background image

 FELTKATALOG 

2020 

 

 

 

Verdiprøving 

Veiledningsprøving 

Dyrkingsteknikk 

 

Korn 

Potet

 

 

 
 
 

Bestillingen returneres: 
 

NIBIO Apelsvoll  
Nylinna 226 

2849 KAPP 
 
 

E-post: apelsvoll@nibio.no 
 
Frist: 6. mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

KORN ...............................................................................3

 

Verdiprøving av korn ........................................................................................................... 3

 

NAPE1103 2020

 

Verdiprøving av byggsorter på Østlandet og i Midt-Norge ................. 4

 

NAPE1104 2020

 

Verdiprøving av havresorter på Østlandet og i Midt-Norge ................ 4

 

NAPE1105 2020

 

Verdiprøving av vårhvetesorter på Østlandet ....................................... 5

 

NAPE1106 1920

 

Verdiprøving av høsthvetesorter på Østlandet ..................................... 5

 

VIPS-felt – utvidelse av verdiprøvingsfeltene .................................................................... 6

 

NAPE1403 2020

 

VIPS – tidlig og seint bygg, 2020 ........................................................ 6

 

NAPE1405 2020

 

 VIPS – vårhvete, 2020 ......................................................................... 7

 

Veiledningsprøving av kornsorter ...................................................................................... 7

 

NAPE1121 2020

 

Byggsorter til økologisk dyrking .......................................................... 8

 

NAPE1122 2020

 

Havresorter til økologisk dyrking ......................................................... 8

 

NAPE1123 2020

 

Vårhvetesorter til økologisk dyrking .................................................... 8

 

NAPE1141 2020

 

Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering, 
Sør-Vestlandet ...................................................................................... 9

 

NAPE1142 2020

 

Prøving av havresorter med og uten soppsprøyting og stråforkorting, 
Sør-Vestlandet ...................................................................................... 9

 

NAPE1108 1920

 

Arter og sorter av høstkorn ................................................................. 10

 

NKVI1101 2021

 

Sortsforsøk i høstbygg ........................................................................ 10

 

NAPE1109 2020

 

Arter og sorter av vårkorn .................................................................. 11

 

NAPE5102 2020

 

 Sortsforsøk i vårraps .......................................................................... 12

 

NKVI5102 2021 

 

 Sortsforsøk i høstraps ........................................................................ 12

 

NAPE5407 2020 

 

Sortsforsøk i åkerbønne ...................................................................... 13

 

NAPE5402 2020 

 

Dyrkingsteknikk i «tidlige» åkerbønnesorter ..................................... 13

 

NAPE5222 2020 

 

Gjødsling til åkerbønne ...................................................................... 14

 

NAPE5124 2020 

 

FoodProFuture – Samdyrking av erter ............................................... 14

 

NAPE1190 2020

 

Vårkorn: fôrkorn-artsblanding til modning ........................................ 15

 

Dyrkingstekniske forsøk i korn ......................................................................................... 15

 

NAPE1202 2020 

 

 Oppfølging av N-norm i korn ............................................................ 15

 

NAPE1208 1920

 

Høsthvete – N-gjødsling og N-sensormåling ..................................... 17

 

NAPE1210 2020

 

OPTIKORN – N-gjødsling til bygg ................................................... 17

 

NAPE1213 2020

 

Gjødslingsstrategier til havre – ny plan .............................................. 18

 

NAPE1206 1920

 

Høstgjødsling til høsthvete ................................................................. 19

 

NAPE1207 1920

 

Rughvete – ulik høstgjødsling ............................................................ 19

 

NAPE1253 2020

 

Gjødsling til økologisk hvete .............................................................. 20

 

Plantevern m.m. i korn ...................................................................................................... 20

 

NAPE1415 2020 

 

Behandling av høsthvete etter VIPS-varsel ........................................ 20

 

NAPE1450 2020 

 

Vekstregulering i Mirakel vårhvete .................................................... 21

 

NAPE1452 2020 

 

Utvikling av IPV-verktøy for vekstregulering i Mirakel vårhvete ..... 22

 

NAPE1453 2020 

 

Utvikling av IPV-verktøy for vekstregulering i Mirakel vårthvete – 
måling i praksisåkre ............................................................................ 22

 

NAPE14? 2020 

 

Forsøk med soppbekjempingsmidler i bygg, høsthvete eller vårhvete
 ............................................................................................................ 24

 

NAPE14? 2020 

 

Gulrust i vårhvete ............................................................................... 24

 

NAPE1701 1920 

 

Forsøk med fangvekster for bedret jordstruktur i korn: OPTIKORN 24

 

POTET ........................................................................... 26

 

Verdiprøving av poteter ..................................................................................................... 26

 

NAPE4101 2020 

 

 A. Tidlige potetsorter på Østlandet, Sør-Vestlandet og i Midt-Norge
 ............................................................................................................ 27

 

NAPE4103 2020 

 

 C. Halvseine potetsorter på Østlandet ............................................... 27

 

background image

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

NAPE4104 2020 

 

 SÆ. Halvseine potetsorter på Sør-Vestlandet ................................... 28

 

NAPE4105 2020 KV.

 

 Halvseine potetsorter i Midt-Norge .......................................... 28

 

NAPE4106 2020 HV.

 

 Potetsorter for sein høsting i Nord-Norge ................................ 29

 

Andre potetforsøk .............................................................................................................. 29

 

NAPE4202 2020 (PM20I) 

 

Nitrogengjødsling til sorter i avsluttende prøving og andre 

nye lagringssorter ............................................................................... 30

 

NAPE4107 2020(PM20CH) 

 

Nye halvseine chipspotetsorter ...................................... 30

 

NAPE4201 2020 PM20E 

 

Tilpasset gjødsling til Innovator, Nansen og Lady Claire .. 31

 

HOFF20 

 

Utprøving av sorter ............................................................................. 31

 

NAPE4203 2020 

 

MAR20G ............................................................................................ 31

 

NAPE4114 2020 

 

Kjølmark ............................................................................................. 31

 

background image

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 

Verdiprøving  

 

Feltkatalogen for området verdiprøving omfatter tilbud om forsøksfelt i 
vekstgruppene korn og poteter. 

 
I vår oversikt over forsøkene, er det i tillegg til en beskrivelse av forsøkene, også 

satt opp estimerte kostnader til feltarbeid i forsøksringen ut fra de gjeldende 
satsene for feltgodtgjørelse. For verdiprøvingsfeltene tar vi i utgangspunktet sikte 
på å godtgjøre 35 % av estimerte kostnader, men dette kan variere fra serie til 

serie både for korn og potet. Det tas forbehold om endelig feltgodtgjørelse i og 
med at antall nye sorter ennå ikke er helt klarlagt. Når det gjelder detaljer 

omkring gjennomføringen av verdiprøvingsforsøkene vises til opplysninger i 
feltplanene og til gjeldende retningslinjer for gjennomføring av feltforsøk. 
 

KORN 

Verdiprøving av korn 

Verdiprøvingen i vårhvete, bygg og havre går som tidligere. Både for bygg og havre 
prøves tidlige og seine sorter i samme forsøk. Gjennomføringsmessig byr en slik 
løsning på visse utfordringer. Vi vil legge de tidlige og seine byggsortene i egne 
blokker innenfor hvert gjentak, slik at de om nødvendig kan høstes i to omganger. 
Blokking er også nyttig med tanke på at 6- og 2-radssortene har så forskjellig 
strålengde at en kan få uønskede naboeffekter ved en helt fri randomisering. I 
utgangspunktet bør disse byggfeltene legges i en tidlig byggåker. En samlet høsting 

av hele feltet kan gå bra, men da må høstingen skje før de tidlige sortene er blitt 
overmodne. Blokkingen gjør imidlertid at de tidlige sortene greit kan høstes før de 
seine på forsøksfelt der dette blir nødvendig. 
 
NB! Når det gjelder sortsforsøk i korn er det veldig viktig at feltene ikke høstes for 

seint. De kan med fordel høstes når de seineste sortene fortsatt har 20-25 % 
vanninnhold i kornet. En slik tidlig høsting vil for det første som regel gi en bedre 

forsøkskvalitet, og samtidig vil vannprosenten ved høsting i større grad kunne 
brukes som et mål på sortenes tidlighet. Det er viktig at dette følges opp. De siste 
årene har høstingen av mange felt kommet så seint at vannprosent ved høsting ikke 
sier noe om sortenes tidlighet. Da mister vi mye nyttig informasjon som vi ellers 
kunne fått. Når feltantallet er blitt såpass begrenset som det er, blir det enda 
viktigere å følge opp hvert enkelt felt på best mulig måte, fra anlegg til høsting. 
Mellom annet er gode sjukdomsnotater helt sentralt når det gjelder utprøving av 
sorter. Manglende sjukdomsnotater hvis det har vært sjukdomsangrep på feltet, 
regnes som en alvorlig svikt i gjennomføringen av forsøket, og vil kunne føre til 

trekk i feltgodtgjørelse.  
 

For alle verdiprøvingsforsøkene i korn gjelder at endelig antall sorter kan bli noe 
forskjellig fra det som er antydet. Det avhenger mellom annet av hvor mange av de 
ferdigprøvde sortene som blir godkjent, og hvor mange nye som meldes inn til 

prøving. 

background image

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

NAPE1103 2020 Verdiprøving av byggsorter på 

Østlandet og i Midt-Norge 

 

Ansvarlig:   

Aina Lundon Russenes, Jan Tangsveen 

 

Forsøksplan:  

Blokkforsøk med ca. 23 sorter og 2 gjentak 

  

Rutestørrelse:  

1,5m x 8,0 m = 12,0 m² 

Feltstørrelse:  

40,5m x 16,0m = 648,0 m² NB! 2 ekstra kantruter mellom 
blokkene 

 
Feltgodtgjørelse: 
 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte kost-

nader i ringen 

%-sats for

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall 

forsøksfelt 

46 4  25846 

50

ca 

13000

14 

 
NB! Vi kjører en samlet prøving av tidlige og seinere byggsorter også i 2020. Med et 
slikt opplegg er det veldig viktig at de tidlige sortene ikke høstes for seint, gjerne 
når de seineste sortene har et vanninnhold på 20-25 %. Der det er nødvendig, kan 
blokkene med de tidlige sortene høstes før de seine. Dette gjør at det er mest 
praktisk å legge forsøket i en tidlig byggåker av hensyn til feltvertens høsting rundt 
feltet.  
NB! Det er viktig at det med tidlig høsting følges opp. Husk sjukdomsnotater! 
 
 

NAPE1104 2020  Verdiprøving av havresorter på 
Østlandet og i Midt-Norge 

 
Ansvarlig:   

Aina Lundon Russenes, Jan Tangsveen 

 
Forsøksplan:  

Blokkforsøk med ca. 21 sorter og 2 gjentak 

 
Rutestørrelse:  

1,5m x 8,0m = 12,0 m² 

Feltstørrelse:  

34,5 x 16,0m = 552,0 m² 

 
Feltgodtgjørelse: 

 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte kost-

nader i ringen 

%-sats for

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall 

forsøksfelt 

42 4  24566 

50

ca 

12300

10 

 
NB!
 Vi kjører en samlet prøving av tidlige og seinere havresorter også i 2020. Med 

et slikt opplegg er det veldig viktig at de tidlige sortene ikke høstes for seint. Hele 
feltet høstes samtidig, men gjerne når de seineste sortene har et vanninnhold på 

background image

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

20-25 %. Dette gjør at det kan være mest praktisk å legge forsøket i en tidlig 
havreåker av hensyn til feltvertens høsting rundt feltet.  
NB! Det er viktig at det med tidlig høsting følges opp. Husk sjukdomsnotater! 
 

 

NAPE1105 2020  Verdiprøving av vårhvetesorter på 

Østlandet 

 

Ansvarlig:   

Aina Lundon Russenes, Jan Tangsveen 

 

 

 

  

Forsøksplan:  

Blokkforsøk med ca.15 sorter og 2 gjentak 

 
Rutestørrelse:  

1,5m x 8,0m = 12,0 m² 

Feltstørrelse: 

33,0m x 16,0m = 528,0 m² NB! Ekstra kantruter rundt Mirakel 

 

Feltgodtgjørelse: 
 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte kost-

nader i ringen 

%-sats for

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall 

forsøksfelt 

30 4  20726 

50

ca 

10400

 
 

NAPE1106 1920  Verdiprøving av høsthvetesorter på 

Østlandet  

 
Ansvarlig:   

Aina Lundon Russenes, Jan Tangsveen 

 
Forsøksplan: 

Split-plot forsøk med 16 sorter med og uten soppsprøyting, og 2 
gjentak  

 
Rutestørrelse:  

1,5m x 8,0m = 12,0 m² 

Feltstørrelse:  

52,5m x 16,0m = 840,0 m² NB! Kantruter mellom 
sprøyteblokkene. 

 
Feltgodtgjørelse: 
 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte kost-

nader i ringen 

%-sats for

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Totalt antall 

forsøksfelt 

64  

52800 

35

ca 22800

 
NB! Disse feltene ble lagt ut høsten 2019. Kryss av i bestillingsskjemaet om 

feltet ble anlagt eller ikke. Vi kommer tilbake med tilbud om nye sortsforsøk i 
høsthvete til sommeren. Husk at det er viktig med gode sjukdomsnotater og 
notering av plantebestand både høst og vår. 

 

background image

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

VIPS-felt – utvidelse av verdiprøvingsfeltene 

 
En ønsker også i år å legge ut VIPS-felt ved siden av en del av verdiprøvingsfeltene i 
bygg og vårhvete.  
 
Formålet med å utvide verdiprøvingsfeltene er å se om sorter gir ulik respons på 

behandling mot sopp. Det er ulik grad av resistens i sortene og en må forvente at 
sortene reagerer ulikt avlingsmessig eller kvalitetsmessig på et gitt angrep, eller at 

sortene reagerer ulikt (avling eller kvalitet) på den belastningen en 
plantevernbehandling er.  
 
Dette tilleggsfeltet, som skal legges ved siden av verdiprøvingsfeltet, skal altså 

holdes mest mulig reint for sjukdommer. Det vil si at det skal utføres en eller to 
ganger behandling (avhengig av art). Det blir sjukdomsnotatene som kan si noe om 
hva en eventuell respons skyldes, disse er derfor viktige og må utføres til angitte 
tidspunkt i begge feltene til samme tidspunkt
Det skal noteres sjukdommer 
flere ganger i feltene slik at dataene bedre kan brukes til å forbedre VIPS-
modellen.
 I feltene er flere målestokksorter med og noen nye sorter. Nye linjer vil 
ikke bli tatt med i tilleggsfeltet, det vil altså være færre ruter enn i 
verdiprøvingsfeltet. 

NAPE1403 2020 

VIPS – tidlig og seint bygg, 2020 

 
Ansvarlig:  

Chloe 

Grieu 

 

Forsøksplan: 

Blokkforsøk (tidlige og seine sorter samlet) med ca. 9 sorter. 2 
gjentak 

 
Registreringer: 

Feltet skal ligge inntil NAPE 1103 2020.  

 
 

Feltet bør plasseres i tidlig bygg. NB! Sammen med 
verdiprøvingsfeltet krever dette feltet et relativt stort jevnt 
areal.  

 

 

 

En gang behandling med soppbekjempingsmiddel (BBCH 45) 

 

I verdiprøvingsfeltet og tilleggsfeltet skal det gjøres fullstendig 
sjukdomsnotering 3 ganger i løpet av vekstsesongen. Alle 
noteringer må gjøres til samme tid i begge feltene  

 

 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

merkostnader  

%-sats for 

feltgodtgj. 

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall felt 

16 

Ca 16.000 

Ca 12.000

 
Kryss av i skjemaet dersom dere er interessert i felt (og skal ha verdiprøvingsfelt) 

 
 

background image

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

NAPE1405 2020   

VIPS – vårhvete, 2020 

 

Ansvarlig:  

Chloe 

Grieu 

 
Forsøksplan: 

8 sorter (med ekstra kantruter rundt Mirakel), 2 gjentak 

 

Registreringer: 

Feltet skal ligge inntil NAPE 1105 2020. 

 
 

To ganger behandling med soppbekjempingsmiddel (BBCH 37 og 
55) 

 

I verdiprøvingsfeltet og tilleggsfeltet skal det gjøres fullstendig 
sjukdomsnotering 3 ganger i løpet av vekstsesongen. Alle 

noteringer må gjøres til samme tid i begge feltene  

 
 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

merkostnader  

%-sats for 

feltgodtgj.

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall felt 

14 

Ca 16.000 

Ca. 12.000

4  

 
Kryss av i skjemaet dersom dere er interessert i felt (og skal ha verdiprøvingsfelt) 

 
 

Veiledningsprøving av kornsorter 

I tillegg til verdiprøving av kornsorter vil vi gjennomføre forsøk der kornsorter 
prøves under ulike dyrkingsbetingelser, og i kombinasjon med ulike 
dyrkingstekniske tiltak. Denne prøvingen kaller vi veiledningsprøving, og den skal 
sammen med verdiprøvingen danne grunnlaget for en best mulig sortsveiledning 
under ulike dyrkingsbetingelser. Forsøksseriene under veiledningsprøvingen er 
dessuten et tilbud til de forsøksringene som gjerne vil ha forsøk med sorter, men 
som ikke får tildelt verdiprøvingsfelt.  

 
Også de økologiske sortsforsøkene kommer inn under veiledningsprøvingen av 
sorter.  
 
NB! For de økologiske forsøkene er det ekstra viktig at anlegg og stell gjennom 
vekstsesongen følges opp på en tilfredsstillende måte. Variasjonen og feilkildene er 
langt større i økologiske enn i konvensjonelle forsøk. Det er derfor ekstra viktig at 
forsøksstedet velges med omhu. Forsøk må ikke legges ute i kanten av jordet eller 
på vendeteiger. Forsøkene skal anlegges ute på det jevneste området på skiftet, og 
det må velges forsøkssteder der grunnleggende forhold som grøfting, jordstruktur 
og ugrassituasjon er i orden. Ved bruk av husdyrgjødsel er det meget viktig for 
feltets jevnhet at gjødsla spres jevnt på det arealet der feltet skal ligge. Feltstyrer 
må være til stede og grovstikke feltet etter spredning av husdyrgjødsla, men før 

den harves ned, slik at en er sikker på at den er jevnt spredd der feltet skal ligge. 

Forsøksrutenes lengderetning skal gå vinkelrett på sprederetning for gjødsla slik at 
evt. ujevnheter kommer på tvers av rutene. 

background image

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 
NB! Det er fri tinging også av de økologiske sortsforsøkene. Det er ikke rom for 
feltgodtgjørelse i de økologiske forsøksseriene. Vi vil likevel gi tilbud om slike 
forsøk også i 2020. Men vi ser oss nødt til å begrense antall forsøk i hver av de 

tre seriene til max. 6-7 forsøk. Dette fordi midlene til veiledningsprøving av 

sorter er begrenset, og gjennomførte forsøk betyr en betydelig kostnad for oss, 
selv uten feltgodtgjørelse. Vi vil derfor når vi får bestillingene, prøve å få til en 

bra geografisk fordeling innenfor disse rammene. 
 

NAPE1121 2020  Byggsorter til økologisk dyrking 

 

Ansvarlig:   

Anne Marthe Lundby, Oddvar Bjerke  

 

  

Forsøksplan:  

Blokkforsøk, ca. 10 sorter, 2 gjentak   

 

 

Rutestørrelse: 

1,5m x 8,0m = 12,0 m² 

Feltstørrelse: 

18,0 m x 16,0 m = 288,0 m²  

 
Feltgodtgjørelse:
 
Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall forsøksfelt

 

20 4 

17126 

0

0

6

 
 

NAPE1122 2020  Havresorter til økologisk dyrking 

 

Ansvarlig:   

Anne Marthe Lundby, Oddvar Bjerke  

 

 

 

  

Forsøksplan:  

Blokkforsøk, Ca. 7 sorter, 2 gjentak 

 

 

 

Rutestørrelse: 

1,5m x 8,0m = 12,0 m² 

Feltstørrelse: 

13,5 m x 16,0 m = 216,0 m²  

 
Feltgodtgjørelse: 
Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall forsøksfelt

med feltgodtgjørelse

14 4 

15326 

0

0

6

 
 

NAPE1123 2020  Vårhvetesorter til økologisk dyrking 

 

Ansvarlig:   

Anne Marthe Lundby, Oddvar Bjerke  

 

 

 

  

Forsøksplan:  

Blokkforsøk, ca. 8 sorter, 2 gjentak 

 

 

 

background image

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

Rutestørrelse: 

1,5m x 8,0m = 12,0 m² 

Feltstørrelse: 

15,0m x 16,0 m = 240,0 m²  

 
Feltgodtgjørelse: 
Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall forsøksfelt

 

16 4 

15926 

0

0

6

 
 

NAPE1141 2020  Prøving av byggsorter med og uten 

soppsprøyting og vekstregulering, 
Sør-Vestlandet 

 

Ansvarlig:   

Aina Lundon Russenes, Jan Tangsveen 

 

 

 

  

Forsøksplan:  

Split plot forsøk, ca. 9 sorter, 2 gjentak 

 

1.

 

Ubehandlet 

2.

 

Bumper 25 EC 0,025 l – BBCH 31-32 

Cerone 0,04 l + Proline 0,04 l – BBCH 45-49 

 
Rutestørrelse:
 

1,5m x 8,0m = 12,0 m² 

Feltstørrelse: 

34,5m x 16,0 m = 552 m² 

 
Feltgodtgjørelse: 
 
Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall felt

m/godtgjørelse 

36 5 

41944 

25

Ca.10500

 

 
 

NAPE1142 2020  Prøving av havresorter med og uten 

soppsprøyting og stråforkorting, Sør-Vestlandet 

 
 

Ansvarlig:   

Aina Lundon Russenes, Jan Tangsveen 

 

 

  

Forsøksplan:  

Split plot forsøk, ca. 6 sorter, 2 gjentak 

 

1.

 

Ubehandlet 

2.

 

Delaro 0,05 l – BBCH 31-37 

3.

 

Delaro 0,05 l + Moddus 0,015 l – BBCH 31-37 

 
 

 

 

 

Rutestørrelse: 

1,5m x 8,0m = 12,0 m² 

background image

10 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

Feltstørrelse: 

33,0m x 16,0 m = 528 m² 

 
Feltgodtgjørelse: 
 
Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte kostnader 

i ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall felt

m/godtgjørelse

36 

41944 

25

Ca. 10500 

3  

 
 

NAPE1108 1920  Arter og sorter av høstkorn 

 
Forsøksplan: Blokkforsøk med 2 gjentak. 5 høsthvetesorter, 5 høstrugsorter og 5 
rughvetesorter. Norin benyttes som kantruter rundt høsthveten. NB! Denne sorten 
er tidlig. De som ønsker det kan gjøre noteringer og sende inn kornprøver til 
analyse av denne sorten i tillegg til de øvrige sortene. Noteringer i NFTS for Norin 

må gjøres via notat. Det er planlagt 5 forsøk i serien. 
 
Rutestørrelse: 
1,5m x 8,0m = 12,0m² 
 
Feltstørrelse: ca. 31,5m x 16,0m = 504m² (kantruter med riktig art også mellom 
blokkene med arter) 
 
Feltgodtgjørelse: 
 
Antall  Antall  Estimerte kost-  %-sats for

Feltgodt-

Max ant. felt med

ruter 

besøk  nader i ringen 

feltgodtgjørelse

gjørelse

feltgodtgjørelse

30 5 

24244 

0

0

 
NB! Disse feltene ble lagt ut høsten 2019. Kryss av i bestillingsskjemaet om 
feltet ble anlagt eller ikke. 
 

NKVI1101 2021  Sortsforsøk i høstbygg 

 

Ansvarlig:   

Anne Kari Bergjord Olsen  

 

  

Forsøksplan:  

Blokkforsøk, ca. 10 sorter, 2 gjentak   

 

 
Rutestørrelse:
 

1,5m x 8,0m = 12,0 m² 

 
Feltstørrelse: 

18,0 m x 16,0 m = 288,0 m²  

 
Feltgodtgjørelse:
 
Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall forsøksfelt

 

20 6 

22962 

40

9200

5

 

background image

11 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

NB! Disse feltene ble lagt ut høsten 2019. Kryss av i bestillingsskjemaet om 
feltet ble anlagt eller ikke.
 

 
 

NAPE1109 2020  Arter og sorter av vårkorn 

Ansvarlig:    

Aina Lundon Russenes, Terje Tandsether 

 

 

  

 

Forsøksplan:   

Split-plot forsøk, 24 sorter, 2 gjentak 

6-rads bygg:    

6 sorter 

2-rads bygg:    

6 sorter 

Havre: 

  

6 sorter 

Vårhvete: 

  

6 sorter 

 

Det bestemmes senere hvilke sorter som blir med, men antall sorter blir antagelig 
som antydet. Hver art samles på storruter med kanter imellom. Det legges opp til 
en mest mulig optimal behandling på artsnivå når det gjelder N-gjødsling og 
sprøyting. 
 
NB! En prøver å tilpasse behandlingstidspunktene slik at en klarer seg med 
færrest mulig besøk på feltet. Dvs. at en tar sikte på at delgjødsling og første 
soppsprøyting i vårhveten skjer samtidig, og at dette kan passe med tidspunktet 

for sprøytingen i bygg. Det vil uansett bli en del kompromisser med 
behandlingstidspunktene i en slik serie siden det er forskjell på sortenes 
utvikling og veksttid. 
 
Det er fri bestilling av felt, men vi ser oss nødt til å begrense antall felt til 15. 
Vi vil derfor når vi får bestillingene, prøve å få til en bra geografisk fordeling 
innenfor disse rammene. 
 
 

Gjødsling:   Hele feltet (alle arter) grunngjødsles av feltvert om våren slik som 

åkeren omkring feltet. Vårhveterutene delgjødsles med tilsendt 
gjødsel (4 kg N) ved BBCH 37. 

Sprøyting:   Vårhvete: 25 ml Comet Pro + 25 ml Bumper (BBCH 37)  

+ 80 ml Aviator Xpro (BBCH 55) 

 

 

Bygg: 50 ml Delaro + 40 ml Cerone (BBCH 45-49) 

  

 

  

Rutestørrelse: 

1,5m x 8,0 m = 12,0 m² 

Feltstørrelse: 

48 m x 16 m= 768,0 m² 

 
Feltgodtgjørelse: 
Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall felt

 

48 5 

50194 

0

0

15 

 
 

background image

12 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

NAPE5102 2020   

Sortsforsøk i vårraps  

 

Ansvarlig:  

Chloe 

Grieu 

 

Bakgrunn: 

Vi har svært begrenset med midler til sortsprøving, men vil 

tilby en plan med de mest lovende sortene fra tidligere forsøk, 

det gjelder tidlige sorter og sorter med høyt avlingspotensiale 

Forsøksplan/ 

betingelser: 

Blokkforsøk med 8-10 sorter, 3 gjentak.  

 

 
Registreringer:  

Det skal noteres angrep av sjukdommer, strålengde, legde og 
standard avlings- og kvalitetsregistreringer.  

 
Rutestørrelse: 

1,6 m x 8 m = 12,8 m

2

 

 
Feltgodtgjørelse: 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader  

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall felt 

Ca 30 

24 200 

40

9.700

 
 

NKVI5102 2021   

Sortsforsøk i høstraps 

 

Ansvarlig:   

Anne Kari Bergjord Olsen  

 

  

Forsøksplan:  

Blokkforsøk, ca. 10 sorter, 2 gjentak   

 

 
Rutestørrelse:
 

1,6m x 8,0m = 12,8 m² 

 
Feltstørrelse: 

19,2 m x 24,0 m = 460,8 m²  

 
Feltgodtgjørelse:
 
Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall forsøksfelt

 

20 6 

22962 

40

9200

5

 

NB! Disse feltene ble lagt ut høsten 2019. Kryss av i bestillingsskjemaet om 
feltet ble anlagt eller ikke.
 

 

background image

13 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 

NAPE5407 2020  Sortsforsøk i åkerbønne 

 

Ansvarlig:  

Chloe 

Grieu 

 

Bakgrunn: 

Vi har svært begrenset med midler til sortsprøving, men hvis 

det er interesse for å prøve noen aktuelle seine sorter, kan vi 

lage en liten forsøksserie.  

Forsøksplan/ 
betingelser:
 

Blokkforsøk med seine sorter, 3 gjentak.  

 
Registreringer:  

Det skal noteres angrep av sjukdommer, strålengde, legde og 
standard avlings- og kvalitetsregistreringer.  

 
Rutestørrelse: 

1,6 m x 8 m = 12,8 m

2

 

 

 

 

Feltstørrelse: 

 

 
Feltgodtgjørelse:  
ingen feltgodtgjørelse 
 
 

NAPE5402 2020  Dyrkingsteknikk i «tidlige» 
åkerbønnesorter  

 
Ansvarlig:
  

Chloe 

Grieu 

 

Bakgrunn: 

Vi har begrenset med midler til forsøk med åkerbønner. Vi 
planlegger imidlertid en forsøksplan med de to «tidlige» 
sortene kombinert med ulike såmengder og soppbekjempelse.  

Forsøksplan/ 
betingelser:
 

Splitplot med 2 sorter (Sampo og Louhi), 3 såmengder, to til tre 
behandlinger med soppbekjempingsmiddel, 3 gjentak. 

 
 
Registreringer:  

Det skal noteres angrep av sjukdommer, legde, stråknekk og 
standard avlings- og kvalitetsregistreringer.  

 

Rutestørrelse: 

1,6 m x 8 m = 12,8 m

2

.  

 
Feltstørrelse

 ca 24 x 35,2 m² 

 

Feltgodtgjørelse: 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader  

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall felt 

Max 54  6-7 

 

?

 

background image

14 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 

NAPE5222 2020  Gjødsling til åkerbønne  

 

Ansvarlig:   

Anne Marthe Lundby 

 

Bakgrunn: 

I FoodProFuture vil det bli anlagt felt med dyrkingsteknikk i 
åkerbønne. Dette innebærer ulike gjødslingsbehandlinger og 

Rhizobium-smitte. En ønsker anlagt et i Østfold, og et i 
Vestfold. 

 

Forsøksplan/ 
betingelser:
 

Split-plot forsøk, 2 faktorer (gjødsling, Rhizobium smitte).  

 

4 gjentak 

 
Rutestørrelse: 

1,65 m x 8 m = 13,2 m

2

 

 

 

 

Feltstørrelse: 

24,75 x 32 = 792 m

2

 

 
Feltgodtgjørelse:   Etter FoodProFuture samarbeidsavtalen mellom NMBU og NLR 

 

 

NAPE5124 2020  FoodProFuture – Samdyrking av 
erter 

 
Ansvarlig:  

Wendy Waalen 

 
Bakgrunn:  

I FoodProFuture prosjektet vil det bli anlagt felt med 
samdyrking av erter. En ønsker anlagt et felt i erter i Østfold. 

 

Forsøksplan/ 
betingelser: 

Blokkforsøk med to sorter (Ingrid og Astronaute), 3 gjentak. 
Samdyrking med tre såmengder med rybs eller havre. 

 
Registreringer:  

Det skal noteres ugras, plantedekning, sykdommer, tidlig og 
sein legde, bestandshøyde. 

 

 
Rutestørrelse: 

1,6 m x 8 m = 12,8 m

 

Feltstørrelse:  

24 m x 25,6 = 614,4 m

2

 

 
Feltgodtgjørelse:   Etter FoodProFuture samarbeidsavtalen mellom NMBU og NLR 

Øst. 

background image

15 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 

NAPE1190 2020  Vårkorn: fôrkorn-artsblanding til 
modning 

 

Ansvarlig:  

Randi 

Berland 

Frøseth 

 

Bakgrunn: 

I et samarbeidsprosjekt med NLR ønsker vi å anlegge felt med 
artsblandinger av bygg, erter og havre til modning, til fôr. En 

ønsker anlagt et felt i Trøndelag og 4 felt på Østlandet. 

Forsøksplan/ 

betingelser: 

Blokkforsøk med ca. 6 ledd, 3 gjentak.  

 
 
Registreringer:  

Planen er ikke lagt enda.  

 

Rutestørrelse: 

1,6 m x 8 m = 12,8 m

2

 

 

Feltgodtgjørelse:   Feltgodtgjørelse dekkes av økologiske midler som NLR 

disponerer v/Hans Gaffke. 

 

 

 
 

Dyrkingstekniske forsøk i korn 

NAPE1202 2020   

Oppfølging av N-norm i korn 

 

Ansvarlig: 

 

Annbjørg Øverli Kristoffersen, Hanne Homb 

 

 
Bakgrunn:   

Forsøksserien ”Oppfølging av N-norm i korn” er en videreføring 
av serien ”Testing av N-prognoser” (1991-2009) som ble døpt 
om da N-prognosene ble lagt ned. Resultatene er sentrale som 
referansegrunnlag for arbeidet med å kvalitetssikre 
gjødslingsnormene.  

 
Forsøksplan: 

Det tas utgangspunkt i bondens gjødslingsplan for det aktuelle 
skiftet (utarbeidet etter gjeldende normer). 
Nitrogengjødslingen reguleres trinnvis i forhold til denne. Feltet 
sås og grunngjødsles (unntatt 0-ledd) opp til minste N-mengde 
med kombisåmaskin. Overflategjødsling av resterende N, 

individuelt på rutene. Det må ikke brukes husdyrgjødsel på 
skiftet.  

 

 Antall ledd: 8 + 1-3 ekstra kantrute(r) inne i feltet mellom 
nullrute og gjødslingsledd. Antall gjentak: 3 

 

Rutestørrelse: 

2,5 m x 8,0 m = 20,0 m² 

background image

16 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 
Feltstørrelse:
 

27,5 m - 32,5 m x 24,0 m = 660 - 780 m² 

 
 

 

 

Det tas ut jordprøve (0-25 cm og 25-40 cm) for N-min analyse 

på feltet før gjødsling. Ellers de vanlige notater og 

avlingsregistreringer. 

 

Feltene plasseres på skifter der det dyrkes vårkorn. 

 

Feltgodtgjørelse: 
Antall 
ruter 

Antall 
besøk 

Estimerte 
kostnader i 
ringen 

%-sats for 
feltgodtgjørelse 

Feltgodt-
gjørelse 

Max antall felt med 
feltgodtgjørelse 

24 

Ca. 24 000 

40

10 000

 

background image

17 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 

NAPE1208 1920  Høsthvete – N-gjødsling og N-

sensormåling 

 
Ansvarlig:   

Annbjørg Øverli Kristoffersen, Hanne Homb 

 
Bakgrunn:  

Målet med undersøkelsene er mer kunnskap om hvordan N-

responskurvene og optimal N-gjødsling i høsthvete varierer med 
ulike forutsetninger. Det måles med håndholdt N-sensor. Det 

ønskes felt i Østfold/Follo, Romerike, Vestfold og Trøndelag i 
2020. Det åpnes ikke for bestilling av ekstrafelt i denne 
forsøksserien. Det legges opp til 7 felt totalt. 

 
Forsøksplan: 

Forsøksplanen har 12 forsøksledd (3 gjentak). Feltet delgjødsles 
2 ganger. Feltet anlegges ved vekststart på våren, i et jevnt, 

godt høsthvetebestand, fortrinnsvis Ozon eller Kuban. En N-
mengder benyttes ved vårgjødsling (8 kg N/daa). Første 
delgjødsling utføres ved z 30, andre delgjødsling ved z 49. 

 
Registreringer:  

Standard avlings- og kvalitetsregistreringer. To jordprøver tas 
ut ved anlegg, til standard og N-min-analyse. N-sensormåling på 
alle ruter ukentlig fra begynnende busking til skyting. En måling 
med N-tester ved begynnende strekking og på flaggblad-stadiet. 

 
Rutestørrelse: 

2,5 m x 8 m = 20 m

2

 

 

 

 

Feltstørrelse: 

40 m x 24 m = 960 m

2

 

 
Feltgodtgjørelse: 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i 

ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall felt med 

feltgodtgjørelse 

36 

Ca. 40 000 

50

Ca. 23 000

 
 

NAPE1210 2020  OPTIKORN – N-gjødsling til bygg 

 
Ansvarlig:   

Annbjørg Øverli Kristoffersen, Torkel Gaardløs 

 
Bakgrunn:  

Forsøksserien ser på ulike gjødslingsstrategier til bygg 

 

Forsøksplan: 

Forsøksplanen har 12 gjødslingsledd, sorten Thermus og 2 
gjentak.  

 
Registreringer:  

Standard avlings- og kvalitetsregistreringer. To jordprøver tas 
ut ved anlegg, til standard og N-min-analyse. 

background image

18 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 
Rutestørrelse: 

1,7 m x 8 m = 13,6 m

2

 

 

 

 

Feltstørrelse: 

27,2 m x 24 m = 652,8 m

2

 

 
Feltgodtgjørelse: 

 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i 

ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Maks antall felt med 

feltgodtgjørelse 

24 5  31000 

100

31000

 
 

NAPE1213 2020  Gjødslingsstrategier til havre – ny 

plan 

 
Ansvarlig:   

Annbjørg Øverli Kristoffersen,  

 
Bakgrunn:  

Forsøksserien skal se på ulike gjødslingsstrategier til havre 

 
Forsøksplan: 

Vi planlegger gjødslingsforsøk i havre. Forsøksplanen er ikke 
klar enda, men vil inneholde ulik vårgjødsling i kombinasjon 
med delgjødsling. Feltene må anlegges med 
forsøkskombisåmaskin. 

 

Registreringer:  

Standard avlings- og kvalitetsregistreringer. To jordprøver tas 
ut ved anlegg, til standard og N-min-analyse. 

 
Rutestørrelse: 

1,7 m x 8 m = 13,6 m

2

 

 

 

 

Feltstørrelse: 

?? m x 24 m = ca 7-800 m

2

 

 
Feltgodtgjørelse:

 

Yara vil bidra med noe midler, men dette vil også måtte være 
et spleiselag mellom NLR og NIBIO, da forsøksplanen ikke inngår 
i et etablert prosjekt. Kryss av om dere er interessert, og så blir 
det mail-vekslinger i etterkant om hvordan vi får til finansiering 

av feltene. 

 

background image

19 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 

NAPE1206 1920  Høstgjødsling til høsthvete 

 

Ansvarlig:   

Annbjørg Øverli Kristoffersen 

 
Bakgrunn:  

Forsøksserien belyser gjødsling av høsthveten på høsten, 

sammenlignet med vårgjødsling 

 
Forsøksplan: 

Forsøksplanen har 7 gjødslingsledd, en sorter og 4 gjentak. 
Feltet ble anlagt med forsøkskombimaskin på høsten, og skal 
vårgjødsles for hånd våren 2020. Første og andre delgjødsling 
gjøres av feltvert. 

 
Feltgodtgjørelse:   
Feltgodgjørelse skaffes av NLR i samarbeid m/fylkene 
 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i 

ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Maks antall felt med 

feltgodtgjørelse 

 

 

 

0

NB! Disse feltene ble lagt ut høsten 2019 
 

 

NAPE1207 1920  Rughvete – ulik høstgjødsling 

 
Ansvarlig:   

Annbjørg Øverli Kristoffersen 

 
Bakgrunn:  

Forsøksserien belyser gjødsling av rughveten på høsten, 
sammenlignet med vårgjødsling 

 

Forsøksplan: 

Forsøksplanen har 4 gjødslingsledd, en sorter og 4 gjentak. 
Feltet ble anlagt med forsøkskombimaskin på høsten, og skal 
vårgjødsles for hånd våren 2020. Første og andre delgjødsling 
gjøres av feltvert. 

 
Feltgodtgjørelse:   
Feltgodgjørelse skaffes av NLR i samarbeid m/fylkene 
 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i 

ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Maks antall felt med 

feltgodtgjørelse 

 

 

 

0

NB! Disse feltene ble lagt ut høsten 2019 

 
 

background image

20 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

NAPE1253 2020  Gjødsling til økologisk hvete 

 

Ansvarlig:   

Annbjørg Øverli Kristoffersen, Oddvar Bjerke 

 
Bakgrunn:  

Forsøksserien har som mål å videreutvikle gjødslingsstrategier 

til norsk økologisk mathvete  

 
Forsøksplan: 

Forsøksplanen har 7 gjødslingsledd, to sorter og 2 gjentak. Det 

gjødsles med en flytende gjødsel (husdyrgjødsel eller biorest), 
som skaffes lokalt, og pelletert hønsegjødsel (leveres fra 

Apelsvoll). Feltet legges på økologiske arealer, og behandles 
økologisk. 

 
Registreringer:  

Jordprøve ved anlegg, analyse av den flytende gjødsla, 
dekningsgrad ugras ved utsviing av grenser, sykdom og legde. 

 
Rutestørrelse: 

3 m x 8 m = 24 m

2

 

 

 

 

Feltstørrelse: 

22,5 m x 32 m = 720 m

2

 

 
Feltgodtgjørelse: 
 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i 

ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Maks antall felt med 

feltgodtgjørelse 

28 5  30000 

100

30000

 
 
 

Plantevern m.m. i korn 

Forsøkene innen plantevern er ofte ikke klare så tidlig på vinteren, men det som er 
klart tar vi med i denne oversikten i år. Det gir oss noe bedre tid til oppveiing, og 

letter også planleggingen i enhetene i Norsk landbruksrådgiving. Vi kommer evt. 
tilbake til enkelte av dere seinere om ytterligere forsøk.  

 

NAPE1415 2020  Behandling av høsthvete etter VIPS-
varsel 

 

 

Ansvarlig: 

Chloe Grieu 

 
Bakgrunn:
 

En ønsker å se på valg av doser sett i forhold til VIPS-varsel 

 
Forsøksbetingelser: Forsøket anlegges i Kuban eller Ozon høsthvete, gjerne der det 

er mye hvete i omløpet. Forsøkene skal behandles med 

background image

21 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

fungicider ved VIPS-varsel for sorten. NB! VIPS-varselet vil 
komme til forskjellig tid, avhengig av dosen ved første 
behandling. Det kan bli opptil 4. behandlingstider i feltet, dette 
bør en ta hensyn til ved plassering.  

 

Forsøksplan:  

 A. 

Behandling ved VIPS-varsel fram til BBCH 45 

1.

 

Ubehandlet 

2.

 

½ dose med Delaro Plus Pack  

3.

 

¾ dose med Delaro Plus Pack 

B. 

Behandling ved VIPS-varsel fra BBCH 45 - 65 

1.

 

Ubehandlet 

2.

 

½ dose Aviator Xpro + Proline  

3.

 

3/4 dose Aviator Xpro + Proline  

4.

 

1/1 dose Aviator Xpro + Proline  

 

 

 

Registreringer: Sjukdomsnotater 

ved 

behandling 

og 3 uker etter, i tillegg til 

GEP-registreringer ved behandling.  

 
Rutestørrelse: 

 

3,0 m x 8,0m = 24 m², 2 gjentak 

 
Feltstørrelse:
 

 

16 x 42 m = 672 m² 

 
Forsøksperiode:  

2017- 

 
Feltgodtgjørelse: 
 
Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader  

%-sats for 

feltgodtgjørel
se 

Feltgodtgjørelse  Max ant. felt med 

feltgodtgjørelse 

24 7  37.000 

16.000

 
 

NAPE1450 2020  Vekstregulering i Mirakel vårhvete 

 
Ansvarlig: 

Chloe Grieu 

 
Bakgrunn:
 

En regner med å få til et spleiselag med firmaene på strategier 
for vekstregulering i Mirakel også i 2020.  

 
 

Sannsynligvis vil det også i 2020 bli 4 behandlingstidspunkt.  
 
Det skal måles bestandshøyde i alle ruter i forsøkene ved 2 -3 

stadier før skyting i tillegg til ordinær måling av strålengde og 

notater for legde. 

 

background image

22 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 

Kryss av i skjemaet om dere er interessert i felt, så kommer vi 
tilbake til planen 

 
 

NAPE1452 2020  Utvikling av IPV-verktøy for 

vekstregulering i Mirakel vårhvete 

 
Ansvarlig: 

Chloe Grieu / Terje Tandsether 

 
Bakgrunn:
 

Landbruksdirektoratet har bevilget midler fra handlingsplanen 

for utvikling av IPV-verktøy i Mirakel. Midlene er foreløpig for 
ett år.  

 
 

I forsøkene skal det behandles med vekstregulering ved 4 gitte 
tidspunkter – for å oppnå ulik bestandshøyde. Det skal måles 
bestandshøyde i alle ruter i forsøkene ved 3 stadier før skyting i 
tillegg til ordinær måling av strålengde og notater for legde.  

 
 

Det er ikke mulig med tilleggsbestilling av felt i denne serien 

 
Forsøksbetingelser:
 Feltene skal anlegges i frodig Mirakel-åker. 
 
Rutestørrelse:
 

 

3,0 m x 8,0m = 24 m², 3 gjentak 

 
Feltstørrelse:
 

 

24 x 30 m = 720 m² 

 
Forsøksperiode:  

2019 

 
Feltgodtgjørelse: 
 
Antall 
ruter 

Antall 
besøk 

Estimerte 
kostnader  

%-sats for 
feltgodtgjørel
se 

Feltgodtgjørelse  Max ant. felt med 

feltgodtgjørelse 

24 6  37.000 

100

37.000

 
 

NAPE1453 2020  Utvikling av IPV-verktøy for 

vekstregulering i Mirakel vårthvete – måling i 
praksisåkre 

 
Ansvarlig: 

Chloe Grieu / Terje Tandsether 

 
Bakgrunn:
 

Landbruksdirektoratet har bevilget midler fra handlingsplanen 
for utvikling av IPV-verktøy i Mirakel. Midlene er foreløpig for 

ett år.  

background image

23 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 
 

Målet med malinger hos hvete produsenter er å utvikle et 
hjelpemiddel for å vurdere behov for/tilleggsbehov for 
vekstregulering. 

 

Det anlegges to måleflater på ca 10m x 10m i frodig Mirakel 
vårhvete hos 4 produsenter. 

 

I forsøkene skal det behandles med vekstregulering ved 4 gitte 
tidspunkter – for å oppnå ulik bestandshøyde. Det skal måles 

bestandshøyde i alle ruter i forsøkene ved 3 stadier før skyting i 
tillegg til ordinær måling av strålengde og notater for legde.  

 

 
 
Forsøksplan/ 
betingelser
:  

4 produsenter med 2 ledd hver (ubehandlet og produsentens 
vekstregulering), 1 gjentak. 

 
 

Feltene skal anlegges i frodig Mirakel-åker 

 
 

Det er en fordel om de 4 hveteprodusentene har åker som er 
sådd noenlunde samtidig. 

 

 

 

Rutestørrelse:   Minimum 

12m

2

, høstrute minimum 9m

2

 

 

Feltstørrelse: 

 

2 ruter ca 10m x 10m = 200m

hos hver produsent 

 
Forsøksperiode:  

2019 

 
Feltgodtgjørelse: 
 
Antall 
ruter 

Antall 
besøk 

Estimerte 
kostnader  

%-sats for 
feltgodtgjørel
se 

Feltgodtgjørelse  Max ant. felt med 

feltgodtgjørelse 

  

 

40 

000

 
 

background image

24 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

NAPE14? 2020   Forsøk med soppbekjempingsmidler 

i bygg, høsthvete eller vårhvete 

 

 
Ansvarlig: 

Chloe Grieu 

 
Bakgrunn:
 

Det vil sannsynligvis også i 2020 være ønske om å utføre noen 
forsøk med soppbekjempelse i korn for plantevernfirma. Vær 
vennlig og kryss av i skjemaet dersom dere kan tenke dere å 

utføre forsøk i bygg, vårhvete eller høsthvete. Så tar vi kontakt 

seinere på våren om det blir aktuelt 

 
 

NAPE14? 2020   Gulrust i vårhvete  

 

Ansvarlig:   

Chloe Grieu / Andrea Ficke 

 

Bakgrunn: 

Integrert plantevern mot gulrust i vårhvete. Bruk av ulike 
soppbekjemping strategier. 

 
Forsøksperiode

 2020 - 2022 

 
Forsøksplan/ 
betingelser:
 Avgjøres 

seinere 

 

Registreringer:  

Det skal noteres angrep av sjukdommer og standard avlings- og 
kvalitetsregistreringer.  

 
Feltplassering: Apelsvoll, 

Ås 

(Kirkejordet) og NLR Øst-Østfold 

 
Rutestørrelse: 

3 m x 8 m = 24 m

2

 

 

 

 

Feltstørrelse: 

 

 
Feltgodtgjørelse:  
etter avtale i prosjektsøknaden 

 
 

NAPE1701 1920  Forsøk med fangvekster for bedret 
jordstruktur i korn: OPTIKORN 

 

Videreføring av etablerte felt! 
I 2019 ble det anlagt 8 toårige felt for å teste ulike arter som kan ha jordløsnende 
effekt. Noen felt har gått ut på grunn av en vanskelig sesong. Trolig kan 5 felt hos 

background image

25 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

NLR videreføres til 2020. Det gjelder feltene er hos NLR Trøndelag, NLR Innlandet 
(2 stk), NLR Østafjells og NLR Viken. Bekreft at feltene videreføres. 
 
NB: Feltene skal ikke pløyes, men jordarbeides nok til å lage et godt såbed til 

vårhvete. 

 
Ansvarlig: 

Randi Frøseth, Hanne Homb 

Registreringer:  

Plantebestand av fangvekster om våren. Jordfuktighet før 
jordarbeiding. Standard registrering av sykdom og legde i korn. 

 

Feltgodtgjørelse: 

Antall 

ruter 

Antall 

besøk 

Estimerte 

kostnader i 

ringen 

%-sats for 

feltgodtgjørelse

Feltgodt-

gjørelse 

Max antall felt med 

feltgodtgjørelse 

24 4* 

 

16000

* i 2020 

background image

26 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 

POTET

  

Verdiprøving av poteter  

 

 

Generelt: Som for korn og oljevekster ber vi om at det vedlagte forslaget til 
feltfordeling i størst mulig grad følges. Dere kan komme med forslag til endringer, 
men vi må forbeholde oss retten til å sette tak på antall felt i samsvar med 
retningslinjene for verdiprøvingen.  

  
Utbetaling av full feltgodtgjørelse forutsetter at det feltarbeid, og de 
notater/registreringer som bes om i feltplanen, gjennomføres på en 

tilfredsstillende måte, og at tidsfrister for retur av feltnotater og feltopplysninger 
overholdes. Det er egne skjemaer for feltnotater og feltopplysninger. For 
potetfeltene er den angitte feltgodtgjørelsen basert på 6 besøk i løpet av 
vekstsesongen, inkludert setting og høsting. Spiring, antall og friskt ris ved høsting 
MÅ noteres. Noter gjerne sterk virus ved plantetelling ca. 15-20 cm ris (antall 
planter kan også telles ved høsting dersom en er for sent ute på forsommeren). 
Rutene skal ha endeknoller (en hvit og en rød sort) som er medsendt. Endesortene 

har da motsvarende farge av sortene på rutene (for farge på endeplantene, se 
revidert «Anlegg og stell av forsøksfelt»). Beising av settepotetene vil i de fleste 
tilfeller bli utført av NIBIO for å unngå forskjeller på sortene. Se eget tilsendt 
oppskrift dersom det er aktuelt å beise i NLR-enhet.  
 
OBS! Vi vil som hovedregel sende ut ca. 60-70 knoller pr. sort/ledd. Dette er da 

mer enn nok til å dekke behovet for et felt. Overskytende kan brukes til demoruter 
inntil feltet for å grave i ved markdager o.l. Antall satte knoller pr. sort vil variere 
etter setteavstand, og dette går fram av planen.  
 
Ved høsting av forsøksruta (eksklusiv endeplantene) høstes fåra kontinuerlig i ei 
standard plastpotetbøtte til den er fylt opp (strøken, se bilde i «Anlegg og stell av 
forsøksfelt»). Start høstinga rett innenfor første endeplante. Dersom ikke all avling 
går i ei strøken bøtte, høstes og veies restavlinga. Rest-ruteavling noteres ned(også 
hvis den er 0) sammen med bløtråte og destrueres. Alle felt sendes i 
utgangspunktet til NIBIO Apelsvoll.  OBS! Rutestørrelsen ble justert i 2019. Fire 
meters lengde (16 settepoteter og 25 cm setteavstand) eller 4,2 meters lengde (14 
settepoteter og 30 cm setteavstand) eller 4,2 meters lengde (12 settepoteter og 35 
cm setteavstand) og ei rad bredde ved alle avstander.  
Se ellers revidert «Anlegg og stell av forsøksfelt» som sendes ut til alle ansvarlige 
for potetforsøk. Distribuer disse til alle som er involvert i jobb med forsøksfeltet. 
Nøl heller ikke med å ringe.  

 
Det tas forbehold om endringer av antall sorter i hver forsøksserie. Materialet fra 
forsøksfelt skal ikke brukes til oppformering (jf. ikke-spredningsavtaler som 

tidligere er underskrevet)  
  
  

background image

27 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

 
Ansvarlig:   
Per Møllerhagen  
  Robert 

Nybråten 

 

  

 

Mads Tore Rødningsby  

  

Bakgrunn: Bakgrunnen for verdiprøvingen av potetsorter er å framskaffe 
forsøksdata som skal danne grunnlaget for å godkjenne nye sorter for opptak på 

norsk sortsliste. Hovedmålet med verdiprøving er å sikre at de sorter som 
godkjennes, er egnet i norsk dyrking og potetproduksjon. Vi søker hele tida å få 
plassert feltene i viktige potetområder og hos verter som har den beste 

kompetanse på feltforsøk. Dette sikrer oss et sikkert grunnlag å trekke 
konklusjoner på.  
 

En meget viktig tilleggsbruk av verdiprøvingsresultatene, er at de er med på å 
danne viktigste grunnlaget for sortsspesifikk dyrkingsveiledning.  
  
Det blir verdiprøving i tidlig serie i 2020, og da med to høstetider. En tidligsort fra 
Graminor testes ut på tredje året og syv halvseine sorter fra Graminor testes i 

halvsein serie i 2020.  
 
 

NAPE4101 2020   

A. Tidlige potetsorter på 

Østlandet, Sør-Vestlandet og i Midt-Norge  

 
Forsøksplan: 
Blokkforsøk med 4 sorter og 4 gjentak  

  
Målesort er Arielle, Hassel, Rutt og G06-1033 fra Graminor 

  
Rutestørrelse: 1 rad x 4,0 m + 2 endeknoller  
Feltstørrelse: 16 ruter + 2 meter grensebelter mellom gjentakene. Totalt 4 rader 

bredde. Brutto lengde blir ca. 28 m (avhengig av lengden på grensene og plassen mot 
vertens åker). Grensene skal være minimum 1,5 m mellom gjentaka. Gjentakene må 

ikke deles, siden det er med så få sorter. OBS! Sortene skal settes på 25 cm 
setteavstand, 16 knoller pr rute + 2 endeknoller. Settepoteten lysgros og beises før de 

legges i grokasser. Se på plan og medsendt info. Feltene er forhåndsplassert. 
  

Feltgodtgjørelse: ca.5000-6000.- avhengig av antall ruter og jfr. avtale med LR  
 
 

NAPE4103 2020   

C. Halvseine potetsorter på 

Østlandet  

 

Forsøksplan: Blokkforsøk med ca. 10 sorter og 3 gjentak  
  

Målesort er Asterix, L.Claire og Innovator  
  
Rutestørrelse: 1 rad x 4,0 m + 2 endeknoller  

background image

28 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

Feltstørrelse: 30 ruter + 2 meter grensebelter mellom gjentakene. Totalt 10 rader 

bredde. Lengde blir ca. 20 m (avhengig av lengden på grensene og plassen mot vertens 
åker). Grensene skal være min 1,5 m mellom gjentaka. Dersom gjentakene deles i to, 

blir feltet dobbelt så langt. Ved deling av gjentak, så skal gjentaket samles (eks 101-
104 og 105-108 rett ovenfor hverandre). OBS! Sortene skal settes med forskjellig 
setteavstand. Se på plan og medsendt info. 

  
Feltgodtgjørelse: ca. 7000-8000.- avhengig av antall ruter jfr. avtale med LR  

 
 

NAPE4104 2020   

SÆ. Halvseine potetsorter på 

Sør-Vestlandet  

 
Forsøksplan: 
Blokkforsøk med ca. 10 sorter og 3 gjentak  

  
Målesort er Asterix, Kerrs Pink og Folva  

  
Rutestørrelse: 1 rad x 4,0 m + 2 endeknoller  

Feltstørrelse: 30 ruter + 2 meter grensebelter mellom gjentakene. Totalt 10 rader 
bredde. Lengde blir ca. 20 m (avhengig av lengden på grensene og plassen mot vertens 

åker). Grensene skal være min 1,5 m mellom gjentaka. Dersom gjentakene deles i to 
blir feltet dobbelt så langt. Ved deling av gjentak, så skal gjentaket samles (eks 101-
104 og 105-108 rett ovenfor hverandre). OBS! Sortene skal settes med forskjellig 

setteavstand. Se på plan og medsendt info. 
 

Feltgodtgjørelse: ca. 7-8000.- avhengig av antall ruter jfr. avtale med LR  
 
 

NAPE4105 2020 KV.   Halvseine potetsorter i Midt-
Norge  

 

Forsøksplan: Blokkforsøk med ca. 10 sorter og 3 gjentak  
  

Målesort er Asterix, Pimpernel og Folva  
  
Rutestørrelse: 1 rad x 4,0 m + 2 endeknoller  

Feltstørrelse: 30 ruter + 2 meter grensebelter mellom gjentakene. Totalt 10 rader 
bredde. Lengde blir ca. 20 m (avhengig av lengden på grensene og plassen mot vertens 

åker). Grensene skal være min 1,5 m mellom gjentaka. Dersom gjentakene deles i to 
blir feltet dobbelt så langt. Ved deling av gjentak, så skal gjentaket samles (eks 101-

104 og 105-108 rett ovenfor hverandre). OBS! Sortene skal settes med forskjellig 
setteavstand. Se på plan og medsendt info. 

  
Feltgodtgjørelse: ca. 7-8000.- avhengig av antall ruter jfr. avtale med LR  

 

background image

29 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

NAPE4106 2020 HV.  Potetsorter for sein høsting i 

Nord-Norge  

Dette er felter som er forhåndsplassert i Nord Norge (Landbruksrådgivning Nord og 

Landbruksrådgivningen i Nordland).  
  

Målesort er Van Gogh,Troll, Mandel og Asterix.  
  

Forsøksplan: Blokkforsøk med 10 sorter og 3 gjentak  
Rutestørrelse: 1 rad x 4,0 m + 2 endeknoller  

Feltstørrelse: 30 ruter + 2 meter grensebelter mellom gjentakene. Totalt 10 rader 
bredde. Lengde blir ca. 20 m (avhengig av lengden på grensene og plassen mot vertens 

åker). Grensene skal være min 1,5 m mellom gjentaka. Dersom gjentakene deles i to 
blir feltet dobbelt så langt. Ved deling av gjentak, så skal gjentaket samles (eks 101-
104 og 105-108 rett ovenfor hverandre). OBS! Sortene skal settes med forskjellig 

setteavstand. Se på plan og medsendt info. 
  

Feltgodtgjørelse: 7-8000.- avhengig av antall ruter jfr. avtale med LR  

 
 

Andre potetforsøk  

  

I tillegg til rene verdiprøvingsfelt, gjennomføres det feltserier innen med firma- og 
veiledningsprøving (generelle og spesielt mot HOFF og Maarud), chipssorter og 

kjølmarkresistens.  
 
Forsøkene som betegnes som veiledningsprøving skal skaffe mer viten som trengs (i 

tillegg til sortsforsøka) for å lage dyrkingsveiledning for sorten. Her prioriteres 
nitrogengjødsling.  

  
I HOFF-forsøkene er hovedfokus på nye sorter, delvis kombinert med setteavstander og 

høstetidspunkt. I tillegg er det aktuelle gjødslingsforsøk med sous videsorter som er 
HOFF-aktuelle.  

  
I et prosjektsamarbeid med chipsindustrien jobbes det med å finne nye tilpassede 

chipssorter. Som en del av dette gjennomføres feltserier med forhåndsplasserte felt; 
der et ev feltene også er et kombinert gjødslings- og sortsfelt.  
 

En arbeidspakke i et større prosjekt ang kjølmark i potet. Så testes ulike sorter for 
mottakelighet 

 
Kontaktpersoner:  

Per J. Møllerhagen, tlf. 40484168/99018214  
Robert Nybråten, tlf. 40484476/90508389  

Mads Tore Rødningsby, tlf. 91305770  
  
Vi minner om at riktig plantetall er viktig. Planlegg kjøring nøye og legg inn kjørespor 

som hindrer kjøring gjennom feltet. Riktig og tidlig informasjon til feltvertene og godt 
merkede felt er viktig for å unngå at felt blir ødelagt pga. misforståelser. 

Kommunikasjon med verten og eventuelt de som gjør arbeid rundt feltet er 

background image

30 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

avgjørende. Der det er nevnt i forsøksplanen at endeplanter skal benyttes, så må dette 

gjøres. Endeplantene skal IKKE være med i diverse feltregistreringer og ruteavling. 
Utbetaling av full feltgodtgjørelse forutsetter at det feltarbeid, og de 

notater/registreringer som bes om i feltplanen, gjennomføres på en tilfredsstillende 
måte, og at tidsfrister for retur av analyseprøver, feltnotater og feltopplysninger 
overholdes. 

 
 

NAPE4202 2020 (PM20I)  Nitrogengjødsling til sorter i 
avsluttende prøving og andre nye lagringssorter 

 

Forsøksplan: 3 N-nivåer, 12 sorter,  
  
Rutestørrelse: 1,5 x 6,3 m = 9,45 m

2

 (44 planter inkl. 4 endeplanter som IKKE telles 

eller tas med i ruteavlinga)  
Gjødselrute: 15 x 7,5 m = 112,5 m

2  

2 felt  
Forhåndsplassert på NIBIO stasjoner.  

Ansvarlig: Per Møllerhagen  
Robert Nybråten  

Mads Tore Rødningsby  
 
 

NAPE4107 2020(PM20CH)  

Nye halvseine 

chipspotetsorter  

 

Nye aktuelle chipssorter skal prøves ut. Dette er et sortsforsøk som inngår i et 
fellesprosjekt med chipsindustrien, og verter til feltene må ha kontrakt med Kims eller 

Maarud.  
  
Feltene skal plasseres i LR Øst/Rygge, på Apelsvoll og i LR Øst/Solør-Odal-området.  

  
Forsøksplan: Blokkforsøk med ca. 12-15 sorter og 2 gjentak.  

  
Rutestørrelse: 1 rad x 6 m, 25/30 cm setteavstand, 20/24 planter pr. rute 

(sortstilpasset setteavstand 25 cm = 24 planter og 30 cm = 20 planter pr. rute) 
  

Feltstørrelse: 24-30 ruter  
  

Ansvarlig: Per Møllerhagen  
Robert Nybråten  
Mads Tore Rødningsby  

 
 Feltgodtgjørelse 8000.-  

 

background image

31 

NIBIO Apelsvoll, Feltkatalog 2020 

NAPE4201 2020 PM20E   Tilpasset gjødsling til 

Innovator, Nansen og Lady Claire 

 

Dette er en forsøksserie som er ny fra 2019. Det bygges videre på tidligere 
erfaringene fra nitratprosjektet og Yara er med som bidragsyter. Hensikten er å 

utvikle tilpassede gjødslingsstrategier i nye aktuelle sorter. Et av målene er å teste 
ut effekten av nitrogen i kombinasjon med fosfor for disse sortene. Ulik fosfor 
gjødsling med mineral og bladgjødslingsmidler vil bli testes ut i kombinasjon med 2 
ulike nitrogen nivåer. Det velges en sort pr. felt avhengig av lokalisering. Det skal 

tas ut planteanalyser i løpet av sesongen, nitrat-målingene utføres med hurtigtest- 

utstyr, samt at det måles med N-sensor. 
 
I planen benyttes Opti-start, 12-4-18, og Nitrabor, KAS 27 og Solatrel. 
Nitrogengjødslinga deles i to til tre omganger.  
 

Plan: 6 ledd x 3 gjentak (en sort). Gjødselrutestørrelse 9 m x 1,6 m. Setterute er 
6,3 m x 1,6 m (2 rader). 
Forsøksgjødsler skal benyttes på feltene på Østlandet.  

 
I tillegg til felt på NIBIO Apelsvoll skal det legges ut 3 stk. i NLR enheter i 2020. 
Feltgodgjørelse 25.000-.  

 
 

HOFF20  

Utprøving av sorter 

Bakgrunn: Det vil bli gjennomført flere typer felt i 2020, hvor nye lovende sorter til 
ulike anvendelser prøves ut i de distriktene der HOFF Norske Potetindustrier har 
sine leverandører. En del av sortsforsøkene gjennomføres i kombinasjon med 
dyrkingstekniske tiltak. Feltene blir forhåndsplassert i dialog med den enkelte 
rådgivingsenhet. Feltgodtgjørelse avtales direkte. 

 
 

NAPE4203 2020  MAR20G 

I et samarbeid med Maarud tester vi ut gjødslingsresponsen på nye aktuelle 
chipssorter. Feltet er forhåndsplassert på Maarud Gaard, og avtale gjøres direkte 
med NLR Øst/Roverud. Feltgodtgjørelse :22.000.- 

 
 

NAPE4114 2020  Kjølmark  

I et prosjekt styrt av NIBIO plantehelse, inngår ei arbeidspakke der ulike sorter 

testes ut mhp kjølmarkmottakelighet. Forsøkene legges i LR enheter og på arealer 
som har vært plaget med kjølmarksskader på knollene. Feltene har 5-6 sorter tre 
gjentak og rutestørrelse:3m x 1 rad(12 planter pr rute/25cm setteavstand) 
Feltgodtgjørelse avtales.