background image

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og

fra visse øer

I medfør af § 21 b, stk. 8, 9 og 11, i lov om kommunal

udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendt

gørelse nr. 329 af 24. marts 2017, som ændret ved lov nr.
711 af 8. juni 2017 og lov nr. 513 af 1. maj 2019, fastsættes:

Kapitel 1

Overordnet ramme

§ 1.

 Social- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud

til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til
og fra visse øer, jf. § 21 b, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunal
udligning og generelle tilskud til kommuner. Private færger
kan, jf. lovens § 21 b, stk. 1, 2. pkt., modtage tilskud gen

nem en kommune.

Stk. 2.

 Social- og Indenrigsministeriet giver senest den 1.

juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen med

delelse om tilskudsbeløbet til nedsættelse af færgetakster for
biler, passagerer m.v.

Stk. 3.

 Tilskuddet efter stk. 1 anvendes til nedsættelse af

færgetaksten på de færgeruter, der fremgår af bilag 1.

Kapitel 2

Fordelingsnøgle

§ 2.

 Social- og Indenrigsministeriet beregner med virk

ning fra den 1. januar 2019 en forholdsmæssig fordeling af
83 mio. kr. mellem kommunerne på grundlag af et teknisk
beregnet tilskudsbehov for de enkelte færgeruter. Det tek

nisk beregnede tilskudsbehov udgør differencen mellem om

sætningen for passagerbefordring i 2016/2017 (opreguleret
til 2019 pris- og lønniveau) i tilskudsperioden, jf. stk. 2, og
en teknisk beregning af den samlede billetindtægt i samme
periode beregnet efter bestemmelserne i stk. 3.

Stk. 2.

 Tilskudsperioden, der anvendes ved de tekniske

beregninger af tilskudsbehovet efter stk. 1, afgrænses til
april, maj, juni, de sidste to tredjedele af august, september,
oktober og den første halvdel af november.

Stk. 3.

 Taksterne, der lægges til grund for de tekniske be

regninger af den samlede billetindtægt efter stk. 1, udgør pr.
kilometer 1,35 kr. for gående, 3,84 kr. for personbil, 1,35 kr.
for cykel, 1,93 kr. for motorcykel, 3,84 kr. for campingvogn,
3,84 kr. for autocampere og 6,49 kr. for bus. Desuden ind

regnes en grundpris på 21,25 kr. for en returbillet pr. passa

ger i de tekniske beregninger.

Stk. 4.

 Hvis det teknisk beregnede tilskudsbehov ligger

under 20 pct. af en færgerutes omsætning i 2016/2017 (opre

guleret til 2019 pris- og lønniveau) i den tilskudsperiode, der
er afgrænset i stk. 2, hæves tilskuddet, så det svarer til 20
pct. af færgerutens omsætning i samme periode.

Stk. 5.

 Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2020 én gang

årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den
kommunale sektor.

Kapitel 3

Tilskud som kompensation ved ændret fordelingsnøgle

§ 3.

 Social- og Indenrigsministeriet beregner med virk

ning fra den 1. januar 2019 en forholdsmæssig fordeling af
5,3 mio. kr. mellem de kommuner, som står til et tab i til

skud som følge af, at fordelingsnøglen ændres med ud

gangspunkt i opdaterede trafik- og omsætningstal, jf. § 2,
stk. 1. Tilskud som kompensation til en kommune beregnes
som forskellen mellem et teknisk beregnet tilskudsbehov for
de enkelte færgeruter efter bestemmelserne i § 2 og tilskud

det i 2018 (opreguleret til 2019 pris- og lønniveau).

Stk. 2.

 Kompensationen reguleres fra tilskudsåret 2020 én

gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den
kommunale sektor.

Kapitel 4

Administration af ordningen

§ 4.

 Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilrettelægge en

ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsæt

te færgetakster for biler, passagerer m.v.

Stk. 2.

 For kommuner med små øer påhviler det kommu

nalbestyrelsen at sikre, at ordningen udformes i dialog med
lokale repræsentanter for øen.

Stk. 3.

 Kommuner med små øer kan anvende tilskuddet til

nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. hele
året inden for en samlet tidsramme på maksimalt 46 uger
opgjort på ugebasis i det pågældende kalenderår.

Stk. 4.

 Fanø, Læsø, Samsø og Ærø Kommuner kan anven

de tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passa

ger m.v. hele året med undtagelse af perioden fra den sidste
lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i
umiddelbar forlængelse heraf.

Lovtidende A

2019

Udgivet den 28. august 2019

26. august 2019.

Nr. 868.

Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2019-906

CY000072

background image

Stk. 5.

 Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af

færgetakster for biler, passagerer m.v., jf. dog stk. 6.

Stk. 6.

 Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at

eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende
kalenderår til nedsættelse af færgetakster på passagerområ

det.

Kapitel 5

Passagerbefordring

§ 5.

 Ordningen omfatter passagerbefordring på færger,

som er i rutefart til og fra de pågældende øer.

§ 6.

 Ordningen omfatter følgende former for passagerbe

fordring:
1)

Biler.

2)

Passagerer.

3)

Busser.

4)

Campingvogne.

5)

Autocampere.

6)

Motorcykler, knallerter m.v.

7)

Cykler m.v.

Kapitel 6

Opfølgningsredegørelse

§ 7.

 Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udar

bejde en opfølgningsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til
nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. er an

vendt i det forudgående regnskabsår.

§ 8.

 Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal

indeholde følgende oplysninger:
1)

Færgetakster for de enkelte billettyper i det pågældende
regnskabsår, ekskl. moms.

2)

Anvendelsen af tilskuddet for det pågældende regn

skabsår specificeret på de enkelte billettyper, ekskl.
moms.

3)

Anvendelsen af eventuelt overskydende midler fra det
forudgående regnskabsår, ekskl. moms.

4)

For kommuner med små øer oplyses de tidsperioder,
hvor tilskuddet er anvendt i det pågældende kalenderår,
jf. § 4, stk. 3.

5)

Andre oplysninger, som kommunen finder relevante.

Stk. 2.

 I de tilfælde, hvor tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller

derover, skal opfølgningsredegørelsen for kommunale fær

geruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revi

sor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er opgjort
korrekt.

Stk. 3.

 I de tilfælde, hvor tilskuddet udgør mindre end 1

mio. kr., skal opfølgningsredegørelsen for kommunale fær

geruter være ledsaget af en påtegning fra kommunalbesty

relsen om opfølgningsredegørelsens rigtighed.

Stk. 4.

 Opfølgningsredegørelsen skal for private færgeru

ter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeopera

tørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er
opgjort korrekt.

Stk. 5.

 Opfølgningsredegørelsen for et givent regnskabsår

med ledsagende revisorerklæring eller påtegning fra kom

munalbestyrelsen, jf. stk. 2-4, indsendes til Social- og Inden

rigsministeriet inden udgangen af august måned i det efter

følgende år.

§ 9.

 Tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for

biler, passagerer m.v. forudsætter, at kommunalbestyrelsens
seneste opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godt

gør, at tilskuddet i det pågældende regnskabsår er anvendt
efter formålet.

Kapitel 7

Kompensation for afgiftsmæssige konsekvenser

§ 10.

 Social- og indenrigsministeren kan yde kompensa

tion til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser for den
enkelte færgerute som følge af, at et tilskud til nedsættelse
af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer,
jf. § 1, stk. 1, er omfattet af momslovens anvendelsesområ

de, jf. § 21 b, stk. 10, i lov om kommunal udligning og ge

nerelle tilskud til kommuner.

Stk. 2.

 Udbetaling af kompensation er betinget af, at kom

munalbestyrelsen har udarbejdet et særskilt regnskab for den
pågældende færgerute for regnskabsåret 2016, som viser den
øgede afgiftsbelastning.

§ 11.

 Det særskilte regnskab, jf. § 10, stk. 2, skal indehol

de følgende oplysninger:
1)

En faktisk opgørelse for regnskabsåret 2016 af købs-
og salgsmomsens størrelse, lønsumsafgiften og godtgø

relse af energiafgifter, hvor tilskuddet, jf. § 1, stk. 1,
medregnes til momsgrundlaget.

2)

En fiktiv beregnet opgørelse for regnskabsåret 2016 af
købs- og salgsmomsens størrelse, lønsumsafgiften og
godtgørelse af energiafgifter for regnskabsåret 2016,
hvor tilskuddet, jf. § 1, stk. 1, ikke medregnes til
momsgrundlaget.

3)

En opgørelse af den øgede afgiftsbelastning for regn

skabsåret 2016 svarende til forskellen mellem opgørel

serne, jf. nr. 1 og 2.

4)

En opgørelse af tilskuddets fordeling på henholdsvis
momspligtige - og ikke-momspligtige aktiviteter.

Stk. 2.

 Det særskilte regnskab skal for kommunale fær

geruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revi

sor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er opgjort
korrekt.

Stk. 3.

 Det særskilte regnskab skal for private færgeruter

være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs
revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er op

gjort korrekt.

§ 12.

 Kompensationens størrelse fastsættes på baggrund

af det særskilte regnskab, jf. § 11.

Stk. 2.

 For regnskabsåret 2017 og frem udbetales med ud

gangspunkt i den øgede afgiftsbelastning for regnskabsåret
2016, jf. § 11, stk. 1, nr. 3, en forholdsmæssig beregnet
kompensation, hvor der korrigeres for ændringer i størrelsen
af tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer
m.v.

Stk. 3.

 Kompensationen reguleres fra tilskudsåret 2020 én

gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den
kommunale sektor.

26. august 2019.

2

Nr. 868.

background image

§ 13.

 I forhold til den del af tilskuddet, der kan henføres

til momspligtige aktiviteter, ydes der en supplerende kom

pensation på 33,3 pct. af den øgede afgiftsbelastning, der
følger af, at kompensationen efter § 9, stk. 1, er omfattet af
momslovens anvendelsesområde.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 14.

 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september

2019.

Stk. 2.

 Bekendtgørelse nr. 1132 af 15. oktober 2017 om

nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og
fra visse øer ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 26. august 2019

A

STRID

 K

RAG

/ Søren H. Thomsen

26. august 2019.

3

Nr. 868.

background image

Bilag 1

Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. september 2019

Kommune

Færgerute

Holbæk Kommune

Orø-Holbæk

Holbæk Kommune

Orø-Hammer Bakke

Kalundborg Kommune

Sejerø - Havnsø

Kalundborg Kommune

Nekselø-Havnsø

Slagelse Kommune

Agersø-Stigsnæs

Slagelse Kommune

Omø-Stigsnæs

Lolland Kommune

Fejø-Kragenæs

Lolland Kommune

Femø-Kragenæs

Lolland Kommune

Askø-Bandholm

Assens Kommune

Baagø-Assens

Faaborg-Midtfyn Kommune

Bjørnø-Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune

Lyø-Avernakø-Faaborg

Svendborg Kommune

Hjortø-Svendborg

Svendborg Kommune

Skarø-Drejø-Svendborg

Langeland Kommune

Strynø-Rudkøbing

Ærø Kommune

Birkholm-Marstal

Ærø Kommune

Ærøskøbing-Svendborg

Ærø Kommune

Søby-Faaborg

Ærø Kommune

Søby-Fynshav

Haderslev Kommune

Aarø-Aarøsund

Fanø Kommune

Fanø-Esbjerg

Aabenraa Kommune

Barsø-Barsø-Landing

Horsens Kommune

Endelave-Snaptun

Struer Kommune

Venø-Kleppen

Norddjurs Kommune

Anholt-Grenaa

Odder Kommune

Tunø-Hou

Samsø Kommune

Samsø-Hou

Hedensted Kommune

Hjarnø-Snaptun

Skive Kommune

Fur-Branden

Læsø Kommune

Læsø-Frederikshavn

Aalborg Kommune

Egholm-Aalborg

26. august 2019.

4

Nr. 868.