background image

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse

øer

I medfør af § 21 a, stk. 5, 6 og 8, og § 21 c, stk. 3 og 4, i

lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommu

ner, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 24. marts 2017, som
ændret ved lov nr. 711 af 8. juni 2017 og lov nr. 513 af 1.
maj 2019, fastsættes:

Kapitel 1

Overordnet ramme

§ 1.

 Social- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud

til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra
visse øer, jf. § 21 a, stk. 1, i lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner. Private færger kan, jf. lo

vens § 21 a, stk. 1, 3. pkt., modtage tilskud gennem en kom

mune.

Stk. 2.

 Social- og Indenrigsministeriet giver senest den 1.

juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen med

delelse om tilskudsbeløbet til nedsættelse af færgetakster for
godstransport.

Stk. 3.

 Tilskuddet efter stk. 1 anvendes til nedsættelse af

færgetakster på de færgeruter, der fremgår af bilag 1.

Kapitel 2

Fordelingsnøgle

§ 2.

 Social- og Indenrigsministeriet beregner en forholds

mæssig fordeling af tilskuddet mellem kommunerne på
grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter, ekskl.
moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gen

nemsnit over tre år fra 2011 til 2013.

Kapitel 3

Administration af ordningen

§ 3.

 Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilrettelægge en

ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsæt

te færgetakster for godstransport med maksimalt 80 pct.,
ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

Stk. 2.

 Nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport

skal ske med en ligelig procentvis nedsættelse af færgetak

ster for de enkelte billettyper og rabatordninger, der vedrø

rer godstransport, i forhold til færgetaksterne pr. 1. januar
2015, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3.

 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve en

mindstetakst på 20 kr. for godstransport.

Stk. 4.

 Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af

færgetakster for godstransport til og fra visse øer, jf. dog stk.
5.

Stk. 5.

 Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at

eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende
kalenderår til nedsættelse af færgetakster på godsområdet.
Eventuelt overskydende midler skal anvendes til nedsættelse
af færgetakster på passagerområdet i de tilfælde, hvor ned

sættelsen af færgetakster på godsområdet har nået grænsen
på maksimalt 80 pct., ekskl. moms og vareafgift opkrævet af
havnene.

Kapitel 4

Godstransport

§ 4.

 Ordningen omfatter godstransport på færger, som er i

rutefart til og fra de pågældende øer.

§ 5.

 Ordningen omfatter følgende former for godstrans

port og godshåndtering:
1)

Lastbiler og påhængskøretøjer til lastbiler.

2)

Varebiler på ikke over 3,5 ton, der er registreret på gule
plader.

3)

Varebiler i øvrigt på ikke over 3,5 ton, der er helt eller
delvist registreret til erhvervsmæssig kørsel, og som
benyttes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med
den konkrete overfart til og fra øen.

4)

Arbejdsmaskiner.

5)

Bure, paller og containere beregnet til godstransport.

6)

Trailere.

7)

Løst gods i øvrigt.

8)

Godshåndtering, herunder trailerhåndtering, hvis der er
tale om en forpligtelse for færgeoperatøren.

Stk. 2.

 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lade chauffø

rer af køretøjer, der er omfattet af stk. 1, nr. 1-4, indgå i ord

ningen.

Kapitel 5

Opfølgningsredegørelse

§ 6.

 Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udar

bejde en opfølgningsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til

Lovtidende A

2019

Udgivet den 28. august 2019

26. august 2019.

Nr. 867.

Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2019-906

CY000071

background image

nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt i
det forudgående regnskabsår.

§ 7.

 Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal

indeholde følgende oplysninger:
1)

Færgetakster pr. 1. januar i tilskudsåret for de enkelte
billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af hav

nene.

2)

Årsomsætning for de enkelte billettyper, ekskl. moms
og vareafgift opkrævet af havnene.

3)

Gennemsnitlig, vægtet tilskudsprocent for de enkelte
billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af hav

nene, i forhold til færgetaksterne pr. 1. januar 2015,
samt redegørelse for eventuelle forskelle i tilskudspro

center.

4)

Anvendelse af eventuelt overskydende midler fra det
forudgående regnskabsår, ekskl. moms og vareafgift
opkrævet af havnene.

5)

Andre oplysninger, som kommunen finder relevante.

Stk. 2.

 I de tilfælde, hvor tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller

derover, skal opfølgningsredegørelsen for kommunale fær

geruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revi

sor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er opgjort
korrekt.

Stk. 3.

 I de tilfælde, hvor tilskuddet udgør mindre end 1

mio. kr., skal opfølgningsredegørelsen for kommunale fær

geruter være ledsaget af en påtegning fra kommunalbesty

relsen om opfølgningsredegørelsens rigtighed.

Stk. 4.

 Opfølgningsredegørelsen skal for private færgeru

ter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeopera

tørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er
opgjort korrekt.

Stk. 5.

 Opfølgningsredegørelsen for et givent regnskabsår

med ledsagende revisorerklæring eller påtegning fra kom

munalbestyrelsen, jf. stk. 2-4, indsendes til Social- og Inden

rigsministeriet inden udgangen af august måned i det efter

følgende år.

§ 8.

 Tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for

godstransport forudsætter, at kommunalbestyrelsens seneste
opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at
tilskuddet i det pågældende regnskabsår er anvendt efter for

målet.

Kapitel 6

Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle

tilskud i henhold til § 20, stk. 1

§ 9.

 Det påhviler kommunalbestyrelsen i kommuner med

mindre øer hvert år at redegøre for, hvorledes kommunens
andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20,
stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner er anvendt i det forudgående regnskabsår.

Stk. 2.

 Redegørelsen indsendes til Social- og Indenrigsmi

nisteriet inden udgangen af august måned.

§ 10.

 Social- og indenrigsministerens tildeling af tilskud

til nedsættelse af færgetakster for godstransport er betinget
af, at kommunalbestyrelsens redegørelse på tilfredsstillende
vis godtgør, at kommunens andel af det forhøjede generelle

tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udlig

ning og generelle tilskud til kommuner er anvendt til finan

siering af initiativer på færgeområdet.

§ 11.

 Social- og indenrigsministeren foretager en modreg

ning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for gods

transport i det omfang, at kommunalbestyrelsen ikke på til

fredsstillende vis kan godtgøre, at kommunens andel af det
forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er
anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

Kapitel 7

Kompensation for afgiftsmæssige konsekvenser

§ 12.

 Social- og indenrigsministeren kan yde kompensa

tion til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser for den
enkelte færgerute som følge af, at et tilskud til nedsættelse
af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, jf. § 1,
stk. 1, er omfattet af momslovens anvendelsesområde, jf. §
21 a, stk. 7, i lov om kommunal udligning og generelle til

skud til kommuner.

Stk. 2.

 Udbetaling af kompensation er betinget af, at kom

munalbestyrelsen har udarbejdet et særskilt regnskab for den
pågældende færgerute for regnskabsåret 2016, som viser den
øgede afgiftsbelastning.

§ 13.

 Det særskilte regnskab, jf. § 12, stk. 2, skal indehol

de følgende oplysninger:
1)

En faktisk opgørelse for regnskabsåret 2016 af købs-
og salgsmomsens størrelse, lønsumsafgiften og godtgø

relse af energiafgifter, hvor tilskuddet, jf. § 1, stk. 1,
medregnes til momsgrundlaget.

2)

En fiktiv beregnet opgørelse for regnskabsåret 2016 af
købs- og salgsmomsens størrelse, lønsumsafgiften og
godtgørelse af energiafgifter for regnskabsåret 2016,
hvor tilskuddet, jf. § 1, stk. 1, ikke medregnes til
momsgrundlaget.

3)

En opgørelse af den øgede afgiftsbelastning for regn

skabsåret 2016 svarende til forskellen mellem opgørel

serne, jf. nr. 1 og 2.

Stk. 2.

 Det særskilte regnskab skal for kommunale fær

geruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revi

sor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-3, er opgjort
korrekt.

Stk. 3.

 Det særskilte regnskab skal for private færgeruter

være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs
revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-3, er op

gjort korrekt.

§ 14.

 Kompensationens størrelse fastsættes på baggrund

af det særskilte regnskab, jf. § 13.

Stk. 2.

 For regnskabsåret 2016 og frem udbetales en kom

pensation, som svarer til den øgede afgiftsbelastning for
regnskabsåret 2016, jf. § 13, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3.

 Kompensationen til den enkelte kommune reduce

res fra 2019 forholdsmæssigt som følge af, at tilskuddet til
Esbjerg Kommune til finansiering af en fælles ordning for
godstransport til og fra Mandø finansieres af den samlede

26. august 2019.

2

Nr. 867.

background image

ramme til nedsættelse af færgetakster på godsområdet, jf. §
16, stk. 3.

Stk. 4.

 Kompensationen reguleres fra tilskudsåret 2017 én

gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den
kommunale sektor.

§ 15.

 Der ydes en supplerende kompensation på 33,3 pct.

af den øgede afgiftsbelastning, der følger af, at kompensati

onen efter § 12, stk. 1, er omfattet af momslovens anvendel

sesområde.

Kapitel 8

Særlig godsordning for Mandø

§ 16.

 Social- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud

på 91.000 kr. til Esbjerg Kommune til en fælles ordning for
transport af gods til og fra Mandø, jf. § 21 c, stk. 1, i lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Stk. 2.

 Social- og Indenrigsministeriet giver senest den 1.

juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen i Es

bjerg Kommune meddelelse om tilskudsbeløbet til en fælles
ordning for transport af gods til og fra Mandø.

Stk. 3.

 Tilskuddet til Esbjerg Kommune finansieres af den

samlede ramme for tilskud til nedsættelse af færgetakster for
godstransport til og fra øer efter § 21 a, stk. 2, i lov om kom

munal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lo

vens § 21 c, stk. 1, 2. pkt., gennem en reduktion af tilskud

det til hver enkelt kommune med udgangspunkt i den fast

lagte fordelingsnøgle, jf. § 2.

§ 17.

 Det påhviler kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kom

mune hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om,
hvorledes tilskuddet til en fælles ordning for transport af
gods til og fra Mandø er anvendt.

Stk. 2.

 Kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune skal

første gang udarbejde en opfølgningsredegørelse for regn

skabsåret 2020.

§ 18.

 Opfølgningsredegørelsen fra kommunalbestyrelsen i

Esbjerg Kommune skal indeholde følgende oplysninger:
1)

Anvendelse af tilskudsmidler.

2)

Anvendelse af eventuelt overskydende midler fra for

udgående regnskabsår, ekskl. moms.

3)

Andre oplysninger, som kommunen finder relevante.

Stk. 2.

 Opfølgningsredegørelsen for et givent regnskabsår

skal være ledsaget af en påtegning fra kommunalbestyrelsen
om opfølgningsredegørelsens rigtighed og indsendes til So

cial- og Indenrigsministeriet inden udgangen af august må

ned i det efterfølgende år.

§ 19.

 Tildeling af tilskud til en fælles ordning for trans

port af gods til og fra Mandø forudsætter, at den seneste op

følgningsredegørelse fra kommunalbestyrelsen i Esbjerg
Kommune på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet er
anvendt efter formålet.

§ 20.

 Social- og indenrigsministeren yder en kompensa

tion til Esbjerg Kommune som følge af, at tilskud til en fæl

les ordning for transport af gods til og fra Mandø er omfattet
af momslovens anvendelsesområde.

Stk. 2. 

Kompensationen beregnes teknisk med udgangs

punkt i, at tilskuddet til en fælles ordning for transport af
gods til og fra Mandø i fuld udstrækning anvendes til
momspligtige aktiviteter.

Stk. 3. 

Der ydes en supplerende kompensation på 33,3

pct. af den øgede afgiftsbelastning, der følger af, at kompen

sationen efter stk. 1 er omfattet af momslovens anvendelses

område.

Stk. 4.

 Kompensationen efter stk. 1 og 3 reguleres fra til

skudsåret 2020 én gang årligt med den forventede pris- og
lønudvikling for den kommunale sektor.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 21.

 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september

2019.

Stk. 2.

 Bekendtgørelse nr. 1131 af 15. oktober 2017 om

nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse
øer ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 26. august 2019

A

STRID

 K

RAG

/ Søren H. Thomsen

26. august 2019.

3

Nr. 867.

background image

Bilag 1

Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. september 2019

Kommune

Færgerute

Holbæk Kommune

Orø-Holbæk

Holbæk Kommune

Orø-Hammer Bakke

Kalundborg Kommune

Sejerø-Havnsø

Kalundborg Kommune

Nekselø-Havnsø

Slagelse Kommune

Agersø-Stigsnæs

Slagelse Kommune

Omø-Stigsnæs

Lolland Kommune

Fejø-Kragenæs

Lolland Kommune

Femø-Kragenæs

Lolland Kommune

Askø-Bandholm

Assens Kommune

Baagø-Assens

Faaborg-Midtfyn Kommune

Bjørnø-Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune

Lyø-Avernakø-Faaborg

Svendborg Kommune

Hjortø-Svendborg

Svendborg Kommune

Skarø-Drejø-Svendborg

Langeland Kommune

Strynø-Rudkøbing

Ærø Kommune

Birkholm-Marstal

Ærø Kommune

Ærøskøbing-Svendborg

Ærø Kommune

Søby-Faaborg

Ærø Kommune

Søby-Fynshav

Haderslev Kommune

Aarø-Aarøsund

Fanø Kommune

Fanø-Esbjerg

Aabenraa Kommune

Barsø-Barsø-Landing

Horsens Kommune

Endelave-Snaptun

Struer Kommune

Venø-Kleppen

Norddjurs Kommune

Anholt-Grenaa

Odder Kommune

Tunø-Hou

Samsø Kommune

Samsø-Hou

Hedensted Kommune

Hjarnø-Snaptun

Skive Kommune

Fur-Branden

Læsø Kommune

Læsø-Frederikshavn

Aalborg Kommune

Egholm-Aalborg

26. august 2019.

4

Nr. 867.