommerferien, fortæller 
Johnny Schirrmacher. 

Og så var det ellers bare om at køre

Transportbranchen er lige som så mange andre brancher me-
get konjunkturafhængig og sæsonbetonet. Op til jul går det 
over stok og sten, og sådan er det normalt også i forårsmå-
nederne, hvor der skal fragtes havemøbler, materialer til 
byggepladserne, og alt hvad man ellers kan forestille sig. Men 
i de seneste år er mønstret ved at ændre sig, oplever Johnny 
Schirrmacher: – De seneste år er det blevet mere udbredt, at 
enten er der rigtig meget at lave, eller også er der ikke så me-
get at lave. Tirsdag og onsdag kan der være masser at lave,og 
så er det ellers bare om at køre, men mandag og fredag er der 
ikke noget. Det kører lige som sammen i spidser, og når jeg 
taler med andre kollegaer, kan de fortælle samme historie. 

Før i tiden kunne man godt finde noget andet at lave i de 
mindre travle perioder, men sådan er det ikke mere. Verden 
er i det hele taget blevet mindre, og kunderne er blevet mere 
krævende, fortæller Johnny Schirrmacher: – Det hele skal 
foregå her og nu, og det er ikke kun ét sted, det er alle steder. 
Der er ingen tålmodighed mere, vi skulle jo have haft det i 
går, vi bestilte det jo i går, hvorfor har vi det så ikke lige med 
det samme. Der oplever vi oftere end før, at det kniber med 
forståelsen og tålmodigheden.

Hos Johnny Schirrmacher kører man omkring 1.000 forsen-
delser om dagen, og selvom det kun er et fåtal af kunderne, 
der brokker sig, så er tonen blevet mere barsk. Og det fylder i 
hverdagen, når man forsøger at få transporterne til at glide og 
medarbejderne til at leve op til alle de krav, der stilles.

Kvalificerede chauffører er virkelig en mangelvare

I de senere år har Johnny Schirrmacher oplevet en eklatant 
mangel på chauffører, der er kvalificerede til at varetage 
jobbet. – At få en chauffør med erfaring, og som har prøvet, 
hvad det vil sige at være chauffør, det er noget op ad bakke. 
Hvis der er én, der henvender sig, eller man hører om én, der 
har erfaring, så er det bare om at skynde sig at antage ved-
kommende. Men i 99 procent af tilfældene, så er de ansøgere, 
der kommer ind gennem jobannoncer, jobopslag og gennem 
jobcentre nogen, der ikke har prøvet det før, og det er altså 
ikke nemt at have med at gøre, siger Johnny Schirrmacher. 

Herudover er der en udfordring med alderen. Syv af Johnny  
Schirrmachers medarbejdere runder meget snart de 60 år, 
og mange har problemer med knæ og ryg, for chaufførjobbet 
er ikke bare at køre lastbilen fra den ene destination til den 
anden. Der skal også læsses og losses, og det kræver, at man 
har fysikken i orden. Derfor tror Johnny Schirrmacher ikke, 
at det nytter meget at forsøge at få de ældre chauffører til at 
blive længere på arbejdsmarkedet. 

Men et eller andet skal der gøres, for det sjællandske marked 
for chauffører, der har de kvalifikationer, der skal til, er stort 
set støvsuget. Transportmarkedet skriger på nyt mandskab, 
der har interesse for at lære faget at kende, og som har lyst 
og vilje til at udvide deres viden om det.

PostNord fylder i dagligdagen

Den evige trussel om, at PostNord kommer farende ind ad  
bagdøren, fylder en hel del i Johnny Schirrmachers dagligdag. 
Markedet er slemt presset, og konkurrencen er i forvejen hård 
vognmændene imellem. Johnny Schirrmacher har ikke noget 
imod en fair og lige konkurrence fra andre fragtfirmaer, men 
konkurrence fra en statsstøttet virksomhed finder han dybt be-
kymrende. Det er der blevet talt en hel del om i branchen i 2018, 
og Johnny Schirrmacher håber, at der i det nye år bliver lukket 
ned for den uvished og usikkerhed, som selskabet forvolder hos 
vognmænd ene. 

Sønnen i lære som vognmandsaspirant

I 2018 er Johnny Schirrmachers søn, Christoffer Schirrmacher, 
trådt ind i virksomheden. Christoffer Schirrmacher har arbejdet 
i syv år som chauffør, og nu er han lige så stille ved at blive kørt 
ind i firmaet og sidder på kontoret sammen med faderen, så de 
kan finde ud af, om vognmandsfaget er noget for ham. Endnu er 
et generationsskifte ikke helt på trapperne, men Johnny Schirr-
macher er glad for, at sønnen nu kan hjælpe til med at passe bu-
tikken. – Det er godt, at Christoffer er kommet til. Han kan se på 
det hele med friske øjne og ny energi, for når hverdagen buldrer 
derudad, kan det være vanskeligt at få tid til de mere langsigtede 
prioriteringer. Og det er nødvendigt, for ellers kommer det hele 
jo let til at handle om de daglige udfordringer i stedet for de visi-
oner, som vi også gerne vil have, så vi kan være på forkant med 
udviklingen, slutter Johnny Schirrmacher.

FAKTA:

Vognmandsvirksomheden J.O. Rasmussen & Co. i Greve 
beskæftiger 49 medarbejdere, hvoraf de 37 arbejder 
som chauffører. Virksomheden har eksisteret siden 
1981og kører omkring 1.000 forsendelser hver dag.

background image

36   

 ÅRSRAPPORT 2018

150 medlemmer skabte god stemning 

Til tonerne af sangene fra Lastbilkaravanen mødte medlemmerne ind til årets medlemsmøde på 
Hindsgavl Slot ved Middelfart. Magda, som er frontfigur i Lastbilkaravanen, sang og spillede, mens 
medlemmerne indfandt sig og faldt i snak, inden programmet for alvor gik i gang. 

En helt ny koncernfilm blev vist for første gang nogensinde på mødet. Den fortæller kort historien 
bag ITD, FDE og VIALTIS. Videoen modtog klapsalver fra salen.

Gode oplæg og spørgsmål

Traditionen tro var der en række oplægsholdere til inspiration. Nynne Bjerre Christensen, journa-
list og studievært, sørgede for den gode introduktion af oplægsholderne og spurgte nysgerrigt ind 
til deres oplæg. 

Vejgodstransportens store bidrag til den danske økonomi blev gennemgået af Martin Hvidt Thelle 
fra Copenhagen Economics. At branchen som helhed bidrager med 60 milliarder kroner til det 
danske bruttonationalprodukt var et overraskende stort tal for de fremmødte. 

NTG Groups Jørgen Hansen fortalte, hvordan det var muligt at holde eksplosive vækstrater år efter 
år, og det gav anledning til en del snak efterfølgende.

Digitalisering fyldte også

Fra den tyske fragtbørs, TimoCom, forklarede Maria Toft Madsen, hvordan de udvidede deres for-
retningsmodel i en øget digitalisering, mens Martin C. Hansen fra Mover forklarede, hvordan hans 
virksomhed bruger et digitalt omdrejningspunkt i en ny forretningsmodel. 

De største grin fra salen kom, da Michael Christiansen, politisk kommentator, sluttede aftenen af. 
Han kom med forudsigelser og tanker om det kommende valg, og han lagde ikke fingrene imellem, 
når han malende beskrev både venner og fjender fra Borgen. 

Medlemsmødet er en tradition, som medlemmerne sætter stor pris på, og det viser evalueringer-
ne også år efter år. 

ITD MEDLEMSMØDE

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

37

background image

DANISH 

TRANSPORT 

AWARD 2018 

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

39

Det blev vognmandsvirksomheden Thortrans i 
Randers og Laila H. Petersen fra IAT A/S i Kolding, 
der løb med Danish Transport Award 2018.

 

Begge blev hædret i forbindelse med festmiddagen i for-
længelse af ITD’s generalforsamling på Odeon i Odense 
lørdag den 14. april 2018. 

Det lønner sig at fokusere på gode løsninger til kunderne 
og samtidig have skarpt blik for de tendenser, der rører 
sig i samfundet. Det har familievirksomheden Thortrans 
i Randers forstået, og derfor fik den Danish Transport 
Award 2018 virksomhedsprisen.

– Thortrans

 er et fremragende eksempel på en trans-

portvirksomhed, der har forstået at give kunderne det, de 
har brug for. Virksomheden skal være, hvor kunderne er, 
og den skal have tænkt løsningen, så kunderne ikke skal 
bruge tid på det. Det er god og fremsynet service, når det 
er bedst, og det virker hver gang, sagde Martin Thorborg, 
formand for juryen i Danish Transport Award.

Danish Transport Award 2018 medarbejderprisen gik til 
Laila H. Petersen fra IAT A/S i Kolding. Hendes kunde-
tilgang har helt konkret betydet, at virksomheden har 
udvidet forretningen med 17 biler og 22 chauffører i 
forbindelse med overtagelsen af al gastankvognskørsel 
for Air Liquide i Danmark. Og det har sat gang i væksten 
hos IAT A/S.

– Laila H. Petersen 

er en medarbejder, der træder 

i karakter og kører en opgave helt hjem. Hvis hun har 
besluttet sig for noget, så går hun efter det og finder en 
løsning, der duer for kunden. Laila har forstået, at det 
handler om at opfylde kundens behov. Hun handler, og 
for en virksomhed er det guld værd at have medarbejde-
re, der går målrettet efter en god forretningside, sagde 
Martin Thorborg i sin begrundelse.

Vækst i fokus

Thortrans har skabt vækst ved at specialisere sig i sit 
kerne område møbeltransport. Ejerne Lars og Henrik Kri-
stensen spottede hurtigt, at kunderne i stigende omfang 
handler på nettet, og den trafik var virksomheden skarp 
til at få lavet en rigtig god forretning ud af. Thortrans har 
udviklet en unik IT-platform, som er designet specifikt til 
B2C-levering. Løsningen gør det muligt for kunderne at 
booke deres møbeltransport direkte på nettet, når de 
handler. Årets vækstvirksomhed modtog 40.000 kroner.

– Vi er så utroligt stolte og glade over, at vi har gjort os 
fortjente til denne pris. For os er Thortrans ikke bare en 
virksomhed, det er vores passion, og vi arbejder hårdt for 
at levere kvalitet og god service, sagde Lars Kristensen 
efter prisoverrækkelsen.

Laila H. Petersen fra IAT A/S er daglig leder for 45 medar-
bejdere, og hun kan både køre lastbil og disponere. 

– Jeg er da både glad og taknemmelig over at modtage 
årets medarbejderpris i en branche med så utroligt man-
ge dygtige medarbejdere. Jeg har gjort mit bedste for at 
prioritere nærhed og forståelse for kundernes behov, og 
det kan godt altså rigtig godt betale sig, sagde hun. 

Med Danish Transport Awards medarbejderpris følger 
20.000 kroner til vinderen.

DANISH TRANSPORT  

AWARD 2018

Danish Transport Award uddeles af ITD, og prisen uddeles hvert 
andet år i forbindelse med ITD’s generalforsamling og festaften.

Danish Transport Award 2018 ledte efter transport- og logistikvirk-
somheder, der går foran og bidrager til at skabe vækst og arbejds-
pladser i Danmark. Danish Transport Award hyldede virksomheder 
og medarbejdere, der var i fuld gang med eller har omstillet sig, så 
virksomheden har fået vækst og på den måde er med til at skabe et 
innovativt transporterhverv i Danmark.

Juryen bestod af 6 personer: 

•   Juryformand var direktør og serieiværksætter  

Martin Thorborg

•   Direktør for Erhvervsstyrelsen, Katrine Winding
•   Administrerende direktør for Mobile Industrial  

Robots ApS, Thomas Visti Jensen

•   Direktør i Fogtmann Logistik A/S, Klaus Fogtmann 
•  ITD’s formand, Gert Jakobsen 
•   ITD’s administrerende direktør,  

Carina Christensen

Juryen fandt frem til de i alt seks nominerede,  
der blev fordelt på to kategorier.

Hos virksomhederne var de tre nominerede:

AVAS – Aalborg Vognmandsforretning A/S, Aalborg
Skaks Specialtransport A/S, Rødekro
Thortrans Randers A/S, Randers

Hos medarbejderne var de tre nominerede:

Disponent Laila H. Petersen, IAT A/S, Kolding
Chauffør Flemming Nielsen, Vognmand Jan Hedevang Jensen, Sevel
Driftschef Flemming Radoor, H.P. Therkelsen A/S, Padborg

Virksomhedsvinderen modtog 40.000 kroner, mens vinderen af 
medarbejderprisen modtog 20.000 kroner.

background image

40   

 ÅRSRAPPORT 2018

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

41

ITD’s landsdækkende trafiksikkerhedskampagne ”Lastbil-
karavanen” kørte i september sidste år landet rundt for 
at lære elever i 0.-2. klasse, hvordan de undgår at komme 
i karambolage med lastbiler, og hvorfor lastbilerne kører 
på vejene. 

30 vognmandsvirksomheder stillede lastbiler og chauf-
fører til rådighed. 40 lastbiler var med. Over 125 klasser 
deltog i kampagnen. Ved hvert show deltog gennemsnit-
ligt otte lastbiler.

Iført limegrønne refleksveste sang og dansede elever 
og lærere i Frederikshavn, Varde, Haderslev, Nyborg og 
København og lærte om trafiksikkerhed og lastbiler.

”Væk fra det dæk, hvis dine knogler ikke skal sige 
knæk”

Magda er hovedfiguren i Lastbilkaravanen. Hun er pro-
fessionel sanger. Når hun ikke er på danmarksturné med 
ITD’s trafiksikkerhedskampagne, turnerer hun med Tina 
Dickow. På rim og remser lærer hun eleverne, hvordan 
de skal opføre sig ude i trafikken. 

Der er ingen løftede pegefingre, selvom det er et utroligt 
vigtigt emne. Tilgangen er, at eleverne skal tillære sig de 
gode trafikvaner gennem dans, leg og dialog. Målet er, at 
de kan huske rimene og remserne omkring trafiksikkerhed 
og lastbiler, når de er ude i trafikken sammen med deres 
forældre. Nogle af rimene er for eksempel ”Væk fra det 
dæk, hvis dine knogler ikke skal sige knæk”, ”Det er meget 
meget sjovere, hvis man ikke bliver kørt over” og ”Det er 
nemmere at spise chips, hvis man ikke er pakket ind i gips”.

Studerende fra Aalborg Universitet  
besøgte Lastbilkaravanen

Studerende fra Aalborg Universitet besøgte også Lastbil-
karavanen. Her prøvede de VR-briller og fik lov til at være 
chauffører for en stund og oplevede, hvordan det er at 
sidde bag rattet.

Som et nyt forsøg var der to åbne arrangementer i Varde 
og København, hvor offentligheden kunne komme og 
opleve det samme, som eleverne tidligere på dagen 
havde oplevet. 

Branchen har et socialt ansvar

Som brancheorganisation for den danske vejgodstrans-
port har ITD et socialt ansvar. Når lastbilerne transpor-
terer varer og gods på vejene, så fylder de, og derfor er 
det organisationens pligt at holde fokus på lastbiler og de 
kritiske zoner foran højre forhjul. Statistikkerne viser, at 
fokus på emnet er med til at redde liv. 

Et andet ønske med kampagnen er, at eleverne og deres 
forældre vil tænke over, hvorfor lastbilerne fylder på veje-
ne. At varerne bliver transporteret på ladet af lastbilerne, 
så supermarkederne kan fylde computere, remulade og 
slik på hylderne. 

Succes kommer ikke af sig selv

Politi, pressen, kommuner, skoler, lærer, forældre og ele-
ver roste Lastbilkaravanen. Det var ITD’s medlemmer, der 
stillede lastbiler og chauffører til rådighed i kampagnen. 
Uden dem var Lastbilkaravanen ikke muligt. Så stor tak til 
alle, der var med i Lastbilkaravanen.

LASTBILKARAVANEN LÆRTE STORE 

OG SMÅ OM 

TRAFIKSIKKERHED

FAKTA:

•   Lastbilkaravanen så første gang dagen lys i 2013, hvor én lastbil besøgte 

én skole. Siden har ITD’s trafiksikkerhedskampagne udviklet sig fra år  
til år til den succes, den er i dag

•   Al materiale så som sange, bogen Brumbassen i trafikken, undervisnings-

materiale og videoer er tilgængeligt på www.lastbilkaravanen.dk.  
Så har alle mulighed for at arbejde med det vigtige budskab

•   ITD står bag Lastbilkaravanen, og FDE Fonden støtter økonomisk

Stort tak til alle, der var med til at gøre  
Lastbilkaravanen 2018 til en kæmpe succes:

•  Alex Andersen, Ølund A/S
•  Anker Christensen A/S
•  Asger Sørensen, Varde A/S
•  B.T.B. Olie A/S
•   Billum  Vognmands- 

forretning ApS

•  Bn Transport A/S
•  Brians Renovation ApS
•  Bruun & Nielsen A/S
•  Comet-Transport ApS
•  DSV Road A/S
•   Dansk  Transport   

Kompagni A/S

•  Erik Jørgensen Eftf. A/S
•  Eurobulk Logistics A/S
•   Haderslev  Slamsuger- 

service A/S

•  Hans Juel Jensen ApS

•  Henrik Skov Christensen A/S
•  J.O. Rasmussen & Co. A/S
•   Johannesen Kran &  

Maskintransport ApS

•  Poul Schou A/S
•  Poul Pedersen & Søn ApS
•  Rudbeck Transport ApS
•  Skagen Cementstøberi A/S
•   Snave  Vognmands- 

forretning ApS

•  Stokholm Transport A/S
•  Team Relocations ApS
•  Transportdanmark A/S
•   Vognmand Hans Skov  

Christensen

•  Vognmand Ernst Jacobsen A/S
•  Vendelbo Spedition A/S
•  Viking Assistance

background image

42   

 ÅRSRAPPORT 2018

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

43

2018 var året, hvor ITD-koncernen kunne fejre sin 70 års fødselsdag

Den 19. juni 1948 blev det daværende ”Foreningen af Danske Eksportvognmænd” dannet 
ved en stiftende generalforsamling i Fredericia i overværelse af 250 gode jyske vognmænd. 

I dag hedder foreningen ITD og rummer historien om den internationale landevejstrans-
ports udvikling, og koncernen er også en kommerciel koncern med FDE og Vialtis.

Fødselsdagen blev markeret med en koncerndag i september, hvor alle medarbejdere fra 
hele Europa var samlet i ITD Huset til en faglig og festlig dag. Det var første gang i organisa-
tionens historie, at det er sket.

Selv om 70 år er mange år, så har ITD’s bestyrelse valgt, at foreningen venter med den helt 
store jubilæumsfejring til 75-årsdagen i juni 2023. 

Koncernfilm

ITD er en af Europas stærkeste transportorganisationer med en unik kombination af for-
ening og forretning. Foreningen repræsenterer i dag danske transport- og logistikvirksom-
heder, der kører både internationalt og nationalt. De kommercielle selskaber FDE og Vialtis 
udbyder blandt andet momsrefusion og betalingsløsninger til transportvirksomheder i hele 
Europa. 

I ITD-koncernen har ”foreningen” og ”forretningen” altid suppleret hinanden, og den syner-
gieffekt har gjort os til så vigtig en transportorganisation, som den er i dag. 

Nyd filmen på dette link:
http://itd.dk/om-itd/vores-profil/

70 ÅR MED 

ITD-KONCERNEN

background image

44   

 ÅRSRAPPORT 2018

ÅRET I BILLEDER...

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

45

background image

46   

 ÅRSRAPPORT 2018

background image

ÅRSRAPPORT 2018

   

 

47

ÅRET I BILLEDER...

background image

Her kan du møde 

ITD-koncernen:

Lyren 1, 6330 Padborg

T: +45 7467 1233 | itd@itd.dk

www.itd.dk

 ITD

   

FDE

   

VIALTIS

ITD Årsrapport 2018 | CVR 40990917


Document Outline