background image

 

 

Side 1 af 38

 

 

 
Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Dagsorden til  

møde i 

Økonomiudvalget

  

Dagsorden åben 

Mødedato 21. januar 2013 

Mødetidspunkt 17.00 

Mødelokale Udvalgsværelse B 

 
 

 

background image

 

 

Side 2 af 38

 

 

  

Indholdsfortegnelse 

 

Økonomiudvalget  

 

 

den  21. januar 2013 

 

 

 
Åben dagsorden 
 

Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium. Forslag 

2 Anlægsbevilling 

til 

fjernvarme, udbygningsplanens fase 1, 4. del (Hellerup) 

Anlægsbevilling til fjernvarme, udbygningsplanens fase 2 i Gentofte 
Kommune (Vangede) 

Udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Gentofte 
og Charlottenlund, fase 3 

Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmen - til gennemførelse af 
projektforslag til etablering af fjernvarmeforsyning i diverse områder i 
Gentofte 

Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmen, til lejeordning i forbindelse med 
levering og montering af fjernvarmeunits/fjernvarmevekslere 

Projekteringsbevilling fra Årsplan 2013 til kortlægning af forbedret 
trafiksikkerhed på Strandvejen på strækningen mellem Hellerupvej og 
Tranegårdsvej 

Anlægsbevilling fra Årsplan 2013 til kampagner samt videreførelse af 
sekretariatsfunktionen for Cykelsuperstier 

Projekteringsbevilling fra Årsplan 2013 til kortlægning og analyse for ældre og 
cykling til skole og fritid 

10 

Projekteringsbevilling til forskønnelse af Gentofte bydelscenter 

11 Anlægsbevilling 

på 

8,158 

mio. kr. til legepladsprojekt vedr. kommunale 

legepladser 2013 

12 

Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for ombygninger på 
Gentofte og Ordrup Skole 

13 

Anlægsbevilling på 456.000 kr. til arbejdet med velfærdsteknologi 

14 

Tegningsmateriale og proces for tegning af bådpladser i Skovshoved Havn 

15 

Vestforbrændingen - godkendelse af mageskifte og godkendelse af 
låneramme 

16 

Bernstorffsvej 20, Den selvejende ældreboliginstitution Lindely, ændring af 
kommunegaranti for realkreditlån 

17 

Beskæftigelsesplan 2013 - måltal 

18 

Sammensætningen af § 17 stk. 4 udvalget vedr. Gentofte Sportspark 

19 

Orientering om igangsætning af etablering af forsinkelsesbassin under HIK's 
boldbaner ved Maglegårdsskolen 

20 Straffeattester 

for 

frivillige 

21 Meddelelser 

fra 

formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

 
Lukket dagsorden 

background image

 

 

Side 3 af 38

 

 

 

22 Meddelelser 

fra 

formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

  

background image

 

 

Side 4 af 38

 

 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
1  Åbent         Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium. Forslag 
 

039952-2012

 

 
 

Resumé

 

Plan og Byg har på baggrund af et revideret skitseforslag fra tegnestuen BIG udarbejdet et forslag 
til lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium. Lokalplanforslaget indeholder bl.a. 
bestemmelser om placering og omfang af ny bebyggelse.  
  
Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.  

 

Baggrund

 

Gammel Hellerup Gymnasium (GHG) ønsker, at den eksisterende vestfløj sammen med den 
tidligere rektorbolig erstattes med en ny og mere undervisningsegnet bygning.  
  
Den ønskede udbygning er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan 258. Gymnasiet 
har fremsendt et skitseforslag til en ny undervisningsfløj udarbejdet af tegnestuen BIG. 
  
Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 4. oktober 2012, pkt. 1, at der udarbejdes ny 
lokalplan til at imødekomme gymnasiets udbygningsbehov. Det blev endvidere besluttet, at der 
afholdes et borgermøde med de berørte naboer og andre interesserede inden planforslaget 
forelægges til offentliggørelse. 
  
Der har den 22. oktober 2012 været afholdt dialogmøde på GHG, hvor gymnasiets naboer blev 
præsenteret for planskitserne. Der var 5 fremmødte borgere. Det var navnlig aktiviteter uden for 
gymnasiets åbningstid, udendørsarealer samt trafik- og parkeringsforhold, der blev diskuteret på 
mødet.  
  
Formålet med lokalplanen er fortsat at at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, 
uddannelsesinstitutioner. Der gives mulighed for at den nye fløj opføres med ensidig taghældning, 
således at bygningens skrå tag udgør en videreførelse af gymnasiets boldbaner.  
  
Lokalplanforslaget er beliggende i kommuneplanens område 1.D19, hvor anvendelsen er fastsat til 
offentlige formål, uddannelsesinstitutioner med en maksimal bebyggelsesprocent på 60. 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. Bebyggelsesprocenten 
fastlægges til 50, svarende til den tidligere lokalplan 258.  
  
På Byplanudvalgets møde den 29. november 2012, pkt. 3, og på Økonomiudvalgets møde den 10. 
december 2012, pkt. 2, blev lokalplanforslaget anbefalet til vedtagelse og udsendelse i offentlig 
høring. 
  
Den 14. december 2012 anmodede gymnasiets rektor om, at lokalplanen tillige ville muliggøre 
nedrivning af den tidligere rektorbolig, idet gymnasiets arkitekter BIG vurderer, at nedrivning af 
gymnastiksalsfløjen ville blive kompliceret, da den er sammenbygget med rektorbygningen. 
Nedrivningen vil endvidere give et bedre helhedsresultat. 
  
Herefter udgik sagen af dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2012. 
  
Plan og Byg har efterfølgende udarbejdet et revideret forslag til lokalplan 351, som imødekommer 
de fremsatte ønsker.  

background image

 

 

Side 5 af 38

 

 

 

Vurdering

 

 

Områdets nuværende anvendelse til gymnasium og undervisningsformål fastholdes. De 
miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes derfor til at 
være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt. Der er på den baggrund ikke fundet 
anledning til gennemførelse af en miljøvurdering af lokalplanforslaget i henhold til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer. 
Det vurderes, at gymnasiets anmodning om at lade nedrivningen omfatte den eksisterende vestfløj 
samt rektorboligen, jf. gymnasiets henvendelse af 14. december 2012, ikke vil få betydning for 
bebyggelses samlede bevaringsværdige helhedspræg.   
  
Lokalplanforslaget har gennemgået de nødvendige justeringer som følge af bygherrens 
anmodning.  
  
Det foreslås, at lokalforslaget vedtages til udsendelse i offentlig høring. 

 

Indstilling

 

Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
1. At forslag til lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium vedtages og udsendes i offentlig 
høring. 
  
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden. 

 

Tidligere beslutninger

 

Byplanudvalget den 3. januar 2013 kl. 17.00 

Byplanudvalget, møde den 3. januar 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

GHG - anmodning om justering i lokalplanforslag 351

 

 

Lokalplanforslag 351 rev

 

 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
2  Åbent         Anlægsbevilling til fjernvarme, udbygningsplanens fase 1, 4. del 
(Hellerup) 

background image

 

 

Side 6 af 38

 

 

 

050798-2012

 

 
 

Resumé

 

Udbygningsplanen for fjernvarme og projektforslag for fase 1 blev med henblik på opstart af fase 1 
med tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. marts 2010, 
pkt. 5. 
 
Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om frigivelse af 4. del af anlægssummen på kr. 37.711.000,- jf. 
skema 4. 

 

Baggrund

 

Udbygningsplanen for fjernvarme og projektforslag for fase 1 blev med henblik på opstart af fase 1 
med tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelses møde d. 24. marts 2010, 
pkt. 5 med finansiering som beskrevet i skema 4. 
 
Fase 1 dækker over områder i Hellerup med en samlet forventet anlægssum på 200 mio. kr. 
 
GFj har hidtil fået frigivet 106.740.000 kr. af anlægssummen og søger nu om frigivelse af 4. del af 
anlægssummen. 

Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos kommunekredit på op 
til 200 mio. kr. til finansiering af udbygningen og senest ved byggeperiodens udløb omlægge 
denne til længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme, og påvirker 
ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Fordelingen af anlægsbevillingen fremgår af skema 
4. 

De resterende anlægsbevillinger forventes ansøgt successivt frem til 2015. 

 

Vurdering

 

Fjernvarmeudbygningen er hidtil forløbet planmæssigt med tilslutningsprocenter på mellem 50 og 
70 % i delområderne. 

GFj har hidtil fået frigivet kr. 106.740.000  kr. af anlægssummen. Indeholdt i bevillingerne er 
omkostninger til bemanding for markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, 
udarbejdelse af rammeaftaler og udbud samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med 
udbygningen. 

 
 
 

 

Indstilling

 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der anlægsbevilges 4. del af anlægssummen 37.711.000 mio. kr., jf. skema 4, til den fortsatte 
udbygning af fjernvarmeudbygningens fase 1 med finansiel dækning over det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune i 
2013.  

 

background image

 

 

Side 7 af 38

 

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 8. januar 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Skema 4

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
3  Åbent         Anlægsbevilling til fjernvarme, udbygningsplanens fase 2 i Gentofte 
Kommune (Vangede) 
 

050799-2012

 

 
 

Resumé

 

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens fase 2 med opstart af tilhørende aktiviteter blev 
enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde d. 30. april 2012, pkt. 6. 
 
Fase 2 har en forventet samlet anlægssum på 99 mio. kr. 
 
Gentofte Fjernvarme (GFj) har hidtil fået frigivet 20 mio. kr. og søger hermed om frigivelse af de 
resterende 79 mio. kr. af anlægssummen, jf. skema 4. 

 

Baggrund

 

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens fase 2 med opstart af tilhørende aktiviteter blev 
enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde d. 30. april 2012, pkt. 6 med finansiering som 
beskrevet i skema 4. 
 
Fase 2 dækker over områder i Vangede med en samlet forventet anlægssum på 99 mio. kr. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde 29. oktober 2012, pkt. 8 at frigive 20 mio. 
kr. GFj søger nu om frigivelse af de resterende 79 mio. kr. af anlægssummen. 

Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos kommunekredit på op 
til 99 mio. kr. til finansiering af udbygningen og senest ved byggeperiodens udløb omlægge denne 
til længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme, og påvirker ikke 
Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Fordelingen af anlægsbevillingen fremgår af skema 4. 

Anlægsbevillingen forventes brugt frem til 2015. 

background image

 

 

Side 8 af 38

 

 

 

Vurdering

 

Fjernvarmeudbygningen er hidtil forløbet planmæssigt i fase 2 med en tilslutningspricent på ca. 50 
% i det igangværende område ved Ellegårdsvej. Tilslutningsprocenten forventes at stige under 
anlægsarbejdet. 

GFj har hidtil fået frigivet 20 mio. kr. af anlægssummen. Indeholdt i bevillingen er omkostninger til 
bemanding for markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, udarbejdelse af 
rammeaftaler og udbud samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbygningen. 

 

Indstilling

 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der anlægsbevilges den resterende del af anlægssummen på 79 mio. kr. jf. skema 4 til den 
fortsatte udbygning af fjernvarmeudbygningens fase 2 med finansiel dækning over det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune i 
2013 og 2014. 

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 8. januar 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Skema 4

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
4  Åbent         Udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i 
Gentofte og Charlottenlund, fase 3 
 

050813-2012

 

 
 

Resumé

 

Gentofte fjernvarme (GFj) har fået udarbejdet en screening af samfunds-, selskabs- og 
brugerøkonomien ved at påbegynde fjernvarmeudbygningen i områder af Gentofte og 
Charlottenlund. 

background image

 

 

Side 9 af 38

 

 

 
Screeningen af den eventuelle udbygning viser positive økonomiske resultater ved konvertering til 
fjernvarme, og vil betyde en reduktion i CO

2

-udledningen på 3.725 ton/år ved fuld udbygning med 

de nuværende udledningsmængder fra fjernvarme.  
 
Udbygningen forventes at kunne gennemføres på 5 år fra foråret 2014. 
 
Teknik og Miljø indstiller, at der igangsættes planlægning og udarbejdelse af projektforslag for 
områder i Gentofte og Charlottenlund, fase 3. 
 
Projektforslaget vil efter udarbejdelse blive forelagt til godkendelse af kommunalbestyrelsen. 

  

 

Baggrund

 

På Kommunalbestyrelsens møde d. 26. marts 2010, pkt. 5 blev udbygningsplanen for fjernvarme 
enstemmigt vedtaget. 
 
GFj har hidtil udbygget fjernvarmenettet i Hellerup og Vangede, og har oplevet interesse fra et stort 
antal borgere fra den øvrige del af kommunen for at blive tilsluttet fjernvarmenettet.  
 
Screeningen af den eventuelle udbygning viser positive økonomiske resultater ved konvertering til 
fjernvarme, og vil betyde en reduktion i CO

2

-udledningen på 3.725 ton/år ved fuld udbygning med 

de nuværende udledningsmængder fra fjernvarme.  
 
Udbygningen i områderne vil kræve opgraderinger af pumper og andet udstyr på 
vekslestationerne, der forsyner Gentofte Kommune med fjernvarme. 
 
Udgifterne til opgraderingen afholdes af Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR). 

 

Vurdering

 

Det positive screeningsresultat af udbygningsmulighederne i områderne viser, at der er baggrund 
for at opstarte planlægning og udarbejdelse af projektforslag for udbygningen. Udbygningsområdet 
fremgår af vedlagte screeningsnotat. Gennemførelse af udbygningen forventes at kræve en 
investering for GFj på i alt ca. 238 mio. kr. 
 
Udgiften til planlægning og projektforslag på 0,5 mio. kr. bliver finansieret af GFj’s midler til 
opnåelse af energibesparelser. 
 
Udbygning af områderne kan medføre en mindre tarifstigning for alle fjernvarmekunder 
i kommunen. GFj har hidtil haft ens tarif for alle, og har aldrig opkrævet tilslutningsbidrag i 
fjernvarmeområderne. Afskrivningerne på anlægsinvesteringer skal pålægges tariffen, og derfor vil 
stort set al udbygning i Gentofte medføre en tarifstigning til investeringen er afskrevet. 
 
Tariffen vil fortsat være på et lavt niveau, og en mindre stigning forventes ikke at gøre fjernvarme 
mindre attraktiv i forhold til andre varmekilder. 

 

Indstilling

 

Teknik og Miljø indstiller 
 
til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

background image

 

 

Side 10 af 38

 

 

At GFj bemyndiges til at opstarte planlægning og udarbejdelse af projektforslag for 
fjernvarmeforsyning af områder i Gentofte og Charlottenlund, fase 3. 
 
  

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøuidvalget, møde den 8. januar 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Notat vedr. udbygningsplan, fase 3

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
5  Åbent         Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmen - til gennemførelse af 
projektforslag til etablering af fjernvarmeforsyning i diverse områder i Gentofte 
 

021022-2012

 

 
 

Resumé

 

Projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning for diverse områder i Gentofte med opstart af 
tilhørende aktiviteter blev enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. september 
2012, pkt. 10. 
 
Projektet har en forventet samlet anlægssum på 29 mio. kr. 
 
Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om frigivelse af den resterende anlægsbevilling på 24,5 mio. kr. 

 

Baggrund

 

Projektforslaget til etablering af fjernvarmeforsyning for diverse områder i Gentofte med opstart af 
tilhørende aktiviteter blev enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. september 
2012, pkt. 10 med finansiering som beskrevet i skema 4. 
 
Projektforslaget dækker diverse områder i Gentofte Kommune med en samlet forventet 
anlægssum på 29 mio. kr. 
 

background image

 

 

Side 11 af 38

 

 

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på mødet den 29. oktober 2012, pkt. 9, at frigive 4,5 
mio. kr. GFj søger nu om frigivelse af den resterende del af anlægssummen. 

Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos kommunekredit på op 
til 29 mio. kr. til finansiering af udbygningen og senest ved byggeperiodens udløb omlægge denne 
til længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme, og påvirker ikke 
Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Fordelingen af anlægsbevillingen fremgår af skema 4. 

Anlægsbevillingen forventes brugt frem til 2015. 

 

Vurdering

 

Fjernvarmeudbygningen er hidtil forløbet planmæssigt i området omfattet af projektforslaget. 

GFj har hidtil fået frigivet 4,5 mio. kr. af anlægssummen. Indeholdt i bevillingen er omkostninger til 
planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering og udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse 
med udbygningen. 
 
 

 

Indstilling

 

Teknik og Miljø indstiller 

til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der anlægsbevilges den resterende del af anlægssummen jf. skema 4 til projektet med finansiel 
dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarme i 
Gentofte Kommune i 2013 og 2014. 

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 8. januar 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalgetog Kommunalbestyrelsen. 
 
Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Skema 4

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 

background image

 

 

Side 12 af 38

 

 

6  Åbent         Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmen, til lejeordning i 
forbindelse med levering og montering af fjernvarmeunits/fjernvarmevekslere 
 

021070-2012

 

 
 

Resumé

 

På Kommunalbestyrelsens møde d. 25. juni 2012, pkt. 16, blev det enstemmigt vedtaget at give 
Gentofte Fjernvarme (GFj) bemyndigelse til at opstarte lejeordning vedr. fjernvarmeunits / 
fjernvarmevekslere med en tilslutningseffekt på op til 50 kW. 
 
Lejeordningen forventes, efter erfaringerne med ordningen i 2012, at kræve en investering på ca. 
16 mio. kr. årligt og påvirker ikke taksten for fjernvarme for øvrige fjernvarmekunder. 
 
GFj har hidtil fået frigivet 3 mio. kr. og søger nu om frigivelse af 13 mio. kr., til dækning af udgifter 
til indkøb og opsætning af fjernvarmeunits i 2013. 

  

 

Baggrund

 

På Kommunalbestyrelsens møde d. 25. juni 2012, pkt. 16, blev det enstemmigt vedtaget at give 
Gentofte Fjernvarme (GFj) bemyndigelse til at opstarte lejeordning vedr. fjernvarmeunits / 
fjernvarmevekslere med en tilslutningseffekt på op til 50 kW. 
 
GFj har siden introduktionen af lejeordningen oplevet større interesse end forventet fra borgerne 
for at benytte ordningen. 
 
GFj har hidtil fået frigivet 3 mio. kr. og søger nu om frigivelse af 13 mio. kr., til dækning af udgifter 
til indkøb og opsætning af fjernvarmeunits i 2013. 
 
Indeholdt i bevillingen er omkostninger til markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning og 
projektering, indkøb og anlægsomkostninger ifbm. opsætning. 

 

Vurdering

 

Lejeordningen forventes, efter erfaringerne med ordningen i 2012, at kræve en investering på ca. 
16 mio. kr. årligt og påvirker ikke taksten for fjernvarme for øvrige fjernvarmekunder. 
Fjernvarmekunder, som vælger at tilknytte sig lejeordningen, betaler lejen for deres fjernvarmeunit 
/ fjernvarmeveksler, oven i varmeprisen. 
 
 
Gentofte Kommune skal til brug for lejeordningen optage en byggekredit hos kommunekredit på 
den årlige anlægssum og senest ved byggeperiodens udløb omlægge denne til længerevarende 
lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra lejeordningen og påvirker ikke Gentofte Kommunes 
øvrige låneramme. 
  
Der søges derfor om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 13 mio. kr. til lejeordningen for 2013.  

 

Indstilling

 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

background image

 

 

Side 13 af 38

 

 

 
At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevillig på 13 mio. kr. jf. skema 4, til dækning af den 
resterende del af det første års forventede investering. Anlægbevillingen lånefinansieres ved 
låneoptagelse i Kommunekredit.   

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 8. januar 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Skema 4

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
7  Åbent         Projekteringsbevilling fra Årsplan 2013 til kortlægning af forbedret 
trafiksikkerhed på Strandvejen på strækningen mellem Hellerupvej og 
Tranegårdsvej 
 

051820-2012

 

 
 

Resumé

 

Teknik- og Miljøudvalget har på et af de forrige pkt. på dagsordenen behandlet Årsplan 2013, som 
beskriver de projekter, som Teknik og Miljø forventer at igangsætte i 2013. 
 
Teknik og Miljø søger Teknik- og Miljøudvalget om projekteringsbevilling til forbedring af 
trafiksikkerheden på Strandvejen på strækningen mellem Hellerupvej – Tranegårdsvej, jf. skema 3. 

 

Baggrund

 

Teknik- og Miljøudvalget har på et af de forrige punkt på dagsordenen behandlet Årsplan 2013, 
hvori der er beskrevet de indsatsområder og projekter, som Teknik og Miljø forventer at igangsætte 
i 2013. 
 
Årsplanen indeholder flere større anlægsprojekter, som på et senere tidspunkt hver for sig vil blive 
forelagt Teknik- og Miljøudvalget til behandling.  
 
Teknik og Miljø søger en projekteringsbevilling til afklaring af rammerne for forbedring af 
uheldsbilledet for Strandvejen på strækningen mellem Hellerupvej og Tranegårdsvej.  

background image

 

 

Side 14 af 38

 

 

 

Vurdering

 

Københavns Amt udførte tilbage i 80’erne trafiksanering af Strandvejen gennem Hellerup. 
Desværre er strækningen fortsat uheldsbelastet i særlig grad, hvorfor Teknik og Miljø vurderer det 
nødvendigt at undersøge nærmere, hvordan de trafikale forhold kan forbedres. Indledningsvis er 
der tale om en kortlægning, som skal kunne danne rammen om en fremtidig indsats. 
 
Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på frigivelse af en projekteringsbevilling, 
jf. skema 3.  

 

Indstilling

 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
1. At udvalget godkender iværksættelse af en afklaring af rammerne for forbedring af 
trafiksikkerheden på Strandvejen mellem Hellerupvej – Tranegårdsvej. 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
2. At der frigives en projekteringsbevilling til gennemførelse af ovenstående, jf. skema 3 med 
finansiel dækning over det på investeringsplanen afsatte rådighedsbeløb til Årsplan 2013. 

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 8. januar 2013 
 
Pkt. 1: Vedtaget. 
 
Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Skema 3

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
8  Åbent         Anlægsbevilling fra Årsplan 2013 til kampagner samt videreførelse af 
sekretariatsfunktionen for Cykelsuperstier 
 

050793-2012

 

 
 

background image

 

 

Side 15 af 38

 

 

Resumé

 

Teknik- og Miljøudvalget har på indeværende møde, forrige pkt., behandlet Årsplan 2013, som 
beskriver de projekter, som Teknik og Miljø forventer at ingangsætte i 2013. 
 
Nogle projekter er ikke fysiske anlægsprojekter, men kampagner og undersøgelser som skal 
gennemføres, før der kan træffes yderligere beslutninger om den videre proces og hvilke projekter, 
der evt. skal udføres. 
 
Teknik og Miljø søger Teknik- og Miljøudvalget om bevilling til følgende 2 projekter, jf. skema 3: 
 
1. Gentagelse af cyklistkampagnen i 5. klasse 
 
2. Videreførelse af sekretariatsfunktionen for Cykelsuperstier. 

 

Baggrund

 

Teknik- og Miljøudvalget har på forrige pkt. behandlet Årsplan 2013, hvori der er beskrevet de 
indsatsområder og projekter, som Teknik og Miljø forventer at igangsætte i 2013. 
 
Årsplanen indeholder flere større anlægsprojekter, som på et senere tidspunkt hver for sig vil blive 
forelagt Teknik- og Miljøudvalget til behandling. Nedenstående projekter har imidlertid karakter af 
en kampagne samt videreførelse af cykelsuperstisekretariatet. 
  

Cyklistkampagne 

Teknik og Miljø har de sidste 7 år med gode tilbagemeldinger og succes gennemført 
cyklistkampagner i Gentofte Kommune, omfattende alle elever i 5. klasse. Teknik og Miljø arbejder 
målrettet på en større deltagelse af skoleeleverne i Gentofte. Kampagnen afvikles efter samme 
koncept som tidligere år med cykelhjelme, cykellygter og informationshæfter mv. samt et større 
afsluttende cykelarrangement for alle 5. klasses eleverne. 
 

Cykelsuperstier sekretariatsfunktion mv. 

Gentofte Kommune har siden 2010 samarbejdet med en række kommuner i og omkring 
København samt Region Hovedstaden om udarbejdelsen af et koncept for cykelsuperstier som 
indeholder principper for rutevalg, ruters udformning, afmærkning m.v. tilgængelighed, 
fremkommelighed, komfort, sikkerhed og tryghed. 
 
Cykelsuperstiprojektet omfatter i Gentofte Kommune følgende 3 ruter: 
 -Birkerødruten: Lyngbyvej 
- Gammel Holteruten: Jægersborgvej, Smakkegårdsvej, Høeghsmindevej, Tranegårdsvej, 
Gersonsvej og Ryvangs Allé 
- Øresundsruten: Strandvejen, Kystvejen og Strandvejen. 
 
I 2012 åbnede den første cykelsupersti Albertslundruten. Samarbejdet er endvidere steget fra de 
oprindelige 21 kommuner nu til 24 kommuner. 
 
Birkerødruten, som løber langs Lyngbyvej, er i fokus, idet kommunen sammen med Lyngby-
Taarbæk, Rudersdal og København søgte Trafikstyrelsens pulje om tilskud tidligere i 2012. Der 
blev givet afslag til ansøgningen, men der er fortsat fokus på Cykelsuperstien i forbindelse med 
regeringens infrastrukturpulje for Hovedstadsregionen, hvor der er tilført yderligere midler i 
gældende finanslov.  
  
Der blev den 18. december 2012 afholdt styregruppemøde omkring Cykelsuperstiprojekterne med 
det formål, at kunne forberede en samlet ansøgning vedrørende regeringens infrastrukturpulje for 
Hovedstadsregionen. 

background image

 

 

Side 16 af 38

 

 

 

  

 

Vurdering

 

Cyklistkampagne 

Teknik og Miljø vurderer, at der fortsat er et behov for at gennemføre kampagnen. Selv om alle 
skoler er positive over for en indsats i 5. klasse, er det ikke alle 5. klasserne, som deltager aktivt. 
Teknik og Miljø samarbejder med Børn, Unge og Fritid samt Nordsjællands Politi om større fokus 
på kampagnen. Det langsigtede mål er dels at få færre uheld, hvor cyklister er involveret, dels at få 
flere og bedre cyklister i fremtiden. 
 

Cykelsuperstier sekretariatsfunktion mv. 

Teknik og Miljø anbefaler, at Gentofte Kommune fortsætter samarbejdet med de øvrige kommuner 
om Cykelsuperstier i hovedstadsregionen i 2013 herunder bidrager økonomisk til opretholdelsen af 
projektsekretariatet. 
  
Gentofte Kommune har 3. september 2012 medunderskrevet en hensigtserklæring sammen med 
med 21 andre kommuner i hovedstadsregionen til transportministeren vedr. Cykelsuperstierne i 
hovedstadsområdet. 
 
Birkerødruten som løber langs Lyngbyvej er fortsat i fokus. Birkerødruten er forlænget til Hillerød, 
der dermed bliver samarbejdspartner i Cykelsuperstiprojektet. Gammel Holteruten er forlænget til 
Helsingør,der dermed også bliver samarbejdspartner i Cykelsuperstiprojektet. Teknik og Miljø 
vurderer, at projekterne indgår i statens overvejelser i forbindelse med udmøntning af 
infrastrukturpuljen, hvorfor Teknik og Miljø vil medvirke i det fremadrettede arbejde. 
 
 
Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse samt frigivelse af 
anlægsbevilling, jf. skema 3,  

 

Indstilling

 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
1. At udvalget godkender gentagelse af cyklistkampagnen i 5. klasse. 
  
2. At udvalget godkender videreførelse af projektsekretariatet for Cykelsuperstier mv. 
  
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
3. At der anlægsbevilges beløb til gennemførelse af ovenstående godkendte projekter jf. skema 3 
med finansiel dækning over det på investeringsplanen afsatte rådighedsbeløb til Årsplan 2013. 

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 8. januar 2013 
 
Pkt. 1: Vedtaget, idet undersøgelsen også omfatter handicappede. 

background image

 

 

Side 17 af 38

 

 

 
Pkt. 2: Vedtaget. 
 
Pkt. 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Skema 3

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
9  Åbent         Projekteringsbevilling fra Årsplan 2013 til kortlægning og analyse for 
ældre og cykling til skole og fritid 
 

051830-2012

 

 
 

Resumé

 

Teknik- og Miljøudvalget har på et af de forrige pkt. behandlet Årsplan 2013, som beskriver de 
projekter, som Teknik og Miljø forventer at igangsætte i 2013. 
 
Nogle projekter er ikke fysiske anlægsprojekter, men undersøgelser som skal gennemføres, før 
der kan træffes yderligere beslutninger om den videre proces og hvilke projekter, der evt. skal 
udføres. 
 
Teknik og Miljø søger Teknik- og Miljøudvalget om bevilling, jf. skema 3 til: 
 
1. Kortlægning og mobilitetsanalyse for ældre. 
  
2. Kortlægning og mobilitetsanalyse ifm. cykling til skole og fritid. 
  
Projekteringen skal danne grundlag for projekter, der planlægges udført i 2014. 

 

Baggrund

 

Teknik- og Miljøudvalget har på et af de forrige pkt. på dagsordenen behandlet Årsplan 2013, hvori 
der er beskrevet de indsatsområder og projekter, som Teknik og Miljø forventer at igangsætte i 
2013. 
 
Årsplanen indeholder flere større anlægsprojekter, som på et senere tidspunkt hver for sig vil blive 
forelagt Teknik- og Miljøudvalget til behandling. Nedenstående projekter har imidlertid karakter af 
forundersøgelser, der skal tilvejebringe den fornødne viden, med henblik på at danne grundlag for 
udarbejdelse af årsplan for 2014. Teknik og Miljø vil på et senere tidspunkt søge udvalget om 
anlægsbevilling til selve projekterne. 
 
 

1. Kortlægning og mobilitetsanalyse af ældre 

background image

 

 

Side 18 af 38

 

 

Analyserne/konklusionerne i Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 viser, at mange ældre i Gentofte 
Kommune impliceres i færdselsuheld. Set i lyset af, at antallet af ældre i kommunen er stigende, 
foreslås en kortlægning af de ældres færden i kommunen med henblik på udpegning af 
indsatsområder. 
 

2. Kortlægning og mobilitetsanalyse af cykling til skole og fritid 

I forlængelse af Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 herunder Skolevejsundersøgelsen 2011 foreslår 
Teknik og Miljø en supplerende kortlægning af skoleelevernes færden i Gentofte Kommune. 
Undersøgelsen vil have fokus på udpegning af indsatsområder for de elever som cykler til og fra 
skole og fritid.  

 

Vurdering

 

1. Kortlægning og mobilitetsanalyse af ældre 

Teknik og Miljø vurderer, at der ligger et stort potentiale i en kortlægning af de ældres færden i 
kommunen med henblik på udpegning af indsatsområder, som dels skal fastholde eller forbedre de 
ældres mobilitet, dels reducere de ældres risiko for medvirken i færdselsuheld.  
 

 
2. Kortlægning og mobilitetsanalyse af cykling til skole og fritid. 

Skolevejsanalysen 2011 bygger på input fra over 2000 henvendelser, hvoraf mange giver udtryk 
for at kommunen cykelstinet ikke er fyldestgørende, men bør suppleres med øvrige strækninger, 
hvor der tages hensyn til cykeltrafikken. Teknik og Miljø vurderer at en kortlægning og 
mobilitetsanalyse af børn der cykler til skole og fritid kan tilvejebringe den fornødne viden til at 
Gentofte Kommune kan færdiggøre et hensigtsmæssigt cykelrutenet. 
 
Sagerne forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse samt frigivelse af 
bevilling, jf. skema 3. Projekteringen skal danne grundlag for projekter, der planlægges udført i 
2014. 
 

 

Indstilling

 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
1. At udvalget godkender iværksættelse af kortlægning og mobilitetsanalyse af ældre. 
 
2. At udvalget godkender iværksættelse af kortlægning og mobilitetsanalyse af cykling til skole og 
fritid. 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
3. At der frigives bevilling til gennemførelse af ovenstående forundersøgelser, jf. skema 3 med 
finansiel dækning over det på investeringsplanen afsatte rådighedsbeløb til Årsplan 2013. 

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 8. januar 2013 
 
Pkt. 1. - 2: Vedtaget. 

background image

 

 

Side 19 af 38

 

 

 
Pkt. 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Skema 3

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
10  Åbent         Projekteringsbevilling til forskønnelse af Gentofte bydelscenter 
 

051044-2012

 

 
 

Resumé

 

På investeringsoversigten for 2013 er der afsat 15.000.000 kr. til fornyelsen af Gentofte 
bydelscenter. 
 
Teknik og Miljø indstiller, at der frigives en bevilling til ekstern projektering af fornyelsen af Gentofte 
bydelscenter i henhold til skema 3.  
 
Når projektforslag er udarbejdet vil dette blive fremlagt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget 
med henblik på en senere ansøgning om frigivelse af en anlægsbevilling. 

 

Baggrund

 

Kommunalbestyrelse har besluttet at forny kommunens bydelscentre, hvor der skabes attraktive 
byrum, der understøtter det liv og den puls, der kendetegner den gode by.  

I 2004 indbød Kommunalbestyrelsen tre landskabsarkitektfirmaer til at udarbejde skitseidéer til 
udformning af kommunens seks bydelscentre. I forlængelse heraf blev der afholdt borgermøder i 
hvert af de seks bydelscentre. Skitserne samt input fra borgermøderne i 2004 og 2005 indgår i 
grundlaget for den aktuelle fornyelse af Gentofte bydelscenter.  
 
 
Der er planlagt en proces, hvor der afholdes offentlige borgermøder, så både private som 
handlende får mulighed for at præge forskønnelsen af Gentofte bydelscenter. Første borgermøde 
blev afholdt den 28. november 2012, hvor Gentofte Kommune fik mange idéer og forslag til 
forskønnelsen af Gentofte bydelscenter. På mødet blev der blandt andet drøftet, hvilken 
udstrækning af forskønnelsen skal have, samt temaer som parkeringsforhold, trafiksikkerhed, 
tilgængelighed, træer, inventar, byliv og kultur. Endelig drøftedes også anvendelsen af Gentofte 
Torv, og det ønskes at torvet skal indrettes til rekreativt ophold, så det kan blive et naturligt 
samlingssted i bydelen. Ligeledes ønskes det, at parkeringspladserne på torvet kan fjernes, men at 
øvrige parkeringspladser på Gentoftegade som udgangspunkt bevares. I udformning af fornyelsen 
inddrages input’ene fra borgermødet i størst muligt omfang. 

background image

 

 

Side 20 af 38

 

 

I forskønnelsen af bydelscenteret fokuseres der på at skabe et intimt, aktivt og attraktivt byrum, 
hvor der lægges vægt på de særlige kvaliteter, som kendetegner bydelen. Desuden sikres god 
tilgængelighed og trafiksikkerhed.  

 

Vurdering

 

Forskønnelsen af Gentofte bydelscenter skal styrke oplevelsen for den besøgende og fremme 
handelslivet gennem gentænkning af muligheder for bevægelse og ophold i gaderummet. 
Gentoftes særlige karakteristika skal understreges og fornyelse af indretning af gaderummet skal 
danne rammen for et kulturelt og aktivt byliv. 
 
Projektet for fornyelse af Gentofte bydelscenter udføres primært på Gentoftegade mellem 
Adolphsvej og Ribisvej, men med afstikkere fra Gentofte Torv ned ad Søgårdsvej og 
Baunegårdsvej samt mod Gentofte Hotel. 
 
Tilgængelighed og sikkerhed vægtes højt, og der skal tillige sikres gode rammer for rekreation, 
oplevelse og bevægelse i bydelen. Desuden vil synliggørelse af bydelens kulturhistorie, samt en 
vurdering af evt. lokal afledning af regnvand indgå i projektet.  
 

Udformning af projektforslag for Gentofte bydelscenter udføres af en ekstern rådgiver, og forslaget 
vil blive præsenteret på et borgermøde i februar 2013, hvorefter eventuelle ændringer og tilpasning 
af projektet indarbejdes og forelægges for Teknik- og Miljøudvalget. 

 

Indstilling

 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der i henhold til skema 3 anlægsbevilges midler til projektering af fornyelse af Gentofte 
bydelscenter, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til 
Øvrige bydelscentre - træer, inventar, bevægelse mv., idet projektet senere forelægges Teknik- og 
Miljøudvalget til godkendelse. 
 

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 8. januar 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Kortbilag, Gentofte bydelscenter

 

 

Skema 3

 

 
 

background image

 

 

Side 21 af 38

 

 

 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
11  Åbent         Anlægsbevilling på 8,158 mio. kr. til legepladsprojekt vedr. 
kommunale legepladser 2013 
 

043206-2010

 

 
 

Resumé

 

Kommunalbestyrelsen har bevilget en pulje til renovering og fornyelse af kommunens legepladser. 
Puljen har eksisteret siden 2011 og er på i alt 21,158 mio. kr. Fordelingen har været 5 mio. kr. i 
2011, 8 mio. kr. i 2012 og 8,158 mio. kr. i 2013. 
  
Ved udgangen af 2013 vil der i alt være renoveret og fornyet 57 legepladser, hvilket er i 
overenstemmelse med målet for analysearbejdet fra 2010, der dannede udgangspunkt for puljens 
etablering. 
  
Samlet oversigt over, hvilke legepladser der er renoveret i 2011 og 2012 ligger på sagen. I 
dette punkt søges om frigivelse af 8,158 mio. kr. til brug for renovering og kvalitetsløft af 
legepladser i 2013.   

 

Baggrund

 

Med udgangspunkt i kortlægningen fra 2010 og legepladsernes tilstand er det vurderet, hvilke 
legepladser, der skal renoveres og forbedres i 2013. For yderligere oplysninger om principper for 
tildeling mm. henvises til internt notat med instillinger, der er vedlagt som bilag. 
  
Forslag til anvendelse af de ca. 8,2 mio. kr. i 2013  

Område 

Midler i 1000 kr.

BUF 

5.300

T og M - Offentlige legepladser 

2.400

Buffer-pulje til akutte tiltag 

458

I alt  

8.158

 
 
Fordelt på følgende typer legepladser   

Steder  

Aktiviteter  

Søholmslund – offentlig 
legeplads 

Totalrenovering 

Gentofte Park – offentlig 
legeplads 

Totalrenovering  

Hundesømosen – offentlig 
legeplads 

Totalrenovering  

21 daginstitutioner 

Renovering 

2-3 skoler 

Renovering 

 
Der aflægges et samlet anlægsregnskab for midlernes anvendelse 2011-2013 ved projektets 
afslutning. 
  

 

Vurdering

 

background image

 

 

Side 22 af 38

 

 

Det anbefales at gennemføre ovennævnte legepladsrenoveringer. Medfinansiering, frivillighed og 
sponsering inddrages ud fra en konkret vurdering af mulighederne i de enkelte projekter.  For en 
nærmere redegørelse herfor henvises til internt notat vedlagt som bilag.  

 

Indstilling

 

Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At der anlægsbevilges 8,158 mio. kr. til renovering og kvalitetsløft af legepladser i 2013 med 
finansiering over det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 8,158 mio. kr.  

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Notat: Ansøgning om anlægsbevilling til legepladsprojektet 2013

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
12  Åbent         Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for ombygninger på 
Gentofte og Ordrup Skole 
 

053670-2012

 

 
 

Resumé

 

Som en del af budgetforliget for 2013 blev det besluttet, at Gentofte Skole og Ordrup Skole skal 
udbygges i hhv. 2013 og 2014 pga. kapacitetsmæssige udfordringer. Der ansøges nu om bevilling 
til første del af projekterne, således at den egentlige planlægning og udarbejdelse af projektforslag 
kan påbegyndes.   

 

Baggrund

 

Der er kapacitetsmæssige udfordringer på nogle af skolerne i Gentofte Kommune. Samlet set er 
der plads nok til alle elever, men mulighederne for at oprette flere klasser harmonerer geografisk 
ikke med, hvor børnene bor. 

Derfor er det besluttet, at gennemføre to om-/udbygningsprojekter.   

På Gentofte Skole udvides kapaciteten således, at skolen kan have et fjerde spor hvert fjerde år 
fra slutningen af 2013. 

På Ordrup Skole er udskolingslokalerne samlet set for små i forhold til behovet, og der er pt. 
opstillet midlertidige pavilloner for at håndtere dele af udfordringen. Der afsættes midler til at 
forbedre vilkårene for udskolingseleverne på Ordrup Skole. 

  

 

background image

 

 

Side 23 af 38

 

 

Vurdering

 

Planlægningen af projekterne 

 

  
Tilbygningen på Gentofte Skole forventes gennemføres i løbet af 2013, mens om-/tilbygningen på 
Ordrup Skole etableres i 2014. 
  
For detaljer vedrørende tid og økonomi henvises til internt notat med indstillinger vedlagt som 
bilag.  
 
Begge projekter forelægges igen politisk, når der er udarbejdet projektforslag. Her søges den 
egentlige anlægsbevilling til projekterne og det besluttes, hvordan de udbydes.  

  

 

Indstilling

 

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller  
  
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1.  At der gives anlægsbevilling på 400.000 kr. til rådgivning og udarbejdelse af projektforslag 

vedr. udbygningen af Gentofte Skole med finansiering over det i investeringsoversigten 
afsatte rådighedsbeløb til sagen. 

2.  At der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til rådgivning og udarbejdelse af projektforslag 

vedr. udbygningen af Ordrup Skole med finansiering over det i investeringsoversigten 
afsatte rådighedsbeløb til sagen. 

 

Tidligere beslutninger

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2013 kl. 17.00 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. december 2012  
 
Punkt 1 - 2, Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Notat: Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag ud- og ombygninger på Gentofte og 

Ordrup skoler

 

 

Skema 4 - Gentofte Skole

 

 

Skema 4 - Ordrup Skole

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 

background image

 

 

Side 24 af 38

 

 

 
13  Åbent         Anlægsbevilling på 456.000 kr. til arbejdet med velfærdsteknologi 
 

001038-2013

 

 
 

Resumé

 

Strategi & Udvikling og Social & Sundhed har indgået et forsøgssamarbejde med virksomheden 
Spitze & Co, der med deres dybe teknologi- og markedsindsigt på forsøgsbasis skal bistå med 
afklaring og implementering af konkrete velfærdsteknologiske løsninger. 

 

Baggrund

 

Arbejdet med velfærdsteknologi kræver betydelige kompetencer både i forhold til projekt- og 
procesledelse og analysearbejde. Samtidig kræver arbejdet betydelig markedsindsigt og 
teknologiindsigt. Særligt de to sidstnævnte forhold er en udfordring for at kunne vælge de rigtige 
teknologier og leverandører og dermed for at opnå positive resultater. 
 
Derfor har Strategi & Udvikling været i dialog med rådgivervirksomheden Spitze & Co, der har 
stærke kompetencer inden for IT- og teknologi-projektledelse og samtidig har betydelig viden om 
teknologimarkedet i og udenfor Danmark. Det gælder både teknologiernes modenhed, den 
forventede udviklingshastighed inden for forskellige teknologifelter og leverandørernes robusthed. 
Firmaets viden dækker både udvikling af teknologier og leverandørernes evne til efterfølgende at 
sikre en stabil driftssituation af de pågældende teknologier. 
 
Strategi & Udvikling og Social & Sundhed ser en række fordele og positive perspektiver i at indgå i 
et samarbejde med Spitze & Co om i første omgang to konkrete spor. Social & Sundhed har i 
samarbejde med Spitze & Co gennemgået de nuværende velfærdsteknologiindsatser og drøftet 
fremadrettede muligheder. Spitze & Co har i den sammenhæng leveret værktøjer til Social & 
Sundhed som kan anvendes til vurdering af potentialer ved de forskellige velfærdsteknologier, der 
aktuelt arbejdes med på ældre- og handicapområde i Gentofte Kommune. På den baggrund er der 
i første omgang identificeret en mulighed for et samarbejde om teknologiunderstøttelse af arbejdet 
med forebyggelige indlæggelse af ældre medicinske patienter, hvor Gentofte kommune årligt har 
udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på ca. 6,5 mio. kr. Med særlige faglige indsatser 
understøttet af dokumentations- og kommunikationsteknologier er der potentielt mulighed for at 
reducere disse udgifter. Dette forsøges afdækket i projektet. Desuden er Social & Sundhed i 
proces med at etablere et velfærdsbibliotek, hvor borgere i bestemte målgrupper, der visiteres til 
”træning før hjælp” kan få præsenteret relevante hjælpemidler, der kan understøtte dem i at 
forblive selvhjulpne. I den sammenhæng er det i samråd med Spitze & Co vurderet relevant at 
undersøge potentialerne i at etablere et virtuelt velfærdsteknologibibliotek, som supplement til det 
fysiske velfærdsbibliotek.  
 
Med henblik på den videre kvalificering af Gentofte Kommunes arbejde med velfærdsteknologi 
søges frigivet 0,456 mio. kr. ekskl. moms fra anlægspuljen til velfærdsteknologi til køb af viden og 
processtøtte fra Spitze & Co. 

 

Vurdering

 

Det er vurderingen at Spitze & Co er en professionel rådgiver, der tilbyder kvalificeret rådgivning 
ikke kun i relation til udvælgelse, implementering og anvendelse af velfærdsteknologi men også i 
forhold til vurdering af og indgåelse af samarbejder og kontrakter med relevante teknologiudviklere 
og leverandører. Et samarbejde med rådgivervirksomheden Spitze & Co kan derfor kvalificere 
arbejdet med anvendelse af velfærdsteknologi, herunder afsøgningen af relevante teknologier, 
vurderingen af teknologiernes modenhed og anvendelsesmuligheder samt leverandørernes 

background image

 

 

Side 25 af 38

 

 

robusthed. Det er forventningen at samarbejdet således kan bidrage til en styrkelse af 
beslutningsgrundlaget for hvilke teknologiinvesteringer, der skal foretages fremadrettet. 

 

Indstilling

 

Strategi & Udvikling og Social & Sundhed indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1.  At der anlægsbevilges 0,456 mio. kr. ekskl. moms til samarbejdet med Spitze & Co med 

finansiering fra puljen til velfærdsteknologi for 2013. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
14  Åbent         Tegningsmateriale og proces for tegning af bådpladser i Skovshoved 
Havn 
 

050912-2012

 

 
 

Resumé

 

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende tegningsaftale og pjece 
for tegning af bådpladser i Skovshoved Havn, samt godkende at der igangsættes proces med 
tegning af bådpladser i januar 2013.  

 

Baggrund

 

Som orienteret om på Byplanudvalgets møde den 1. november 2012 og i kredsen af det hidtidige § 
17, stk. 4-udvalg på møde den 30. oktober 2012 igangsættes processen med tegning af 
bådpladser med henblik på at afklare omfanget af interessen for at tegne de cirka 220 nye 
bådpladser, inden lokalplanen for havnen vedtages endeligt. 

  

 

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. november 2012, dagsordenspunkt 12, at der med 
udgangspunkt i Helhedsplanen for udvidelsen af Skovshoved Havn og Byplanudvalgets 
beslutninger på mødet den 1. november 2012 vedrørende udvidelsen af Skovshoved Havn 
udarbejdes tegningsmateriale for bådpladser i Skovshoved Havn, idet det samlede 
tegningsmateriale og processen for tegning forelægges Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen i december 2012 eller januar 2013. Eyvind Vesselbo (V) stemte imod, idet 
"tegningsmaterialet (lokalplanen) skal tage udgangspunkt i ”Skovsermodellen”.  

  

background image

 

 

Side 26 af 38

 

 

Helhedsplanen for Skovshoved Havn skaber mulighed for en udvidelse med ca. 220 nye 
bådpladser, nye søsætningsanlæg, et multianvendeligt kajakpoloanlæg og forbedringer for 
havnens øvrige eksisterende anlæg. Havneudvidelsen foretages med respekt for den eksisterende 
havns kvaliteter og gennemføres med en parallelforskydning af ydermolerne mod øst, idet der 
anlægges multianvendelige rekreative arealer i syd og nord, og der etableres en række nye anlæg, 
der kan imødekomme de mange maritime anvendelser. Der henvises til illustrationsplanen på side 
3 i den vedlagte pjece med invitation til tegning af bådplads i Skovshoved Havn. 

  

Tegningsmateriale – proces- og tidsplan for tegning af bådpladser 

Der lægges op til, at der i slutningen af januar 2013 annonceres om tegningsprocessen og 
interesserede opfordres til at skrive sig på ventelisten til en bådplads i Skovshoved Havn. Der er 
pt. ca. 560 personer skrevet op på ventelisten. 

  

Tegningsmaterialet består af en pjece med invitation til tegning af en bådplads og en 
tegningsaftale med beskrivelse af vilkårene for tegning. Udkast til pjecen og tegningsaftalen er 
vedlagt.    

  

Tegningsmaterialet foreslås udsendt i slutningen af januar/begyndelsen af februar til de personer, 
der er skrevet op på venteliste til en bådplads i Skovshoved Havn, idet der foreslås fastsat en frist 
i begyndelsen af april 2013 for tegning af bådplads. Der afholdes informationsmøder i 
tegningsperioden om projektet med udvidelsen af Skovshoved Havn og vilkårene for tegning af 
bådplads. 

  

Det foreslås, at der eventuelt fra begyndelsen af april frem til midten af maj 2013 annonceres 
henvendt til borgere i Gentofte Kommune, der måtte være interesseret i en bådplads men som ikke 
allerede er på ventelisten med opfordring til i givet fald at tegne en bådplads.  

 
Resultatet af tegningsprocessen forelægges herefter for Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.  

  

Økonomioverslag  

For at vurdere den økonomiske betydning af den udvikling og konkretisering af projektet, der er 
sket siden det i Helhedsplanen indeholdte anlægsoverslag fra foråret 2011, har kommunens 
rådgiver Emcon foretaget en kvalitetssikring og opdatering af anlægsoverslaget. 

 

Helhedsplanens økonomiske overslag er angivet til i alt 118,5 mio. kr. ekskl. moms (indeks 1. 
kvartal 2011). Siden fastlæggelsen af enhedspriserne i anlægsoverslaget er der sket en udvikling 
af markedspriserne på ca. 6 % på enhedspriserne, hvilket betyder, at det fremskrevne overslag (4. 
kvartal 2014) vurderes til ca. 125,7 mio. kr. ekskl. moms. 

background image

 

 

Side 27 af 38

 

 

 
I 2012 har der været fokus på projektafklaringer gennem drøftelser med det hidtidige § 17, stk. 4-
udvalg og den hidtidige Havneudvidelsesgruppe. Der er således opnået en større afklaring og 
detaljeringsgrad ligesom blandt andet kanalbassinet er taget ud af projektet, og den endelige 
placering og udformning af klippebadet endnu ikke er fastlagt.   
 
Det opdaterede og kvalitetssikrede anlægsoverslag viser en samlet anlægsudgift på 125,7 mio. kr. 
(4. kvartal 2014).   
  

I Helhedsplanens budget er der afsat 65,7 mio. kr. til den havneudvidelse og -omdannelse, som 
skal finansieres af bådpladslejerne (svarende til 69,7 mio. kr. efter indeksregulering), jf. om 
finansieringsmodellen nedenfor. Gentofte Kommune har modtaget 25 mio. kr. i støtte fra den A.P. 
Møllerske støttefond til realisering af en udvidelse af Skovshoved Havn. Støtten tilgår selve 
havneudvidelsen og har dermed betydning for fastsættelsen af indskud og takster. 

  

Kvalitetssikringen viser et opdateret anlægsoverslag for havneudvidelsen og havneomdannelsen 
på 70 mio. kr. (4. kvartal 2014).  

  
 

Finansieringsmodel 

Følgende hovedvilkår gælder for tegning af en bådplads i Skovshoved Havn: 

·     50 % af udgifterne til havneudvidelsen finansieres via indskud og de resterende 50 % 
finansieres via havnetaksten, 

·     de ca. 220 nye bådejere skal indbetale kontantindskud ”up-front”,   

·    med de nuværende forudsætninger, økonomioverslag og principper udgør indskuddet kr. 1.600 
pr. m2, og havnetaksten udgør kr. 292 pr. m2 (mod 285 kr. pr. m2 i dag),     

·     de ca. 275 eksisterende bådejere kan vælge en overgangsordning, så de først skal betale 
indskud om 20 år, 

·    overgangsordningen bortfalder ved overdragelse af bådpladsen og ved udskiftning til en større 
båd, 

·     indskuddet forrentes med 3 % årligt frem til 1. januar 2035,  

·     man modtager indskuddet retur, når man opsiger sin aftale om bådplads, og 

·   bådplads tildeles kun borgere i Gentofte Kommune. 

 

Vurdering

 

background image

 

 

Side 28 af 38

 

 

Det vurderes som hensigtsmæssigt og nødvendigt at igangsætte processen med tegning af 
bådpladser snarest muligt for at afklare omfanget af interessen for at tegne bådpladser og for at 
kunne følge den forudsatte tidsplan med ibrugtagning af den nye havn i foråret 2015. 

 

Indstilling

 

JURA indstiller   

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At godkende det foreliggende udkast til tegningsaftale og pjecen for tegning af bådpladser i 
Skovshoved Havn, idet JURA bemyndiges til at foretage eventuelle mindre rettelser og 
redaktionelle ændringer.    

2. At der igangsættes proces med tegning af bådpladser på de ovenfor beskrevne vilkår, idet 
JURA bemyndiges til at fastsætte eventuelle øvrige vilkår. 

3. At det drøftes, hvor stor en del af bådpladserne, der skal sælges for at projektet igangsættes. 

 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Pjecen Skovshoved Havn

 

 

Aftale tegning af bådplads i Skovshoved Havn

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
15  Åbent         Vestforbrændingen - godkendelse af mageskifte og godkendelse af 
låneramme 
 

051813-2012

 

 
 

Resumé

 

Det indstilles

,

 at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodningerne fra I/S 

Vestforbrænding om godkendelse af en foreløbig låneramme for 2013-14 på 370 mio. kr. samt 
godkendelse af et mageskifte mellem I/S Vestforbrænding og Glostrup Kommune.  
 

 

Baggrund

 

Gentofte Kommune har modtaget en anmodning fra I/S Vestforbrændings bestyrelse om 
godkendelse af et mageskifte af to arealer mellem I/S Vestforbrænding og Glostrup Kommune. Der 
er tale om to næsten lige store arealer på ca. 1.800 m2 beliggende ved Ejby Mosevej i Glostrup 
Kommune, og mageskiftet vil søge at løse en række trafikale problemer ved indkørslen til 
Vestforbrænding.   
  

background image

 

 

Side 29 af 38

 

 

Vestforbrænding anmoder samtidig om godkendelse af en foreløbig låneramme på 370 mio. kr. til 
finansiering af låneberettigede anlægsudgifter i 2013/14. Låneoptagelsen har hjemmel i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om låntagning og garantistillelse. Kommunen hæfter for 
låneoptagelsen med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet.  

 

Vurdering

 

Det vurderes, at mageskiftet er nødvendigt for at realisere projektet for en ny indkørsel til 
Vestforbrænding. Da der endvidere er tale om to næsten lige store arealer med samme 
beliggenhed vurderes det, at værdien af de to arealer er nærmest identiske.  
  
Lånerammen vuderes at være nødvendig i forhold til Vestforbrændings planlagte investeringer.  

 

Indstilling

 

JURA & Økonomi Finans indstiller

 

 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At godkende anmodningen fra I/S Vestforbrænding om godkendelse af et mageskifte mellem I/S 
Vestforbrænding og Glostrup Kommune, og 
 
2. At foreløbig låneramme på 370 mio. kr. vedr. låneberettigede anlægsudgifter i 2013/14 
godkendes.  

          

 
 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
16  Åbent         Bernstorffsvej 20, Den selvejende ældreboliginstitution Lindely, 
ændring af kommunegaranti for realkreditlån 
 

039282-2011

 

 
 

Resumé

 

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 26. september 2011 (dagsordenens punkt 8) 
skema B vedr. etablering af 29 nye almene plejeboliger som tilbygning til eksisterende ejendom 
Lindely (Sankt Lukas Stiftelsen) og gav samtidig kommunegaranti for en del af realkreditlånet. 
 
Som følge af ændret lovgivning vedr. kommunal garantistillelse for støttet boligbyggeri, skal der 
godkendes en ændret garanti. 

 

Baggrund

 

Byggeriet af de 29 nye almene plejeboliger med tilhørende servicearealer er næsten gennemført, 
og ibrugtagning af boligerne forventes at ske den 18. februar 2013. Bygherren ”Den selvejende 

background image

 

 

Side 30 af 38

 

 

ældreboliginstitution Lindely” har nu ønsket at hjemtage realkreditlånet på i alt 39.607.750 kr. (91 
% af anskaffelsessummen) fra LR Realkredit, som derfor har bedt om kommunens underskift af 
garantierklæringen. 
 
I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at den kommunale garantistillelse som følge af 
ændret lovgivning skal ændres fra at udgøre den del af lånet, der ligger mellem 65 % og 91 % af 
boligernes anskaffelsessum, til at dække det beløb, der ligger udover 60 pct. af ejendommens 
værdi.  
  
Den samlede anskaffelsessum for de 29 nye almene plejeboliger udgør 43,525 mio. kr., men LR 
Realkredit har kun vurderet ejendommens værdi til at udgøre 30,1 mio. kr., hvilket betyder, at den 
kommunale garanti skal udgøre de sidste 54,41 % af realkreditlånet på 39.607.750 kr. I forhold til 
de tidligere gældende garantiregler bliver kommunens garantiforpligtelse forøget væsentligt, idet 
den stiger med ca. 10,2 mio. kr. (fra 11.316.500 kr. til 21.547.750 kr.).  

 

Vurdering

 

De ændrede garantiregler for tilsagn til støttet boligbyggeri medfører således en væsentlig 
forøgelse af kommunens garantiforpligtelse, men Gentofte Kommune har 100 % visitationsret til 
alle 29 plejeboliger og dermed også pligt til at dække evt. lejetab. Da kommunen således har 
garanteret for ejendommens fulde lejeindtægter, er JURA og Økonomis vurdering, at det ikke er 
sandsynligt, at kommunen kommer til at hæfte for garantien.    

 

Indstilling

 

JURA og Økonomi indstiller 
 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At den tidligere givne kommunale garanti for realkreditlån i boligdelen ændres fra at dække beløbet 
mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum til at dække det beløb, der ligger udover 60 
pct. af ejendommens værdi. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
17  Åbent         Beskæftigelsesplan 2013 - måltal 
 

001626-2012

 

 
 

Resumé

 

Jobcenter Gentofte udarbejder hvert år en strategiplan for årets beskæftigelsesindsats – den 
såkaldte beskæftigelsesplan. Planen for 2013 er godkendt af Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen i september 2012, dog uden måltal for planens fire overordnede 
beskæftigelsesmål. Disse måltal fremlægges nu til godkendelse i 

background image

 

 

Side 31 af 38

 

 

Økonomiduvalget/Kommunalbestyrelsen med henblik på, at Beskæftigelsesplan 2013 kan 
offentliggøres 31. januar i henhold til loven. 

 

Baggrund

 

Beskæftigelsesområdet påvirkes af nationale såvel som internationale økonomiske konjunkturer og 
beskæftigelsesplanen baseres derfor dels på egne analyser og vurderinger, dels på eksterne 
prognoser. Det er Social & Sundheds erfaring, at de mest ambitiøse og samtidig mest realistiske 
måltal opnås ved at udskyde målfastsættelsen længst muligt. Ligesom ved vedtagelsen af 
indeværende års beskæftigelsesplan forelægges måltallene derfor til godkendelse i årets første 
måned. 
 
For 2013 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende fire politiske målsætninger (se illustration 
i bilaget):  
 

1.  Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. 

2.  Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres 
3.  Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 
4.  Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen 

 
Ovenstående fire målsætninger har affødt fire mere konkrete mål for de enkelte jobcentre. Disse 
beskrives nedenfor og fremgår desuden af bilaget "Oversigt over mål og indsatser" sammen med 
indsatsbeskrivelser for hvert enkelt mål. Vedlagte bilag er et uddrag af Beskæftigelsesplan 2013. 
 
 
Måltallene for de fire mål vil blive forelagt Økonomiudvalget på mødet, da Social & Sundhed på 
tidspunktet for dagsordenens udsendelse fortsat mangler at modtageprognoser til grundlag for 
beregning af måltallene. Måltallene er derfor angivet med et X nedenfor. 

Mål 1-3 holdes op mod resultatet for 2011, da der endnu ikke findes resultater for 2012. 
 

Ad 1. Det er Jobcenter Gentoftes mål, at uddannelsesgraden i 2013 vil stige til X pct. 
sammenlignet med 2011.

 

 
Jobcenter Gentofte vil sikre at en øget andel af de unge, der tilmeldes Jobcentret, kommer i gang 
med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesgraden i Gentofte Kommune var i 
2011 på 28,3 pct., hvilket var den højeste blandt de kommuner, som Gentofte normalt 
sammenlignes med. 
Uddannelsesgraden vil blive målt ud fra, hvor stor en del af tiden den unge er i uddannelse (fra den 
unge tilmeldes Jobcentret og året ud). Uddannelsesgraden vil primært kunne påvirkes for de unge 
over 25, da de unge under 25 oftere vil vælge uddannelse under alle omstændigheder. Jobcenter 
Gentofte vil derfor fortsat have et særligt uddannelsesfokus på de unge mellem 25-29 år.  
 

Ad 2. Det er Jobcenter Gentoftes mål at begrænse nytilkendelserne af førtidspension, sådan at der 
er X pct. færre tilkendelser 2013 end i 2011.  

 
Jobcenter Gentoftes måltal lægger sig op ad den prognose, som Beskæftigelsesregion 
Hovedstaden og Sjælland har udarbejdet. Jobcenter Gentofte vil forebygge, at så mange personer 
får behov for førtidspension. Dette har været Jobcenter Gentoftes fokus i en lang årrække og er 
blandt andet medvirkende til, at Jobcentret har et lavt niveau af nytilkendelser af førtidspension. 
Ikke desto mindre vil Jobcenter Gentofte, blandt andet med de nye muligheder i reformen af 
førtidspension og fleksjob, skærpe fokus på, at der gives færrest mulige nytilkendelser af 
førtidspension. I reformen indgår en række forslag til ændringer på både førtidspensions- og 

background image

 

 

Side 32 af 38

 

 

fleksjobområdet, der i sig selv og over tid vil have en begrænsende effekt på antallet af personer, 
der tilkendes førtidspension og fleksjob. 
 

Ad 3. Jobcenter Gentofte vil gennem en særlig tilrettelagt og individuel indsats sikre, at der i 2013 
vil være X pct. færre langtidsledige end der var i 2011. 

 
Jobcenter Gentofte vil have fokus på, at hver enkelt ledig får det kortest mulige ledighedsforløb – 
at enhver hurtigst muligt kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Når en ledig har gået ledig i 
over 80 pct. af tiden det seneste år, betragtes vedkommende som langtidsledig. Der har særligt 
gennem slutningen af 2012 været gjort en ekstra indsats for, at færrest mulig mennesker bliver 
langtidsledige. Der er samtidig vedtaget en dagpengereform, der afkorter dagpengeperioden. 
Virkningerne af disse tiltag er endnu ukendte og det vanskeliggør målfastsættelsen. 
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har udsendt en prognose for udviklingen for 
langtidsledige og denne ligger til grund for Jobcenter Gentoftes måltal.  
 

Ad 4. Jobcenter Gentofte vil øge kontakten og dialogen med virksomhederne med X pct. 

 
Som led i målet om at styrke samarbejdet med virksomhederne, vil Jobcenter Gentofte øge 
kontakten til såvel små som mellemstore virksomheder, blandt andet med øget brug af 
virksomhedsbesøg. Det er Jobcenter Gentoftes vurdering, at en intensivering af antallet af 
virksomhedsbesøg vil give positive effekter for samarbejdet med virksomhederne. Formålet med 
virksomhedsbesøgene er således dels at etablere samarbejdsrelationer med nye virksomheder, 
dels at intensivere det eksisterende samarbejde.  

 

Vurdering

 

Social og Sundhed har udarbejdet ovenstående måltal på baggrund af en række analyser og 
prognoser, blandt andet fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Finansministeriet 
samt på baggrund af egne data. Dette udgør det bedst mulige grundlag at vurdere den kommende 
ledighedsudvikling ud fra.  

 

Indstilling

 

Social & Sundhed indstiller 
  
Til Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen: 
 
At Jobcenter Gentoftes måltal til Beskæftigelsesplan 2013 godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Oversigt over mål og indsatser i BPL 2013

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
18  Åbent         Sammensætningen af § 17 stk. 4 udvalget vedr. Gentofte Sportspark 
 

010680-2012

 

 

background image

 

 

Side 33 af 38

 

 

 

Resumé

 

Efter Marie Louise Gjern Bistrups udtræden af SF, er SF ikke længere repræsenteret i §17, stk. 4 
udvalget vedr. Gentofte Sportspark.  

 

Baggrund

 

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at nedsætte §17, stk. 4 udvalget vedr. Gentofte 
Sportspark på sit møde den 26. marts 2012, dagsordenens punkt 18. Kommunalbestyrelsen 
besluttede, at udvalget skulle sammensættes af 6 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, 
bestående af borgmesteren og 1 repræsentant fra hver gruppe i Kommunalbestyrelsen, og 7 
repræsentanter for interessenterne i området.  

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at de partier, der ikke var repræsenteret i 
Økonomiudvalget inviteres med til møder i Økonomiudvalget, når det behandler materiale fra §17, 
stk. 4 udvalget.  

Efter Marie Louise Gjern Bistrups udtræden af SF, er SF ikke længere repræsenteret i udvalget, 
men skal inviteres med til møder i Økonomiudvalget, når det behandler materiale fra §17, stk. 4 
udvalget. 

 

Vurdering

 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at udvide §17, stk. 4 udvalget med henblik på, at SF 
repræsenteres.   

 

Indstilling

 

Borgmesteren indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At SF får adgang til at udpege en repræsentant til §17, stk. 4 udvalget, således at der herefter vil 
være 7 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
19  Åbent         Orientering om igangsætning af etablering af forsinkelsesbassin 
under HIK's boldbaner ved Maglegårdsskolen 
 

021052-2012

 

background image

 

 

Side 34 af 38

 

 

 
 

Resumé

 

Der orienteres om, at Nordvand i perioden fra medio februar 2013 og frem til medio oktober 2013 
vil etablere et større forsinkelsesbassin under HIK's boldbaner ved Maglegårdsskolen samt 
renovere Kildeskovrenden på samme arealer.  

Arbejderne er en udmøntning af spildevandsplanen.  

 

Baggrund

 

Kildeskovrenden, der blev etableret i 1930'erne som en lukket kanal mellem Bregnegårdsvej og 
Øresund, har kapacitetsproblemer og udgør en begrænsning for den samlede afledning af 
regnvand for et område med ca. 16.000 beboere. Kildeskovsrenden har særlig betydning 
for beboerne i området, hvor der i forbindelse med de kraftige regnhændelser i somrene 2010 og 
2011 skete oversvømmelser ved Stigaardvej, Mantiziusvej, Parkvænget og Maglevænget. 

Med henblik på at reducere disse problemer, er der i Gentofte Kommunes spildevandplan 2011-
2014, som blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. oktober 2011, 
pkt. 5 afsat midler til at Kildeskovrenden skal renoveres i perioden 2011-2014, og der er endvidere 
afsat midler til, at der i perioden 2015-2018 skal etableres forsinkelseskapacitet i forbindelse med 
Kildeskovrenden. 

Nordvand har siden september 2011 arbejdet målrettet med planerne om renovering af 
Kildeskovrenden samt med at undersøge mulighederne for etablering af et eller flere 
forsinkelsesbassiner, og det har vist sig, at det vil være mest hensigtsmæssigt at fremrykke 
etablering af forsinkelseskapacitet via etablering af et forsinkelsesbassin under HIK´s boldbaner 
ved Maglegårdsskolen, da dette også vil forenkle det efterfølgende arbejde med renoveringen af 
selve Kildeskovrenden.  

Ved etablering af forsinkelsesbassin under HIK's boldbaner ved Maglegårdsskolen og 
efterfølgende renovering af Kildeskovrenden sammentænkes de to oprindelige projekter, som i 
spildevandsplanen er vurderet til i alt 82 mio. kr.  

Projektet vedr. etablering af forsinkelsesbassinet under HIK's boldbaner ved Maglegårdsskolen 
vil blive gennemført i perioden fra medio februar 2013 til medio oktober 2013.  

Under anlægsperioden vil HIK ikke kunne anvende bane 1 og parkeringspladsen nord for 
klubhuset. HIK vil via haludvalget få stillet yderligere banefacilitet til rådighed på Stadion. Parkering 
vil i weekender kunne ske i skolegården på Maglegårdsskolen og i hverdagene vil parkering i et 
mindre omfang kunne ske på et asfalteret areal bag det forhenværende Bregnegårdsvandværk på 
den anden side af Bregnegårdsvej.  

Arbejdet vil blive udført i overensstemmelse med Gentofte Kommunes forskrift for midlertidige 
bygge- og anlægsaktiviteter. Det må dog imødeses, at der vil forekomme støj i forbindelse med 
gravearbejdet samt i forbindelse med bortkørslen af opgravet jord. Det er Gentofte Kommune, som 
myndighed, der bestemmer hvilken rute lastbilerne med det opgravede jord skal følge. 

Der vil blive reetableret med kunstgræs på den bane, der må graves op for at etablere 
forsinkelsesbassinet. 

background image

 

 

Side 35 af 38

 

 

  

 

Vurdering

 

Etableringen af forsinkelsesbasinet under HIK's boldbaner ved Maglegårdskolen samt 
renoveringen af Kildeskovrenden på samme arealer vil fremtidssikre et stort villaområde mod 
oversvømmelse i forbindelse med kraftige regnskyl og dermed være til gavn for op mod 16.000 
borgere. Projekterne vil endvidere have en positiv effekt på kvaliteten af badevandet, da antallet af 
og omfanget af overløb fra spildevandssystemet til Øresund vil blive reducerede.  

HIK vil i forbindelse med etablering af forsinkelsesbassinet, få kunstgræs på bane 1. 

Nordvand vil i samararbejde med Gentofte Kommune og HIK foranledige at beboerne i området, 
HIK´s medlemmer og Maglegårdsskolen informeres løbende om arbejderne og tidsplanen herfor. 

 

Indstilling

 

Teknik og Miljø indstiller  

Til Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Tidligere beslutninger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 8. januar 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalget

 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
20  Åbent         Straffeattester for frivillige 
 

002011-2013

 

 
 

Resumé

 

background image

 

 

Side 36 af 38

 

 

Det indstilles til drøftelse i Økonomiudvalget, om kommunen kan undlade at indhente 
straffeattester for frivillige, når de frivillige rekrutteres i samarbejde med en frivillig organisation. 

 

Baggrund

 

Der er et øget fokus på at inddrage frivillige i Gentofte Kommune, og i dag er der 3.000 frivillige i 
kommunen (incl. forældre til arbejdsdage). Der er etableret flere samarbejder mellem frivillige og 
kommunen, ligesom der etableres samarbejder med frivillige organisationer. Der er behov for at 
drøfte, om forvaltningen kan undlade at indhente straffeattester for frivillige, når de frivillige 
rekrutteres i samarbejde med en frivillig organisation, som eksempelvis Ældresagen. 
 
Økonomiudvalget besluttede enstemmigt den 1. november 1999, pkt. 4, og den 29. november 
1999, pkt. 4, at der skal indhentes straffeattester forud for ansættelse af alle, der i forbindelse med 
udøvelse af et kommunalt erhverv, har omgang med børn og unge, eller som kommer i borgernes 
private hjem, f.eks. inden for ældreområdet. Omfattet heraf er også løse vikarer, vikarbureauer, 
leverandører m.v. Supplerende indhentes børneattest for alle, der er beskæftiget med børn under 
15 år.  
 
For de frivillige i kommunen er administrativt besluttet at følge samme retningslinjer, som for 
ansatte, vikarer, leverandører m.v., hvilket betyder, at der indhentes straffeattester, når de frivillige 
skal have omgang med børn og unge eller kommer i borgernes hjem. Ved denne vurdering har 
man lagt vægt på, at det er uden betydning for barnet/borgeren, om kontaktpersonen får løn for sit 
arbejde eller om kontakten til barnet/borgeren er etableret som led i en frivillig indsats. 
 
I vedhæftede notat er de 3 typer attester, der findes nærmere beskrevet. Når den offentlige 
straffeattest og børneattesten skal indhentes, skal den pågældende give samtykke, og politiet 
sender attesterne direkte til Løn & Personale. Den private straffeattest skal den frivillige selv 
indhente og aflevere til kommunen (der kan også skrives under på en samtykkeerklæring og så 
indhenter kommunen den). 
 
Såfremt der er anmærkninger på attesterne, foretager Løn & Personale en konkret vurdering af 
anmærkningerne og træffer afgørelse om, hvorvidt det har betydning for ansættelsen/det frivillige 
arbejde.  
 
Forvaltningen oplever generelt ikke udfordringer med at indhente straffeattester for de frivillige på 
disse områder.  
 
Det er dog således, at de fleste frivillige organisationer har en generel politik om, at de ikke 
indhenter straffeattester for frivillige, og selvom de frivillige organisationer indgår i samarbejder 
med kommuner, så ønsker de ikke at fravige denne politik. De frivillige organisationer indhenter 
generelt altid børneattester, hvis den frivillige skal have omgang med børn under 15 år. 
 
Forvaltningen har i et konkret samarbejde med Røde Kors vedrørende litterære besøgsvenner hos 
ældre måtte fravige kravet om straffeattester, da Røde Kors var imod dette, men her blev borgerne 
særskilt orienteret om, at de frivillige kom direkte fra Røde Kors. 
 
I et nyt samarbejde med Ældresagen er samme tvist opstået. Samarbejdet omhandler ældre som 
frivillige i kommunens daginstitutioner og skoler, hvor Ældresagen skal understøtte rekruttering af 
frivillige til kommunens institutioner (både kommunale og selvejende) og skoler. De ældre bliver 
tilknyttet en enkelt institution/skole, og det er den daglige leder heraf, som skal indhente 
børneattester og straffeattester.  
  
Ældresagen er imod indhentelse af straffeattester for frivillige ud fra følgende overvejelser: 
  

background image

 

 

Side 37 af 38

 

 

1.  De frivillige skal ikke behandles eller betragtes som medarbejdere på lige fod med øvrige 

ansatte.  

2.  Signalværdien i, at man skal præsentere en straffeattest som frivillig er en unødig 

mistænkeliggørelse af de frivillige, der måske vil afholde folk fra at melde sig. Dette står i 
modsætning til vores mål om at få så mange nye frivillige som mulige.  

3.  Skoler og institutioner trækker i et vist omfang allerede på frivillige i form af forældre til børn 

i institutionerne. Der indhentes oftest ikke straffeattester på disse forældre. Ældresagen er 
imod, at der diskrimineres mellem forskellige grupper af frivillige.  

4.  Problem, hvem skal gennemgå straffeattesten og vurdere, hvem der må være frivillige, og 

hvad de må lave?  

I Københavns kommune har man haft en lignende sag, hvor Ungdommens Rødekors ikke ville 
acceptere forvaltningens praksis om at indhente straffeattester for de frivillige i et konkret 
samarbejde. Sagen blev forelagt Socialudvalget. I forbindelse med den konkrete sag foretog 
Københavns Kommune en rundspørge hos større kommuner om deres praksis i forbindelse med 
denne sag. Det generelle billede er, at de større kommuner indhenter straffeattester for frivillige på 
samme vis som for ansatte. 
  
I København besluttede Socialudvalget, at der kan undtages fra kravet om straffeattest, når de 
frivillige yder deres indsats som led i en partnerskabskontrakt indgået mellem organisationen og 
forvaltningen, og der indhentes børneattester samt sker godkendelse af den frivillige 
organisationens rekrutteringsprocedure. 

 

Vurdering

 

Det vurderes, at hvis kommunen skal indgå i samarbejder med frivillige organisationer og via disse 
samarbejder øge frivillighedsarbejdet i kommunen, så kan det være nødvendigt at fravige kravet 
om straffeattester i konkrete situationer.  
 
Det vurderes endvidere, at såfremt samarbejdet sker med anerkendte organisationer, der har stor 
erfaring med frivilligt arbejde og rekruttering af frivillige, og forvaltningen godkender 
rekrutteringsproceduren, så kan der være en saglig begrundelse for at fravige kravet i disse 
situationer. 
 

 

Indstilling

 

Direktionen indstiller 

Til Økonomiudvalget  
 
At sagen drøftes.  
 

 
 
 
_________________________ 
 

Bilag

 

 

Notat om straffe- og børneattester

 

 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 

background image

 

 

Side 38 af 38

 

 

21  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 

001934-2013

 

 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 

Møde i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 
 
22  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 

001934-2013 
 
 
 
 
_________________________